Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
UTILIZAREA SISTEMULUI MATLAB

UTILIZAREA SISTEMULUI MATLAB

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,700 |Likes:
Published by Radu
UTILIZAREA SISTEMULUI MATLAB
UTILIZAREA SISTEMULUI MATLAB

More info:

Published by: Radu on Nov 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

 
1
 
UTILIZAREA SISTEMULUI MATLABPENTRU APLICA
II GRAFICE
 1.
 
Generalit
ă
i
MATLAB este un
mediu de programare
 
ş
i un
limbaj de înalt 
ă 
performan
 ă 
utilizat în tehnic
ă
 care integreaz
ă
calcul numeric, grafic
ă
avansat
ă
, vizualizare
ş
i programare. Acesta ofer
ă
 cercet
ă
torilor, inginerilor
ş
i oric
ă
rui om de
ş
tiin
ă
un
sistem interactiv
, puternic
ş
i u
ş
or de utilizat, în care problemele
ş
i solu
iile sunt exprimate într-un mod natural. Utiliz
ă
rile sale tipice includ:-
 
calcul matematic (numeric
ş
i simbolic);-
 
algoritmi de dezvoltare;-
 
modelare
ş
i simulare;-
 
analiz
ă
de date, explorarea
ş
i vizualizarea acestora;-
 
grafic
ă
 
ş
tiin
ific
ă
 
ş
i inginereasc
ă
;-
 
aplica
ii de dezvoltare, incluzând realizarea de interfe
e grafice utilizator.MATLAB are o familie de aplica
ii specifice numite "
toolboxes"
, care aplic
ă
o tehnologiespecializat
ă
 
ş
i care sunt o colec
ie de func
ii MATLAB ("M-files") ce extind mediul MATLABs
ă
rezolve clase particulare de probleme. Aria în care sunt disponibile toolbox – urile include:procesare de semnal, procesare de imagine, comanda sistemelor, simulare, re
ele neurale, fuzzylogic
ş
i multe altele.Toat
ă
familia de produse MATLAB apar
ine firmei The MathWorks Inc. Ultima versiuneeste MATLAB 7.MATLAB este un sistem interactiv, al c
ă
rui element de baz
ă
este o matrice care nu trebuiedeclarat
ă
înainte de folosire
ş
i care nu are o dimensiune ce trebuie specificat
ă
. În sens larg, unvector este o matrice cu o linie sau o coloan
ă
, iar un scalar este un vector cu dimensiunea 1.Acest mod de lucru permite exprimarea simpl
ă
 
ş
i natural
ă
a opera
iilor matematice (a
ş
a cum s-arscrie pe hârtie)
ş
i rezolvarea multor probleme de calcul tehnic cu formul
ă
ri matriceale
ş
ivectoriale. Numele de MATLAB provine de la "
 mat
rix
lab
oratory"
.MATLAB – lucreaz
ă
fie în modul linie de comand
ă
, situa
ie în care fiecare linie esteprelucrat
ă
imediat, rezultatele putând fi afi
ş
ate, fie cu programe (mai multe instruc
iuniMATLAB, cu posibilitatea apel
ă
rii altor fi
ş
iere de acela
ş
i tip
ş
i a apel
ă
rii recursive) con
inute infi
ş
iere numite fi
ş
iere – M ("M-files") deoarece au extensia .m.Sistemul MATLAB cuprinde 5 p
ă
r
i principale.1)
 
 Limbajul MATLAB
este un limbaj de nivel înalt de tip matrice / vector cu instruc
iuni decontrol, func
ii, structuri de date, intr
ă
ri / ie
ş
iri
ş
i tr
ă
s
ă
turi de programare orientat
ă
pe obiecte.2)
 
 Mediul de lucru MATLAB
este un set de instrumente
ş
i facilit
ă
i cu care intr
ă
în contactutilizatorul sau programatorul MATLAB. Include facilit
ă
i pentru gestiunea variabilelor(acces, vizualizare, informa
ii) în spa
iul de lucru
ş
i importarea / exportarea datelor. În plus,permite dezvoltarea, depanarea
ş
i lucrul cu fi
ş
iere de tip M ("M-files").3)
 
"Handle Graphics"
este sistemul grafic MATLAB care include comenzi de nivel înalt pentruvizualiz
ă
ri 2-D
ş
i 3-D, procesare de imagine, anima
ie
ş
i prezent
ă
ri grafice. Include
ş
icomenzi de nivel redus pentru personalizarea modului de prezentare a graficelor
ş
iconstruirea interfe
elor grafice utilizator (GUI) pentru aplica
ii.4)
 
 Libr 
ă 
ria de func
  
ii matematice MATLAB
este o colec
ie vast
ă
de algoritmi de calcul
ş
ianaliz
ă
. Exist
ă
peste 500 de func
ii matematice, pentru statistic
ă
 
ş
i inginerie optimizatepentru calcul matriceal. Acestea includ:-
 
algebr
ă
liniar
ă
 
ş
i calcul matriceal;-
 
func
ii Fourier
ş
i de analiz
ă
statistic
ă
;-
 
rezolvare de ecua
ii diferen
iale;
 
2
-
 
opera
ii trigonometrice
ş
i alte opera
ii matematice fundamentale.5)
 
 Interfa
  
a Program Aplica
  
ie
("Application Program Interface") – API - este o libr
ă
riespecializat
ă
care permite interac
iunea cu programe externe mediului MATLAB. Estepermis
ă
astfel apelarea programelor scrise în C sau Fortran, importarea / exportarea datelor
ş
istabilirea de rela
ii de tip client / server între MATLAB
ş
i alte programe.Cursul î 
ş
i propune s
ă
descrie facilit
ă
ile grafice MATLAB pentru vizualizarea datelor
ş
istabilirea modului de prezentare a graficelor, precum
ş
i pentru crearea unor interfe
e graficeutilizator.În acest sens, MATLAB furnizeaz
ă
:-
 
o serie de func
ii (rutine) grafice de nivel înalt care implementeaz
ă
cele mai utilizate tehnicipentru afi
ş
area datelor precum reprezent
ă
rile grafice în coordonate rectangulare sau polare,reprezent
ă
rile grafice speciale (cu bare, histograme
ş
.a.), reprezent
ă
rile grafice ale liniilor decontur sau suprafe
elor
ş
i anima
ia;În plus, prin func
ii specializate, pot fi controlate unele aspecte privind modul de prezentareal graficelor (culoare, umbrire, etichete pe axe
ş
.a.) f 
ă
r
ă
a fi necesar
ă
accesarea explicit
ă
aunor propriet
ă
i ale obiectelor.-
 
sistemul grafic orientat pe obiecte ("Handle Graphics"), care permite inclusiv realizarea deinterfe
e grafice programabile;"Handle Graphics" define
ş
te un set de
obiecte grafice
(linii, suprafe
e, text
ş
.a.)
ş
i ofer
ă
 mecanismul de manipulare a acestor obiecte pentru a ob
ine rezultatele dorite. Se poate aveaastfel un control mult mai precis asupra modului de afi
ş
are al datelor
ş
i se pot dezvoltaaplica
ii grafice proprii.Utilizând "Handle Graphics" , utilizatorul poate crea meniuri
ş
i elemente de control interactivpentru reprezent
ă
rile grafice (butoane prin ap
ă
sare, poten
iometre, casete de control, liste deop
iuni
ş
.a.).Fi
ş
ierele - M utilizator, create pentru a executa opera
ii grafice, pot utiliza atât func
ii graficede nivel înalt cât
ş
i sistemul "Handle Graphics" în mod direct.
2.
 
Sistemul grafic MATLAB orientat pe obiecte ("Handle Graphics")
MATLAB folose
ş
te programarea orientat
ă
pe obiecte pentru controlul interactiv alreprezent
ă
rilor grafice. Conform acesteia, ferestrele figur
ă
sunt obiecte figur
ă
(“figure”)
ş
i suntcopii ai obiectului grafic r
ă
d
ă
cin
ă
"root" (fereastra ecran). De asemenea, sunt p
ă
rin
i ai oric
ă
roralte obiecte grafice: ai axelor ("axes"), elementelor de control ale interfe
elor grafice("uicontrol")
ş
i meniurilor ("uimenu").Exist
ă
11 tipuri de obiecte grafice:-
 
“root” , care este în topul ierarhiei
ş
i corespunde ecranului computer-ului; în mod automat, la începutul unei sesiuni MATLAB, este creat obiectul “root”;-
 
“figure” – corespunde ferestrei figur
ă
;-
 
“uicontrol” – sunt obiecte asociate controalelor unei interfe
e grafice butoane prin ap
ă
sare,butoane radio, slidere), care execut
ă
o func
ie când sunt activate de utilizator;-
 
“axes” – obiect care define
ş
te o zon
ă
din fereastra figur
ă
asociat
ă
unui sistem de axe;-
 
“uimenu” – obiecte asociate meniurilor unei interfe
e grafice utilizator, dispuse în partea desus a ferestrei figur
ă
;-
 
“image” – obiecte de tip imagine;
 
3
-
 
“line” – obiecte grafice primitive de baz
ă
pentru cele mai multe grafice 2D;-
 
“patch”- obiecte care constau în poligoane pline
ş
i laturile acestora;-
 
“surface” – obiecte 3D care corespund repreyent
ă
rilor grafice 3D a matricelor de date;-
 
“text” – obiecte de tipul
ş
ir de caractere;-
 
“light” – obiecte care definesc surse de lumin
ă
care afecteaz
ă
toate obiectele în interiorulunui sistem de axe.Fiecare tip de obiect grafic are o serie de
 propriet 
ă 
i
ce pot fi modificate (setate). SistemulMATLAB asociaz
ă
fiec
ă
rui obiect grafic creat un
identificator 
("handle"). Pentru a putea accesapropriet
ă
ile obiectului, este util ca, la crearea acestuia, s
ă
se re
in
ă
identificatorul într-ovariabil
ă
.Modificarea propriet
ă
ilor obiectelor grafice se realizeaz
ă
apelând comanda
set 
, care areurm
ă
toarea sintax
ă
:
 set
(identificator, ' numele_propriet 
ă 
ii' , valoarea_propriet 
ă 
ii
)
 
Pentru a ob
ine valoarea curent
ă
a unei propriet
ă
i se apeleaz
ă
func
ia
get 
cu urm
ă
toareasintax
ă
:
 get
(identificator, ' numele_propriet 
ă 
ii' )
 Identificatorul obiectului r
ă
d
ă
cin
ă
este totdeauna 0. Pentru obiectul figur
ă
, în mod implicitacesta este un num
ă
r întreg afi
ş
at în bara de titlu a ferestrei grafice. În versiunile mai noi deMATLAB (începând cu 5), prin setarea propriet
ă
ii
 IntegerHandle
a figurii la valoarea
off 
,identificatorul figurii poate fi un num
ă
r în virgul
ă
flotant
ă
. Identificatorii oric
ă
ror alte obiectegrafice sunt numere în virgul
ă
flotant
ă
.Exist
ă
 
ş
i urm
ă
torii identificatori predefini
i:
gcf
– pentru fereastra figur
ă
curent
ă
(“Get Current Figure”)
gca
– pentru sistemul de axe curent (“Get Current Axes”)
 Exemple de utilizare a func
  
iilor 
 set
 
 ş
i
 get
 
set(gcf, 'color', 'w') – stabile
ş
te culoarea alb pentru figura curent
ă
 set(gca, 'color', 'y') – stabile
ş
te culoarea galben pentru sistemul de axe curentget(gcf, 'color') – returneaz
ă
culoarea figurii curenteget(gca, 'color') – returneaz
ă
culoarea sistemului de axe curent
3.
 
Fereastra figur
ă
 
MATLAB afi
ş
eaz
ă
reprezent
ă
rile grafice într-o fereastr
ă
diferit
ă
de cea de comand
ă
numit
ă
 
 fereastra figur 
ă 
("Figure window"). Caracteristicile acesteia sunt controlate de posibilit
ă
ilesistemului de afi
ş
are al calculatorului
ş
i de propriet
ă
ile obiectului figur
ă
.Func
iile grafice creeaz
ă
în mod automat o nou
ă
fereastr
ă
figur
ă
, dac
ă
nu exist
ă
deja unacurent
ă
. Dac
ă
exist
ă
, aceasta va fi folosit
ă
pentru afi
ş
are. În cazul în care exist
ă
mai multeferestre figur
ă
, afi
ş
area va avea loc în figura desemnat
ă
a fi cea curent
ă
, în mod uzual ultimafereastr
ă
utilizat
ă
.Pentru a crea o nou
ă
fereastr
ă
figur
ă
care va deveni curent
ă
, se apeleaz
ă
func
ia
 figure
, cuuna din urm
ă
toarele sintaxe posibile:
figureh = figure
Varianta a doua se foloseste pentru ca identificatorul noii figuri s
ă
fie re
inut în variabila h înscopul acces
ă
rii ulterioare a figurii.Dac
ă
exist
ă
mai multe obiecte figur
ă
, stabilirea figurii cu identificatorul
h
ca fiind ceacurent
ă
, se realizeaz
ă
cu sintaxa
figure(h)
Se poate folosi ca identificator al ferestrei grafice curente func
ia
gcf 
("GetCurrentFigure").

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Andreea Stefan liked this
Cretu Andreea liked this
edarie liked this
Gigi Vittel liked this
Dan liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->