Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-2010-32

Svoboda-2010-32

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by SVOBODA
http://www.svoboda-news.com
Цей файл є частиною архіву "Свободи"
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.
http://www.svoboda-news.com
Цей файл є частиною архіву "Свободи"
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.

More info:

Published by: SVOBODA on Apr 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

text

original

 
SVOBODA Founded in 1893 in Jersey City, NJPublished by the Ukrainian National Association
Пам'ятаймопро Україну! 
Рік 117, ЧИСЛO 32, П’ЯТНИЦЯ, 6 СЕРПНЯ 2010 РОКУ
www.svoboda-news.com
Видає Український Народний Союз
Vol. 117, No. 32, FRIDAY, AUGUST 6, 2010$1.00
ТОРОНТО. – Українсько-канадський фармацевт і підприє-мець Ераст Гуцуляк подарував міс-цевій Пластовій станиці приміщен-ня вартістю 5 млн. дол.Відомий українець-меценат, довголітній активний пластун та кілишній станичний вже давно хотів знайти вигідніше, відповід-ніше приміщення для пластунів у Торонто. Отож коли він довідався про виставлений на продаж цер-ковний комплекс, зібрав потрібні інформації і почав переговори про купівлю. Відтак подарував плас-товій станиці гроші на придбан-ня цієї власности. Невдовзі Торонт-ська станиця розпочне збирати фонди для відновлення і присто-сування посілости до специфічних потреб Пласту. Коли станичний Пластової Cта-ниці Aндрій Ґеник-Березовський висловив глибоку вдячність меце-натові за цей дар, Е. Гуцуляк сказав, що бажанням його і дружини Ярмі-ли було „подарувати Пласту таке приміщення, яке б сприяло зрос-танню членства та різноманітності занять, щоб Пласт дістав сприятли-ві умови для дальшого розвитку“.Нове приміщення було закупле-не від „United Church of Canada“ і включає не тільки церкoвний буди-нок, але також приватну елементар-ну школу, садочок, спортивну залю і велику кухню.Торонтський відділ Пласту був започаткований при кінці 1940-их років, і вже від ранніх 1960-их років його домівка в західньому Торонто була одним з популярних центрів української громади.Е. Гуцуляк добре відомий в Кана-ді як філантроп і меценат. Він є Почесним консулом України в Торонто, кавалером Орденом Кана-ди (Order of Canada) 2007 року за те, що в „дусі жертвенности ділить-ся своїм добробутом з потребую-чими і власним прикладом заохо-чує інших робити те саме, виробля-ючи найцінніші прикмети в їхньо-му характері”. Він також одержав Почесний докторат пpава від Уні-верситету Aльберти за гуманітарну діяльність та за сприяння україноз-навчим студіям. З постанням незалежної Укра-їнської держави Е. Гуцуляк купив і подарував будинок для першого Посольства України в Отаві. Е. Гуцуляк закінчив студії фарма-цевтики в університеті Бритійської Колюмбії у Ванкувері. Своє підпри-ємство розпочав як власник апте-ки в східньому Торонто в 1957 році, що згодом розвинулося і стало най-більшим постачальником фарма-цевтичних послуг до старечих домів у Канаді.
Богдан Колос
Пластові у Торонто подарували приміщення вартістю 5 млн. дол.
Новий будинок Пласту в Торонто‚ придбаний за 5 млн. дол.‚ які подарував Ераст Гуцуляк. Під час передання чека на 5 млн. дол. для придбання нового будинку Пласту (зліва): заступник станичного Пластової станиці Торонто Павло Червоняк‚ станичний Андрій Ґеник-Березовський‚ правник Василь Жила‚  меценати Ярміла та Ераст Гуцуляки‚ Богдан Колос. КИЇВ. – 3 серпня біля будівлі Кабінету міністрів України відбулась акція протесту проти підвищення урядом цін на газ і комунальні послуги для населення. На фото: Голова правління Київської міської організації Української народної партії Володимир Шовкошитний під час акції про-тесту. Фото: УНІАН 
У Києві відбулась акція протесту проти підвищення ціни на газ
КИЇВ. – У розслідуванні спра-ви про вбивство Георгія Ґонґадзе 3 серпня відбулася процесуаль-на дія, яка може мати далекосяж-ні наслідки.В будівлі Головного слідчого управління Генеральної прокура-тури проведено очну ставку голови Верховної Ради Володимира Лит-вина зі звинуваченим у вбивстві Г. Ґонґадзе Олексієм Пукачем. На очній ставці був присутній керів-ник слідчої групи у справі Г. Ґон-ґадзе Олександер Харченко. Перед цим В. Литвин був окремо допи-таний у приміщенні парляменту, щоб з'ясувати його позицію з тих питань, які порушувалися в ході очної ставки. Слідчі дії вирішили перенести в законодавчий орган на прохання самого голови Верховної Ради. І В. Литвин, і О. Пукач в ході слідчих дій мали статус свідків.Звинуваченим О. Пукач прохо-дить по кримінальній справі, виді-леній з великої справи в окре-ме провадження, і там досліджу-ється безпосередньо його роля у вбивстві Г. Ґонґадзе. У прес-службі Генпрокуратури заявили, що не надаватимуть жодних даних про розслідування убивства Г. Ґонґадзе до передання справи до суду. Генеральний прокурор Олек-сандер Медведько на прес-конференції заявив, що справа О. Пукача піде до суду вже в серпні‚ але оптимізму Генерального про-курора не поділяють слідчі.Минулого тижня за їх поданням Верховний суд продовжив тер-мін арешту О. Пукача до 8 жовтня. Зараз О. Пукач розпочав ознайом-лення з матеріялами криміналь-ної
справи, порушеної проти ньо-
У справі про вбивство Г. Ґонґадзе допитано Володимира Литвина
(Закінчення на стор. 3)
 
СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 6 СЕРПНЯ 2010 РОКУNo. 322
УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ
Вшанували 145-річчя з дня народження Митрополита А. Шептицького
ЛЬВІВ. — 29 липня в селі Прил-бичах Яворівського району Львів-ської области‚ де народився видат-ний церковний і громадський діяч, великий меценат україн-ської культури, засновник Націо-нального музею у Львові Митро-полит Андрей Шептицький‚ вша-нували 145-річчя від дня його народження. У соборі Пресвя-тої Богородиці відбулася Архи-єрейська Служба Божа з участю Єпископа-помічника Київського єпархії, секретаря Синоду Єписко-пів Української Греко-Католицької Церкви Богдана Дзюраха. Напере-додні, 28 липня, біля усипальниці родини Шептицьких архиєпархі-яльною прощею монашества роз-почалася молитва, потім – піша хода зі свічками до храму собору Пресвятої Богородиці, де свяще-ники відслужили Вечірню, Утре-ню, Акафіст та Молебень до Бого-родиці. Митрополит А. Шептиць-кий народився 29 липня 1865 року у сім’ї графів Івана Шептицького та Софії з Фредрів. При хрещен-ні його назвали Романом-Марією-Александром. Батько його похо-див з лицарського роду Сасів, що отримав своє шляхетство від самого Данила Галицького за осо-бливі заслуги перед князівством.
(ЗІК)
Скасовано іспит з української мови при вступі до аспірантури
КИЇВ. — Кабінет міністрів Укра-їни постановою від 28 липня за підписом прем’єр-міністра Укра-їни Миколи Азарова визначив складання кандидатських іспитів до аспірантури з спеціяльности, чужоземної мови та філософії, а у разі необхідности – додатково-го іспиту, визначеного рішенням вченої ради установи, де перед-бачається захист дисертації. Уряд скасував обов’язковість іспитів з української мови. Аналогічні пра-вила уряд встановив і для здобу-вачів наукового ступеня канди-дата наук, які працюють над дис-ертаціями поза аспірантурою. Обов’язковість іспитів з україн-ської мови при вступі до аспіран-тури, а також при здобуванні нау-кових звань була запроваджена постановою Кабінету міністрів від 1 березня 1999 року. В той час уряд очолював Валерій Пустовой-тенко. (
УНІАН)
Митрополит Димитрій очолив Львівську і Сокальську єпархію УПЦ КП
ЛЬВІВ. — Митрополита Дими-трія (Рудюка) Священний Синод Української Православної Церк-ви Київського патріярхату (УПЦ КП) 29 липня призначив на міс-це покійного Митрополита Львів-ського і Сокальського Андрія (Горака). У зв’язку з новим при-значенням, Митрополита Дими-трія звільнили від керівництва Переяслав-Хмельницькою і Борис-пільською єпархіями та Київською православною Богословською ака-демією. Митрополит Димитрій залишився головою Навчально-го комітету та постійним членом Священного Синоду. На вивільне-ну посаду секретаря Священного Синоду, яку дотепер займав покій-ний Митрополит Андрій (Горак), вирішено призначити Єпископа Васильківського Євстратія, віка-рія Київської єпархії (без членства в Синоді).
(„Львівська газета“)
Місцеві вибори за новим законом
КИЇВ. — Закон про місцеві вибори набув чинности по тому, як його 31 липня опублікува-ла парляментська газета „Голос України“. Згідно з тим докумен-том, вибори депутатів Верховної Ради Криму, місцевих, селищних та сільських рад, а також міських голів провадяться за змішаною мажоритарно-пропорційною сис-темою – 50 відс. депутатів обира-тиметься за списками політичних партій‚ ще 50 відс. – за мажори-тарною системою відносної біль-шости. Закон забороняє брати участь у місцевих виборах бльо-кам політичних партій. Що стосу-ється партій, то у виборах можуть брати участь місцеві організації політичних партій, зареєстровані не пізніше, ніж за 365 днів до дня виборів. Крім того, в законі скасо-вана норма про можливість само-висування кандидатів на посадни-ків. Законопроєкт, внесений голо-вою фракції Партії Реґіонів Олек-сандром Єфремовим, Верховна Рада ухвалила 10 липня. Правляча коаліція не врахувала жодної дум-ки опозиції. 27 липня його під-писав Президент Віктор Януко-вич. Опозиція заявила, що закон має на меті максимально обмеж-ити участь у виборах конкурентів правлячої партії. Оглядачі заува-жують, що нові виборчі правила обмежують права тих громадян, які не хочуть бути членами пар-тій, але претендують на входжен-ня в місцеві органи влади. Комітет виборців України наголошує, що ця норма суперечить Конституції, за якою кожному громадянинові ґарантується право бути обраним. Це, на думку експертів, супере-чить і міжнародним угодам, які підписувала Україна.
(Бі-Бі-Сі)
Російська мова стала офіційною в українських судах
КИЇВ. — Російська мова отри-мала офіційний статус мови судо-чинства в Україні, пише 29 лип-ня видання „Сегодня“. Це передба-чає закон про судоустрій і статус суддів, який було прийнято Вер-ховною Радою 7 липня і підписа-но 27 липня Президентом Украї-ни Віктором Януковичем. Раніше в різних законах були різні поло-ження щодо мови. У криміналь-них процесах щоразу у суді окре-мо вирішувалося питання, якою мовою вести процес‚ а в цивіль-них процесах було обов’язковим застосування української мови. Тепер скрізь буде, як в кримі-нальному процесі. Раніше у кри-мінальних процесах людині про-сто надавали за рахунок держа-ви адвоката і перекладача її рід-ною мовою, але документи росій-ською ніхто не вів. Тепер же закон стосується і документів. Але щоб його було простіше застосовувати, треба прийняти закон про мови. І зараз складно сказати однознач-но – чи можна у Львові, напри-клад, судитися російською мовою. З одного боку – це україномов-ний реґіон, з іншого – немає зако-ну про мови, який визначає тери-торію розповсюдження тієї чи іншої мови, і можна вважати, що вся територія України – це терито-рія застосування 14 реґіональних мов. Як пише видання, в опозиції дане нововведення не схвалили.
(„Кореспондент“)
У Києві відбулися моління двох конкуруючих Патріярхів
КИЇВ. — 28 липня Богослужіння Московського Патріярха Кирила у Києво-Печерській Лаврі в День хрещення Київської Русі зібра-ло 3,000 вірян. Присвячена цьо-му дневі хресна хода „розкольни-ків“ – як у Московському патрі-ярхаті називають вірних Київ-ського Патріярха Філарета – була помітно велелюдніша. Процесія православних Київського патрі-ярхату, що розтяглася на кілька кілометрів по вулиці Володимир-ській і пройшла центром міста до пам’ятника св. Володимирові, налічувала, за різними оцінками, від 5,000 до 10 тис. осіб. При цьо-му на свято в Київ, як виглядає, змогли потрапити далеко не всі бажаючі прихильники Київсько-го патріярхату. Ще зранку 28 лип-ня з різних областей України до Київської патріярхії почали надхо-дити численні сигнали про спро-би перешкодити приїздові прочан до столиці. Про це заявила прес-служба УПЦ КП. „Відбувався тиск на авто-перевізників з метою зму-сити їх відмовитися від перевезен-ня груп паломників. Погрожували відібрати ліцензію на перевезення та створити інші „неприємності“. Тиск здійснювала влада: чиновни-ки місцевих адміністрацій настій-ливо „не рекомендували“ духо-венству Київського патріярхату їхати до Києва 28 липня. А спів-робітники державної автоінспек-ції не давали проїхати автобусам на трасі – під надуманими приво-дами їх зупиняли і не пропускали далі. Патріярх Філарет звернув-ся до влади по роз’яснення. Своєю чергою, у Міністерстві внутріш-ніх справ України ці звинувачен-ня відкинули. Незважаючи на все, візита Кирила до України показа-ла, що кількість парафіян‚ які без примусу поприходили на Службу до собору св. Володимира і при-йшли до монумента Володимиро-ві на схилах Дніпра‚ була більша, ніж усіх вірних, разом узятих, які в Одесі, Дніпропетровську і Киє-ві приходили до Кирила.
(„Голос  Америки“)
Члени Меджлісу не прийшли на зустріч з В. Януковичем
СИМФЕРОПІЛЬ. — Члени Ради представників кримськотатар-ського народу при Президентові України, які є членами Меджлісу, відмовилися брати участь у запля-нованій на 3 серпня зустрічі з гла-вою держави Віктором Янукови-чем. У заяві президії від 3 серпня, йдеться про те, що в травні в Киє-ві відбулася зустріч голови Медж-лісу, народного депутата Украї-ни Мустафи Джемільова, з главою держави, в ході якої вони домо-вилися про проведення на почат-ку серпня зустрічі В. Януковича з Радою представників кримськота-тарського народу при Президенті України. „До заплянованої зустрі-чі Радою представників кримсько-татарського народу було проведе-но відповідну підготовчу роботу. Проте, напередодні зустрічі були зроблені дії, що йдуть урозріз з раніше ухваленим Президентом України рішенням про проведен-ня засідання Ради представників кримськотатарського народу. Так, замість засідання Ради представ-ників кримськотатарського наро-ду за участю Президента Украї-ни було запропоновано „зустріч з представниками кримськотатар-ського населення“, – йдеться в зая-ві. Автори заяви зауважили, що „на цю переформатовану зустріч, окрім керівників Меджлісу крим-ськотатарського народу і деле-ґованих його Президією учасни-ків, виявилися запрошеними не керівники більшости впливових громадських організацій крим-ських татар, які активно працю-ють і мають авторитет у Криму, а представники двох-трьох відомих своєю скандальністю громадсько-політичних утворень, за якими стоять особи, готові заради сво-їх амбіцій до будь-яких деструк-тивних дій“. Президія Меджлісу заявила, що члени Ради представ-ників кримськотатарського наро-ду при Президенті України не змо-жуть взяти участь у зустрічі, на яку запрошені „одіозні особи“, й попросила В. Януковича призна-чити дату зустрічі з Радою пред-ставників кримськотатарського народу при Президенті України.
(Радіо „Свобода“)
На території Херсонесу знайшли давнє поховання
СЕВАСТОПІЛЬ. — На території Національного заповідника „Хер-сонес Таврійський“‚ повідомило 31 липня Незалежне телебачення Севастополя, археологи знайшли велике поховання періоду пізньо-го середньовіччя. Археологи при-пускають, що кількість похова-них людей може досягти 170. Свій початок некрополь веде з ІІІ-ІV ст., але, як зауважив старший нау-ковий співробітник заповідника Андрій Філіпенко, в Х ст., в епо-ху пізнього середньовіччя, у Хер-сонесі відбулись якісь події, коли померло багато людей, яких похо-вали в склепах. Установити тимча-сові рамки поховання допомогли ключі, знайдені разом з останка-ми людей. Точної причини масо-вої загибелі жителів Херсонесу в Х ст. археологи назвати покищо не можуть.
(Радіо „Свобода“)
Генпрокуратура обіцяє захищати журналістів
КИЇВ. — Генеральна прокура-тура України запевняє, що захи-щатиме засоби масової інформа-ції (ЗМІ) від протиправних і зло-чинних посягань. Про це йдеть-ся у висновку Генпрокуратури за вислідами перевірки у зв’язку зі зверненням першого Президен-та України Леоніда Кравчука. У відомстві повідомляють, що з 2005 року органи прокуратури поруши-ли і розслідували 23 кримінальні справи, що стосуються професій-ної діяльности журналістів. 11 з них подали до суду, шість – пере-бувають у провадженні. Зокрема прокуратура Київського району Донецька подала до суду кримі-нальну справу стосовно співробіт-ника спецбатальйону судової мілі-ції „Грифон“ за фактом перешко-джання професійній діяльності журналіста.
(Радіо „Свобода“)
 
СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 6 СЕРПНЯ 2010 РОКУNo. 323
КОМЕНТАР З ПРИВОДУ 
Київський тижневик „Дзерка-ло тижня” вмістив статтю міністра закородонних справ України Кос-тянтина Грищенка „Поза межами шахівниці: прагматичний поря-док денний української зовніш-ньої політики”, в якій цей чільний український дипломат викладає концепцію „зовнішньополітичної модернізації“, здійснюваної „зараз командою Президента Віктора Януковича“. Зокрема автор повідо-мляє, що ця „модернізація” прово-диться у двох напрямках: „відкрит-ті позабльоковости” і взоруван-ні на „досвід Китаю“. К. Грищен-ко стверджує, що важливими чин-никами, котрі зумовили прийняття цієї концепції, є, як це не парадок-сально, „мандат Майдану” та „дав-ні і найтісніші історичні зв’язки з Росією“.В цілому міркування міністра містять самозаперечення, залиша-ють враження якоїсь недомовле-ности, навіть непрофесійности – це, швидше за все, тому, що К. Гри-щенко, запопадливо служачи анти-українській політиці Партії Реґіо-нів, мусить пропаґувати щось таке, що ніяк не пов’язане з його нема-лим досвідом дипломатичної діяль-ности. Ось, наприклад, як він представ-ляє „позабльоковість” – як „зро-зумілий та прийнятний для біль-шости населення, відкритий, а не закритий, не самоцільний, а праг-матичний інструмент реаліза-ції національного і геополітично-го потенціялу нації“. Відомо, що дипломати – майстри багато гово-рити і при цьому нічого не сказа-ти, але тут взагалі тяжко щонебудь зрозуміти.Щодо „давніх і найтісніших істо-ричних зв’язків з Росією”, то К. Гри-щенко витлумачує їх так, що зали-шається тільки плечима здвигнути – не як засвідчене історією поне-волення і визискування України Російською імперією, що відбува-ється від 1654 року, а як цілком природні зв’язки, які тепер, завдя-ки Президентові Вікторові Януко-вичеві і йому, міністрові закордон-них справ, відновлюються. Отже, таке хибне, антиісторичне розу-міння і представлення взаємин між Україною і Росією сьогоднішня українська влада закладає у фунда-мент зовнішньополітичної „модер-нізації”.Також лукавим дипломатичним вивертом К. Грищенка є його нама-гання узгодити„позабльоковість” України з її можливою участю у пропаґованій Росією системі схід-ньоевропейської „колективної без-пеки”. Еге ж, велика безпека чекає Україну у тій системі, яку Росія плянує створити з метою ослаблен-ня НАТО.Як служка україножерної коман-ди В. Януковича, К. Грищенко не має морального права зазіхати на „мандат Майдану“ 2004 року. Він змальовує його так: „Люди стоя-ли на Майдані не заради геополі-тичних прожектів..., а заради того, аби... з’явилася влада, здатна (а) чути виборця, (б) формулювати на основі його волевиявлення дієздат-ну політику і (в) реалізовувати її. За цією логікою, політичний курс Президента В. Януковича може бути, хоч як це парадоксально для декого прозвучить, найкращим вті-ленням „волі Майдану“.Правда‚ К. Грищенко „Майдану 2004“ не міг розуміти чи до ньо-го включитися, бо в той час керу-вав закордонними справами і тре-ба було виправдовуватися перед світом, що перемога кандидата В. Януковича 21 листопада 2004 про-йшла нормально, тобто демокра-тично‚ без надуживань чи фабри-кацій. Ця функція повинна була бути приголомшуючою навіть для вправного радянського „брехунця”. Так от, пане Костянтине, „Майдан” починався відразу, вже наступного ранку в понеділок після другої тури президентських виборів у неді-лю, коли кандидат у президенти В. Янукович, почуваючись самовпев-нено, бо за ним стояв також голова Центральної Виборчої Комісії Сер-гій Ківалов, оголосив свою перемо-гу. Молодь оформила перші ряди „Майдану”. Ця молодь знала тіль-ки одне, що народ України у пере-важній більшості проголосував на користь Віктора Ющенка, „екзит полс” вказували на цю перемогу націонал-демократичного канди-дата, а тут раптово В. Янукович і С. Ківалов намагалися „вкрасти” вибори. Це був „мандат Майдану“ – не допустити, щоб злодії вкрали вибори.На кінець К. Грищенко пропонує Україні „досвід Китаю”: „Ця вели-ка країна з тисячолітньою історі-єю за останні 30 років змогла змі-нити себе зсередини, здивував-ши світ умінням поєднати стабіль-ність із безпрецендентною динамі-кою економічного та соціяльного руху.” Для об’єктивности потріб-но додати, що ця країна впродовж останнього століття відзначила-ся жорстокістю, якій може істо-рично дорівнятися тільки СРСР, а навіть перевищуючи радянські злочини своєю чисельністю, вла-штовуючи соціяльну та економічну політику у якій корумпована вер-хівка експлуатує плід не мільйонів, але мільярд людей, зухвало знева-жаючи їх елементарні права. Мож-на додати ще досвід площі Тієнан-мен, не так давно як 1989 року, у зображенні китайського студента‚ на якого валить режимний танк. Коли б Україна прийняла „досвід Китаю” демократичну Коституцію України можна кинути в кошик, а про „мандат Майдану” не мож-на згадувати, бо мандат здушили б режимні, а то і московські танки. Ось таку Україну пропонує Кон-стантин Грищенко від Віктора Яну-ковича – країну де тяжко працюва-тиме народ, без найменших прав чи свобод, для успіху олігархіч-ної верхівки, яка буде в основно-му керувати і користати з Москви, хоча символічно також матиме сво-їх малоросів і в Києві. 
Аскольд Лозинський,
Ню-Йорк
„Прагматичне“ антиукраїнство
го. Тільки після завершення цього процесу справа може бути переда-на до суду. Закон не обмежує зви-нувачених у часі, необхідному для такого ознайомлення. Загалом очікується, що суд над О. Пукачем триватиме недов-го, тому що всі обставини і його роля у вбивстві були встановле-ні у судовому процесі над трьома міліціонерами-подільниками.А хто ж замовив вбивство? На це запитання покищо не дано офі-ційної інформації. В ході слідства О. Пукач назвав тодішнього міні-стра внутрішніх справ Юрія Крав-ченка і повідомив, що був свідком телефонних розмов Ю. Кравченка з Президентом Леонідом Кучмою. Окрім того, за словами О. Пукача, він був особисто представлений В. Литвину через кілька днів після вбивства Г. Ґонґадзе.Сталося це випадково, коли В. Литвин, тоді глава Адміністра-ції Президента, заїхав провідати Ю. Кравченка у його кабінеті. Там також перебували генерали – нині покійний Едуард Фере, а також нинішній депутат-реґіонал Мико-ла Джига, який сьогодні є губерна-тором Вінницької области.За словами О. Пукача, наказ від-різати голову і перепоховати тіло Г. Ґонґадзе він отримав на другий день після цих подій у кабінеті Ю. Кравченка, щоб нібито „замести сліди“. Адже, оскільки голова і тіло були поховані в різних місцях, це значно ускладнювало розкриття злочину.Але О. Пукач начебто злякався, що стане крайнім у всій цій історії, і тому підкинув у могилу прикра-си, які належали Г. Ґонґадзе.В судовому процесі О. Пукач сподівається на пом’якшення виро-ку, тому що „визнав свою вину, висловив щире каяття та став на шлях співпраці з органом досудо-вого слідства“. О. Пукач також має другу групу інвалідности як учас-ник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електро-станції, хоча відносно його спіль-ників суд не врахував цієї обста-вини. О. Пукач апелюватиме до того, що вчинив вбивство „з хиб-но зрозумілих інтересів служби та під примусом“, а злочин було ско-єно „внаслідок збігу тяжких інших обставин“.О. Пукач стверджує, що‚ отри-мавши наказ на вбивство Г. Ґон-ґадзе, він „перебував у важкому психологічному стані, який меж-ував із станом афекту“. Власне тому О. Пукач висловив клопотан-ня перед слідчими провести йому додаткову комплексну психолого-психіятричну експертизу.При цьому він стверджує, що коли викрав Г. Ґонґадзе, то начеб-то не мав наміру його вбивати, і навіть коли він накинув ремінь на шию журналістові та став його затягувати, то хотів лише при-вести журналіста в непритомний стан. Насправді ця версія швид-ше нагадує спробу О. Пукача уник-нути відповідальности за умисне вбивство. Таке трактування подій виглядає абсурдно хоча би з огля-ду на свідчення трьох співучасни-ків О. Пукача, які розповіли, що перед скоєнням злочину вони спе-ціяльно заїжджали за мотузкою і лопатою, якою потім було вирито могилу.Очевидно, що О. Пукач як без-посередній виконавець убивства Г. Ґонґадзе буде засуджений як і його спільники. Двоє міліціоне-рів – Валерій Костенко і Олексан-дер Попович – були засуджені до 12 років тюрми, третій – Микола Протасов – до 13 років. Верховний суд після розгляду їхньої касацій-ної скарги залишив у силі вирок усім трьом учасникам злочину.Як відомо, вперше О. Пукач був затриманий 23 жовтня 2003 року за знищення документів, які стосу-валися стеження за Г. Ґонґадзе. Але майже миттєво Президент Л. Куч-ма відправив у відставку тодіш-нього генпрокурора Святослава Піскуна, а О. Пукач був звільне-ний рішенням Апеляційного суду Києва. Зі слідчого ізолятора його начебто приїхав забирати М. Джи-га – на той час заступник Ю. Крав-ченка в податковій адміністрації. Згодом Печерський суд скасував постанову про порушення справи проти О. Пукача.Слідство поновилося лише через рік, після Помаранчевої револю-ції. 14 січня 2005 року Генпроку-ратура порушила справу проти О. Пукача не лише за знищення мате-ріялів стеження, але і за незакон-не здійснення стосовно Г. Ґонґа-дзе оперативно-розшукової діяль-ности.24 січня 2005 року О. Пукач був оголошений в розшук, а ще за місяць затримали трьох його спільників, які дали свідчення про-ти генерала.Почалися пошуки О. Пукача, які тривали чотири з половиною роки. В середині 2005 року слід-ству вдалося вистежити О. Пука-ча в Краматорську, але він вислиз-нув з пастки. В 2009 році О. Пука-ча вдалося розшукати за допомо-гою телефону брата його колиш-ньої дружини‚ якому дзвонив О. Пукач, щоб дізнатися, як справи в його доньки.Слідчі вирахували розташуван-ня базової станції мобільного опе-ратора і під виглядом перевірки списків виборців провели упізнан-ня О. Пукача, після чого відбувся його арешт.
Сергій Лещенко
(„Українська правда“)
(Закінчення зі стор. 1)
У справі...
КИЇВ. – Президент України Віктор Янукович указом від 2 серпня призначити Олега Олек-сійовича Дьоміна Надзвичай-ним і Повноважним Послом України в Республіці Казахстан‚ Володимира Сергійовича Толка-ча – Надзвичайним і Повноваж-ним Послом України в Державі Кувейт.30 липня Президент України В. Янукович призначив Володими-ра Дмитровича Хандогія Надзви-чайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королів-стві Великої Британії і Північної Ірляндії‚ Павла Олександровича Султанського – Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сінґапур.
(Офіційне інтернет-представництво Пре-зидента України)
Читайте „Свободу“ на веб-сторінці:
www.svoboda-news.com
Призначено нових послів України

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->