Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-2010-33

Svoboda-2010-33

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by SVOBODA
http://www.svoboda-news.com
Цей файл є частиною архіву "Свободи"
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.
http://www.svoboda-news.com
Цей файл є частиною архіву "Свободи"
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.

More info:

Published by: SVOBODA on Apr 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

text

original

 
SVOBODA Founded in 1893 in Jersey City, NJPublished by the Ukrainian National Association
Пам'ятаймопро Україну! 
Рік 117, ЧИСЛO 33, П’ЯТНИЦЯ, 13 СЕРПНЯ 2010 РОКУ
www.svoboda-news.com
Видає Український Народний Союз
Vol. 117, No. 33, FRIDAY, AUGUST 13, 2010$1.00
КОМЕНТАР З ПРИВОДУ 
Левко Хмельковський
ПАРСИПАНІ‚ Ню-Джерзі. – У серпні в Росії зросло число публі-кацій про серпневу війну 2008 року в Грузії. Відомі кінорежисери всти-гли підготувати документальні і художні фільми‚ у яких показують росіянам Грузію як аґресора‚ що напав на беззахисну самопроголо-шену республіку Південну Осетію і завдав великих людських жертв і руйнувань.Усе це стало продовженням інформаційної війни‚ розпочатої у серпні 2008 року‚ коли наймасо-віші телеканали Росії‚ що контро-люються державою‚ були мобілі-зовані для підтримання військо-вих дій. Був організований безпе-рервний телемаратон, основне гас-ло якого „Геноцид у Південній Осе-тії“ повторювалося сотні разів. У висліді російське суспільство підт-римало введення російських військ у Південну Осетію.Насправді війна розпочалася з численних збройних провокацій проти Грузії‚ коли після обстрі-лів грузинських сіл військо Грузії зайняло більшу частину Цхінвалі – столиці Південної Осетії. Того ж дня Росія ввела 150 танків на тери-торію Грузії, піддала бомбардуван-ню грузинські міста. Тільки в Ґорі від бомб загинуло 60 мирних жите-лів. До Грузії під виглядом „мирот-ворців“ були перекинуті з Пскова 76-та та 98-ма військово-десантні дивізії‚ введені війська Північно-Кавказького військового округу Росії. Конфлікт перекинувся на інший сепаратистський реґіон – Абхазію,
Правда про „перемогу“ Росії  у війні 2008 року проти Грузії 
КИЇВ. – Кабінет міністрів Украї-ни 10 серпня оприлюднив заяву‚ у якій вимагає припинити політичні спекуляції у зв’язку з поновленням співробітництва України з Міжна-родним валютним фондом (МВФ). У заяві зазначено, що отримання нового кредиту МВФ важливе для України, оскільки „дозволить від-новити фінансову систему, забез-печить стабільність курсу грив-ні, підвищить інвестиційну при-вабливість країни, поверне дові-ру з боку міжнародного співтова-риства, що в результаті приведе до зростання рівня життя україн-ського народу“.У заяві також наголошується, що попередній уряд на чолі з Юлі-єю Тимошенко „купував росій-ський газ по 330 дол. за 1‚000 кубічних метрів, а продавав, загра-ючи з населенням перед виборами, по 50 дол.“. „Покриваючи різни-цю позиченими грошима, Ю. Тим-ошенко фактично оплатила свої вибори за рахунок позик МВФ. Таким чином, вона увігнала Укра-їну і кожного з нас у колосальні борги”, – зазначено у заяві.У прес-службі уряду підкрес-люють, що з грудня 2007 року по лютий 2010 року державний борг виріс більш як утричі і досяг 316 млрд. грн. „А це означає, що кожен українець заборгував по 7‚000 грн. Такого „дорогого“ уряду не було ще в жодній країні світу. Кожен рік урядування Ю. Тимошен-ко обходився державі в 100 млрд. грн. Необґрунтована ціна на газ призвела до перекосів в економі-ці та обернулася реальною пробле-мою для державного та сімейних бюджетів”, – йдеться у заяві.У документі підкреслюється, що цього року новій владі вдало-ся знизити ціну на імпортований газ майже до 230 дол. „Але оскіль-ки увесь час жити в борг неможли-во, виникла необхідність відповід-но до законів ринкової економіки змінювати ціну для населення, під-вищуючи її на 50 відс. Іншого шля-ху зберегти економічну незалеж-ність України, стабілізувати фінан-сову ситуацію, зменшити роз-мір державного боргу, припини-ти руйнування вітчизняної нафто-газової галузі і системи житлово-комунального господарства про-сто не існує”, – йдеться у заяві.У документі зазначено, що нинішній уряд Миколи Азарова „категорично відкидає політику популізму і не збирається жертву-вати благополуччям країни, від-мовляючись від необхідних, хоч і непопулярних на початкових ета-пах‚ реформ”.
(УНІАН)
Кабінет міністрів України пояснює співпрацю з МВФ
КИЇВ. – 30 липня письменника, керівника кіноклюбу при видав-ництві „Смолоскип“ Олега Шин-каренка викликали до Служби безпеки України (СБУ) на співбе-сіду. Йшлося про його записи на власній сторінці в інтернеті з кри-тикою Президента України Вікто-ра Януковича‚ у яких О. Шинка-ренко ніби закликав вбити В. Яну-ковича. Записи‚ як сказали в СБУ‚ „залишили неприємний слід в душі“. У кого саме і які конкрет-но записи залишили неприємний слід, не повідомили. СБУ взяла з О. Шинкарен-ка письмову обіцянку, що той не критикуватиме владу у своє-му блозі. Сам він вважає, що СБУ зламала його блог, оскільки з ньо-го зникли кілька записів. О. Шин-каренко висловив подив, що СБУ займається переслідуванням бло-герів‚ коли ще не розкриті справи про вбивство Георгія Ґонґадзе й отруєння Віктора Ющенка.2 серпня перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Андрій Шевченко заявив‚ що СБУ вийшла за рамки своїх повноважень і її дії можуть бути частиною тиску на свободу в інтернеті. Інші бло-гери розпочали в інтернеті акцію „Хочу на допит в СБУ“. 2 серпня до справи включився також В. Янукович‚ який заявив‚ що готовий зустрітися з україн-ськими блогерами. Він напи-сав на офіційному сайті: „Згоден з вами в тому, що викликати на допит блогера – це останнє, чим повинна займатися СБУ. Думаю, у Служби Безпеки є інші важливі проблеми“. Він додав, що задово-лений тим, як СБУ „ламає коруп-цію, як багато зроблено за віднос-но короткий час у боротьбі з нар-команією‚ але трапляються і такі перегини як, наприклад, історія з блогером“. При цьому В. Янукович назвав недоречною акцію блогерів, які просилися на допити в СБУ. „Буду відвертий – ваші приколи викли-кали у мене гірку усмішку. От куди вам не слід прагнути потрапити, хлопці, так це на допити. Ви моло-ді, талановиті, стильні. Вам треба цікавою справою займатися. Чи є у вас така справа? Чи знайшли ви себе в житті, в своїй професії – ось про це я хотів би з вами поговори-ти – і допомогти, якщо потрібно", – додав В. Янукович.Коментуючи цю історію, голо-ва незалежної професійної меді-яспілки Юрій Луканов заявив, що Президент намагається поліпши-ти свій образ сереет користува-чів інтернету. Використано стару схему: Президент в потрібну мить з’являється, виправляє помил-ки підлеглих і показує‚ який він добрий. Але навряд чи СБУ поча-ло акціє без відома В. Янукови-ча. І в інтернеті зникла більшість записів про нього‚ залишилася лише критика Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко.
(„Українська правда“‚ УНІАН)
СБУ тисне на свободу висловлювань в інтернеті
Президент Грузії Михайло Саакашвілі (праворуч) на кладовищі  Мухатгверді, в Тбілісі‚ 20 квітня 2009 року вшанував пам’ять загиблих в серпні 2008 року вояків грузинської армії. Фото: УНІАН 
(Закінчення на стор. 3)
 
СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 13 СЕРПНЯ 2010 РОКУNo. 332
УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ
Україна пiдвищить пенсiйний вiк для жiнок
КИЇВ. — Україна зобов’язалася перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) поступово підви-щити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років. Про це мовиться в меморандумі, підписаному укра-їнською владою та МВФ. Відповід-но до документу, збільшення пен-сійного віку для жінок здійснюва-тиметься на шість місяців щоріч-но, починаючи з 2010 року. Укра-їнська влада також зобов’язалася до кінця вересня розробити й внести на розгляд парлямен-ту законопроєкт, який передба-чає і збільшення мінімального терміну пенсійного страхування з п’яти до 15 років, збiльшення на 10 рокiв квалiфiкацiйного перiоду для отримання повної пенсiї. Це має полiпшити збалянсованiсть Пенсiйного фонду на 2 млрд. грн. у 2011 роцi. Крiм того, українська влада плянує до кiнця грудня цьо-го року змiнити базу нарахування пенсiй, передбачивши їх додатко-ве збiльшення на 1 відс. за кожен рiк, вiдпрацьований понад визна-чений термiн: 20 рокiв – для жiнок i 25 рокiв – для чоловiкiв, iдеться в меморандумi. Передбачається, що це дасть змогу зменшити видат-ки Пенсiйного фонду на 6.2 млрд. грн. у 2011 роцi. 28 липня рада директорів МВФ ухвалила рішен-ня щодо виділення Україні в рам-ках нової програми „stand by“ кре-диту на суму понад 15 млрд. дол. протягом двох з половиною років.
(Радіо „Свобода“)
Готуймося до тривалої боротьби, каже О. Доній
ЛУЦЬК. — Народний депу-тат України Олесь Доній пере-конаний, що українцям в питан-нях мови слід бути послідовніши-ми і не підігрувати чужим інтер-есам. Таку думку він висловив 8 серпня під час спілкування з учас-никами фестивалю „Бандерш-тат-2010“ на Волині. Він зазначив, що „українці дуже часто підігру-ють чужим інтересам, тому що ми не мали довготривалої держав-ности. Це факт, ми завжди боро-лися, і боротьба триває... Це не є підсумок, це є, на жаль, розу-міння ситуації, і вона може трива-ти довго“. Він наголосив: „Не вір-те тим, хто скаже, що через рік нам вдасться перемогти Віктора Януковича, готуйтеся до довго-тривалої боротьби, і тут важливі дві речі: потрібно значною мірою відкинути нашу толерантність, яка була раніше. Ми були надто м’які. І другий момент – це те, що нам потрібно навчитися співпра-цювати один з одним, а не займа-тися самопоборюванням, само-поїданням і самоїдством“. Сто-совно мовного питання О. Доній висловив переконання, що саме в питаннях мови українці часто йдуть на поступки.
(УНІАН)
Україна стала другим за величиною боржником МВФ
КИЇВ. — Україна після отри-мання від Міжнародного валют-ного фонду (МВФ) нового креди-ту збільшила свої зобов’язання перед фондом до 12.66 млрд. дол. Таким чином, Україна стала дру-гою країною в світі за розміром боргу перед МВФ. В повідомленні МВФ, станом на 5 серпня найбіль-шим боржником фонду є Руму-нія – 9.03 млрд. дол., а третє місце посідає Угорщина – 7.64 млрд. дол. За даними МВФ, на долю України на початок серпня припадав при-близно кожен п’ятий доляр забор-гованости всіх країн перед фон-дом за стандартними кредитни-ми програмами. 30 червня також Світовий банк подав статистич-ні дані‚ за якими Україна зами-кає десятку найбільших боржни-ків банку з показником 3.22 млрд. дол., поступаючись Польщі (3.81 млрд. дол.), і випереджаючи Росію (2.88 млрд. дол). Очолюють цей перелік Китай (12.888 млн. дол.), Бразилія (11.320 млн. дол.), а також Індія, Мехіко та Туреччина.
(„Українська правда“)
А. Гриценко став партійним провідником
КИЇВ. — Депутат від „Нашої України – Народної самооборо-ни“ Анатолій Гриценко очолив партію „Громадянська позиція“‚ яка 9 серпня повідомила Мініс-терство юстиції про зміну керів-ника об’єднання та мети діяль-ности. Новою метою „Громадян-ської позиції“ визначена „участь у побудові в Україні вільного, демо-кратичного, справедливого сус-пільства, формуванні можливос-ти вираження політичної волі гро-мадянами України для здійснен-ня і захисту своїх прав і свобод“. Попередня мета полягала у спри-янні членам партії у виробленні державної політики, формуванні і діяльности органів державної вла-ди та місцевого самоврядування, а також участи у виборах“.
(„Україн-ська правда“)
В. Янукович позбавив Ю. Тимошенко ще двох посад
КИЇВ. — Президент України Віктор Янукович 5 серпня звіль-нив колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко від виконан-ня обов’язків голови Спільної українсько-узбецької комісії з все-бічного співробітництва та голови Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань еко-номічного співробітництва‚ які Ю. Тимошенко виконувала від 11 квітня 2008 року“.
(УНІАН)
Протестувальників проти Патріярха Кирила попередили
КИЇВ. — Шевченківський суд Києва 5 серпня визнав винним і виніс попередження Вадимові Фещенкові, який був затриманий під час акції протесту проти приїз-ду Патріярха Кирила. Таке рішен-ня ухвалила суддя Оксана Реть-ман. Суддя О. Ретьман зіґнорува-ла злісну неявку у суд ключово-го свідка – заступника начальни-ка управління охорони громад-ського порядку міста Києва під-полковника Сергія Бойка, який віддавав незаконні накази щодо затримання протестувальників та напередодні при свідках заявив, що не допустить проведення будь-якої акції протесту. Крім того, суд критично оцінив усі свідчення з боку захисту‚ натомість повністю поклався на зфальшовані праців-никами Міністерства внутрішніх справ протоколи затримання та брехливі свідчення співробітників спецпідрозділу „Беркут“. Цей про-цес вважається виявом політич-них репресій, брутальним пору-шенням конституційних прав гро-мадян України на мирні зібрання.
(„Українська правда“)
У Тернополі встановили пам’ятник С. Крушельницькій
ТЕРНОПІЛЬ. — 5 серпня у Тер-нополі увічнено славетну зем-лячку – встановлено пам’ятник видатній співачці Соломії Кру-шельницькій. Тернопільці чекали на цю подію понад 20 років. Три-чі змінювалося і місце для мону-мента. Спершу його плянували встановити на Майдані мистецтв‚ потім – на вулиці ім. С. Крушель-ницької‚ зрештою обрали місце біля драматичного театру. Фон-ди на пам’ятник збирали гуртом. Бронзову чотир иметрову постать С. Крушельницької створили тер-нопільські та рівненські скульпто-ри. Хоча бронзова С. Крушель-ницька уже готова до урочистого відкриття, подію відклали до Дня незалежности. Досі погруддя зна-ної співачки були лише у львів-ській опері, у Міляні та у Варшаві.
(„5 канал“)
В. Янукович не вирішує, а поглиблює проблеми Криму
СИМФЕРОПІЛЬ. — Затяж-на відпустка Президента Вікто-ра Януковича у Криму, під час якої він, як намагаються переконати суспільство його речники, ніби-то тяжко працював, може дорого обійтись державі не лише у фінан-совому, а й у внутрішньополітич-ному пляні. В. Янукович, здаєть-ся, так і не зрозумів, що одна спра-ва приїжджати до Криму на відпо-чинок або бути провідником опо-зиції й обіцяти усе усім, а зовсім інша справа – вирішувати справ-жні проблеми реґіону, перебува-ючи при владі. Натомість позиція В. Януковича та неприпустимі дії його співробітників лише підлили олії у вогонь, який тліє на крим-ській землі. За короткий час „Пре-зидент у відпустці“ встиг посва-ритися як з Меджлісом кримсько-татарського народу, так і з керів-ництвом місцевого парляменту, блискавично здавши Росії націо-нальні інтереси України на Крим-ському півострові. То ж не дивно, що соціологічні опитування ноту-ють той факт, що нинішня влада починає стрімко втрачати довіру своїх виборців.
(„Майдан“)
Kонкурс української мови ім. Петра Яцика
ДНІПРОПЕТРОВСЬК. — Чер-говий 11-ий Міжнародний кон-курс української мови ім. Петра Яцика розпочнеться цього разу у Дніпропетровську, повідомили 9 серпня засоби масової інформації. Естафету під час закриття пере-дав Дніпропетровську Микола-їв. Як розповів виконавчий дирек-тор Ліґи українських меценатів, лавреат Національної премії ім. Тараса Шевченка Михайло Сла-бошпицький, зараз триває підго-тування до конкурсу. Загальний бюджет його становить 700 тис. грн, з них 30 тис. грн. виділять з державного бюджету, решту фон-дів нададуть меценати. Як зазна-чає М. Слабошпицький, попри чутки, які лунають, конкурс ніхто не скасовував.
(ЗІК)
Пласт переводить майстерню успіху
ЛЬВІВ. — Національна скавт-ська організація „Пласт“ з підт-римкою Українського жіночого фонду впроваджує програму підт-римки і навчання дівчат „Май-стерня успіху“. Лекції та зустрічі з відомими й успішними жінка-ми і наметовий табір наблизили дівчат до вміння здійснювати свої мрії. Проєкт надає його учасницям знання і навики для подальшого вдосконалення власних здібнос-тей, вчить самотужки здійснюва-ти власну ідею, налагоджує добрі зв’язки по всій Україні та підтрим-ку серед однодумців. Першим ета-пом „Майстерні успіху“ стало про-ведення у Львові дводенного семі-нару на тему „Виховання дівчат у „Пласті“: фізіологічні та психо-логічні особливості“. У навчан-ні взяли участь дівчата зі Льво-ва, Тернополя, Івано-Франківська, Чернігова, Одеси і Києва. Наступ-ним етапом проєкту став наме-товий табір, який проходив 10-24 липня поблизу села Бубнища на Івано-Франківщині. У ньому взя-ли участь близько 30 дівчат віком 18-28 років з різних реґіонів Укра-їни. Учасниці мали можливість навчитись варити їжу на вог-ні, розкладати намети, подавати першу медичну допомогу. Також щодня дівчата брали участь у вишколах для підвищення мотива-ції, вирішення конфліктів та про-блем, керування власними проєк-тами. (
 „Галичина“)
Спека побила рекорд температури у Києві
КИЇВ. — За даними спостере-жень метеорологічної станції Цен-тральної геофізичної обсерваторії (ЦГО), 9 серпня у Києві було зано-товано черговий добовий рекорд максимальної температури пові-тря – вже сьомий з початку місяця. Заступник директора ЦГО Михай-ло Довгич повідомив‚ що 9 серп-ня термометр показував значення 37.7 градуса за Цельсієм, що на 3.1 градуса вище за рекорд 1963 року. „Як свідчить температурне тло, що утворилося над Україною, це буде не останній температурний екс-трем нинішнього місяця“, – зазна-чив М. Довгич.
(„Укрінформ“)
У Києві німці провели Марш життя
КИЇВ. — Понад 200 німців при-їхали до України, щоб провес-ти „Марш життя“, присвячений 69-им роковинам трагедії в Баби-ному Яру, та вибачитися за дії сво-їх предків проти євреїв за часів Другої світової війни. Учасники маршу 5 серпня пройшли так зва-ною „дорогою смерти“ до мемо-ріяльного комплексу „Бабин Яр“, де їх зустріли євреї, які постраж-дали від нацистів, і їхні нащадки. За словами організатора маршу Джобста Бітнера, в 40 з 200 нім-ців, які взяли участь у марші, пред-ки служили у Вермахті або групах СС. „Сім’ї цих людей не розповіда-ли їм про події війни й про участь їхніх предків у Голокості... Тому ми вважаємо своїм обов’язком виба-читися за злочини наших предків і підняти свій голос проти антисемі-тизму“, – сказав Дж. Бітнер. Поді-бний марш відбувся 6 серпня в 15 містах України.
(Радіо „Свобода“)
 
СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 13 СЕРПНЯ 2010 РОКУNo. 333
Читайте „Свободу“ на веб-сторінці:
www.svoboda-news.com
НА ТЕМИ ДНЯ 
Популярний український пись-менник Юрій Андрухович, коменту-ючи теперішню політичну ситуацію в Україні, зізнався, що йому почали снитися „терористичні“ сни: нібито він покликаний убити Президента Віктора Януковича. „Я людина мир-на, – дивується сам з себе автор зна-менитої „Московіяди“, – вдень моєю зброєю може бути хібащо сміх. А от вночі...“.Еге ж, таке трапляється: підсвідо-мість вступає в конфлікт зі свідоміс-тю. Для інтеліґенції це взагалі типо-во. Їй у кожному випадку вистачає, так би мовити, нормативної лекси-ки. Мовляв, „Життя наше дурне“, як стверджує назвою своєї книжки тер-нопільський публіцист Арсен Пала-мар, але то нічого, що дурне– можна ж його вбрати у шати чемненьких, заспокійливих слів. 
 „...Присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять...“.
Ну то треба будити завчасу! Саме про це – ще один український авто-ритет, відомий культуролог, про-фесор римського університету„ Ла Сап’єнца“ Оксана Пахльовська: „Перед інтеліґенцією завжди стоїть дилема: говорити політично корек-тно чи говорити правду. Правда – це імператив, але іноді буває мило-сердна правда, коли не хочеш врази-ти людей і тому гальмуєш неґативи. Так от зараз ми вже не маємо права на милосердну правду...“.Еге ж, зайшли так далеко, що о пімсту волає вже наша підсвідо-мість: убити Януковича! Та ні, даремна справа, куля його не візьме. Кривди, зла, зажерливости, відступ-ництва, глупоти кулі не беруть. Єди-на зброя – правда. І тут уже – не до чемности, не до політкоректности. Навіть такий загартований життям боєць, як Леонід Плющ, загальноша-нований правозахисник, математик і літератор, не витримав: „Янукович? Це встид! То з тих, що або пахани, або шістки. Пахан України і шістка Путіна...“.Що Президент України є „шіст-кою Путіна“, соромляться навіть в Росії – ті істинні російські інтелі-ґенти, для яких правда і справедли-вість є важливішими, ніж кремлів-ська імперська омана. Ось не загорнута у гарні папірці думка відомого московського жур-наліста і літературно-музичного критика Артемія Троїцького: „Як же ж в Україні, великій країні, де живуть десятки мільйонів людей, президентом могли вибрати такого придурка? Його прихильники – це люди, котрим абсолютно все одно, хто ними править. Підкорюючись біло-синьому стадному інстинктові, воне не розчаруються в Януковиче-ві, навіть коли він їм скаже, що Шек-спір – великий український футбо-ліст...“.Чесні люди, яким не байдуже, що діється нині в Україні, вже не год-ні стримати емоцій, але насправді сьогоднішня українська політично-державна дійсність у її голому, фак-тичному вигляді – ще страшніша.От ми обурювалися, що новоо-браний Президент України посмів підставляти голову під благословен-ня московського Патріярха Кири-ла – якби ж то тільки це! Виявляєть-ся, В. Янукович і прем’єр-міністер України Микола Азаров входять, поряд з російськими державними і церковними діячами, до складу Експертної ради „Економіка й ети-ка“, яка є офіційною Синодальною установою Російської Православ-ної Церкви і підлягає особито Патрі-ярхові Кирилові. Іншими словами, В. Янукович і М. Азаров, опинив-шись у найвищих кріслах незалеж-ної України, служать чужій Церк-ві і чужій державі. „В Україні вони тільки підробляють на посадах пре-зидента і прем’єра, а насправді їхня головна діяльність – членство в Екс-пертній раді „Економіка й етика“ при Патріярхові Московському“ , – пише журналіст Сергій Сухобок, який першим оприлюднив цю таєм-ну і вкрай обурливу інформацію. Москві, яка нарешті дочекала-ся в Україні антиукраїнської влади, потрібні тепер дві речі: якнайбіль-ша таємність усіх процесів інформа-ційного та економічного поглинен-ня України, але разом з тим їй зале-жить на швидкості цих процесів, і про це останнє добре свідчить укра-їножерна активність міністра осві-ти й науки Дмитра Табачника, який позбавляє ректорських посад наці-онально свідомих учених і скасо-вує обов’язковість української мови в науці.Єдиний засіб боротьби з цією вла-дою – правда. Але то має бути над-партійна, надконфесійна, надетніч-на, Божа правда, здатна об’єднати усі здорові в Україні сили в більшій мірі, ніж політична опозиція. Полі-тика тоне в грошах, тому мусить зійти з дороги. Небезпека поновного поглинення України Москвою – не тільки і не стільки у політиці, у втра-ті політичої самостійности, а в тому, що від України і українців Москва відбере право на правду. Хіба не для того постала Українська держа-ва, щоб повернути людям правду? Тепер же усі, українці й неукраїнці, для яких правда щось важить, пови-нні стати на захист Української дер-жави, проти політики зради. Прав-да, совість, гідність – ось основа нового всеукраїнського руху, який не може не перемогти.Зброєю за Україну може і пови-нна стати єдність світового укра-їнства – єдність на цілком новому, сучасному рівні. Ми живем в часи ґльобалізації усіх світових проце-сів, отож використаймо їх на нашу українську користь. Ґльобалізуймо свою українськість до тієї міри, щоб з нами рахувалися уряди всіх кра-їн, де є наші громади. Але виклик, який стоїть перед світовим україн-ством, вимагає, попри традиційні, вже дещо заформалізовані методи дії, цілком нових форм нашої при-сутности, кличе до життя нових громадсько-політичних провідни-ків. А якщо кличе – значить, вони є. Світове українство не може собі дозволити втратити Україну.
Петро Часто
Зброя „проти“ і зброя „за“
де загони невизнаної республіки та російські найманці (в російській пресі – „добровольці“) почали ата-ки на грузинські позиції. Російській авіяції вдалося зни-щити протиповітряні оборонні комплекси грузин‚ і вона оволоді-ла небом над Грузією. Грузинське командування відвело свої части-ни і стало готуватися до оборони Тбілісі. В конфлікті взяли участь кораблі російської фльоти на чолі з ракет-ним крейсером „Москва“. Морська піхота зайняла головний порт Гру-зії Поті і знищила всі грузинські катери і кораблі, заклавши в них вибухівку. За участи міжнародних посеред-ників було досягнуто припинен-ня вогню. Грузія в односторонньо-му порядку припинила наступ, аби дати можливість цивільному насе-ленню залишити зону військових дій.Україна 10 серпня 2008 року застерегла російську сторону від участи кораблів Чорноморської фльоти в конфлікті. Українська сторона залишила за собою пра-во заборонити повернення на тери-торію України кораблів і суден, які взяли участь у бойових діях. В Україні Росія програла інфор-маційну війну в інтернеті, де біль-шість підтримувала позицію Гру-зії. Але на українських телеканалах і в пресі, де понад половину джерел становили російські ресурси‚ три-вала пропаґанда на користь Росії. Відтоді минуло два роки. Настав час полічити втрати. Росія‚ на від-міну від Грузії‚ не опублікувала офіційного списку втрат‚ але пові-домила про 74 загиблих і понад 170 поранених вояків. Росіяни втра-тили шість бойових літаків – три штурмовики, два фронтові бомбар-дувальники і один дальній надзву-ковий бомбардувальник. Грузія зазнала головних втрат не в ході бойових дій, а після захо-плення її баз російськими вій-ськами. Було вбито 170 і поране-но понад 1‚800 вояків‚ знищено 10 танків, три транспортні літаки і чотири вертолети. В цілому до рук російських військ і осетинських ополченців потрапило 65 грузинських танків, понад 20 бойових машин піхоти, дві бронемашини „Кобра“, багато мінометів і гармат. Російські гене-рали дістали нагоду хвалитися сво-їми успіхами. Проте військові ана-літики дійшли до висновку (зокре-ма директор російського Центру аналізи стратегій і технологій Рус-лан Пухов)‚ що російське військо наступало без розвідки, без при-криття з повітря бойовими верто-летами, без взаємодії з артилерією, без зв’язку зі штурмовою авіяцією – хоча всіх цих засобів було досить. Росіяни намагалися пояснити втрату важкого літака-ракетоносця Ту-22М3 вигадкою, що його зби-ли … українці ракетним комплек-сом С-200‚ хоча такої зброї в Гру-зії не було. Літак збили російські засоби протиповітряної оборони‚ коли він повертався на летовище. Ще два літаки збили ракетами пів-денноосетинські ополченці. Вер-толіт на летовищі Джава впав на іншу гвинтокрилу машину: загинув один‚ поранені три вояки. На сухо-долі з 74 полеглих вояків 19 заги-нули‚ як заявив 5 серпня Р. Пухов‚ від „необережного поводження зі зброєю і дружнього вогню“‚ тобто були застрелені своїми. Не підтвердилася й вигадка про „геноцид осетинів“: у Цхінва-лі загинули не 2‚000 осіб‚ як було заявлено‚ а 162 особи з мирного населення. Зате грузинські села були спалені дощенту. Росіяни гра-бували ці села перед спаленням.Отже‚ як завжди‚ офіційна про-паґанда не збігається з правдою. Росії не вдалося досягнути наміче-ного у висліді її перемоги: заміни-ти своїм ставлеником Президен-та Михайла Саакашвілі‚ ліквіду-вати незалежність Грузії‚ перекри-ти нафтогін з Каспійського реґіону до Европи (це була головна її мета). Світ не визнав дві самопроголоше-ні республіки – сателіти Росії. Натомість Грузія‚ хоча й зазна-ла великих втрат‚ завдяки рефор-мам, що проводяться за активної підтримки Евросоюзу та США, ста-ла інвестиційно привабливою кра-їною‚ зразком цивілізованої демо-кратичної держави з ефектив-ною економічною системою. Це дуже добре для громадян Грузії, але небезпечно для її стабільнос-ти, тому що інші народи Кавказу можуть стати до боротьби за свою незалежність. Для Росії це озна-чало б повне руйнування Росій-ської імперії‚ і вона знову стала б до війни.
КИЇВ. – Керівник Українсько-го інституту національної пам’яті Валерій Солдатенко 11 серпня заявив в інтерв’ю газеті „Комер-сант Україна“: „Голодомор – це трагедія, результат злочинної діяльности Сталіна і його оточення: Моло-това, Кагановича, Косіора, Чуба-ря. Перед нами не стоїть завдан-ня виправдати злочинні методи колективізації і методи хлібоза-готівель, які призвели до таких наслідків, але треба враховува-ти, в якому геополітичному ста-новищі перебувала країна у той час, які процеси з неминучістю вели до нової світової війни. Голод не був етноцидом українського народу. Ніхто, сидячи на троні, не ухвалював рішення про те, „як би мені уморити голодом українську націю“.При цьому В.Солдатенко висло-вив думку, що „у сучасній Украї-ні, на певному етапі становлення держави‚ виникла спокуса сказа-ти, що у нас погані сусіди, які нас голодом морили“.В. Солдатенко був призначе-ний керівником Інституту наці-ональної пам’яті в липні цього року. Він народився в Донецькій області. У 1976-1984 роках пра-цював старшим науковим співро-бітником Інституту історії пар-тії при Центральному комітеті (ЦК) Комуністичної партії Украї-ни – філіялі Інституту марксизму-ленінізму при ЦК Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС). У 1984-1988 роках очолював кате-дру історичного досвіду КПРС Київської вищої партійної шко-ли‚ у 1988-1991 роках завідував відділом Інституту політичних досліджень ЦК Компартії України.
(„Українська правда“)
В. Солдатенко вважає, що Голодомор не був етноцидом українського народу
(Закінчення зі стор. 1)
Правда про „перемогу“...

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->