Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poznati Srbi muslimani

Poznati Srbi muslimani

Ratings:

4.43

(7)
|Views: 2,541 |Likes:
Published by Durlanski

More info:

Published by: Durlanski on Mar 04, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
SRPSKA KWI@EVNA ZADRUGA
ZNAMENITI SRBI MUSLOMANI
NAPISAOMILENKO M. VUKI]EVI]BEOGRAD[TAMPANO U NOVOJ [TAMPARIJI
"DAVIDOVI]"1906.
 
PREGLED
MEHMED SOKOLOVI]...............................................................................................................................3HUSEJIN KAPETAN GRADA[^EVI] "Bosanski vitez"............................................................33SINAN-PA[A SIJER^I]......................................................................................................................56HASAN-AGA KRAJI[NIK ......................................................................................................................61NAPOMENE.......................................................................................................................................................76Napomena prire|iva~a....................................................................................................................................86
 
MEHMED SOKOLOVI]
Izme|u svijeh sinova ponosne Bosne i kr{ne Hercegovine bija{e se popeo do najvi{e~asti i zauzimao je najvi{e polo`aje Osmanskoga Carstva ~uveni
 Mehmed Sokolovi}
, velikivezir Turskoga Carstva druge polovine {esnaestoga vijeka. On je zauzimao polo`aj velikogavezira za vlade tri sultana i, gotovo se mo`e re}i, vladao je Turskom Carevinom skoro 15godina.Kad se Sokolovi} tako visoko izdigao iznad svijeh ostalijeh svojijeh sunarodnika uTurskom Carstvu, vrijedno je, a za nas Srbe i zna~ajno, vidjeti: ko je Sokolovi}, kakva su mudjela, kakav mu je `ivot? [ta ga uzdi`e toliko iznad ostalijeh wegovijeh sunarodnika, {tostajahu na najvi{im polo`ajima Osmanskoga Carstva?
I
Turski istorici i biografi, kao
Pe~evija
(Ibrahim efendija Pe~ujlija),
 Ali-Mustafa-Ben-Ahmed
i drugi, zovu Sokolovi}a
Sokoli.
Otuda je pre{lo u
 Hamera
,
1
od Hamera uzeo je
Cinkajzen,
, te Sokolovi}a zovu
 Mohamed Sokoli
(
Mohamed Sokolli
). Po wima se i danas ustranijem istorijama Turskoga Carstva Sokolovi} zove
Sokoli
. Me|u tijem, nesumwivo je da seovaj veliki vezir Turskoga Carstva prezivao
Sokolovi}
, jer mu tako prezime zabiqe`i{ewegovi suvremenici i pisci, koji su odmah poslije wega `ivjeli.
3
[to se pak ti~e narodnosti Sokolovi}a, i suvremenici wegovi i docniji pisci vele da je
Srbin
. Mnoga wegova djela, kao {to }emo vidjeti iz wegova `ivota, tako|er ga isti~u kaoSrbina, pored toga {to je bio Srbin po ro|ewu.Da je Sokolovi} Srbin, tvrdi i wegov suvremenik
 Andreja Badoaro ( 
 Andrea Badoaro)
, kojije bio mleta~ki poslanik na Porti 1573. godine, jer veli za Sokolovi}a:"Mehmed, prvi vezir, ima za `enu }erku sultanovu, od koje ima sina od pet do {est godina.On sam ima {ezdeset do sedamdeset godina, po narodnosti je Srbin (
di nazione serviano)
."
4
Ovo, {to je jo{ 1573. godine kazao Badoaro, tvrdio je i ~uveni ruski poznavalac istorijebalkanskijeh Slovena
 Vi}entije Maku{ev
, jer veli u svojijem istoriskijem spomenicima:"Mustafa (Sokolovi}), sinovac Mehmed-pa{in, rodom je Srbin".
5
Dakle, kad je sinovac rodomSrbin, onda je i stric.Najposlije i samo mjesto Sokolovi}eva ro|ewa pokazuje da je on Srbin, jer se rodio uBosni, u selu
 Ravancima
, koje je u op{tini sela
Sokolovi}a
, izme|u Velike i Male Varde,blizu varo{ice Ruda, gdje se i danas, kako se pri~a, nalaze razvaline od ku}e, u kojoj jeSokolovi} ro|en.
6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->