Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Samarasam-01-15-May-2014

Samarasam-01-15-May-2014

Ratings:
(0)
|Views: 3|Likes:
Published by rosgaz
Samarasam-Tamil Magazines
Samarasam-Tamil Magazines

More info:

Published by: rosgaz on May 01, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2014

pdf

text

original

 
1&15 ֩ 2014
 |
 \©µ\®
\¢uõ ÂÁµ®
uÛ CuÌ:¹.
 
15
EÒ|õkKº Bsk:¹.
350
Aøµ¯õsk
 : ¹.
175
öÁÎ|õk: ¹.
1900
Kº Bsk
(©õÚ® ‰»®)
£nÂøh, Põ÷ø»,Áøµ÷Áõø» Aݨ¦÷Áõº
Creative CommunicationChennai
GÝ® ö£¯¸U÷PAݨ£ ÷Ásk®.öÁγº Põ÷\õø»Aݨ¦£ÁºPÒ
 ¹.
50
÷\ºzx Aݨ¦P.
\©µ\®\©µ\®\©µ\®\©µ\®\©µ\®
138, ö£µ®§º ö|kg\õø»,ö\ßøÚ & 600 012.öuõø»¨÷£] :
2662 0091 
öuõø»|PÀ :
2662 0682 
ªßÚg\À : 
samarasam12@gmail.com
Cøn¯uÍ® : 
www.samarasam.net
B]›¯º :
H.
 
A¨xº µR¨
ö£õÖ¨£õ]›¯º :
]µõáúÀ íéß
£øh¨¦PøÍ Aݨ£ :
samarasam.article@gmail.com
ÂÍ®£µz öuõhº¦US :
M.
A¨xÀ Põvº
95661 53142
ÂÍ®£µ[PøÍ Aݨ£ :
samarasam.advt@gmail.com
\¢uõ
&
Â{÷¯õP¨ ¤›Ä :
044 - 2662 0091
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
vø\..........................................
 2
Piu[PÒ..................................
 3
uø»¯[P®..............................
 7
ö£õ¸Î¯À ..............................
 19
B´Ä ........................................
 22
v¸USºBß Â›Äøµ............
 32
|¤ö©õÈ ÂÍUP® ..................
 33
EÚx ö£¯µõÀ E°º ÁõÌQ÷Óõ®
 37
PÂøu ......................................
 41
· C¢u CuÈÀ...
12
 Cì»õ® GßÓõÀ......................
 42
AUP® £UP®............................
 44
¦zuP® AÔ•P®.....................
 46
÷PÒÂ & £vÀ ..........................
 50
ö£sq»P®...........................
 54
]ÖPøu....................................
 59
 C¯UPa ö\´vPÒ....................
 62
Pøh]¨ £UP®.........................
 64
•P¨¦U Pmkøµ 
A»m]¯z
À£¼¯
õ
S
®
 E°ºPÒ..!
& µõ¤¯õ S©õµß 
Põ»® \õm]¯õP
絨
¦ «Ö
®
 ö
Á
Ôz
u
Ú[PÒ..!
& ]µõáúÀ íéß 
]Ó¨¦U Pmkøµ 
u
spº¨ ö£
õ
¸Í
õuõµ®
& Aí©x P¥º 
]Ó¨¦U Pmkøµ 
Bº.Gì.Gì.]z
uõ¢u®
 B£z
Úx!
&
S.A.
\¥º Að©x
]Ó¨¦U Pmkøµ 
u
ªÌ C»UQ¯[PÎÀ Cì»
õ®
& P®£® Sx¨Põß 
£õxPõ¨¦ 
u
UP¨£k
®
 ö£sø©
& áŸÚõ á©õÀ
1
910172730
 
\©µ\®
|
 1&15 ÷© 2014
àôè ñ‚èÀ‚°ˆ ªîO¾ð´ˆ¶ƒèœ...!
ì»õª¯ ö|Ôø¯z u[PÎß wß&©õºUP® GßÖ ¯õöµÀ»õ® HØÖUöPõÒQÓõºP÷Íõ AÁºPÐUöPÀ»õ® ""Cøu Esø©°÷»÷¯ E[PÒ wÚõP BUQU öPõÒÐ[PÒ'' Gß÷Ó AøǨ¦ ÂkUQ÷Óõ®.
uÛ¨£mh •øÓ°À Cøu E[PÒ Áõ̾® Tmk Áõ̾® E[PÒ Ãk, Sk®£®, \‰P®, PÀÂU Th® ÷£õßÓ Ch[Pξ®
C»UQ¯®, £zv›øP E»P®, E[PÒ ÂÁPõµ[PÒ, öPõkUPÀ Áõ[PÀ,
\[P[PÒ, \•uõ¯ {ÖÁÚ[PÒ •u¼¯ GÀ»õÁØÔ¾®, E[PÒ \•uõ¯U öPõÒøP°¾® ö\¯ÀŸv¯õPz wøÚ {ø»|õmk[PÒ. E[PÒ ö\õÀ»õ¾® ö\¯»õ¾® E»Qß •ßÛø»°À C¢uU öPõÒøP ö©´
GߣuØS \õßÖ ÁÇ[S[PÒ GßÖ AøǨ¦ ÂkUQ÷Óõ®.
•ì¼® GÝ® A¢uìvÀ ©õºUPzøu {ø»|õmku¾® \zv¯zvØSa \õßÖ ÁÇ[Su¾® E[PÒ ÁõÌÂß •UQ¯ ÷|õUP©õS®. BøP¯õÀ E[PÒ •¯Ø]PÒ ö\¯ÀPÒ BQ¯ GÀ»õÁØÖUS® AÆÁõÖ \õßÖ ÁÇ[SÁøu÷¯ Aa\õo¯õ´U öPõÒÍ ÷Ásk®. CuØS GvµõÚ JÆöÁõ¸ Âå¯zv¼¸¢x®, JÆöÁõ¸ ö\¯¼ ¼¸¢x®, GÁØÓõÀ Cì»õ® uÁÓõ´¨ ¤µv£¼UP¨£kQÓ÷uõ AÁØ  Ô¼¸¢x® »QU öPõÒÐ[PÒ.Cì»õzøu •ßøÁzx E[PÒ ö\õÀ,ö\¯À BQ¯ÁØÔß ÷£õUøP ©ÖB´Ä ö\´²[PÒ. ©õºUP® •ÊUP •ÊUP |øh•øÓ°À {ø»|õmh¨£kÁuØS ÷Ási¯ £o°À E[PÎß GÀ»õ •¯Ø]PøͲ® Dk£kzx[PÒ. "Cì»õ® •Êø©¯õ´ G[PÐUS ÂÍUP¨£hÂÀø»; ÷|ºÁÈ G[PÐUSz öuÎÄ£kzu¨£hÂÀø»' GßÖ E»P ©UPÒ Áõu® ¦›¯õu AÍÄUS Á¾ÁõPÄ® ›ÁõPÄ® öuÎÁõPÄ® E»PzvØS
©õºUPzvß \õßøÓa \›Áµ ÁÇ[S[PÒ Gß÷Ó AøÇUQ÷Óõ®.
& ö©Í»õÚõ ö©Íyv(µð)
 F¬ê
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->