Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
60Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
xu ly nuoc thai nha may bia

xu ly nuoc thai nha may bia

Ratings:
(0)
|Views: 6,070|Likes:
Published by diemcao0511

More info:

Published by: diemcao0511 on Nov 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

 
H
I NGH
KHOA H
C CÔNG NGH
 
ĐẠ
I H
C XÂY D
NG L
N TH
14
 
Trang 85-93
 
X
LÝ N
ƯỚ
C TH
I CÁC NHÀ MÁY BIA THEO MÔ HÌNHL
C NG
ƯỢ
C K
KHÍ – AEROTEN HO
T
ĐỘ
NG GIÁN
Đ
O
N
PGS.TS
Tr 
n
Đứ 
c H 
 PGS.TS
 Nguy
ễ 
n V 
ă
n Tín
 
I.
ĐẶ
T V
N
ĐỀ
 
Bia
đượ 
c s
n xu
t t
i Vi
t Nam cách
đ
ây trên 100 n
ă
m t
i nhà máy Bia Sài Gònvà nhà máy Bia Hà N
i. Hi
n nay do nhu c
u c
a th
tr 
ườ 
ng, ch
trong m
t th
ờ 
i gianng
n, ngành s
n xu
t bia có nh
ng b
ướ 
c phát tri
n m
nh m
thông qua vi
c
đầ
u t
ư
m
ở 
ng các nhà máy bia có t
tr 
ướ 
c và xây d
ng các nhà máy bia m
ớ 
i thu
c Trung
ươ 
ng và
đị
a ph
ươ 
ng, các nhà máy liên doanh v
ớ 
i các hãng bia n
ướ 
c ngoài.
 
Hi
n nay, c
 n
ướ 
c có kho
ng trên 320 nhà máy bia và các c
ơ 
s
ở 
s
n xu
t bia v
ớ 
i t
ng n
ă
ng l
c s
nxu
t
đạ
t trên 800 tri
u lít/n
ă
m. Trong s
 
đ
ó, bia
đị
a ph
ươ 
ng s
n xu
t
ở 
311 c
ơ 
s
ở 
(chi
ế
m97,18% s
c
ơ 
s
ở 
) nh
ư
ng s
n l
ượ 
ng ch
chi
ế
m 37,41% s
n l
ượ 
ng bia c
n
ướ 
c (
đạ
t 231tri
u lít) và
đạ
t 60,73% công su
t thi
ế
t k 
ế
.
 
Công nghi
 p s
n xu
t bia
đ
ang là ngành t
o ra ngu
n thu l
ớ 
n cho ngân sách nhàn
ướ 
c và có hi
u qu
kinh t
ế
, vì v
y trong m
y n
ă
m qua s
n xu
t bia
đ
ã có nh
ng b
ướ 
c phát tri
n khá nhanh. Do m
c s
ng t
ă
ng, m
c tiêu dùng bia ngày càng cao. N
ă
m 2000có kho
ng 81 tri
u ng
ườ 
i
đế
n n
ă
m 2005 có th
là 89 tri
u ng
ườ 
i dùng bia. Do v
ym
c tiêu th
bình quân theo
đầ
u ng
ườ 
i vào n
ă
m 2005 d
ki
ế
n
đạ
t 17 lít/ng
ườ 
i/n
ă
m (s
nl
ượ 
ng bia
đạ
t kho
ng 1.500 tri
u lít, t
ă
ng g
 p 2 l
n so v
ớ 
i n
ă
m 2000). Bình quân l
ượ 
ng bia t
ă
ng 20% m
i n
ă
m.Công nghi
 p s
n xu
t bia t
o nên m
t l
ượ 
ng l
ớ 
n n
ướ 
c th
i x
vào môi tr 
ườ 
ng.Hi
n nay tiêu chu
n n
ướ 
c th
i t
o thành trong quá trình s
n xu
t bia là 8-14 l n
ướ 
c th
i/lít bia, ph
thu
c vào công ngh
và các lo
i bia s
n xu
t. Các lo
i n
ướ 
c th
i này ch
ahàm l
ượ 
ng l
ớ 
n các ch
t l
ơ 
l
ng, COD và BOD d
gây ô nhi
m môi tr 
ườ 
ng. Vì v
y cáclo
i n
ướ 
c th
i này c
n ph
i x
lý tr 
ướ 
c khi x
ra ngu
n n
ướ 
c ti
ế
 p nh
n.
II. NGHIÊN C
Ứ 
U THI
T L
P DÂY CHUY
N CÔNG NGH
X
Ử 
N
ƯỚ 
CTH
I BIA
ĐỊ
A PH
ƯƠ 
NG
T
i l
ượ 
ng ô nhi
m trong n
ướ 
c th
i bia th
i bia là 6-18 kg BOD
5
, 9-30 kg COD,2-4 kg c
n l
ơ 
l
ng... cho 1000 lít bia. Các nghiên c
u v
thành ph
n, tính ch
t n
ướ 
c th
is
n xu
t bia cho th
y hàm l
ượ 
ng các ch
t ô nhi
m trong n
ướ 
c th
i các c
ơ 
s
ở 
s
n xu
t bia
đị
a ph
ươ 
ng l
ớ 
n h
ơ 
n tiêu chu
n cho phép r 
t nhi
u l
n (b
ng 1).85
 
H
I NGH
KHOA H
C CÔNG NGH
 
ĐẠ
I H
C XÂY D
NG L
N TH
14
 
Trang 85-93
 
 B
ng 1.
 
Thành ph
n và tiêu chu
n x
n
ướ 
c th
i s
n xu
t bia ra ngu
n n
ướ 
c m
tTT Ch
tiêu N
ướ 
c th
i tr
ướ 
c x
ử 
lý* Tiêu chu
n th
i **
1 pH 6-9,5 6-92 Hàm l
ượ 
ng c
n l
ơ 
l
ng, mg/l 150-300 1003 BOD
5
, mg/l 700-1500 504 COD, mg/l 850-1950 1005 T
ng Nit
ơ 
(TN) 15-45 606 T
ng Ph
tpho (TP) 4,9-9,0 67 Coliform, MPN/100 ml <10.000 10.000
Ghi chú
:*
Theo các s
ố 
li
u nghiên c
ứ 
u t 
i công ty Bia ong Thái Bình, Công ty Bia Ngh
  An, Nhà máy Bia NADA, nhà máy Bia H 
Long ...**
t B theo TCVN 5945-1995, n
ướ 
c th
i công nghi
 p, Tiêu chu
ẩ 
n th
i ra ngu
nn
ướ 
c m
ặ 
t lo
i B
.Do có hàm l
ượ 
ng ch
t h
u c
ơ 
cao, c
n l
ơ 
l
ng l
ớ 
n, n
ướ 
c th
i s
n xu
t bia gâymùi hôi th
i, l
ng c
n, gi
m n
ng
độ
oxy hoà tan trong n
ướ 
c ngu
n khi ti
ế
 p nh
nchúng. M
t khác các mu
i nit
ơ 
, ph
t pho... trong n
ướ 
c th
i bia d
gây hi
n t
ượ 
ng phúd
ưỡ 
ng cho các thu
v
c. N
ướ 
c th
i nhà máy bia c
n
đượ 
c x
lý sinh h
c,
đả
m b
o yêu c
u x
ra ngu
nn
ướ 
c m
t theo quy
đị
nh c
a TCVN 5945-1995. Sau khi nghiên c
u các s
li
u v
s
 l
ượ 
ng, thành ph
n và tính ch
t n
ướ 
c th
i s
n xu
t c
a nhà máy bia
đị
a ph
ươ 
ng (Công ty bia ong Thái Bình, Nhà máy bia NADA Nam
Đị
nh, Nhà máy bia H
Long, Công ty biaVinh- Ngh
An...) công su
t t
8 tri
u
đế
n 20 tri
u lít bia/n
ă
m,
Đề
tài “Nghiên c
u x
 lý n
ướ 
c th
i các nhà máy bia
đị
a ph
ươ 
ng “ do tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c Xây d
ng tri
n khai
đ
ã
đề
 xu
t nguyên t
c x
lý n
ướ 
c th
i bia
đị
a ph
ươ 
ng v
ớ 
i hàm l
ượ 
ng ch
t h
u c
ơ 
d
oxy hoásinh hoá cao
đượ 
c nêu trên hình 1 sau
đ
ây.V
ớ 
i nguyên t
c x
lý n
ướ 
c th
i nh
ư
v
y,
đề
tài
đ
ã nghiên c
u dùng b
l
c dòngch
y ng
ượ 
c v
t li
u n
i
(upflow anaerobic filter - UAF)
trong khâu x
lý sinh h
c k 
khívà b
aeroten k 
ế
t h
ợ 
 p l
ng ho
t
độ
ng theo m
(
Sequencing Batch Reactor - SBR
) trongkhâu x
lý sinh h
c hi
ế
u khí. S
ơ 
 
đồ
dây chuy
n công ngh
x
n
ướ 
c th
i
đượ 
c nêutrên hình 2.86
 
H
I NGH
KHOA H
C CÔNG NGH
 
ĐẠ
I H
C XÂY D
NG L
N TH
14
 
Trang 85-93
 
 N
ướ 
c th
i
C
n>220 mg/lBOD>500 mg/l
Ng
ă
nthutr
mb
ơ 
mB
l
ngcátSong ch
nrácGi
ế
ngtáchn
ướ 
c
C
n l
ơ 
l
ng <150 mg/lBOD<300 mg/lC
n l
ơ 
l
ng<100mg/lBOD<50 mg/lColiform<10.000
X
ử 
lý b
c hai: x
ử 
lý sinh h
c hi
ế
u khí X
ử 
lý b
c 1: x
ử 
lý hoá lý ho
c x
ử 
lý sinh h
c k 
khí X
ra môi tr
ườ 
ng bênngoài
 Hình 1.
 
S
ơ 
 
đồ
nguyên lý x
ử 
lý n
ướ 
c th
i các nhà máy bia
đị
a ph
ươ 
ng
 
 X 
n
ướ 
c th
i ra môi tr 
ườ 
ng bên ngoài
 
Tr
m b
ơ 
mn
ướ 
c th
iB
ể 
l
c k
khív
t li
u n
iB
ể 
aerotenho
t
độ
nggián
đ
o
n(SBR)
B
 
bùn
B
ể 
 
đ
i
 ề
u hoàk
ế 
t h
ợ 
p l
ngcát và songch
n rác
 Hình 2.
 
S
ơ 
 
đồ
dây chuy
n công ngh
XLNT bia theo mô hình UAF và SBR.
 
Các lo
i b
l
c k 
khí là các lo
i b
kín, phía trong ch
a v
t li
u
đ
óng vai trò nh
ư
 giá th
c
a vi sinh v
t dính bám. Các giá th
làm b
ng các lo
i v
t li
u hình d
ng, kích87

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->