Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
60Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
xu ly nuoc thai nha may bia

xu ly nuoc thai nha may bia

Ratings:
(0)
|Views: 6,071|Likes:
Published by diemcao0511

More info:

Published by: diemcao0511 on Nov 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

 
H
I NGH
KHOA H
C CÔNG NGH
 
ĐẠ
I H
C XÂY D
NG L
N TH
14
 
Trang 85-93
 
X
LÝ N
ƯỚ
C TH
I CÁC NHÀ MÁY BIA THEO MÔ HÌNHL
C NG
ƯỢ
C K
KHÍ – AEROTEN HO
T
ĐỘ
NG GIÁN
Đ
O
N
PGS.TS
Tr 
n
Đứ 
c H 
 PGS.TS
 Nguy
ễ 
n V 
ă
n Tín
 
I.
ĐẶ
T V
N
ĐỀ
 
Bia
đượ 
c s
n xu
t t
i Vi
t Nam cách
đ
ây trên 100 n
ă
m t
i nhà máy Bia Sài Gònvà nhà máy Bia Hà N
i. Hi
n nay do nhu c
u c
a th
tr 
ườ 
ng, ch
trong m
t th
ờ 
i gianng
n, ngành s
n xu
t bia có nh
ng b
ướ 
c phát tri
n m
nh m
thông qua vi
c
đầ
u t
ư
m
ở 
ng các nhà máy bia có t
tr 
ướ 
c và xây d
ng các nhà máy bia m
ớ 
i thu
c Trung
ươ 
ng và
đị
a ph
ươ 
ng, các nhà máy liên doanh v
ớ 
i các hãng bia n
ướ 
c ngoài.
 
Hi
n nay, c
 n
ướ 
c có kho
ng trên 320 nhà máy bia và các c
ơ 
s
ở 
s
n xu
t bia v
ớ 
i t
ng n
ă
ng l
c s
nxu
t
đạ
t trên 800 tri
u lít/n
ă
m. Trong s
 
đ
ó, bia
đị
a ph
ươ 
ng s
n xu
t
ở 
311 c
ơ 
s
ở 
(chi
ế
m97,18% s
c
ơ 
s
ở 
) nh
ư
ng s
n l
ượ 
ng ch
chi
ế
m 37,41% s
n l
ượ 
ng bia c
n
ướ 
c (
đạ
t 231tri
u lít) và
đạ
t 60,73% công su
t thi
ế
t k 
ế
.
 
Công nghi
 p s
n xu
t bia
đ
ang là ngành t
o ra ngu
n thu l
ớ 
n cho ngân sách nhàn
ướ 
c và có hi
u qu
kinh t
ế
, vì v
y trong m
y n
ă
m qua s
n xu
t bia
đ
ã có nh
ng b
ướ 
c phát tri
n khá nhanh. Do m
c s
ng t
ă
ng, m
c tiêu dùng bia ngày càng cao. N
ă
m 2000có kho
ng 81 tri
u ng
ườ 
i
đế
n n
ă
m 2005 có th
là 89 tri
u ng
ườ 
i dùng bia. Do v
ym
c tiêu th
bình quân theo
đầ
u ng
ườ 
i vào n
ă
m 2005 d
ki
ế
n
đạ
t 17 lít/ng
ườ 
i/n
ă
m (s
nl
ượ 
ng bia
đạ
t kho
ng 1.500 tri
u lít, t
ă
ng g
 p 2 l
n so v
ớ 
i n
ă
m 2000). Bình quân l
ượ 
ng bia t
ă
ng 20% m
i n
ă
m.Công nghi
 p s
n xu
t bia t
o nên m
t l
ượ 
ng l
ớ 
n n
ướ 
c th
i x
vào môi tr 
ườ 
ng.Hi
n nay tiêu chu
n n
ướ 
c th
i t
o thành trong quá trình s
n xu
t bia là 8-14 l n
ướ 
c th
i/lít bia, ph
thu
c vào công ngh
và các lo
i bia s
n xu
t. Các lo
i n
ướ 
c th
i này ch
ahàm l
ượ 
ng l
ớ 
n các ch
t l
ơ 
l
ng, COD và BOD d
gây ô nhi
m môi tr 
ườ 
ng. Vì v
y cáclo
i n
ướ 
c th
i này c
n ph
i x
lý tr 
ướ 
c khi x
ra ngu
n n
ướ 
c ti
ế
 p nh
n.
II. NGHIÊN C
Ứ 
U THI
T L
P DÂY CHUY
N CÔNG NGH
X
Ử 
N
ƯỚ 
CTH
I BIA
ĐỊ
A PH
ƯƠ 
NG
T
i l
ượ 
ng ô nhi
m trong n
ướ 
c th
i bia th
i bia là 6-18 kg BOD
5
, 9-30 kg COD,2-4 kg c
n l
ơ 
l
ng... cho 1000 lít bia. Các nghiên c
u v
thành ph
n, tính ch
t n
ướ 
c th
is
n xu
t bia cho th
y hàm l
ượ 
ng các ch
t ô nhi
m trong n
ướ 
c th
i các c
ơ 
s
ở 
s
n xu
t bia
đị
a ph
ươ 
ng l
ớ 
n h
ơ 
n tiêu chu
n cho phép r 
t nhi
u l
n (b
ng 1).85
 
H
I NGH
KHOA H
C CÔNG NGH
 
ĐẠ
I H
C XÂY D
NG L
N TH
14
 
Trang 85-93
 
 B
ng 1.
 
Thành ph
n và tiêu chu
n x
n
ướ 
c th
i s
n xu
t bia ra ngu
n n
ướ 
c m
tTT Ch
tiêu N
ướ 
c th
i tr
ướ 
c x
ử 
lý* Tiêu chu
n th
i **
1 pH 6-9,5 6-92 Hàm l
ượ 
ng c
n l
ơ 
l
ng, mg/l 150-300 1003 BOD
5
, mg/l 700-1500 504 COD, mg/l 850-1950 1005 T
ng Nit
ơ 
(TN) 15-45 606 T
ng Ph
tpho (TP) 4,9-9,0 67 Coliform, MPN/100 ml <10.000 10.000
Ghi chú
:*
Theo các s
ố 
li
u nghiên c
ứ 
u t 
i công ty Bia ong Thái Bình, Công ty Bia Ngh
  An, Nhà máy Bia NADA, nhà máy Bia H 
Long ...**
t B theo TCVN 5945-1995, n
ướ 
c th
i công nghi
 p, Tiêu chu
ẩ 
n th
i ra ngu
nn
ướ 
c m
ặ 
t lo
i B
.Do có hàm l
ượ 
ng ch
t h
u c
ơ 
cao, c
n l
ơ 
l
ng l
ớ 
n, n
ướ 
c th
i s
n xu
t bia gâymùi hôi th
i, l
ng c
n, gi
m n
ng
độ
oxy hoà tan trong n
ướ 
c ngu
n khi ti
ế
 p nh
nchúng. M
t khác các mu
i nit
ơ 
, ph
t pho... trong n
ướ 
c th
i bia d
gây hi
n t
ượ 
ng phúd
ưỡ 
ng cho các thu
v
c. N
ướ 
c th
i nhà máy bia c
n
đượ 
c x
lý sinh h
c,
đả
m b
o yêu c
u x
ra ngu
nn
ướ 
c m
t theo quy
đị
nh c
a TCVN 5945-1995. Sau khi nghiên c
u các s
li
u v
s
 l
ượ 
ng, thành ph
n và tính ch
t n
ướ 
c th
i s
n xu
t c
a nhà máy bia
đị
a ph
ươ 
ng (Công ty bia ong Thái Bình, Nhà máy bia NADA Nam
Đị
nh, Nhà máy bia H
Long, Công ty biaVinh- Ngh
An...) công su
t t
8 tri
u
đế
n 20 tri
u lít bia/n
ă
m,
Đề
tài “Nghiên c
u x
 lý n
ướ 
c th
i các nhà máy bia
đị
a ph
ươ 
ng “ do tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c Xây d
ng tri
n khai
đ
ã
đề
 xu
t nguyên t
c x
lý n
ướ 
c th
i bia
đị
a ph
ươ 
ng v
ớ 
i hàm l
ượ 
ng ch
t h
u c
ơ 
d
oxy hoásinh hoá cao
đượ 
c nêu trên hình 1 sau
đ
ây.V
ớ 
i nguyên t
c x
lý n
ướ 
c th
i nh
ư
v
y,
đề
tài
đ
ã nghiên c
u dùng b
l
c dòngch
y ng
ượ 
c v
t li
u n
i
(upflow anaerobic filter - UAF)
trong khâu x
lý sinh h
c k 
khívà b
aeroten k 
ế
t h
ợ 
 p l
ng ho
t
độ
ng theo m
(
Sequencing Batch Reactor - SBR
) trongkhâu x
lý sinh h
c hi
ế
u khí. S
ơ 
 
đồ
dây chuy
n công ngh
x
n
ướ 
c th
i
đượ 
c nêutrên hình 2.86
 
H
I NGH
KHOA H
C CÔNG NGH
 
ĐẠ
I H
C XÂY D
NG L
N TH
14
 
Trang 85-93
 
 N
ướ 
c th
i
C
n>220 mg/lBOD>500 mg/l
Ng
ă
nthutr
mb
ơ 
mB
l
ngcátSong ch
nrácGi
ế
ngtáchn
ướ 
c
C
n l
ơ 
l
ng <150 mg/lBOD<300 mg/lC
n l
ơ 
l
ng<100mg/lBOD<50 mg/lColiform<10.000
X
ử 
lý b
c hai: x
ử 
lý sinh h
c hi
ế
u khí X
ử 
lý b
c 1: x
ử 
lý hoá lý ho
c x
ử 
lý sinh h
c k 
khí X
ra môi tr
ườ 
ng bênngoài
 Hình 1.
 
S
ơ 
 
đồ
nguyên lý x
ử 
lý n
ướ 
c th
i các nhà máy bia
đị
a ph
ươ 
ng
 
 X 
n
ướ 
c th
i ra môi tr 
ườ 
ng bên ngoài
 
Tr
m b
ơ 
mn
ướ 
c th
iB
ể 
l
c k
khív
t li
u n
iB
ể 
aerotenho
t
độ
nggián
đ
o
n(SBR)
B
 
bùn
B
ể 
 
đ
i
 ề
u hoàk
ế 
t h
ợ 
p l
ngcát và songch
n rác
 Hình 2.
 
S
ơ 
 
đồ
dây chuy
n công ngh
XLNT bia theo mô hình UAF và SBR.
 
Các lo
i b
l
c k 
khí là các lo
i b
kín, phía trong ch
a v
t li
u
đ
óng vai trò nh
ư
 giá th
c
a vi sinh v
t dính bám. Các giá th
làm b
ng các lo
i v
t li
u hình d
ng, kích87

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Quyen Phuong liked this
minhtam142 liked this
deaeee liked this
Phạm Thới Đông liked this
Tra Sua liked this
Tra Sua liked this
Em Đêk Cần Anh liked this
Tra Sua liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->