Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1- Tilawah Ting 3 Semakan Sept 2003

1- Tilawah Ting 3 Semakan Sept 2003

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Myiee Yusoff
ambil je
ambil je

More info:

Published by: Myiee Yusoff on May 02, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2014

pdf

text

original

 
 
1
  
bŠuýjàÏ å½bÌÏ åËæŠuýjàÏ ÝîbyæŠuýjàÏ Îîi
 QNÍnäm ØÌí‰ åËŠäÏ
:
 Q~QNæaõŠÔÛa „bj¾ l…a  Q~RNÍí ñ‰ì Í×ýiŠmü „bi…NRNbbi å׊˅ŠÐ¾
õ
 êìnãì æ †í‰ìß éîÛëa ßc… æa…NSNbbi „bj¾ ë‰ì™
õ
 êìnãì æ †í‰ìß éîÛëa ïmìØíc… æa…NTNÍnäm åÌ‚äîiŠÏâìØy †íì£  Íí pbía a… å×ìnäm… Íí „bi…NUNpbía „bj¾ ïiìm éîmübä׊i
õ
 å×bãìšÌß åË… æ æa… ÙîãëØîÜía bí†îß æaìnäi
ICT
NVNåÛìÐßì× íûîn×aZ  åÛìÐßì×Q V~Q åËìmìÏ æa… òàÜ× „bj¾  æa… ïÔÜm a‰b‚ pbía 
ﻬﻓﺎﺸﻣ
N V~RËìmìÏ „bj¾pbía å   Üi a‰b‚MÜî™  ë‰ì™ éîÛëa Õàî… æa… †í‰ìß RoÏa… Z  ‰aQQNpbía åËìmìÏ æa… òàÜ× „bj¾ åË…
ﺮﳐ
Íí ÞìniNRNåË… å×ìnäm… Íí pbía „bj¾
ﺝﺮﳐ
Þìni Íí N SNåË… pbía „bj¾ æa… ÝäÌß ´mbçŠàÏ
ﻮﺼﺧ
âìØy †Ð× óÜ•a †ßN TN 
bväß
bîÛìà× Ll…a
õ
 æa… ææaõŠÔÛa ´ì×N ‰aRQNåË… å×ìnäm… Íí pbía „bj¾†í죊i æa… Š‚äÛN RNbj¾bbi åË… „
õ
 æa… ÝîmŠm æ ´mbçŠÏ ð¾
ﻮﺼﺧ
†Ð× âìØyB†ß
óÇŠÏ
BN SN 
ﻼﺧﺍ
æa… æaõŠÔÛa „bj¾ bbi å×bía…ìj¾
õ
 a… æaõŠÔÛa æåí‰bè åÏë†îè×N ‰a SQN pbía „bj¾Rå×ìnäm… Íí bbi pìØîÌß
õ
 æa… ÝîmŠm æQ~QZ pbía bbi
õ
æQ~Q~SZ pbía XWMQ ‰ìñ 
ÒaŠÇþa
Q~Q~TZ pbíaQQMQ òÈà¦a ñ‰ì
 
 
2
bŠuýjàÏ å½bÌÏ åËæŠuýjàÏ ÝîbyæŠuýjàÏ Îîi
 kîÔã ëbmaN åÛìÐßì×R V~S a‰b‚ pbía „bj¾  ÜiMÜî™  V~Tpbía åmìj åØÛìnj¾ ÙîÐa åØäØäß åË… ³Ðn× æa… 抂äÜ× †íì£ âìØyN åÛìÐßì×S V~U pbía ïß… pbía „bj¾  ûí†äía a‰b‚æa… ë†í å×a‰ éîÛëa Õàî…N V~V âìØy Ínäm Í‚äîiŠi  Íí †íì£a… å×ìnäm  „bi… Íí pbíaN V~W å×aˆîj¾ æa… Ï ÝäÌß  Íí pbía †Ï †íì£ âìØy „bi…NWNîÛìäß åÌí†ämŠÏ å×a…bÌß 
ﺧ
NXNñëým ´uëa å×a…bÌßæaõŠÔÛaN Šíë†mN RN å×aˆîj¾ æa… Ï ÝäÌßa‰bnãa bbi
õ
 æ†ß
ﻋﺮﻓ
ØíaŠi pì Z R~QÝ–nß kuaë †ß R~R†ßŒöbu
ﺼﻔﻨﻣ
 R~S†ß
ﻮﻜﺴﻠﻟ
 
ﺽﺭﺎﻋ
SN Ùîn× ÝØ æa… æìØm æaõŠÔÛa ðŠuýоN 
 
 
3
bŠuýjàÏ å½bÌÏ åËæŠuýjàÏ ÝîbyæŠuýjàÏ Îîi
 QNæ‰b ÍjßìZ  Q~Qñ†ÇbÓ
ÅÐzÌß
õŠÔÛa æa la…a æa…R„bj¾ æaõŠÔÛaNRNbbi å׊˅ŠÐ¾ ë‰ì™
õ
 æ òíaë‰ å׊a…Ši êìnãì
ﺺﻔﺣ
NSNa‰b Ínäm åÌ‚äîiŠÏR  ³Ìía åØçì×ì׊о
ﻦﻈﻔﺣ
N TNêì×ìm Ínäm bníŠŠi
ﻓﺎﺣ
Íí ïÛbä×…N UNîëŠÏ
ÅÐzÌß
a… åÛìÐßì×Z 
~QéØÌÛ 
U~Q~Qïiìm éîmü
ÝÐzÌß
òàÜ×Ræaìnäi åË… kîÔãN 
~RéØÌÛ 
†í‰ìßRoÏa…Z  ‰aQQN 
ÅÐzÌß
àÜ×é mŠ åËìmìÏ Þìni åË… å×ìnäm… Íí pbíaNRN 
ÅÐzÌß
å×ì×ýß æa… æaõŠÐÛa buŠ× Ýš
åË…
ﺹﻼﺧﺍ
.
 ‰aRQN 
ÅÐzÌß
pbíab׊i
õ
 åË… ³í
 
ﺢﻴﺼﻓ
Š‚äÛ æa…NRN åÏë†îè× a… ´ÜÐîí…Ši  åí‰bèN ‰aSQN 
ÅÐzÌß
åçë‰ìÜ× pbía 
ﻈﻔﺣ
åË… å×ìnäm… Íí bbi
õ
 æ Íí  †í죊i æa… Þìnia‰b‚   ÝîmŠmŠíë†m æa…N RN åØÜàÈÌß
òЕ
æa… ïbØí†í… æa… bß æbiŠÓŠi ýí‰
bäm
 a âý× ïmbîzÌß ÖìnãëaN Q~RZ pbía
åÄÐy
 Q~R~SZ pbíaRS ñ‰ì
ÒaŠÇþa
Z
Ÿ
ω
%
Ζ 
 −
/
 ‘
 !
 o 
Ψ 
÷
Η 
 > 
ß
Ζ 
|  
¡ 
à
 
Ρ
&
β
 Î
)
 ρ
ó
 Ο 
©
9
ö
  
Ï
 
ø
ó 
 ?
Ζ 
9
 o 
Ψ 
ô
ϑ 
y  
 m
ö
  
 ?
 ρ
¨
⎦ 
ðθ 
ä
 3 
Ζ 
9
z  
 ⎯ 
Ï
Β
z  
 ⎯ƒ
 Î
 
Å
 £ 
 ≈ 
y  
‚ 
ø
9
 $
#
∩⊄⊂∪
 
Q~R~TZpbíaQQMY ñ‰ìòÈà¦a
 p 
κ 
 š
 ‰ 
 ¯
 ≈ 
ƒ
⎦⎪ 
Ï
©
 !
 $
#
(
#
þ
 θ 
ã
Ζ 
Β
#
#
Œ
 Î
)
š
 ”
Ï
Š
 θ 
 ç
Ρ
Í
ο
4
 θ 
 n 
¢
Á 
Ï
9 ⎯ 
Ï
Β
Ï
 Θ
ö
 θ 
ƒ
Ï
π 
y  
è 
ß
ϑ 
à
ø
9
 $
#
(
#
ö
 θ 
y  
è 
ó
 $
ù
4
’ 
 n 
 <
 Î
)
Ì
  
ø
 . 
Ï
Œ
«
!
 $
#
(
#
 ρ
â
 ‘
Œ
 ρ
y  
ì 
ø
‹ 
ø
9
 $
#
 4 ö
Ν 
ä
 3 
Ï
9≡
Œ
 ×
 
ö
  
y  
 z
ö
Ν 
ä
 3 
©
9β
 Î
)
ó
 Ο 
 ç
Ψ 
ä
 . 
βθ 
ß
ϑ 
 n 
÷
è 
 ?
∩®∪
#
Œ
 Î
ù
Ï
 M 
Š 
Å
Ò 
 è
%
ä
ο
4
 θ 
 n 
¢
Á 
9
 $
#
(
#
 ρ
ã
  
Ï
± 
Ρ
 $
ù
’ 
 Î
 û
Ç
 Ú
ö
 ‘
F
{
 $
#
(
#
 θ 
ä
ó 
ö
/
 $
#
 ρ ⎯ 
Ï
Β
È
≅ 
ô
Ò 
ù
«
!
 $
#
(
#
 ρ
ã
  
ä
 . 
ø
Œ
 $
#
 ρ
 ©
!
 $
##
Z
 
  
Ï
x  
 . 
ö
 / 
ä
 3 
 ¯
y  
è 
©
9
βθ 
ß
 Î
ø
 
 è
 ?
∩⊇⊃∪
#
Œ
 Î
)
 ρ
(
#
÷
 ρ
&
 ‘
¸
ο
  
 ≈ 
 p 
g  
Ï
 B
÷
 ρ
&#
 ·
 θ 
ø
λ 
 m 
 ;
(
#
þ
 θ 
Ò 
x  
 
Ρ
 $
#
 p 
κ 
ö
  
9
 Î
)
x  
8θ 
ä
 . 
  
 ?
 ρ
V
ϑ 
Í
 !
%
 4 ö
≅ 
 è
%
Β
y  
‰ 
Ζ 
Ï
ã
«
!
 $
#
 ×
 
ö
  
y  
 z
z  
 ⎯ 
Ïi
Β
È
 θ 
ô
γ 
 ¯
=9
 $
#
z  
 ⎯ 
Ï
Β
 ρ
Í
ο
  
 ≈ 
y  
Ï n
9
 $
#
 4 
 ª
!
 $
#
 ρ
 ç
 
ö
  
y  
 z
⎦⎫ 
Ï
%
 Î
 —
§
  
9
 $
#
∩⊇⊇∪

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->