Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh an Toan Dien

Giao Trinh an Toan Dien

Ratings: (0)|Views: 1,168|Likes:
Published by alessender

More info:

Published by: alessender on Nov 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
Giáo trình An Toàn
Đ
ệ 
n Trang 
B
môn H
th
ng
đ
i
n - Khoa
Đ
i
n - Tr
ườ 
ng
Đạ
i H
c Bách Khoa
 
Đ
à N
ng
 
1
CH
ƯƠ 
NG M
T
NH
P MÔN V
KHOA H
C B
O H
LAO
ĐỘ
NG VÀ V
SINH LAO
ĐỘ
NG
1.1. CÁC KHÁI NI
M C
Ơ 
B
N V
KHOA H
C K 
THU
T B
O H
LAO
ĐỘ
NG
 1.1.1. M
c
đ
ích, ý ngh
 ĩ 
a, tính ch
t c
a công tác b
o h
lao
độ
ng (BHL
Đ
)
 
a. M
c
đ
ích, ý ngh
 ĩ 
a c
a công tác BHL
Đ
 
M
c
đ
ích c
a BHL
Đ
là thông qua các bi
n pháp v
khoa h
c k 
thu
t, t
ch
c,kinh t
ế
, xã h
i
để
lo
i tr 
các y
ế
u t
nguy hi
m và có h
i phát sinh trong quá trình s
nxu
t; t
o nên m
t
đ
i
u ki
n lao
độ
ng thu
n l
ợ 
i và ngày càng
đượ 
c c
i thi
n
để
ng
ă
nng
a tai n
n lao
độ
ngvà b
nh ngh
nghi
 p, h
n ch
ế
 
m
đ
au, gi
m sút s
c kho
c
ũ
ngnh
ư
nh
ng thi
t h
i khác
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i lao
độ
ng, nh
m b
o
đả
m an toàn, b
o v
s
ckho
và tính m
ng ng
ườ 
i lao
độ
ng tr 
c ti
ế
 p góp ph
n b
o v
và phát tri
n l
c l
ượ 
ngs
n xu
t, t
ă
ng n
ă
ng su
t lao
độ
ng.B
o h
lao
độ
ng tr 
ướ 
c h
ế
t là ph
m trù s
n xu
t, do yêu c
u c
a s
n xu
t và g
nli
n v
ớ 
i quá trình s
n xu
t nh
m b
o v
y
ế
u t
n
ă
ng
độ
ng, quan tr 
ng nh
t c
a l
cl
ượ 
ng s
n xu
t là ng
ườ 
i lao
độ
ng. M
t khác, vi
c ch
ă
m lo s
c kho
c
a ng
ườ 
i lao
độ
ng mang l
i ni
m vui, h
nh phúc cho m
i ng
ườ 
i.mà công tác BHL
Đ
mang l
i còncó ý ngh
 ĩ 
a nhân
đạ
o.
b. Tính ch
t c
a công tác b
o h
lao
độ
ng
BHL
Đ
Có 3 tính ch
t ch
y
ế
u là: Pháp lý, Khoa h
c
thu
t và tính qu
nchúng.
- BHL
Đ
mang tính ch
t pháp lý
 Nh
ng quy
đị
nh và n
i dung v
BHL
Đ
 
đượ 
c th
ch
ế
hoá chúng thành nh
ng lu
tl
, ch
ế
 
độ
chính sách, tiêu chu
n và
đượ 
c h
ướ 
ng d
n cho m
i c
 p m
i ngành m
i t
 ch
c và cá nhân nghiêm ch
nh th
c hi
n. Nh
ng chính sách, ch
ế
 
độ
, quy ph
m, tiêuchu
n,
đượ 
c ban hành trong công tác b
o h
lao
độ
ng là lu
t pháp c
a Nhà n
ướ 
c.
- BHL
Đ
mang tính KHKT
M
i ho
t
độ
ng c
a BHL
Đ
nh
m lo
i tr 
các y
ế
u t
nguy hi
m, có h
i, phòng vàch
ng tai n
n, các b
nh ngh
nghi
 p...
đề
u xu
t phát t
nh
ng c
ơ 
s
ở 
c
a KHKT. Cácho
t
độ
ng
đ
i
u tra kh
o sát phân tích
đ
i
u ki
n lao
độ
ng,
đ
ánh giá
nh h
ưở 
ng c
a cácy
ế
u t
 
độ
c h
i
đế
n con ng
ườ 
i
để
 
đề
ra các gi
i pháp ch
ng ô nhi
m, gi
i pháp
đả
m b
o an toàn
đề
u d
a trên các c
ơ 
s
ở 
khoa h
c k 
thu
t.
 
Giáo trình An Toàn
Đ
ệ 
n Trang 
B
môn H
th
ng
đ
i
n - Khoa
Đ
i
n - Tr
ườ 
ng
Đạ
i H
c Bách Khoa
 
Đ
à N
ng
 
2- BHL
Đ
mang tính qu
n chúng
BHL
Đ
là ho
t
độ
ng h
ướ 
ng v
c
ơ 
s
ở 
s
n xu
t và con ng
ườ 
i và tr 
ướ 
c h
ế
t là ng
ườ 
itr 
c ti
ế
 p lao
độ
ng. Nó liên quan v
ớ 
i qu
n chúng lao
độ
ng, b
o v
quy
n l
ợ 
i và h
nh phúc cho m
i ng
ườ 
i, m
i nhà, cho toàn xã h
i. Vì th
ế
BHL
Đ
luôn mang tính qu
nchúng
Tóm l 
i:
 
Ba tính ch
t trên
đ
ây
 
c
a
 
công tác b
o h
lao
độ
ng: tính pháp lý, tínhkhoa h
c
thu
t và tính qu
n chúng có liên quan m
t thi
ế
t v
ớ 
i nhau và h
tr 
ợ 
l
nnhau.
1.1.2.
Đ
i
u ki
n lao
độ
ng
 
và các y
ế
u t
liên quana.
Đ
i
u ki
n lao
độ
ng
.
 
Đ
i
u ki
n lao
độ
ng
 
t
 p h
ợ 
 p t
ng th
các y
ế
u t
t
nhiên, k 
thu
t, kinh t
ế
h
i
đượ 
c bi
u hi
n thông qua các công c
và ph
ươ 
ng ti
n lao
độ
ng,
đố
i t
ượ 
ng lao
độ
ng, trình công ngh
, môi tr 
ườ 
ng lao
độ
ng, và s
s
 p x
ế
 p b
trí c
ũ
ng nh
ư
các tác
độ
ng qua l
i c
a chúng trong m
i quan h
v
ớ 
i con ng
ườ 
i t
o nên nh
ng
đ
i
u ki
nnh
t
đị
nh cho con ng
ườ 
i trong quá trình lao
độ
ng.
Đ
i
u ki
n lao
độ
ng có
nh h
ưở 
ng
đế
n s
c kho
và tính m
ng con ng
ườ 
i. Nh
ng công c
và ph
ươ 
ng ti
n lao
độ
ng có ti
n nghi, thu
n l
ợ 
i hay gây khókh
ă
n nguy hi
m cho ng
ườ 
i lao
độ
ng,
đố
i t
ượ 
ng lao
độ
ng c
ũ
ng
nh h
ưở 
ng
đế
n ng
ườ 
ilao
độ
ng r 
t
đ
a d
ng nh
ư
dòng
đ
i
n, ch
t n
, phóng x
, ... Nh
ng
nh h
ưở 
ng
đ
ó còn ph
thu
c quy trình công ngh
, trình
độ
s
n xu
t (thô s
ơ 
hay hi
n
đạ
i, l
c h
u hay tiênti
ế
n), môi tr 
ườ 
ng lao
độ
ng r 
t
đ
a d
ng, có nhi
u y
ế
u t
ti
n nghi, thu
n l
ợ 
i hay ng
ượ 
cl
i r 
t kh
c nghi
t,
độ
c h
i,
đề
u tác
độ
ng l
ớ 
n
đế
n s
c kho
c
a ng
ườ 
i lao
độ
ng.
b. Các y
ế
u t
nguy hi
m và có h
i
 
Trong m
t
đ
i
u ki
n lao
độ
ng c
th
, bao gi
ờ 
c
ũ
ng xu
t hi
n các y
ế
u t
v
tch
t
nh h
ưở 
ng x
u, nguy hi
m, có nguy c
ơ 
gây tai n
n ho
c b
nh ngh
nghi
 pcho ng
ườ 
i lao
độ
ng, ta g
i
đ
ó là các y
ế
u t
nguy hi
m và có h
i. C
th
là:
 
Các y
ế
u t
v
t lý nh
ư
nhi
t
độ
,
độ
 
m, ti
ế
ng
n, rung
độ
ng, các b
c x
 có h
i, b
i.
 
Các y
ế
u t
hoá h
c nh
ư
hoá ch
t
độ
c, các lo
i h
ơ 
i, khí, b
i
độ
c, các ch
t phóng x
.
 
Các y
ế
u t
sinh v
t, vi sinh v
t nh
ư
các lo
i vi khu
n, siêu vi khu
n, kýsinh trùng, côn trùng, r 
n.
 
Các y
ế
u t
b
t l
ợ 
i v
t
ư
th
ế
lao
độ
ng, không ti
n nghi do không gianch
làm vi
c, nhà x
ưở 
ng ch
t h
 p, m
t v
sinh.
 
Các y
ế
u t
tâm lý không thu
t l
ợ 
i...
đề
u là nh
ng y
ế
u t
nguy hi
m vàcó h
i.
 
Giáo trình An Toàn
Đ
ệ 
n Trang 
B
môn H
th
ng
đ
i
n - Khoa
Đ
i
n - Tr
ườ 
ng
Đạ
i H
c Bách Khoa
 
Đ
à N
ng
 
3
 
c. Tai n
n lao
độ
ng
 
Tai n
n lao
độ
ng là tai n
n không may x
y ra trong quá trình lao
độ
ng, g
nli
n v
ớ 
i vi
c th
c hi
n công vi
c ho
c nhi
m v
lao
độ
ng làm t
n th
ươ 
ng cho b
t k 
  b
ph
n, ch
c n
ă
ng nào c
a ng
ườ 
i lao
độ
ng, ho
c gây t
vong. Nhi
m
độ
c
độ
t ng
tc
ũ
ng là tai n
n lao
độ
ng.
 Nh
ữ 
ng tiêu chu
ẩ 
n
đặ
c tr 
ư 
ng cho tai n
n lao
độ
ng là:
 
S
c
gây t
n th
ươ 
ng và tác
độ
ng t
bên ngoài.
 
S
c
 
độ
t ng
t.
 
S
c
không bình th
ườ 
ng.
 
Ho
t
độ
ng an toàn
d. B
nh ngh
nghi
p:
 B
nh phát sinh do tác
độ
ng c
a
đ
i
u ki
n lao
độ
ng có h
i
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i lao
độ
ng
đượ 
c goil là b
nh ngh
nghi
 p. B
nh ngh
nghi
 p làm suy y
ế
u s
c kho
m
tcách d
n d
n và lâu dài.
1.1.3. Nh
ữ 
ng n
i dung ch
y
ế
u c
a khoa h
c k 
thu
t b
o h
lao
độ
nga) . N
i dung khoa h
c k 
thu
t.
 N
i dung khoa h
c k 
thu
t chi
ế
m m
t v
trí r 
t quan tr 
ng, là ph
n c
t lõi
để
 lo
i tr 
các y
ế
u t
nguy hi
m và có h
i, c
i thi
n
đ
i
u ki
n lao
độ
ng.Khoa h
c
thu
t b
o h
lao
độ
ng là l
 ĩ 
nh v
c khoa h
c
t t
ng h
ợ 
 p và liênngành,
đượ 
c hình thành và phát tri
n trên c
ơ 
s
ở 
ế
t h
ợ 
 p và s
d
ng thành t
u c
anhi
u ngành khoa h
c khác nhau, t
khoa h
c t
nhiên (nh
ư
toán, v
t lý, hoá h
c,sinh h
c ...)
đế
n khoa h
c k 
thu
t chuyên ngành và còn liên quan
đế
n các ngành kinht
ế
, xã h
i, tâm lý h
c ...Nh
ng n
i dung nghiên c
u chính c
a Khoa h
c b
o h
lao
độ
ng bao g
m nh
ng v
n
đề
:-
 
Khoa h
c v
sinh lao
độ
ng (VSL
Đ
).
VSL
Đ
là môn khoa h
c nghiên c
u
nh h
ưở 
ng c
a nh
ng y
ế
u t
có h
i trong s
nxu
t
đố
i v
ớ 
i s
c kho
ng
ườ 
i lao
độ
ng, tìm các bi
n pháp c
i thi
n
đ
i
u ki
n lao
độ
ng, phòng ng
a các b
nh ngh
nghi
 p nâng cao kh
n
ă
ng lao
độ
ng cho ng
ườ 
i lao
độ
ng. N
i dung c
a khoa h
c VSL
Đ
ch
y
ế
u bao g
m :-
 
Phát hi
n,
đ
o,
đ
ánh giá các
đ
i
u ki
n lao
độ
ng xung quanh.-
 
 Nghiên c
u,
đ
ánh giá các tác
độ
ng ch
y
ế
u c
a các y
ế
u t
môitr 
ườ 
ng lao
độ
ng
đế
n con ng
ườ 
i.-
 
Đề
xu
t các bi
n pháp b
o v
cho ng
ườ 
i lao
độ
ng.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hoangngocduy1984 liked this
Tran van Dung liked this
phamthinh.pvt liked this
phamthinh.pvt liked this
phamthinh.pvt liked this
phamthinh.pvt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->