Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bed Complete Brochure

Bed Complete Brochure

Ratings: (0)|Views: 1,771|Likes:
Published by nnnnnsssss

More info:

Published by: nnnnnsssss on Nov 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2011

pdf

text

original

 
(1)
™“Á∫Á…b~ ∆ÁÃå
§y. LgΩ.
Nı ˇ¸yÆ üƒz∆ üuN¿ˇÆÁ(2008-2009)
úÁ∫t∆|Nˇ üƒz∆ úÚoy
uåÆ™Áƒ¬y ƒ ™Áu“oy úÏ vÀoNˇÁ
EìNÀÿªumNÿç 
1. u®ªçÄÂy 1-292. ÌçªçF|Nÿ ÄzÆ ºyqç 
 
 ªìç Ç×çuÞNÿç-GðºçÌuÒo 31-41
Nı ˇ¸yÆ üƒz∆ üuN¿ˇÆÁ Ãu™oy
˚Á∫Á : u∆qm ÃÊYÁ¬åÁ¬Æ (GÄÁ u∆qm), ™“Á∫Á…b~ ∫Á[Æúu“¬Á ™\¬Á, ™Üƃoy| F™Á∫o, úÏmz-411001üƒz∆-üuN¿ˇÆÁ √“z§ÃÁF|b :
 
http://admissions.mkcl.ws/bed
l l
 
 Ìn®ªz Ä \®oz
 
 ¤y. Lg.
 
(B.Ed.)
 Nõ ÿüy® ÄzÆ uNÀ ÿ®ç, Gç uÆqm Ìæ YçÂç®, ªÒçºçÉb~ºç[®, ì mz (Ì 2008-2009)ÆçÌ um| ®
1.ÆçÌ um|® NÀÿªçæNÿ LÌbyÌy-1099/¤y.Lg. ÄzÆ 14/99 ªuÆ - 3 utçæNÿ 19 \çzÄçºy, 19992.ÆçÌ umNÀÿªçæNÿ LÌbyÌy-1099/¤y.Lg. ÄzÆ 14/99 ªuÆ - 3 utçæ Nÿ 22 ªçY|, 20003.ÆçÌum| ® NÀÿªçæNÿ LÌbyÌy-1099/¤y.Lg. ÄzÆ 20/2001 ªuÆ - 3 utçæNÿ 30 \çzÄçºy, 20014.ÆçÌum| ® NÀÿªçæNÿ LÌbyÌy-2002/18/02 ªuÆ - 3 utçæ Nÿ 26 ¢zÿ¤À  ìÄçºy, 2002 5.ÆçÌ um|® NÀÿªçæNÿ ®ì.LÌ.\y./2002/33/03/2 ªuÆ - 4 utçæNÿ 16 LuÂ, 20036.ÆçÌ umNÀÿªçæNÿ LÌbyÌy-2003/¤y.Lg. ÄzÆ 110/03 ªuÆ - 3 utçæ Nÿ 7 ªz, 2003 7.ÆçÌ um|® NÀÿªçæ Nÿ ªuÄÌ-2002/(162-03) utçæNÿ 19 çz ÃÒõ¤º, 20038.ÆçÌ um|® NÀÿªçæ Nÿ L\yÌy-2004/(41/04) ªuÆ - 3, utçæNÿ 16 ¢zÿ¤Àì Äçºy, 2004 9.ÆçÌum| ® NÀÿªçæNÿ LÌbyÌy-2005/¤y.Lg.ÄzÆ/(70/05) ªuÆ, 18 ªçY|, 200510.ÆçÌ Þ NÀÿªçæNÿ L\yÌy-2005/(617/05) ªuÆ-3, utçæNÿ 1 ªçY| 200611.ÆçÌÞ NÀÿªçæNÿ LÌ.by.Ìy.-2006/(176/06) ªuÆ-3, utçæ Nÿ 14 \î   2006 12.ÆçÌ Þ ÿªçæNÿ Ìæ uNÿm|2006/(189/06) ªuÆ-3, utçæNÿ 6 \ì Â{, 2006 13.ÆçÌ Þ NÀÿªçæNÿ ¤yLg 2006/(631/06) ªuÆ-1, utçæNÿ 6 \çz Äçºy 200714.ÆçÌ Þ NÀÿªçæNÿ ¤yLg 2007/(553/07) ªuÆ-9, utçæNÿ 15 ¢zÿ¤À  ìÄçºy 200815.
NCT -
Þ bMNzÿÄçºy ¤ç¤o
Appendix - 4
16.
UGC
- ÆìÁNÿNÿço / ªî  pªçmÞ
F. No. 1-3/2007 (CPP-II) 23rd April, 2007
(Ìtº ì vËoNzÿo G¨zQ Nÿºl®ço EçÂzÁ®ç ÄzÆ uNÀÿ®zÌçey Äz pçz Äzpy uÌò ^çÂzÂzÆçÌ-um| ® TÀçØ ºl®ço EçÂzEçÒzo Ä ÄzÆ-uNÀÿ®zX®ç NÿçpçoÒy ÄzpçzÄz py  uÌò ^çÂzÂzÆçÌ-um|® TÀçØ ºl®ço ®z oyÂ.)
ÌçªçF| Nÿ ÄzÆ ºyqç Ä ÄzÆ-uNÀ ÿ®z YzÆì ÁNÿ
E)ÌçªçF|Nÿ ÄzÆ ºyqç Òy ªçuÌNÿ qªoç, uÆqNÿ Eu§qªoç Ä Ìçªç®rç ®ç uÄÊ®çæ Äº Eççuºo50 Tì mçæYy Ä 1 oçÌçYy Vz l®ço ®z F|Â.  ¤)
 ÄzÆ E\|, Ìy.F|.by ºyqçÿ Ä ÄzÆuNÀ ÿ®ç Æì ÁNÿ
 ªçuÒoy ìvËoNÿç u:ÆìM EÌî1)
 Qì Á®ç/Foº ªçTçÌ/uÄÆz Ê ªçTçÌ Ìæ ÄTç| Ìçey Ä ªÒçºçb~ ç¤çÒz ºy ÌÄ|Ìæ ÄTç| Ìçey». 650/- 2)ªçTçÌÄTy| ®çæ Ìçey ». 350/- Ìî  Yç :
LNÿçzqç EuNÿ ÄzÆ NÿçºçÌçey (70bMNzÿ, 28bMNzÿ, 2bMNzÿ) / E®ç òoyÌçey / ªç®ªçÌçey Äz Tpz ÆìÁNÿ Ä E\| §ºl®çYy EçÄÅ®Nÿoç çÒy. Nÿ)
 ÌyF| byYzªç®ª : ÌyF| byYzªç®ª ¢ÿOÿ ªºçey / Fæ TÀ \y EçÒz.
 Nÿç®tzuÄÊ®Nÿ ̨çTçº
 gç}. Èy. ¤y. ÃÒy. Vçmz Nÿº
M.A./LL.M., DLW (B.W), Ph.D.
Advocate
, Rtd. Judicial Chamber, Bhopal Bench
 
¤y. Lg½ . ÄzÆ : 2008-2009
1. u®ªçÄÂy
1.ÄzÆ çÞoç
1.1ªÒçºçÉb~ çoy ÆçÌNÿy®, EÆçÌNÿy®, Eì tçuo Ä uÄçEì tçuo uÆqmÆçËÞ ªÒçuÄùç®çæ ª®zu®uªo ¤y. Lg. E¥®çÌNÀÿªçÌçey  ùçÄ®çYz ÄzÆ uÄùçye uħçTçìÌçº, Nõÿüy® ÄzÆ òoyz, ÌçªçF| Nÿ ÄzÆ ºyqç
 
(CET)
Vz H Tì mÄðzìÌçº ÆçÌ um| ®  NÀÿªçæ Nÿ L\yÌy-2004/(41/04) ªuÆ - 3 utçæ Nÿ 16 ¢zÿ¤ÀìÄçºy, 2004 uÆqm ÌæYçÂNÿ (Gç uÆqm) ªÒçºçÉb~ºç[®,  ì mz®çæ X®ço¢z |ÿ QçÂy ªçmz tzl®ço ®zoy : (E)ÆçÌNÿy® Ä Eìtçuo uÆqmÆçËÞ ªÒçuÄùç®z - 100 \çTç(¤)çÌNÿçEì tçuo Ä EÁÌæP®çæNÿ ªÒçuÄùç®çzNõÿuü® ÄzÆ ÌuªoyÂç ̪u|o NzÿÂzÁ®ç \çTç.1.2çÌNÿy® uÄçEìtçuo uÆqmÆçËÞ ªÒçuÄùç®çæ X®ç îÄËsççæoT| o \çTç §ºl®çÌçey n®ç n®ç ÄÊy|Yy ÌçªçF| Nÿ ÄzÆ  ºyqç EçÄÅ®Nÿ ºçÒyÂ. Ìtº ÄzÆçÌçey ªç. ÌÄçz |ç ®ç®ç®, ªç. Gç ®ç®ç®, ÄzÆ u®æÞm Ìuªoy ®çæYzum|® Ä ªÒçºçÉb~ÆçÌçz Äz pçz Äzpy uÌò NzÿÂzÁ®ç u®ªçæX®ç Ey ºç÷ Nÿºmz ¤æNÿçºNÿ ºçÒyÂ. Ìæ¤æ uo ÌæËsçæy îÄËsççæ oT| o §ºÂz Á®ç Gªz tÄçºçæ Yy ®çty ÄzÆ u®æÞm Ìuªoy /ÆçÌçNÿgî ÄzpçzÄzpy uÌò Nÿºl®ço ®z m綮ç um|®çì Ìçº EuNÿçºço  uħçTçNÿgî ªçumo Nÿ¿ Vzmz ¤æNÿçºNÿ ºçÒyÂ.1.3Eì tçuo/uÄç Eì tçuo /EÁÌæ P®çæ Nÿ Ìæ Ësçæ y n®ç n®ç ÄÊç|oy ÌçªçF|Nÿ ÄzÆ ºyqç çÞ Gªz tÄçºçæç ªç. ÌÄçz |ç ®ç®ç®,  ªç. Gç ®ç®ç® Ä ÄzÆ u®æ Þmÿ ÌuªoyX®ç um|®çX®ç Ä ÆçÌNÿy® ÄzÆ u®ªçæX®ç Ey ºç÷ \çTç §ºoç ®zoyÂ. Ìæ¤æuoÿ ̪ç\çoy ì ºzÌzGªztÄçº G£  ^çÁ®çÌ Ìtº \çTç §ºl®çÌçey ªç. ÌÄçz| ç ®ç®ç®, ªç. Gç ®ç®ç® Ä  ÄzÆ u®æÞm Ìuªoy ®çæ y utÂz Á®ç um|®çì Ìçº Nÿç®|ÄçÒy NÿºçÄy. ®ç¤ç¤o u®ª¤çØ ÄzÆçÌ ªç®oç uªpmçº çÒy. ÄzÆ  u®æ Þm Ìuªoy / ÆçÌçNÿgî Äz pçz Äzpy uÌò Nÿºl®ço ®zm綮ç um| ®çìÌçº ÌæËsçæ y îÄËsççæoT| o §ºÂz Á®ç Gªz tÄçºçæYy  ®çty ªçumo Nÿ¿ Vz mz¤æNÿçºNÿ ºçÒyÂ.1.41)EÆçÌNÿy® uÄçEì tçuo uÆqmÆçËÞ ªÒçuÄùç®çæ X®ç Ìæ Vbz YzÌtË® EÌÂzÁ®ç ªÒçuÄùç®ço îÄËsç Nÿçzb°çoy  ÄzÆ Vzl®çÌçey ÌæVbzz Vz oÂz Ây n®ç n®ç ÄÊç|Yy ÌçªçF|Nÿ ºyqç Ä ªç. ÄzÆ u®æÞm Ìuªoyz ÄzpçzÄzpy uÌò NzÿÂzÂz  um|® / u®ª ¤æNÿçºNÿ ºçÒoyÂ.2)ÌæVbzYz ÌtË® ÌÂzÁ®ç EÆçÌNÿy® uÄç Eìtçuo uÆqmÆçËÞ ªÒçuÄùç®ço îÄËsç Nÿçzb°çoy \çT秺l®çÌçey n®ç n®ç ÄÊy| utÂzÂy ÆçÌçYy ÌyF|by
(CET)
EuÄç®| ºçÒyÂ.1.5E)1)ªç®ço ùçyez, NwÿÊy uÄùçyez, ªìOÿ uÄùçyezÄ Eu§ªo uÄùçyez®çæX®ç NÿÂç / uÄrç / Äçum[® / Tw ÒuÄrç / NwÿuÊuÄrç / Ìæ TmNÿ/ ªçuÒoyoæÞuÄrç / Eu§®çæuÞNÿy / ¤y.LÌ.g£Á®î. (
BSW
) ®ç uÄùçÆçQçæªî [®çæy ÆçÂz ®/ Gç ªç®uªNÿ Ëoºçĺy uÄÊ®ço tÄy / tîìðº tÄy ço NzÿÂy EÌzÂ Ä tÄy / tîìðº tÄyÂç QìÁ®ç, Foº ªçTçÌ Ä uÄÆzÊ ªçTçÌ ÌæÄTç|oy [®ç GªztÄçºçæç uNÿªç 45 bMNzÿ Tì m Ä ªçTçÌÄTy| ® ÌæÄTç|oy [®ç GªztÄçºçæç uNÿªç 40 bMNzÿ Tì m Ä ªÒçºçÉb~ç¤çÒzºy uÄùçyeçoy ÌÄ| ÌÄæ Tç| oy Gªz tÄçºçæç uNÿªç 50 bMNzÿ Tì m uªpçÂz EçÒzo EÅ®ç Gªz tÄçºçæ ç ¤y.Lg. ÄzÆçÌçey Vzl®ço ®z m綮ç ÌyF| by uºqz Âç ¤Ìl®çÌ çÞ ºçÒçoyÂ. E)2) ÌyF|byÂç QìÂç ÌæÄT|, FoºªçTçÌ Ìæ ÄT| Ä uÄÆzÊ ªçTçÌ ÌæÄT|®çæç 50 { Nÿy uNÿªç 18 Tìm, ªçTçÌ ÌæÄTç|Âç uNÿªç 15 Tìm Ä ªÒçºçÉb~ ç ¤çÒzºy uÄùçyeçoy ÌÄ| ÌæÄTçúoy GªztÄçºçÌ uNÿªç 18 Tìm uªpçÂz EÌoy oz ¤y. Lg.E¥®çÌNÀÿªçX®ç ÄzÆçÂç çÞ ºçÒçoyÂ. ¤)uÆqNÿ ©ÒmîÌz Äzo EÌÂzÁ®ç Ä uNÿªç tçz ÄÊz|î  m|Äzp ÌÂT ÌzÄç ^çÂz Á®ç Gªz tÄçºçÌ u®uªo ¤y.Lg½ . E¥®çÌNÀÿªçÌçey ÄzÆ E\| Nÿºl®çÌçey 1.5 E (1) ªy uNÿªç Æz Nÿgç TìmçYy Eb ÂçTî ºçÒmçº çÒy. Ìtº ÌzÄç  Ìæ¤æ uo uÆqmçuNÿ綮çz ªçumo NÿºmzEçÄÅ®Nÿ EçÒz. ºæoì ÌyF| byX®ç uNÿªç Tì mçYy Eb 1.5 E (2) ªçmz EuÄç®| EçÒz. Nÿ)\zGªz tÄçº ªçY| / Lu 08 Âç tÄyX®ç Eæ uoª ºyqzÂç ¤Ìmçº EçÒzo ozGªz tÄçº
CET
 tzl®çÌ ço ºçÒoyÂ. ªÒçuÄùç®çYç çç®NÀÿª §ºl®çX®ç NÿçÂçÄy®ú o [®çYç tÄyYç uNÿç \çÒyº Òçz F|Â Ä \z 1.5E ªçmz çÞEÌoyÂ Ä \z Àçç®NÀÿª E\| §ºoy EÆçæYç ̪çÄzÆ ¤y.Lg. ÄzÆ uNÀÿ®zo NzÿÂç \çF| Â.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Shafi Mulla liked this
Shafi Mulla liked this
vinodtripathi004 liked this
ganesh wadone liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->