Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Shuhaib Bin Sinan

Shuhaib Bin Sinan

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Rahmad Iszahendani
Shuhaib Bin Sinan
Shuhaib Bin Sinan

More info:

Published by: Rahmad Iszahendani on May 04, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2014

pdf

text

original

 
Shuhaib Bin Sinan
ABU YAHYA PEDAGANG YANG SELALU MENDAPAT LABA Ia dilahirkan dalam lingkungan kesenangan dan kemewahan .... Baakn!a men"adi hakim dan walik#$a %U&uilah% se&agai e"a&a$ !ang diangka$ #leh 'isra a$au mahara"a Persi. Mereka adalah #rang(#rang Ara& !ang indah ke Irak) "auh se&elum da$angn!a Agama Islam. Dan di is$anan!a !ang $erle$ak di inggir sungai E*ra$ ke arah hilir %+a,irah% dan --M#sul%) anak i$u hidu dalam keadaan senang dan &ahagia .... Pada sua$u ke$ika) negeri i$u men"adi sasaran #rang(#rang #mawi !ang da$ang men!er&u dan menawan se"umlah enduduk) $ermasuk di an$aran!a Shuhai& &in Sinan .... Ia dier"ual&elikan #leh saudagar(saudagar &udak &elian) dan erkelanaann!a !ang an"ang &erakhir di k#$a Mekah) !akni se$elah mengha&iskan masa kanak(kanak dan ermulaan masa rema"an!a di negeri #mawi) hingga lidah dan dialekn!a $elah men"adi lidah dan dialek #mawi. Ma"ikann!a $er$arik akan ke/erdasan) kera"inan dan ke"u"urann!a) hingga Shuhai& di&e&askan dan dimerdekakann!a) dan di&erin!a kesema$an un$uk daa$ &erniaga &ersaman!a. Maka ada sua$u hari ...) !ah) marilah ki$a dengarkan /eri$a kawann!a !ang &ernama-Ammar &in Yasir) mengisahkan eris$iwa !ang $er"adi ada hari i$u0 --Sa!a &er"uma dengan Shuhai& &in Sinan di muka in$u rumah Ar1am) !akni ke$ika asulullah saw. sedang &erada di dalamn!a. Hendak ke mana kamu2 $an!a sa!a keadan!a.Dan) kamu hendak ke mana2 "awa&n!a.Sa!a hendak men"umai Muhammad saw. un$uk mendengarkan u/aann!a) ka$a sa!a.Sa!a "uga hendak men"umain!a) u"arn!a ula. Demikianlah kami masuk ke dalam) dan asulullah men"elaskan $en$ang a1idah Agama Islam keada kami) se$elah kami meresai aa !ang dikemukakann!a kami un men"adi emelukn!a. 'ami $inggai di sana samai e$ang hari. Lalu dengan sem&un!i(sem&un!i kami keluar meninggalkann!a... +adi Shuhai& $elah $ahu "alan ke rumah Ar1am ....Ar$in!a ia $elah menge$ahui "alan menu"u e$unluk dan /aha!a) "uga ke ara& eng#r&anan &era$ dan $e&usan &esar ... Maka melewa$i in$u ka!u !ang memisah &agian dalam rumah Ar1am dari &agian luarn!a) $idak han!a &erar$i melangkahi &andul in$u sema$a ...) $e$ai hakika$n!a adalah melangkahi &a$as(&a$as alam se/ara keseluruhan ...3 Yakni alam lama dengan segala aa !ang diwakilin!a &aik &erua keagamaan dan akhla1) mauun &erua era$uran !ang harus dilangkahin!a menu"u alam &aru dengan segala asek dan ers#alann!a ....
 
Melangkahi &andul in$u rumah Ar1am.!ang le&arn!a $idak le&ih dari sa$u kaki) ada hakeka$ dan ken!a$aann!a adalah melangkahi &aha!a &esar luas dan le&ar. Maka menghamiri rin$angan i$u (( maksud ki$a &andul $erse&u$ mema-lumkan da$angn!a sua$u masa !ang enuh dengan $anggung "awa& !ang $idak en$eng4..3 Aalagi &agi *akir miskin) &udak &elian dan #rang eran$au) memasuki rumah Ar1am i$u ar$in!a $idak lain dari sua$u engur&anan !ang melamaui kemamuan !ang la,im dari manusia. Shaha&a$ ki$a Shuhai& adalah anak enda$ang a$au #rang eran$au) sedang shaha&a$ !ang &er"uma dengann!a di am&ang in$u rumah $adi (( !akni -Ammar &in Yasir (( adalah se#rang miskin44Te$ai kenaa keduan!a i$u &erani menghadai &aha!a) dan kenaa mereka &ersia sedia un$uk menemuin!a. . .2 Nah) i$uiah dia anggilan iman !ang $ak daa$ di&endung ...3 Dan i$ulah dia engaruh keri&adian Muhammad saw.) !ang kesan(kesann!a $elah mengisi ha$i #rang(#rang &aik dengan hida!ah dan kasih sa!ang ...3 Dan i$ulah dia da!a es#na dari &arang &aru !ang &ersinar /emerlang) !ang $elah memukau akal *ikiran !ang muak meliha$ ke&asian &arang lama) &#san dengan kesesa$an dan kealsuann!a ...3 Dan di a$as semua ini) i$ulah rahma$ dari Allah Ta-ala !ang dilimahkan(N!a keada siaa !ang dikehendaki(N!a) ser$a e$un"uk(N!a !ang di&erikan keada #rang !ang kem&ali dan men!erahkan diri keada(N!a. Shuhai& $elah mengga&ungkan dirin!a dengan ka*ilah #rang(#rang &eriman. Bahkan ia $elah mem&ua$ $ema$ !ang luas dan $inggi dalam &arisan #rang(#rang !ang $erania!a dan $ersiksa3 Begi$u ula dalam &arisan ara dermawan dan enanggung uang $e&usan Pernah di/eri$akan keadaan se&enarn!a !ang mem&uk$ikan rasa $anggung "awa&n!a !ang &esar se&agai se#rang Muslim !ang $elah &ai-a$ keada asulullah dan &ernaung di &awah an"i(an"i Agama Islam) ka$an!a0 %Tiada sua$u er"uangan &ersen"a$a !ang di$er"uni asulullah) ke/uali as$ilah aku men!er$ain!a ....Dan $iada sua$u &ai-a$ !ang dialamin!a) ke/uali $en$ulah aku menghadirin!a4..Dan $iada sua$u asukan &ersen"a$a !ang dikirimin!a ke/uali aku $ermasuk se&agai angg#$a r#m&#ngann!a ....Dan $idak ernah &eliau &er$emur &aik dimasa(masa er$ama islam a$au di masa(masa akhir ) ke/uali aku &erada di se&elah kanan a$au se&elah kirin!a4.. Dan kalau ada sesua$u !ang dikhawa$irkan 'aum Muslimin dihadaan mereka as$i aku akan men!er&u aling dean) demikian ula kalau ada !ang di/emaskan di &elakang mereka) as$i aku akan mundur ke &elakang4. ser$a aku $idak sudi sama sekali mem&iarkan asulullah Shallallahu alaihi wasalam &erada dalam "angkauan musuh samai ia kem&ali menemui Allah4.3% Sua$u gam&aran keimanan !ang is$imewa dan ke/in$aan !ang luar &iasa ....
 
Sungguh) Shuhai& (( sem#ga Allah meridlain!a dan meridlai semua shaha&a$n!a (( la!ak un$uk mendaa$kan keunggulan iman ini) semen"ak ia menerima /aha!a ilahi dan menaruh $angan kanann!a di $angan kanan asulullah Shallallahu alaihi wasalam . Mulai saa$ i$u hu&ungann!a dengan dunia dan sesama manusia) &ahkan dengan dirin!a ri&adi mendaa$kan /#rak &aru. +iwan!a $elah $er$ema men"adi keras dan ule$) ,uhud $ak kenal lelah) hingga dengan &ekal $erse&u$ ia &erhasil menga$asi segala ma/am eris$iwa dan men"inakkan mara&aha!a.... Dan se&agaimana $elah ki$a kemukakan dulu) ia selalu menghadai segala aki&a$ dan risik# dengan ke&eranian luar &iasa. Ia $ak hendak mundur dari segala er$emuran a$au mengu/ilkan diri dari &aha!a) sedang kegemarann!a dialihkann!a dari menumuk keun$ungan keada memikul $anggung "awa&) dari meni-ma$i kehiduan keada mengarungi &aha!a dan men/in$ai mau$.... Hari(hari er"uangann!a !ang mulia dan /in$an!a !ang luhur i$u diawali ada saa$ hi"rahn!a. Pada hari i$u di$inggalkann!a segala emas dan erak ser$a keka!aan !ang dier#lehn!a se&agai hasil erniagaan selama &er&ilang $ahun di Mekah. Semua keka!aan ini) !akni segala !ang dimilikin!a) dileaskan dalam seke"a saa$ $ana &er*ikir an"ang a$au mundur ma"u. 'e$ika asulullah hendak ergi hi"rah) Shuhai& menge$ahuin!a) dan menuru$ ren/ana ia akan men"adi #rang ke$iga dalam hi"rah $erse&u$) di saming asulullah dan A&u Bakar.... Te$ai #rang(#rang 5urais! $elah menga$ur ersiaan di malam harin!a un$uk men/egah keindahan asulullah. Shuhai& $er"e&ak dalam salah sa$u erangka mereka) hingga $erhalang un$uk hi"rah un$uk semen$ara wak$u) semen$ara asulullah dengan shaha&a$n!a &erhasil mel#l#skan diri a$as &arkah Allah Ta-ala.Shuhai& &erusaha men#lak $uduhan 5urais! dengan "alan &ersila$ lidah) hingga ke$ika mereka lengah ia naik ke unggung un$an!a) lalu dia/un!a hewan i$u dengan seken/ang(ken/angn!a menu"u sahara luas .... Te$ai 5urais! mengirim em&uru(em&uru mereka un$uk men!usuln!a dan usaha i$u hamir &erhasil. Tai demi Shuhai& meliha$ dan &erhadaan dengan mereka ia &erseru ka$an!a0 %Hai #rang(#rang 5urais!3'alian sama menge$ahui &ahwa sa!a adalah ahli anah !ang aling mahir .... Demi Allah) kalian $akkan &erhasil mendeka$i diriku) se&elum sa!a leaskan semua anak anah !ang &erada dalam kan$#ng ini) dan se$elah i$u akan menggunakan edang un$uk mene&as kalian) samai sen"a$a di $anganku ha&is semua3 Nah) ma"ulah ke sini kalau kalian &erani ...3 Te$ai kalau kalian se$u"u) sa!a akan $un"ukkan $ema$ en!imanan har$a &endaku) asal sa"a kalian mem&iarkan daku.. .3 Mereka sama $er$arik dengan $awaran $erakhir i$u) dan se$u"u menerima har$an!a se&agai im&alan dirin!a) ka$a mereka6 %Memang) dahulu wak$u kamu da$ang keada kami) kamu adalah se#rang miskin lagi aa. Sekarang har$amu men"adi &an!ak di$engah($engah kami hingga

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->