Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Ontsnapping Uit de Monetaire Apenval

De Ontsnapping Uit de Monetaire Apenval

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by jwr47
Momenteel beweegt zich de wereldeconomie op de apenval toe, die Robert Pirsig in zijn boek Zen and the Art of Motorcycle Maintenance zo fraai heeft beschreven1.

De apenval is een slim vangsysteem, dat baseert op de onmogelijkheid van het slachtoffer om een begeerde buit te laten vallen in ruil voor zijn vrijheid. Men voorziet daartoe een kooitje van een gat, dat net groot genoeg is om een uitgestrekte apenhand, maar te klein om een vuist met een prooi (een banaan) te door te laten. De aap is instinctief gedwongen de buit met alle macht vast te houden. Zo nodig zet het diertje daartoe zijn vrijheid op het spel... In YouTube bevindt zich een filmpje, waarin de werking goed wordt geïllustreerd.

Een mens behoort intelligenter te zijn dan een aap, maar is vaak niet bestand tegen de door mensenhand gemaakte monetaire apenval, bijvoorbeeld de papiergeldval. Er zijn overigens talloze apenvallen bekend, zoals bijvoorbeeld kapitaallevensverzekeringen, piramidespelletjes, enz.

Ik besloot eens de monetaire val te bestuderen en een strategie te ontwerpen om uit de kooi te ontsnappen door bijvoorbeeld op tijd de banaan los te laten en hard weg te lopen. Dat lijkt eenvoudig, maar denk niet, dat het probleem zo gemakkelijk opgelost kan worden.
Momenteel beweegt zich de wereldeconomie op de apenval toe, die Robert Pirsig in zijn boek Zen and the Art of Motorcycle Maintenance zo fraai heeft beschreven1.

De apenval is een slim vangsysteem, dat baseert op de onmogelijkheid van het slachtoffer om een begeerde buit te laten vallen in ruil voor zijn vrijheid. Men voorziet daartoe een kooitje van een gat, dat net groot genoeg is om een uitgestrekte apenhand, maar te klein om een vuist met een prooi (een banaan) te door te laten. De aap is instinctief gedwongen de buit met alle macht vast te houden. Zo nodig zet het diertje daartoe zijn vrijheid op het spel... In YouTube bevindt zich een filmpje, waarin de werking goed wordt geïllustreerd.

Een mens behoort intelligenter te zijn dan een aap, maar is vaak niet bestand tegen de door mensenhand gemaakte monetaire apenval, bijvoorbeeld de papiergeldval. Er zijn overigens talloze apenvallen bekend, zoals bijvoorbeeld kapitaallevensverzekeringen, piramidespelletjes, enz.

Ik besloot eens de monetaire val te bestuderen en een strategie te ontwerpen om uit de kooi te ontsnappen door bijvoorbeeld op tijd de banaan los te laten en hard weg te lopen. Dat lijkt eenvoudig, maar denk niet, dat het probleem zo gemakkelijk opgelost kan worden.

More info:

Published by: jwr47 on May 04, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2014

pdf

text

original

 
De ontsnapping uit de monetaire apenval
Gehechtheid leidt tot illusies. Alleen de onthechte kan ons tot het echte leiden
1
.
1909 – 1943
De apenval 
Momenteel beweegt zich de wereldeconomie op de apenal toe! die "obert #irsig in zi$n boek
 zo %raai hee%t beschreen
&
. 'e apenal is een slim angs(steem! dat baseert op de onmogeli$kheid an het slachto%%er om een  begeerde buit te laten allen in ruil oor zi$n ri$heid. Men oorziet daartoe een kooit$e an een gat! dat net groot genoeg is om een uitgestrekte apenhand! maar te klein om een uist met een prooi )een  banaan* te door te laten
3
. 'e aap is instinctie% gedwongen de buit met alle macht ast te houden. +o nodig zet het diert$e daartoe zi$n ri$heid op het spel... ,n -ouube beindt zich een %ilmp$e! waarin de werking goed wordt ge/llustreerd
4
. en mens behoort intelligenter te zi$n dan een aap! maar is aak niet bestand tegen de door mensenhand gemaakte
monetaire apenval,
 bi$oorbeeld de papiergeldal. r zi$n oerigens talloze apenallen bekend! zoals bi$oorbeeld kapitaalleenserzekeringen! piramidespellet$es! enz.,k besloot eens de monetaire al te bestuderen en een strategie te ontwerpen om uit de kooi te ontsnappen door bi$oorbeeld op ti$d de banaan los te laten en hard weg te lopen. 'at li$kt eenoudig! maar denk niet! dat het probleem zo gemakkeli$k opgelost kan worden.er ereenoudiging der anal(se onderscheid ik slechts ier hoo%dmunts(stemen! die ua dealuatiesnelheid gesorteerd worden2
'e -uan is de hinese muntsoort! die momenteel de hoogste dealuatiesnelheid hee%t  bereikt en een enorme schuld hee%t opgehoogd
! die door een tegenwicht an een grote hoeeelheid dollars wordt gecompenseerd.
'e 5apanse -en was oorspronkeli$k $arenlang met een lage rente en een enorme schuldenberg in een de%latie bli$en steken. ind 199& hee%t de regering in de
het roer omgegooid!
 
de dealuatiesnelheid aanzienli$k opge$aagd en de natie in een desastreuze economische stagnatie geoerd
6
.
'e 78 dollar geldt als de omangri$kste muntsoort ter wereld. Momenteel werkt de dollar met lage rentes! lage lonen! een hoge in%latie en werkeloosheid. 'aarnaast is er een enorme schuldenberg ontstaan en heerst er een
.
'e uro is uit een groot aantal aluta samengesteld! die in %eite elk een eigen rente en waardeontwikkeling ereisen. 'e uroschulden worden door grote 'ollarbestanden gecompenseerd. 'e uro sti$gt in waarde ten opzicht an de dollar.
1Attachment is the great %abricator o% illusions realit( can be attained onl( b( someone who is detached.
! 1909 – 1943! geciteerd in he
 
Door dat papiergeld geldt algemeen2 want
lucht #i$t !i$ en tot lucht #ult !i$ %eder"eren
F
Alle %iatgelden beinden zich door
in ri$e al! die in erschillende tempos kan  plaatsinden. 'e -uan dealueert met het hoogste tempo! dus nog sneller dan de dollar 
H
. @et  probleem an een groot dealuatietempo is de onteredenheid der beolking. Cnteredenheid kan door het toestaan an goudaankopen worden gecompenseerd. @et goudbezit biedt een e%%ectiee  bescherming tegen de dealuatie an de -uan. 'it is wellicht een reden waarom hina op grote schaal )enkele tonnen goud per dag* edelmetalen importeert. 5apanners proberen eeneens door goudaankopen de dealuerende -en en de ineenstorting an de 
economie te ontlopen
9
. 'e Amerikaanse Ied probeert de aankoop an edelmetalen in de D8 zoeel mogeli$k te erhinderen! om de dollar als reseremunt te stabiliseren. 'esondanks is de aankoop an goud? en zilermunten sinds de koersdaling april &013 sterk gestegen
. 'e toenemende naraag naar edelmetalen is wellicht een motie an wantrouwen! maar een gunstige pri$s werkt op zichzel% ook al oertuigend.
De aankoop van edelmetalen om devaluatie te ontlopen
Momenteel staan centrale banken de aankoop an edelmetaal toe als een alternatie% ten opzichte an de dealuerende papiergeldsoorten. delmetaal leert geen rente o% diidenden op! maar dat doen de tegenwoordig gebruikeli$ke 0J rentes ook niet. 'aartegenoer staat! dat edelmetalen de %(sieke waardebasis zonder
 behouden
. Alleen aandelen li$ken eentueel nog wat diidenden en koerswinsten te kunnen opleeren. #apierwaarden beinden zich echter in een langdurige neergang! die uiteindeli$k in een ontwaarding eindigt. 'e Ied kan wel obligaties en aandelen opkopen! maar oor een oortdurende groei moet er onbeperkt geld in de aandelenmarkt worden gepompt. 7iteindeli$k kunnen de diidenden en koerswinsten het tegenparti$risico niet compenseren. 'it inzicht moet echter in een echte crash worden eraren.
Het dividend en de koerswinsten zijn bananen
Als wi$ de markt als een apenal met een klein gat beschouwen! moeten wi$ daarbi$ de rente! de koerswinsten en diidenden als bananen interpreteren! die de spaarders in de al lokken.chte spaarders kiezen oor %(siek goud! omdat het edelmetaal in deze orm immuun is oor het
. 'aarom is %(siek goud een toeluchtsoord oor de monetaire apenal2 >aat het diidend )K de banaan* allen om $e uist uit de al te redden. Alleen het inesteren in de diidendloze! %(sieke edelmetalen stelt ons in staat de uist uit de monetaire apenal te erlossen. en instinctri$e logica erscha%t ons de oor een redding benodigde slimheid! die een aap niet kan  bereiken. @et is de slimheid! die de weldenkende mens in staat stelt om de banaan los te laten. ;ie met de uist instinctie% het diidend en de koerswinst asthoudt! zet zichzel% zo lang geangen! totdat de $ager komt om de geangen diert$es te slachten.
 
Over de ondeugdelijkheid van de goudstandaard
@et %ractionele bankierss(steem kan niet door middel an een begrensde %(sische basis )zoals goud o% ziler* gestabiliseerd worden en laat dus ana% een zekere maOimale schuldengrens geen goudstandaard toe.ewi$s2  =eem aan dat de schuldenberg lineair aangroeit zoals in het naolgende oorbeeld. 'an kan men de totale globaal beschikbare hoeeelheid goud tot bi$oorbeeld 1000 mil$ard uro als onderpand ter beschikking stellen. Door elke hoeeelheid goud kan een boengrens der schulden gede%inieerd worden waarboen een onderpand niet meer oldoende dekking kan leeren.oen deze grens staat er dan echter geen goud meer ter beschikking. @et als onderpand toegepaste goud moet dan oer een grotere hoeeelheid geld worden erdeeld. Cmdat echter het goud oer een grote beolking an indiiduen erdeeld is! kan men de erdeelsleutel achtera% niet meer eranderen.K 'e gouden standaard is ter disciplinering an het %ractionele bankierss(steem onbruikbaar.
8taatserschuldung&.png )4F P 3H& #iOel! 'ateigrQRe2 1F L! M,M?(p2 imageSpng* ri$gegeen als gemein%rei  –  8chublader  
 
 +i! : .al"dia!ram der Duitse Staatsschuld /0ffentliche Schulden ins!esamt, dh von .und, 12nder und 'emeinden3 in Deutschland 456-7668

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->