Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
matu 2006 biol roz

matu 2006 biol roz

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,800|Likes:
Published by Ryska89
s
s

More info:

Published by: Ryska89 on Mar 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
 
dysleksja
 MBI-R1A1P-062
 
EGZAMIN MATURALNYZ BIOLOGII
Arkusz II
POZIOM ROZSZERZONY
Czas pracy 120 minut
 
Instrukcja dla zdaj
ą 
cego
1. Sprawd
ź
, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania30 57). Ewentualny brak zg
ł
o
ś
przewodnicz
ą 
cemu zespo
ł
unadzoruj
ą 
cego egzamin.2. Odpowiedzi zapisz czytelnie w miejscu na to przeznaczonym przy ka
ż
dym zadaniu.3. Pisz czytelnie. U
ż
ywaj d
ł
ugopisu/pióra tylko z czarnymtuszem/atramentem.4. Nie u
ż
ywaj korektora, a b
łę
dne zapisy wyra
ź
nie przekre
ś
l.5. Pami
ę
taj,
ż
e zapisy w brudnopisie nie podlegaj
ą 
ocenie.6. Podczas egzaminu mo
ż
esz korzysta
ć
z o
ł
ówka i gumki(wy
łą 
cznie do rysunków) oraz linijki.7. Wype
ł
nij t
ę
cz
ęść
karty odpowiedzi, któr 
ą 
koduje zdaj
ą 
cy. Nie wpisuj
ż
adnych znaków w cz
ęś
ci przeznaczonejdla egzaminatora.8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj
ą 
dat
ę
urodzenia i PESEL.Zamaluj pola odpowiadaj
ą 
ce cyfrom numeru PESEL. B
łę
dnezaznaczenie otocz kó
ł
kiem i zaznacz w
ł
a
ś
ciwe.
 Ż 
 yczymy powodzenia!
ARKUSZ IIMAJROK 2006
Za rozwi
ą 
zaniewszystkich zada
ń
 mo
ż
na otrzyma
ć
 
łą 
cznie
50 punktów
 
Wype
ł
nia zdaj
ą 
cy przedrozpocz
ę
ciem pracyPESEL ZDAJ
Ą
CEGOKODZDAJ
Ą
CEGO
Miejscena naklejk 
ę
 z kodem szko
ł
y
 
 Egzamin maturalny z biologii Arkusz II 
 
2
mitoza
   f  a  z  a   G
   2
f   a a G
 
faza S
Zadanie 30.
(1 pkt)
 
W cyklu komórkowym wyró
ż
niamy faz
ę
podzia
ł
u oraz okres mi
ę
dzypodzia
ł
owy (interfaz
ę
).Interfaza trwa d
ł
u
ż
ej ni
ż
mitoza, a w jej przebiegu mo
ż
emy wyodr 
ę
 bni
ć
charakterystycznefazy G
1
, S, G
2
.
Dobierz opisy do procesów zachodz
ą 
cych w fazach G
1
, S, G
2
.
Zadanie 31.
(2 pkt)
 
Poni
ż
szy rysunek przedstawia schematycznie budow
ę
mitochondrium, w którym zachodzim.in. proces oddychania wewn
ą 
trzkomórkowego.
Podaj nazwy struktur oznaczonych na schemacie jako X oraz Y i podaj, jakie etapyoddychania komórkowego zachodz
ą 
w ich obr
ę
bie.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Faza Numer opisu
G
1
SG
2
Opis I
W tej fazie zachodzi replikacja DNA.
Opis II
W tej fazie ilo
ść
DNA jest podwojona.
Opis III
W tej fazie ilo
ść
DNA jest na poziomie 2c.
 
 Egzamin maturalny z biologii Arkusz II 
 
3
Zadanie 32. (
2 pkt 
)
W
ę
glowodany to grupa ró
ż
norodnych zwi
ą 
zków organicznych. Wyró
ż
niamy w
ś
ród nichm.in. monosacharydy (cukry proste) i polisacharydy (cukry z
ł
o
ż
one, zawieraj
ą 
ce wi
ę
cej ni
ż
 10 cz
ą 
steczek monosacharydów). Ró
ż
ni
ą 
si
ę
one w
ł
a
ś
ciwo
ś
ciami np. rozpuszczalno
ś
ci
ą 
 w wodzie i, co si
ę
z tym wi
ąż
e, pe
ł
nion
ą 
w komórce funkcj
ą 
.
Uzupe
ł
nij poni
ż
sz
ą 
tabel
ę
wpisuj
ą 
c odpowiednie przyk 
ł
ady w
ę
glowodanów oraz okre
ś
lich rozpuszczalno
ść
w wodzie i podstawow
ą 
funkcj
ę
pe
ł
nion
ą 
w komórce luborganizmie.Grupaw
ę
glowodanówPrzyk 
ł
ad
(nazwa zwi
ą 
 zku)
Rozpuszczalno
ść
 w wodzie
(s
ł 
aba / dobra)
 Funkcja w komórce luborganizmie
(strukturalna / energetyczna /  zapasowa / regulacyjna)
monosacharydy polisacharydy
Zadanie 33. (
3 pkt 
)
U niektórych s
ł
odkowodnych protistów, np. pantofelków wyst
ę
 puj
ą 
tzw. wodniczki t
ę
tni
ą 
ce,które zbieraj
ą 
wod
ę
z wn
ę
trza komórki i wypompowuj
ą 
j
ą 
na zewn
ą 
trz. Pulsowaniewodniczek t
ę
tni
ą 
cych
ł
atwo zaobserwowa
ć
w mikroskopie optycznym.
Zaplanuj do
ś
wiadczenie pozwalaj
ą 
ce rozwi
ą 
za
ć
problem badawczy:
Czy cz 
ę
 stotliwo
ść 
pulsowania wodniczek t 
ę
tni 
ą
cych u pantofelków zale
 ż 
 y od st 
ęż 
enia NaCl w ich
ś 
rodowisku zewn
ę
trznym?
Do dyspozycji masz: mikroskop, akwarium z hodowl
ą 
pantofelków, zlewki, szkie
ł
kapodstawowe, zakraplacz, 1% roztwór NaCl, wod
ę
destylowan
ą 
.W planie do
ś
wiadczenia uwzgl
ę
dnij:
prób
ę
kontroln
ą 
,
prób
ę
badawcz
ą 
,
sposób uzyskiwania wyników.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nr zadania 30.31.32.33.Maks. liczba pkt 1 2 2 3Wype
ł
niaegzaminator!Uzyskana liczba pkt

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->