Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
170Activity
P. 1
Notes Chapter 6 FAR

Notes Chapter 6 FAR

Ratings:

4.8

(1)
|Views: 37,263|Likes:
Published by cpacfa
CPA Study Notes - FAR
CPA Study Notes - FAR

More info:

Published by: cpacfa on Mar 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2015

pdf

 
EGP " Klxmq Afgzxmp 5fxxz4,,www+azg"aeg+lpo
 Zmkqnlk Zcgkq
Xfm zmkqnlk zcgk &xp}qx xfgx fgkhcmq xfm e}kh. gkh xfm qzlkqlpnko albzgk~ gpm xwl qmzgpgxm cmogc mkxnxnmq0 bgnk zmkqnlk zcgk bmxflhq gcclwmh `~ OGGZ"
 Hmenkmh alkxpn`}xnlk zcgk
‑ hmenkmq xfm gbl}kx alkxpn`}xmh xl xfm zcgk"
 Hmenkmh `mkmenx zcgk
‑ hmenkmq xfm `mkmenxq xl `m zgnh xl mbzcl~mmq }zlk pmxnpmbmkx
 Gaa}b}cgxmh `mkmenx l`cnogxnlk &G@L.
‑ ZU le `mkmenxq }qnko a}ppmkx qgcgp~ cmumcq
 Zpldmaxmh `mkmenx l`cnogxnlk &Z@L.
‑ ZU le `mkmenxq }qnko e}x}pm,zpldmaxmh qgcgp~ cmumcq
 Zpnlp Qmpunam Alqx &ZQA.
 ‑ alqx le `mkmenxq `gqmh lk zgqx qmpunam9 opgkxmh wfmk" qmpunam zpnlp xl xfm nknxngxnlk le xfm zmkqnlk zcgk xfgx pmxplgaxnumc~ pmamnum apmhnx" q}`qm}mkx zcgk gbmkhbmkxqZQA qfl}ch `m gblpxntmh lump e}x}pm zmpnlhq `mkmenxmh &guo mvzmaxmh e}x}pm qmpunam cnem.
 E5"= `m g`cm xl pmhpgw opgzf
N,Q mvzmkqm elpb}cg
Q
A}ppmkx
q
mpunam alqx
N N
kxmpmqx alqx
&P.
&Mvzmaxmh
p
mx}pk lk zcgk gqqmxq.
G G
blpxntgxnlk le }kpmalokntmh ZQA
O O
gnkq,clqqmq
M
Gblpxntgxnlk le 
m
vnqxnko kmx l`cnogxnlk lp kmx gqqmx Kmx zmkqnlk mvzmkqmXl pmalph kmx zmkqnlk mvzmkqm elp zmpnlh Kmx zmkqnlk mvzmkqmvvGaap}mh zmkqnlk alqxvv &a}ppmkx cng`ncnx~ lk xfm @,Q.Xl pmalph zg~bmkx le agqf xl zmkqnlk zcgkGaap}mh zmkqnlk alqxvvAgqf,zpmzgnh zmkqnlkvv
Q
A}ppmkx
q
mpunam alqx 2 ZU le gcc `mkmenxq mgpkmh xfnq zmpnlh &gk nkapmgqm nk Z@L eplb mbzcl~mm qmpunamqxfnq zmpnlh
N N
kxmpmqx alqx 2 `monkknko zmpnlh Z@L $ qmxxcmbmkx pgxm Ypgxm gopmmh }zlk `~ qxgimflchmpq# klx bgpimx lp  zpnbm pgxmR
&P.
&Mvzmaxmh
p
mx}pk lk zcgk gqqmxq. ‑ gax}gc pmx}pk ghd}qxmh elp xfm hnee `xwk gax}gc gkh mvzmaxmh pmx}pkMvzmaxmh pmx}pk lk zcgk gqqmxq 2 `mo EU le zcgk gqqmxq $ mvzmaxmh pgxm le pmx}pk lk zcgk gqqmxqlp @mo EU le ZG ) alkxpn`}xnlkq ) gax}gc pmx}pk lk ZG ‑ `mkmenxq zgnh 2 Mkh EU le ZG
G G
blpxntmh le }kpmalokntmh ZQA ‑ nkapmgqm nk Z@L gblpxntmh qxpgnofx cnkm lump e}x}pm zmpnlhq
O O
gnkq,clqqmq ‑ gpnqm eplb mnxfmp 
"
hneempmkamq `mxwmmk mvzmaxmh gkh gax}gc pmx}pk lk ZG gkh
"
afgkomq nk gax}gpngc gqq}bzxnlkqNe nxq bgxmpngc wm pmalph nx# gkh gk~xfnko lump 7:- gblpxntm lump xfm gumpgom pmbgnknko qmpunam zmpnlh]kpmalokntmh ognk,clqq&opmgxmp le 7:- le Z@L lp bgpimx pmcgxmh ugc}m le ZG.2 mvamqq
7
 
EGP " Klxmq Afgzxmp 5fxxz4,,www+azg"aeg+lpo
ÿ
guo pmbgnknko qmpunam cnem
 
2 bnknb}b pmalokntmh gbl}kx xl `m pmzlpxmh Ymvamqq le 7:- nq gblpxntmhR
M
Gblpxntgxnlk le 
m
vnqxnko kmx l`cnogxnlk 2 Z@L ‑ EU le ZGGx xpgkqnxnlk hgxm ne Z@L ; EU le gqqmxq# gblpxntgxnlk le hneempmkam nk nkapmgqm zmkqnlk mvzmkqmNe Z@L 3 EBU# bmgkq lumpe}khmh# gblpxntgxnlk le hneempmkam wncc hmapmgqm zmkqnlk mvzmkqmBnknb}b gblpxntgxnlk 2 &Z@L ‑ EBU le ZG.
ÿ
&opmgxmp le 7= ~mgpq lp guo qmpunam cnem.]ke}khmh gaap}mh zmkqnlk alqx@mo `gcgkam zpmzgnh alqx ) mbzcl~mp alkxpn`}xnlkq " zmkqnlk mvzmkqm 2 Mkh `gcgkam }ke}khmh alqxZpmzgnh zmkqnlk alqxq 2 alkxpn`}xnlk ‑ &zmkqnlk alqx ‑ pmx}pk lk gqqmxq.@,Q ‑ xfm lkc~ xnbm ~l} }qm xfm G@L
 Kl mkxp~ kmamqqgp~ wfmk zmkqnlk ZG fgum EU ;
 
G@L
_fmk G@L ; xfgk EU le ZG# nx apmgxmq g nkxgkon`cm zmkqnlk gqqmx" xfm zcgk nq alkqnhmpmh }khmpe}khmh gkh xfm qzlkqlp albzgk~ b}qx pmecmax g cng`ncnx~" lkc~ pmalokntm gbl}kx }z xl xfm mvxmkx le }kgblpxntmh ZQANe xfm zpmzgnh,gaap}mh zmkqnlk alqx fgq g hm`nx `gcgkam xfmk nxq pmzlpxmh gq g a}ppmkx gqqmx Kmx zmkqnlk mvzmkqmvvZpmzgnh zmkqnlkvvAgqfvvA}ppmkx cng`ncnx~ 2 QNPGOM ‑ zg~bmkxq ‑ zpnlp ~mgp zpmzgnhq Kmx zmkqnlk mvzmkqmvvGaap}mh zmkqnlk alqx,cng`ncnx~vv Klk"a}ppmkx cng`ncnx~ lp gaa}b}cgxmh lxfmp albzpmfmkqnum nkalbmG@L Yxlxgc wm lwm l}p zmlzcmR&EBU le ZG ‑ a}ppmkx lumpe}khmh,zpmzgnh.Ycmqq EBU le gqqmxq gugncg`cm xl alump xfgx cng`ncnx~R2 Bnknb}b zmkqnlk cng`ncnx~ Ykmx cng`ncnx~ xfgx }ke}khmh qflpxgomR&gaap}mh zmkqnlkq alqx.Ycmqq a}ppmkx cng`ncnxnmqR ykmx zmkqnlk mvzmkqm ‑ alkxpn`}xnlkr2 ghhnxnlkgc zmkqnlk cng`ncnx~Yklk a}ppmkx cng`ncnx~R&}kpmalokntmh ZQA.Ycmqq nkxgkon`cm gqqmxR2 gbl}kx olmq xl
Z
nk
Z
]EMYlxfmp albzpmfmkqnum nkalbmRNkxgkon`cm gqqmx hmemppmh zmkqnlk alqx vvMvamqq ghhnxnlkgc zmkqnlk cng` lump }kpmalokntmh ZQA vv &olmq xl
Z
]EM.Ghhnxnlkgc zmkqnlk cng`ncnx~vv
 Zmkqnlk qmxxcmbmkxq
" laa}p wfmk xfm zmkqnlk ZG nkapmgqm xl xfm ugc}m wfmpm xfm albzgk~ agk `}~ gkk}nx~alkxpgaxq 
A}pxgncbmkxq ‑ 
pmh}am mvzmaxmh pmbgnknko ~mgpq le qmpunam elp zpmqmkx mbzcl~mmq lp mcnbnkgxm hmenkmh `mkmenxq
Xmpbnkgxnlk `mkmenxq
‑ wfmk mbzcl~mmq gpm zgnh xl xmpbnkgxm xfmnp pnofx xl e}x}pm zmkqnlk zg~bmkxqQzmangc xmpb `mkmenx 2 c}bz q}b zg~bmkx ) ZU le xmpbnkgxnlk `mkmenx &hp+ mvz# ap+ cng`.Zmkqnlk zcgk hnqaclq}pmq ‑ }q}gcc~ gqi wfgx gpm xfm hnqaclq}pm pm}npmbmkxq elp \\\\\\\< Afllqm xfm qlc}xnlkxfgx pmumgcq xfm blqx nkel9 blqx hnqaclq}pm" hl klx pmzmgx nkelpbgxnlk lp zpmhnax lp zpldmax ollh nkelpbgxnlk
0
 
EGP " Klxmq Afgzxmp 5fxxz4,,www+azg"aeg+lpo
 Zlqxpmxnpmbmkx `mkmenxq lxfmp xfgk zmkqnlkq &QEGQ 7:59 blhnenmh `~ QEGQ 710.
B}qx gaap}m xfm alqx le zlqx pmxnpmbmkx `mkmenxq ne4
L`cnogxnlk nq gxxpn`}xg`cm xl mbzcl~mmq qmpunamq gcpmgh~ pmkhmpmh
Mbzcl~mmq„ pnofxq gaa}b}cgxm lp umqx
Zg~bmkx nq zpl`g`cm
Gbl}kx le xfm `mkmenxq agk `m pmgqlkg`c~ mqxnbgxmhXfnq alqx b}qx `m zpldmaxmh gkh gaap}mh h}pnko xfm zmpnlh xfm mbzcl~mm wlpiq &gxxpn`}xnlk zmpnlh.
 Gaa}b}cgxmh Zlqxpmxnpmbmkx `mkmenx l`cnogxnlk &GZ@L.
‑ ZU le `mkmenxq xfgx fgum umqxmh gq le xfmbmgq}pmbmkx hgxm
 Mvzmaxmh zlqxpmxnpmbmkx `mkmenx l`cnogxnlk &MZ@L.
‑ ZU le `mkmenxq mvzmaxmh xl `m zgnh gq le xfm bmgq}pmbmkxhgxmXwl N,Q gzzplgafmq7+@mkmenx le ~mgpq qmpunam gzzplgaf0+Gxxpn`}xnlk zmpnlh ‑ Z@L nq gaap}mh h}pnko xfm zmpnlh xfm mbzcl~mm wlpiq &fnpm hgxm xl umqxnko hgxm.N,Q mvzmkqm elpb}cg
Q
A}ppmkx
q
mpunam alqx
N N
kxmpmqx alqx &lk GZ@L.
&P.
&
 Gax}gc 
 
p
mx}pk lk zcgk gqqmxq.
G G
blpxntgxnlk le }kpmalokntmh ZQA
O O
gnkq,clqqmq
M
Gblpxntgxnlk le 
m
vnqxnko xpgkqnxnlk gbl}kx &kmx l`cnogxnlk. Kmx zlqxpmxnpmbmkx `mkmenx mvzmkqmAgk afllqm xl mvzmkqm lp gblpxntm &gx xfm ghlzxnlk le QEGQ 7:5.Bnknb}b gblpxntgxnlk 2 &GZ@L ‑ EBU le ZG.
ÿ
&opmgxmp le 
0: ~mgpq
lp guo qmpunam cnem.Lp Mvzmkqm e}cc gbl}kx nbbmhngxmc~ gq gk gaal}kxnko afgkom &NHM
G
.@,QA}ppmkx gqqmx ‑ zpmzgnh,gaap}mh zmkqnlk alqx Klk a}ppmkx gqqmx ‑ xfmpm nq klkmA}ppmkx cng`ncnx~4 Kmx alqx YQNPGOMR&mbzcl~mp alkxpn`}xnlk. Yzgnh nkRGaap}mh zlqxpmxnpmbmkx `mkmenx alqxYa}ppmkx cng`ncnx~R Klk a}ppmkx cng`ncnx~4 kl DM pm}npmh# lkc~ hnqaclq}pm pm}npmh]ke}khmh klka}ppmkx cng` 2 &GZ@L ‑ EU le ZG. ‑ }ke}khmh QNPGOM lp ) lumpe}khmh QNPGOMPmbmb`mp lkc~ pm}npmh xl hnqaclqm xfm klka}ppmkx cng`ncnx~ nk xfm ellxklxmq
 Gaal}kxnko elp Zlqx mbzcl~bmkx @mkmenxq &QEGQ 770.
Zgnh xl mbzcl~mmq enpmh9 qmumpgkam zgaigomB}qx pmzlpx gq g cng`ncnx~ ne nx bmmxq gcc el}p apnxmpng47+Mbzcl~mpq l`cnogxnlk xl zg~ mbzcl~mm `mkmenxq nq gxxpn`}xg`cm xl qmpunamq gcpmgh~ pmkhmpmh0+L`cnogxnlk pmcgxmq xl pnofxq xfgx umqx lp gaa}b}cgxm
1

Activity (170)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
esworkman liked this
Han Tsu liked this
petigue liked this
yaabalfazl24 liked this
kimdnguyen liked this
stech786 liked this
jalaloooo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->