Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CHIP Özel Sayısı (İpuçları)

CHIP Özel Sayısı (İpuçları)

Ratings: (0)|Views: 84 |Likes:
Published by Yavuz YUKSEL

More info:

Published by: Yavuz YUKSEL on Nov 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

 
ÖZELSAYI
Fiyat: 7.500.000 TLISSN:
Say›: 2003/02 • 10
 
6598
Donan›m • Yaz›l›m • ‹nternet
Donan›m ‹puçlar›
1301-0212
 
Profesyonel ve amatörler için
 l k de f a
 y a y › n l a n a n i p uç l a r ›
 
 ‹ l k de f a
 y a
 
 y › n l a n a n i p uç l a r ›
 
Yaz›l›mlar›ntümü CD’de
Microsoft Update Kit
TÜRKÇE:Windows XPService Pack 1a,Movie Maker 2, Media Player 9,Messenger 5.0, Office XP Service Pack 2...
En ‹yi Sistem Araçlar›
Güvenlik, performans, test...
Windows XP Araçlar›
Tamamen size özel bir Windows
Süper Windows!
Gizli komutlarla çok daha h›zl›, dahagüvenli ve daha stabil bir sistem...
‹nternet ‹puçlar›
Güvenli sörf, h›zl› ba¤lant›, gizlikalm›fl ayarlarla etkin kullan›m
Office Programlar›
Word, Excel, Access ve Frontpageile daha verimli çal›fl›n
Problemlerin çözümü veek performans içinpratik bilgiler
 
3
Bir bilgisayar kulla-n›c›s› bilgisayar›n-dan daha fazla ve-rim alabilmek yeri-ne neden gözü ka-pal› yaflamay› terciheder? Oysaki gizlifleyler her zamanmerak uyand›r›r.Gerçek hayatta uy-gulayaca¤›n›z hileler bafl›n›za ifl aflabi-lirken buna karfl›l›k bilgisayar dünya-s›nda ipuçlar›ndan yararlanarak kimizaman hile yapmak ustal›¤›n ifadesi-dir. Bilgisayar dünyas›nda hilelere“ipuçlar›” ad› verilir ve bu sayede yasal yollardan performans art›fl› sa¤lanabi-lir. Daha önce hiçbir yerde okumad›¤›-n›z ipuçlar› ile bilgisayar›n›z›n sa¤lam-l›¤›n›, h›z›n› ve güvenli¤ini artt›rabilir,bir faks cihaz› ya da film stüdyosu ha-line dönüfltürebilirsiniz. Öyleyse bu sa- y›m›zda sizler için bir araya getirdi¤imipuçlar›n› uygulayarak günlük yaflant›-n›z› daha çekilir bir hale getirmeyi is-teyeceksiniz. Ancak Tüm Kay›t Defteride¤iflikliklerinden önce önemli verile-rinizi yedekledi¤inizden emin olun.Sistem Kay›t Defteri’ni ilgilendirentüm ipuçlar›ndaki de¤ifliklikler her nekadar denenmifl olsalar da yap›labile-cek hatalar sisteminizin çökmesineneden olabilir. Bu durumda tümsorumluluk kullan›c›ya aittir.
ED‹TÖR’DENKÜNYE
»Gerçek hayatta hileyapamazs›n›z
Yay›n Koordinatörü (Sorumlu):
Gökhun Sungurtekinsgokhun@chip.com.tr
Genel Yay›n Yönetmeni:
Ufuk Yamank›l›ço¤luuyaman@chip.com.tr
Yaz› ‹flleri Müdürü:
Mahmut Karsl›o¤lumkars@chip.com.tr
Özel Say›lar Editörü:
Murat Karsl›o¤lu, muratk@chip.com.tr
CD:
Korcan Meydan, korcan@chip.com.tr
Görsel Yönetmen:
Gökhan Koç, gokhank@chip.com.tr
Genel Müdür:
Hermann W. Paul
Genel Müdür Yard›mc›s›:
Beste Özerdem
Finans Müdürü:
Aylin Aldemir
VOGEL MEDYA YAYIMCILIK REKLAM GRUBUSat›fl Müdürü
: Gülcan Bayraktar
gulcanb@vogel.com.tr
Pazarlama Müdürü
: Güler Okumufl
oguler@vogel.com.tr
Reklam Müdürü:
Nurhan Ba¤c› Eyiipbnurhan@vogel.com.tr
VOGEL Medya Yay›mc›l›k A.fi. Ad›na Sahibi:
Gökhun Sungurtekin
Renk Ayr›m›-Film Ç›k›fl ve Bask›
ASIR Matbaac›l›k Ltd. fiti. Tel:(212) 283 84 38
Da¤›t›m:
B‹RYAY A.fi.
VOGEL Medya Yay›mc›l›k A.fi.:
Mevlüt Pehlivan Cad. Vefa Bay›r› Sok. Gayrettepe ‹fl MerkeziNo: 6 Blok: B 34349 Gayrettepe - ‹stanbulTelefon: (212) 217 93 71 (pbx), Faks: (212) 217 95 32
Murat Karsl›o¤lu,Editör
UZMAN ‹PUÇLARI
4
Windows ‹çin En H›zl› 100 ‹pucu:
K›sa sürede uygulanabilen performans vegüvenlik ipuçlar›
28
En ‹yi Donan›m ‹puçlar›:
Donan›m hatalar›na çözümler
DANIfiMAN
34
Gizli Komutlar:
Windows’un bilinmeyen dünyas›
42
Windows K›sayollar›:
Ofis çal›flanlar›na h›zl› klavye ipuçlar›
46
Windows XP Powertoys:
Microsoft’un kullan›fll› araçlar›
50
Sürpriz Yumurtalar:
Uygulamalarda gizlenen küçük sürprizler
UYGULAMA
56
Yeni PC’ye Geçifl:
PC’nize yedeklerken dikkat etmeniz gerekenler
62
Windows Faks:
Windows XP’nin dahili faks yaz›l›m›
64
Windows MovieMaker 2:
XP alt›nda yeni film stüdyosu
68
Aç›l›fl CD’si:
Zor durumlarda yard›m›n›za yetiflen kurtarma CD’si
70
XP’ye Service Pack entegrasyonu:
SP1’in XP CD’sine dahil edilmesi
72
Ücretsiz PDF oluflturmak:
Web belgeleri oluflturman›n en ucuz yolu
ATÖLYE
74
Her Konuda ‹puçlar›:
Windows, Word, Excel, Access, Powerpoint ve di¤eruygulamalar hakk›nda pratik ipuçlar›www.hepsiburada.com vehttp://abone.vogel.com.tradreslerinden sipariflverebilirsiniz.
❿¤
Red Hat 9.0’›nad›m ad›mkurulumu, ayarlar,Linux’ta video vemüzik, CD yazma, a¤ ku-rulumu, dosyasunucusu...
❿¤
Red Hat 9.0 kurulumCD’leri, program CD’si veKnoppix 3.2
CHIP ÖZEL SAYILARINI KAÇIRMAYIN
Sisteminizin performans›n› art›rmak içinuygulayabilece¤iniz donan›m ve yaz›l›m ayarlar›
Do¤ru so¤utma ile yüksek performans
 
CHIP| ÖZEL
4
O
fis çalışanları,iş ortamlarını sürek-li olarak kendi ihtiyaçlarına göre yapılandırır.Önce sandalye doğruoturma yüksekliğine göre ayarlanır,enrahat sırt eğimi bulunur ve monitörüneğimi de bunlara bağlı olarak yenidenayarlanır.Gelen ve giden belgeler için birsistem organize edilir;kalem,silgi,ataç,zımba gibi iş araçları temin edilir.Çalış-ma yerinizin mükemmel olarak düzen-lenmesi belki de aylar sürebilir.Aynı şey-ler Windows ile çalışırken de geçerlidir.Sisteminizi zaman içinde ihtiyaçlarınızagöre düzenler,programlar kurup tekrarsilersiniz.Sistem size tam olarak uyuyor-dur uymasına,ancak oldukça da yavaş-lamıştır.Nedenini anlamadığınız hatalarortaya çıkıverir,güvenlik açıkları tespitedersiniz ve rutin işlemler sinirlerinizigerecek kadar uzun sürebilir.CHIP,Windows’un kişisel ihtiyaçlarınıza göreayarlanması,daha stabil,daha hızlı vegüvenli çalışması için size tam 100 yolsunuyor.Zamanınız değerli olduğu içinher ipucunda ilgili işlemin uygulanması-nın ne kadar süreceğini de yazıyoruz.Bunlar için çoğunlukla üç ile on dakikaarasında zamana ihtiyacınız olacak.İpuçlarını amaçlarına göre,hız,stabi-lite,güvenlik ve konfor olmak üzere dörtkategoriye ayırdık.Sisteminizden en yüksek verimi almak için,Windows’a yeni bir soluk kazandıracak en değerli100 ipucunu açıklıyoruz.Bu ipuçlarınınen önemli özelliği ise beş ila on dakikaiçinde uygulanabilmesi.
 
4
H›zl›, Stabil ve Güvenli Windows
Windows için En H›zl› 100 ipucu
Sisteminizden en yüksek verimi almak için, Windows’a yeni bir soluk kazand›racak en de¤erli 100ipucunu aç›kl›yoruz. Bu ipuçlar›n›n en önemli özelli¤i ise befl ile on dakika aras›nda uygulanabilmesi.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->