Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
psychologia_emocji

psychologia_emocji

Ratings:
(0)
|Views: 3,014|Likes:
Published by sniaca

More info:

Published by: sniaca on Nov 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2012

pdf

text

original

 
PSYCHOLOGIA EMOCJI
3.10.1999 WYKŁAD NR l Prof. dr hab. Henryk GasiulMamy 16 godzin, źródłem informacji bezpośredniej i uzupełnieniem wykładów będzie mojaksiążka.którą wyda wydawnictwo ATK w tym roku akademickim.
„Teoria emocji i motywacji. Rozważania psychologiczne" H. Gasiul
„Natura emocji" Ekman, Thurstone (Terston) 1998. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne„Czuję, myślę, jestem" Kolajczyk Halina 1999, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne„Koncepcja trangresyjna człowieka" Kozielecki Jan 1987, PWN„Szansę rozwoju osobowości" Łukaszewski Wacław 1984, ( strony 293-352 )„Współczesne teorie motywacji" Madsen K.B. 1980, PWN„Motywacja a osobowość" Masiow, PAK „Poprzez galaktykę potrzeb" Psychologia dążeń ludzkich Obuchowski Kazimierz Poznań1995, Zysk iSpółka„Człowiek, wartości, sens" Studia z psychologii egzystencji ks. prof. Popielski Kazimierz1996, KULinna opcja „Emocja, motywacja, osobowość" Reykowski Janusz„Od zawiści do zemsty" Psychologia społeczna kłopotliwych emocji Zaleski Zbigniew 1998
DO EGZAMINU: WYKŁADY I UZUPEŁNIENIE - KSIĄŻKA H. GASIULA
Psychologia emocji w powzaniu z psychologią osobowości jest specyficzną teorią zachowania, nieogólną, ale teorią, która ma wąski aspekt, wąski wymiar tej rzeczywistości o której mówię aktóraobejmuje stan emocjonalny, emocje, motywację.Emocje z motywacjąsąb. ściśle powiązane, w zasadzie nie można mówić o emocjach bezmotywacji.PYTANIE NR l : CZYM JEST EMOCJA?etymologicznie
emovere
od dwóch łacińskich słów , e oznacza „na zewnątrz",
movere
oznacza„poruszać się" => ruszać się na zewnątrzAmerykanie interpretują e jako coś poza, na zewnątrz a
movere
jako przenoszenie się z jednegomiejsca na drugie => Emocje to ruszanie się z pewnego układu na zewnątrz, ruszanie się pozastandotychczasowy, stan obecny, stan typowy.Reasumując: Emocje to zakłócenie pewnego stanu rzeczy, ruszam się z pewnego układu nazewnątrz.Kilka przykładów, potem zbuduję własną interpretację tego czym są emocje. np.PAUL YANG uwa, że tak napraw8 rodzajów zjawisk można nazywaćemocjami.emocje to proste uczucia przyjemności i nieprzyjemności (przykrości) związane zzapachami, kolorami, smakamiemocje to negatywne organiczne uczucia głodu, pragnienia bólu, zmęczenia i pozytywneorganiczne uczucia np. zadowolenie z jedzenia, wypróżniania się, czyli nie tylko doznaniazwiązane z sensorami (doznania sensoryczne), ale doznania związane z pewnymi motywami,napięciami wewnętrznymi organizmu, pewnymi dążeniamiuczucia związane z podejmowanymi czynnościami pragnienie zaspokojenia popędu (nie
 
chodzi o sam popęd ale o pragnienie zaspokojenia), pragnienie picia, uczucia związane np. znudą, z oburzeniememocje obejmują także zjawiska tego typu jak sentymenty, postawy moralne, religijne,estetyczne, intelektualne, społeczne, które wcześniej wypracowaliśmy, które bazunawcześniejszym doświadczeniu, zachowaniu, których doświadczyliśmy, które zostały w nasniejako wdrukowaneemocje to utrzymujące się nastroje: wesołości, smutku, uniesienia, podniecenia, niepokojuitd.patologiczne afekty różnego rodzaju: afekt typu głęboka depresja, mania, nienawiść, strachemocje typu śmiech, płacz, zakłopotanie, cierpienie, poniżenie, wstydprocesy emocjonalne parametry flegmatyczny, depresyjny, nastrojowyTo jest przykład tego jakie kategorie zachowań ludzkich mogą obejmować emocje, jak wiele jest tych kategorii i jak trudno jest ustosunkować się, uchwycić te emocje. Emocje mogą byćdefiniowane z różnych opcji np. z poziomu psychologii psychoanalitycznej, z poziomu psychologii behawioralnej, psychologii humanistycznej itd. Różne perspektywy spojrzenia naemocje —> różne aspekty są podkreślane.Współczesne źródła różnic w interpretacji emocji tak naprawdę wynikają z pewnych orientacji.1. orientacja na fizjologiczną psychologię -> wtedy podkreśla się, że emocje i wszelkie procesy emocjonalne lub zastępczo procesy afektywne (prof. proponuje by zamienniestosować te pojęcia) są interpretowane i opisywane w kategoriach fizjologicznych (niektórzyz tej orientacji mówią, że emocji jako takich nie ma są tylko pobudzenia fizjologiczne)2. druga ścieżka interpretacji akcentuje aspekt fenomenologiczny (podmiotowy) wskazuje nafakt doświadczania pewnych stanów świadomości, doświadczania przeżyć. W związku z tymemocje to jest efekt wewnętrznych procew (wyjściowo one procesami psychologicznymi), które uaktywniają cały szereg fizjologicznych komponentów czy procesów. To człowiek doświadcza, człowiek jest sprawcą Emocje są b. zróżnicowanymizjawiskami.Emocje to te stany, procesy, które dają szansę wyrażenia jednostkowego człowieka, pokazanie jedności w przeżywaniu człowieka. O ile osobowość nadaje koloryt w sensie takiejmaski, emocje to bezpośredni, czuły sygnał tego co się w osobowości dzieje, tego co siędzieje na zewnątrz w pewnym układzie między mną a drugim człowiekiem i osobowością.Emocje są wyrazem ludzkiego zaangażowania, oznaką bycia aktywnym, intensywności tejaktywności. Emocje trzeba ustawić w kategoriach interakcji, podobnie jak osobowość. Stanyemocjonalne nie powstaną jeśli nie ma pewnej interakcji, są pewną formą interakcji. Emocjama swoją specyfikę: jest reakcją ale poniekąd jest również
sposobem odpowiadania narodzaj
i jakość
danej interakcji.
Spotykamy się z różnymi rodzajami interakcji np.interakcja wewnątrz mnie, interakcja moja z moimi wartciami, jako stanamiwyobrażeniowymi, interakcja z własnym ciałem tzw. odczuciami ( coś strzyka mi w żołądku,coś gładkiego wewnątrz pływa ) jakość interakcji pokazuje klimat tej interakcji - to jest
sposób odpowiadania
na jakość i rodzaj interakcji, sposób doświadczania jakości interakcji.Stan emocjonalny jest odpowiadaniem na jakość interakcji zachodzącej pomiędzy podmiotemdoświadczającym a oddziaływującym nań obiektem (różnym obiektem). Emocje są form ą odpowiedzi organizmu.
EMOCJA
jest sposobem odpowiadania na rodzaj i jakość danejinterakcji, patrc od strony wewnętrznej podmiotu można powiedzisposobemdoświadczania jakości tej interakcji. Emocje są formą odpowiedzi organistycznej tzn. żeemocja tworzy jedną zespoloną całość. Emocja jest stanem całościowym, nie tylko stanem poznawczym bądź tylko stanem fizjologicznym, (człowiek jest złożony z ciała, psyche, ducha- tworzy jedną złożoną całość, tak samo emocje). Jak człowiek reaguje emocjonalnie to
 
reaguje jako całość organistyczna, organistyczna oznacza, że na dany rodzaj i jakośćinterakcji następuje odpowiedź w postaci reakcji ciała, odczuć wewnętrznych, jakiegoś stanunatury organistycznej.
Jakość interakcji
pokazuje klimat tej interakcji
Rodzaj interakcji
wskazuje na to z jakim aspektem rzeczywistości mamy do czynienia (np.może to być interakcja między dopływającymi do mnie dźwiękami a mną jako podmiotem,inny rodzaj interakcji interakcja między osobą, która się do mnie uśmiecha a mną. Emocja jest rozumiana jako forma odpowiedzi ( nie jest to reakcja, ale forma odpowiedzi, nie jest toreagowanie ale odpowiedź ). Używanie pojęcia reakcji wskazuje na to, że człowiek jest istotą reaktywną, a używanie określenia „odpowiedź, odpowiadanie" na rodzaj interakcji oznacza,że człowiek jest kimś aktywnym w tworzeniu emocji, człowiek odpowiada tzn. że jest teżsprawcą. Emocje nie mogą być traktowane tylko jako forma reaktywności na interakcję pomiędzy daną osobą a danym aspektem rzeczywistości - to byłoby lekceważeniem osobowejnatury człowieka. Człowiek jest sprawcą- np.ja wcale nie zareaguję, bo mogę w sobiewzbudzuczucia szlachetne, wyzwalza pomoinstrumentów, ale de facto jaodpowiadam (a nie tylko reaguję) jestem sprawcą, biorę udział w tworzeniu emocji i w tymsensie należałoby to uchwycić. Podkreślając fakt, że emocja jest pewną interakcją, pewnymsposobem odpowiadania na jakość i rodzaj interakcji. Tym samym podkreśla się to jaką naturę ma człowiek. Nie mogę tego zrozumieć jeśli założę, że jestem tylko istotą, którareaguje - takie założenia ma swoje następstwa „np. stany emocjonalne mogą mną sterowaćnp. żona mówi do męża, że go opuści - po 25 lalach małżeństwu -powód niedostosowanieseksualne i już go nie kocha - ta dama ma problemy emocjonalne ". Tu nie chodzi o to, żeczłowiek nie podlega emocjom, ale o to, że ma szansę na kontrolę. „ bo nie byłoby potrzebyterapii, kontroli emocji u człowieka. Uczymy się przez to, że możemy być aktywni w pewnych stanach np. jak Państwo wyzwalacie w sobie uczucia przebaczenia, uczuciuzniesienia jakiejś negatywnej emocji, człowiek czasem niejako wchodzi w to silą woli i pojawia się w pewnym momencie wyższy poziom zrozumienia"Psychologia humanistyczna mówi, że człowiek uczy się być podmiotem ( ja mogę stać sięrównie dobrze przedmiotem np.jak profesura to czwarta żona, jak przełomowy moment wkarierze to zmiana żony „człowiek z wiekiem rozumie, że pierwsza jest najlepsza z różnych powodów " Ta interakcja musi założyć pewną synchroniczność ( kompatybilność ) dyspozycji podmiotu (człowieka) i obiektu wchodzącego w akt interakcji z podmiotem. Dyspozycja musi być kompatybilna (synchroniczna) np. ja wcale nie zareaguję emocjonalnie na muzyderwiszów (muzułmanów tańczących) patrzę na to zaciekawiony, lekko zdziwiony, bo wemnie (jako podmiocie) nie ma dyspozycji (w innej kulturze wyrosłem); małe dziecko niezareaguje na wódkę a człowiek w moim wieku, który nie jest dogmatycznym abstynentem -zareaguje. Można powiedzieć, że to jest jakaś
harmonia
między napięciem wypływającym z podmiotu a obiektem zsynchronizowanym z danym podmiotem. Do tej harmonii też siędorasta, człowiek czasem nie rozumie pewnych znaczeń.( np. Państwo nie rozumiecie pewnych testów, ale potem jak „wejdziecie" w te testy to będziecie odkrywać świat znaczeń i potem nagle jak będziecie widzieć Roschacha to będzie on wzbudzał u was stan ekstazy. Jadorastam do znaczenia, dyspozycja moja dorasta. Zatem zjawiska emocjonalne traktowane jako forma interakcji, zjawiska emocjonalne i emocje obejmują b. wiele zakresów (przykładPaula Yanga, który pokazuje, że zjawiska emocjonalne afektywne mogą tak wiele rzeczyobejmować).Można sprowadzić wszystkie zjawiska emocjonalne do 4-ech kategorii, inaczej mówiąc,sprowadzić wszystkie zjawiska emocjonalne i opisać je w postaci 4 poziomów.
l. predyspozycje emocjonalne
( powtarzam, że jest to opis zjawisk emocjonalnych poprzezwyróżnienie pewnych poziomów, chodzi tylko o to byście uchwycili pewien schematmyślenia, który proponuję ) najnszy poziom zjawisk emocjonalnych tj. poziom

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Michał Witkowsky liked this
Vitalik Vitiuk liked this
Monika Kaźmierczak liked this
Ragak1 liked this
Dominik Gmurczyk liked this
Katarzyna Wodyńska liked this
makaja89 liked this
angelaniem693 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->