Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
24 Gio Trong Doi Mot Nguoi Dan Ba

24 Gio Trong Doi Mot Nguoi Dan Ba

Ratings: (0)|Views: 117 |Likes:
Published by popo00popo

More info:

Published by: popo00popo on Nov 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2010

pdf

text

original

 
Tác gi
: Stefan Zweig
24 Gi
ờ 
Trong
Đ
ời
M
t Ng
ư 
ờ 
i
Đ
àn Bà
Ng
ư 
ời
ch: Lê Phát 
www.ebook4u.vnKho sách online dành cho b
ạn
24GI
Ờ 
TRONG
Đ
ỜI
M
T
NG
Ư 
Ờ 
I
Đ
ÀNBÀ
T  
i
ngôi nhà
tr
ở 
Riviêra (Riviêra:
vùng b
ờ 
bi
ển
đ
ẹp,
ă
n
c
h
ơ 
i c
a
Phápbên b
ờ 
Đ
a
Trung H
i,
ch
ạy
dài t
c
ảng
Mác-xây
đ
ến
biên gi
ớ 
i
n
ư 
ớ 
c
Ý, cónh
ng
thà
nh ph
ngh
mát
n
i ti
ế
ng nh
ư 
Can, Nix
ơ 
, Môntê-Caclô), n
ơ 
i tôi
trúng
c
đ
ó (m
ư 
ờ 
i
n
ă
m
t
r
ư 
ớ 
c chi
ến
tranh
(tác
gi
ch
cu
c chi
ến
tranh th
ế
gi
ớ 
i
th
nh
ất)),
m
t
cu
c
tranh lu
ận
d
d
i
đ
ã
n
ra
t
i
bàn chúng
t
ô
i,
đ
e
d
a tr
ở 
thành m
t
cu
c cãi l
n
ác li
t,
v
ớ 
i
nh
ững
l
ờ 
i l
h
ằn
h
c
và nh
c
m
.
Trí t
ư 
ở 
ng
t
ư 
ợ 
ng
c
a
nhi
ều
ng
ư 
ờ 
i
th
ư 
ờng
không s
c
bén
l
m. Chuy
ện
gì không dính dáng
đ
ến
m
 ì
nh
thì
có nh
ư đ
óng ch
t
vào
đ
ầu
c
ũ
ng không
làm
h
m
ảy
may xúc
đ
ộng;
chuy
ện
không quan
t
r
ng
l
ắm
nh
ư 
ng, x
y ra
tr
ư 
ớ 
c
m
t, l
i
n
m trong
t
ầm
c
mxúc
c
a
h
thì
h
sôi
lên
sùng s
c.
Th
ế
trong m
t
ch
ng m
c
n
à
o
đ
ó,
đ
l
i
vi
c
ch
quan
tâm
đ
i
khái
đ
ến
nh
ng s
ki
ện
bên ngoài, h
tr
ở 
nên hùng h
m
t cách
l
i
và quá
đ
áng.
L
ần
đ
ó
thì
đ
úng nh
ư 
v
ậy,
gi
a
nh
ững
th
c
khách hoàn toàn
là tr
ư 
ở 
ng gi
ả,
ă
ncùng m
t
bàn, sau b
a c
ơ 
m
t
h
ư 
ờng
nói v
ớ 
i
nhau nh
ững
u chuy
ện
phi
ế
m(Nguyên v
ă
n
ti
ếng
Anh: Sm
all
talks) và nh
ng
l
ờ 
i
bông
đ
ùa nh
nhàng khôngsâu s
c,
thông th
ư 
ờng
thì
h
t
n
đ
i
ngay:
c
ặp
v
ợ 
ch
ồn
g ng
ư 
ờ 
i
Đ
c thì
d
ạo
ch
ơ 
i
và ch
p
nh, ông ng
ư 
ờ 
i
Đ
an M
ch béo tròn,
ti
êu khi
ển
b
ằng
thú
đ
i câu t
nh
t,
m
nh ph
ng
ư 
ờ 
i
Anh thanh
l
ch
tr
ở 
v
v
ớ 
i
sách
c
a
bà,
đ
ôi v
ợ 
ch
ng ng
ư 
ờ 
i
Ý rông
đ
i
Môntêcáclô ch
ơ 
i,
còn
tôi thì
nhàn
t
ản
trên
chi
ế
c
gh
ế
ngoài v
ư 
ờn
ho
clàm
vi
c.
Nh
ư 
ng
l
ần
này chúng
tôi
đ
eo dính
l
ấy
nhau tranh
cãi dai
d
ng và n
ếu
ai
trong chúng
tôi
b
ỗn
g
đ
ứng
ph
t
d
ậy
thì
không ph
i
đ
cáo lui
m
t cách l
đ
nh
ư 
th
ư 
ờ 
ng
l
ệ,
mà là
trong
c
ơ 
n b
c
b
i,
nóng n
ảy
đ
ầy
v
cáu
k
ỉn
h nh
ư 
tôi
đ
ã
k
ể.
Th
t
ra, s
ki
ện
khu
ấy
đ
ộn
g
đ
ến
m
c
đ
ó, nh
ng ng
ư 
ờ 
i
ă
n cùng bàn v
ớ 
i
nhau,k
c
ũ
ng khá k
c
c. C
ă
n nhà
tr
, n
ơ 
i
b
ảy
chúng
tôi
ở,
m
t
bi
t
th
riêng bi
t,
v
ngoài th
t
đ
ẹp
(phong
c
nh nhìn
t
c
a
s
ra b
ờ 
bi
n, m
é
p
đ
á
lô nhô, qu
tuy
t
v
ờ 
i)
đ
úng ra ch
m
t
nhà ph
, r
ti
ền
h
ơ 
n,
c
a
đ
i
khách s
ạn
Palát,
ch
cái
v
ư 
ờn
ng
ă
n
cách,
nên
l
ú
c
nào chúng
tôi c
ũ
ng có th
quan h
đư 
ợ 
c
v
ớ 
i
nh
ững
khách
tr
trên
Palát.
Ngày hôm
tr
ư 
ớ 
c, t
i
khách s
ạn,
đ
ã
x
ảy
ra m
t
v
taiti
ế
ng v
đ
m
i
m
t.
S
là,
trong chuy
ến
tàu tr
ư 
a,
đ
úng ra
m
ư 
ờ 
i hai
gi
ờ 
hai
m
ươ 
i
phút
(t
ôi ph
i
ch
gi
ờ 
th
t
chính
xác
đ
i
ều
này quan
t
r
ng
đ
i
v
ớ 
i
vi
c
đ
ang x
ảy
ra
l
ẫn
câu
chuy
ện
làm
chúng
t
ô
i
ph
i
bàn
cãi
sôi n
i), m
t
thanh niên ng
ư 
ờ 
i
Pháp
đ
ã t
ớ 
i
khách s
ạn
và thuê m
t c
ă
n phòng trông ra bi
ển:
ch
đ
i
ều
đ
ó
c
ũ
ng cho th
ấy
chàng
ta
d
ư 
d
ả.
Chàng
đư 
ợ 
c
m
i
ng
ư 
ờ 
i thích
thú chú ý
t
ớ 
i
không ch
ỉ ở 
phong
đ
thanh
l
ch kín
đ
áo
chính
ở 
v
đ
ẹp
cao
quí, th
t
d
th
ươ 
ng; trên khuôn m
t
 
Tác gi
: Stefan Zweig
24 Gi
ờ 
Trong
Đ
ời
M
t Ng
ư 
ờ 
i
Đ
àn Bà
Ng
ư 
ời
ch: Lê Phát 
www.ebook4u.vnKho sách online dành cho b
ạn
nh
nh
n nh
ư 
thi
ế
u n
,
m
t
b
râu vàng óng nh
ư 
t
ơ 
, m
ư 
ợ 
t
trên môi, n
ngnàn g
ợ 
i c
m; t
rên v
ng trán r
t tr
ng
nh
ng g
ợ 
n
tóc
nâu xo
ă
n b
ng b
nh;
cái
nhìn d
u dàng
c
a
chàng nh
ư 
m
ơ 
n
tr
ớ 
n,
t
t c
ả ở 
chàng
t
o ra m
t
v
êm êm
đ
p
đ
,
đ
áng yêu nh
ư 
ng không có gì
gi
t
o,
đ
i
u b
. Nói cho
đ
úng, tho
t tiên,
trông chàng
t
xa nh
ng
ta
thoáng nh
ớ 
t
ớ 
i
nh
ng b
m
t
b
ng sáp màu h
ng,dáng
đ
i
u ki
u
cách, tay c
m ch
i
ế
c can l
ch s
,
t
ư 
ợ 
ng
t
r
ư 
ng cho
cái
đ
p
c
a
namgi
ớ 
i,
đư 
ợ 
c
bày
t
i t
kính
các ti
m
l
ớ 
n, bán qu
n áo th
ờ 
i
trang. Nh
ư 
ng càng nhìng
n
thì
m
i c
m
giác
h
ợ 
m h
 ĩ 
nh
đ
u bi
ế
n m
t
ở 
chàng, v
nhã nh
n
t
nhiênnh
ư 
thu
c
b
n ch
t
con ng
ư 
ờ 
i
(
đ
i
u này th
t
hi
ế
m).
Đ
ế
n
đ
âu, chàng
c
ũ
ng khiêm
t
n, thân m
t
chào
t
t c
m
i
ng
ư 
ờ 
i
và th
t thích
thú khi nh
n th
y
ở 
hoàn
c
nhnào, s
ân
c
n
c
a
chàng
c
ũ
ng b
c l
hoàn toàn tho
i mái.
M
t
phu nhân
đ
i
ra n
ơ 
i
gi
qu
n áo, chàng s
t
s
ng
đ
ế
n
l
y áo choàng giúp;v
ớ 
i
m
i
đ
a tr
, chàng
đ
u có m
t
ánh m
t
thân m
t,
m
t l
ờ 
i
nói vui: chàng v
ac
ở 
i
m
ở 
l
i
v
a t
ế
nh
;
tóm
l
i,
hình nh
ư 
chàng
m
t
trong nh
ng con ng
ư 
ờ 
i
đư 
ợ 
c
ư 
u
đ
ãi;
và do
đ
c
tính
m vui lòng m
i
ng
ư 
ờ 
i
b
ng b
m
t t
ươ 
i c
ư 
ờ 
i
v
duyên dáng
tr
trung nên
c
hàng
l
i
m
t nét tao
nhã m
ớ 
i.
S
hi
n h
u
c
a
chàng có v
nh
ư 
m
t
ân hu
đ
i
v
ớ 
i
khách
tr
t
i Palát,
ph
n
đ
ông
đ
u có tu
i
và s
c
kh
e
kém
;
do dáng
đ
i
u hùng d
ũ
ng
c
a
tu
i t
hanh niên, do b
đ
i
u nhanhnh
n ho
t
bát, do v
t
ươ 
i t
nh
t
rong b
n ch
t
d
th
ươ 
ng
làm
m
t
s
ng
ư 
ờ 
i
cái
v
uy nghi, chàng d
dàng giành
đư 
ợ 
c
tình
c
m
c
a
m
i
ng
ư 
ờ 
i.
Hai gi
ờ 
sau khi
t
ớ 
i,
chàng
đ
ã
ch
ơ 
i
qu
n v
ợ 
t
v
ớ 
i hai
cô con
gái
nhà k
ngh
béo m
p và giàu s
ụ ở 
thành ph
Lion (Lion: m
t
thành ph
công nghi
p
l
ớ 
n
ở 
mi
n Nam n
ư 
ớ 
c
Pháp)
Annét, m
ư 
ờ 
i hai
tu
i,
Bl
ă
ngs
ơ 
, m
ư 
ờ 
i
sáu tu
i.
M
hai
cô gái, bà H
ă
ngriet,m
nh
mai,
d
u hi
n và r
t
kín
đ
áo, kh
m
m
c
ư 
ờ 
i
trông
hai
gái
nh
, còn th
t
ngây th
ơ 
,
m dáng
làm
đ
i
u m
t cách
vô th
c
v
ớ 
i
chàng
trai
ngo
i
qu
c.
Bu
ichi
u, chàng v
a
ch
ơ 
i c
ờ 
vua gi
i trí 
v
ớ 
i
chúng
tôi,
v
a
k
vài giai
tho
i
vui vuim
t cách t
ế
nh
, chàng d
o ch
ơ 
i
nhi
u
l
n khá
lâu
trên sân v
ớ 
i
H
ă
ngriet;
ch
ng bà này, nh
ư 
th
ư 
ờ 
ng
l
, ch
ơ 
i
đ
ôminô v
ớ 
i
m
t
ông b
n kinh doanh;
tôi
cònth
y chàng chuy
n
t
ò r
t
mu
n v
ớ 
i
v
m
t thi
ế
t
đ
áng ng
ờ 
, trong bóng
t
i c
a
phòng gi
y v
ớ 
i
cô th
ư 
c
a
khách s
n.Hôm sau, chàng theo ông b
n
Đ
an M
ch
c
a tôi
đ
i câu cá
v
à t
r
a c
ó nh
nghi
u bi
ế
t
phi th
ư 
ờ 
ng v
môn này; sau
đ
ó chàng bàn lu
n v
chính
tr
r
t lâu
v
ớ 
i
nhà k
ngh
ở 
Lyông; và chàng
c
ũ
ng
t
ra
ng
ư 
ờ 
i
nói chuy
n có duyên vìng
ư 
ờ 
i ta
nghe th
y
ti
ế
ng
c
ư 
ờ 
i c
a
ông m
p
át c
ti
ế
ng sóng. Sau b
a tr
ư 
a,
(
đ
hi
u r
tình hình,
tôi
ph
i
k
th
t
chính
xác t
ng
giai
đ
o
n th
ờ 
i
gian bi
u
c
a
chàng) chàng
đ
ã
cùng bà H
ă
ngriet, ch
hai
ng
ư 
ờ 
i,
u
ng cà-phê
ở 
ngoài v
ư 
ờ 
n;chàng
l
i
ch
ơ 
i
qu
n v
ợ 
t
v
ớ 
i các
con
gái c
a
bà, r
i
chuy
n trò v
ớ 
i hai
v
ợ 
ch
ngng
ư 
ờ 
i
Đ
c
ở 
phòng
l
ớ 
n. H
i
sáu gi
ờ 
, khi
đ
i
b
th
ư 
,
tôi
g
p chàng
ở 
ga. Chàngv
i
đ
ế
n g
n
tôi,
k
chàng bu
c
ph
i
o
l
i
b
g
i
v
g
p nh
ư 
ng sau
hai
ngày, chàng s
tr
ở 
l
i
đ
ây.
 
Tác gi
: Stefan Zweig
24 Gi
ờ 
Trong
Đ
ời
M
t Ng
ư 
ờ 
i
Đ
àn Bà
Ng
ư 
ời
ch: Lê Phát 
www.ebook4u.vnKho sách online dành cho b
ạn
Th
t
v
y,
chi
u hôm
đ
ó, chàng không có m
t
ở 
phòng
ă
n, nh
ư 
ng có
t
h
i
ế
uch
ă
ng ch
là thi
ế
u s
hi
n di
n
c
a
con ng
ư 
ờ 
i
đ
ó, vì
ở 
t
t c
m
i
bàn, ng
ư 
ờ 
i ta
ch
nói v
chàng,
ca
ng
ợ 
i
tính
nh d
th
ươ 
ng và vui v
c
a
chàng.Ban
đ
êm,
tôi
đ
ang ng
i t
rong phòng,
đ
c
cho xong m
t
cu
n sách,
lúc
đ
ó
l
đ
ã
m
ư 
ờ 
i
m
t
gi
ờ 
, b
ng, qua
c
a
s
m
ở 
,
tôi
nghe th
y nh
ng
ti
ế
ng kêu, nh
ng
ti
ế
ng g
i
lo âu
ở 
ngoài v
ư 
ờ 
n; rõ ràng, bên khách s
n, có m
t
s
náo
đ
ng khácth
ư 
ờ 
ng. Vì lo
l
ng h
ơ 
n
vì tò mò,
tôi
xu
ng ngay n
ă
m m
ươ 
i
b
c
thang;
ở 
d
ư 
ớ 
i,tôi
th
y khách
tr
và nhân viên khách s
n
đ
ang trong tình
t
r
ng h
n
đ
n và náo
đ
ng.
H
ă
ngriet sau khi
đ
i
d
o trên sân d
c
b
ờ 
bi
n nh
ư 
các
bu
i c
h
i
u,
đ
ã
không
t
r
ở 
v
, trong
l
ú
c
ông ch
ng
thì
nh
ư 
th
ư 
ờ 
ng
l
, v
n ch
ơ 
i
đ
ôminô v
ớ 
i
ôngb
n
ở 
Namuya (tên m
t
thành ph
c
a
Pháp (Namur)), m
i
ng
ư 
ờ 
i
lo
tai
n
n. Gi
ng nh
ư 
m
t
con bò r
ng, con ng
ư 
ờ 
i
ở 
thành ph
Lyông, v
n n
ng n
,m
p m
p,
lao
d
c
theo phía b
ờ 
bi
n và trong
đ
êm t
i, ti
ế
ng gào: “H
ă
ngriet!H
ă
ngriet!”
c
a
ông
ta,
do xúc
c
m
g
i
ng
l
c
đ
i, âm
thanh
đ
ó g
ợ 
i lên
m
tc
m
giác
rùng r
ợ 
n nh
ư 
ti
ế
ng g
m r
ng
c
a
m
t
con thú kh
ng
l
th
ờ 
i
nguyênth
y,
tr
ư 
ớ 
c
gi
ờ 
ch
ế
t
. Nhân viên khách s
n, b
i
phòng ch
y
đ
i
ch
y
l
i t
p n
p,
lên
xu
ng thang gác, ng
ư 
ờ 
i ta
đ
ánh th
c
khách
tr
, g
i
đ
i
n
đ
ế
n s
ở 
c
nh
sát.
Nh
ư 
ng gi
a c
nh
n ào
đ
ó, con ng
ư 
ờ 
i
to
l
ớ 
n
y áo
gi-lê c
ở 
i
phanh
c
đ
i
qua
l
i,l
o
đ
o b
ư 
ớ 
c
nh
ng b
ư 
ớ 
c
dài, ông th
n
t
h
c
kêu to trong
đ
êm, m
t cách
đ
iên
d
i,
ch
m
t cái tên:
“H
ă
ngriet! H
ă
ngriet!”. Ngay
lúc
y, nh
ng
đ
a
nh
ở 
trên
l
u,
đ
ã
th
c
d
y và trong b
qu
n áo ng
, chúng
đ
ng bên
c
a
s
g
i
m
, cònng
ư 
ờ 
i cha
ch
y
t
ớ 
i
cho chúng yên lòng.
R
i
b
ng x
y ra m
t
đ
i
u th
t hãi
hùng, không sao k
l
i
đư 
ợ 
c
t
o v
t,
khib
c
ă
ng m
nh trong nh
ng
c
ơ 
n kh
ng ho
ng
đ
c
bi
t,
th
ư 
ờ 
ng
làm
cho
thái
đ
c
a
ng
ư 
ờ 
i ta
có m
t
v
bi th
m
l
th
ư 
ờ 
ng, không m
t
hình
nh,
l
ờ 
i l
nào có th
di
n
t
n
i,
k
c
cái
s
c
m
nh s
m s
ét
ở 
trong nó.
B
ng nhiên, con ng
ư 
ờ 
i
n
ngn
, to
l
ớ 
n b
ư 
ớ 
c
xu
ng
các
b
c
thang
ri
n
rít
v
ớ 
i
b
m
t
đ
ã
thay
đ
i
h
n,
đ
y v
m
t
m
i,
nh
ư 
ng d
t
ợ 
n, ông
ta c
m m
t
th
ư 
trong
tay:
“G
i t
t c
m
i
ng
ư 
ờ 
i
v
đ
i!”.
Ông
ta
nói v
ớ 
i
ng
ư 
ờ 
i
qu
n lý b
ng m
t
gi
ng v
a
đ
nghe: “G
i t
t c
m
i
ng
ư 
ờ 
i
v
, không
c
n
tìm
n
a,
v
ợ 
tôi
đ
ã
b
tôi
r
i”.
Tr
ư 
ớ 
c
nh
ng k
đ
ng xúm quanh ông,
t
ò mò nhìn ông b
ng nhiên ng
ư 
ợ 
ngngùng, b
n
l
n
hãi
hùng dãn ra, con ng
ư 
ờ 
i
b
đ
ánh
đ
ế
n
t
th
ươ 
ng này có m
t
dáng
đ
i
u
c
ă
ng th
ng phi th
ư 
ờ 
ng. Ông
ta
còn
đ
s
c
b
ư 
ớ 
c l
o
đ
o qua m
t
chúng
t
ô
i,
không nhìn
ai,
đ
đ
i t
t
đ
èn
t
rong phòng
đ
c
sách. Ng
ư 
ờ 
i ta
nghe
ti
ế
ng
t
m
t
hân n
ng n
,
đ
s
c
a
ông reo ph
ch xu
ng m
t chi
ế
c
gh
ế
phô
t
ơ 
i,
r
i
m
t ti
ế
ng n
c
man r
ợ 
, thú v
t
ch
ở 
nh
ng ng
ư 
ờ 
i
ch
ư 
a t
ng khóc bao gi
ờ 
.N
i
đ
au kh
thông
t
h
ư 
ờ 
ng
y, g
ợ 
i lên
trong m
i
chúng
tôi,
ngay
c
v
ớ 
i
ng
ư 
ờ 
i
tình nh
t,
m
t tác
đ
ng
l
k
. Không ng
ư 
ờ 
i
b
i
bàn nào
c
a
khách s
n, khôngm
t
khách
tr
nào, tò mò
t
ớ 
i
xem, dám hé mô
i c
ư 
ờ 
i,
ho
c
th
t
ra m
t l
ờ 
i
th
ươ 
ng
c
m.
Câm
nín, m
i
ng
ư 
ờ 
i
chúng
tôi,
nh
ư 
c
m th
y h
th
n vì
đ
b
c l
nh
c
m

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->