P. 1
BCTT

BCTT

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by phuongtran12

More info:

Published by: phuongtran12 on Nov 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long 
lêi nãi ®Çu
HiÖn
 
nay, nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· ph¸t triÓn tíi mét tr×nh®é cao. Theo xu thÕ tÊt yÕu, ViÖt Nam ®· dÇn dÇn hoµ nhËpvµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ ngµy cµng chøng tá ®îc vÞ thÕ còngnh tÇm quan träng cña m×nh trªn trêng quèc tÕ. §iÒu nµy g©yra kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc míi cho ViÖt Nam nhngtrong dµi h¹n nã sÏ mang l¹i cho ViÖt Nam nhiÒu thuËn lîi, c¬ héivµ thÞ trêng míi. Bªn c¹nh ®ã, sù c¹nh tranh s«i ®éng gi÷a c¸cDoanh nghiÖp hay c¸c ngµnh nghÒ víi nhau trªn ph¹m vi réng lín®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp ph¶i nh¹y bÐn, linh ho¹t ®Ó t¹o ranh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao víi gi¸ c¶ hîp lý, ®Ó cã thÓ mëréng thÞ trêng trong vµ ngoµi níc.Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét trongnh÷ng chØ tiªu hÕt søc quan träng trong hÖ thèng c¸c chØ tiªukinh tÕ, tµi chÝnh bëi nÕu tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, tr¸nh l·ngphÝ vèn bao giê còng cã ý nghÜa to lín trong viÖc t¨ng nguån vèntÝch luü cña Doanh nghiÖp còng nh cña nÒn kinh tÕ Quèc d©n,më réng s¶n xuÊt vµ tõng bíc c¶i thiÖn ®êi sèng cña c¸n bé c«ngnh©n viªn trong Doanh nghiÖp.§Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th×viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n lµ ®éng lùcth«i thóc vµ lµ kim chØ nam trong ph¬ng híng ho¹t ®éng s¶nxuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp, mÆt kh¸c nã cßn ph¶n ¸nhtr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶, ph¶n ¸nh kh¶n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈmcña Doanh nghiÖp còng nh uy tÝn cña Doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng.
Ph¹m Ph¬ng Th¶o - A09419
1
 
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long 
Víi kiÕn thøc ®· ®îc
 
thÇy c« truyÒn thô trong thêi gian häctËp t¹i trêng céng víi nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ em cã ®îc sau khithùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai, em xin tr×nh bµytrong b¸o c¸o thùc tËp nµy cña m×nh nh÷ng nhËn ®Þnh ®¸nhgi¸ vµ ý kiÕn riªng vÒ t×nh h×nh cña C«ng ty. B¸o c¸o thùc tËp cña em gåm 3 phÇn:
PhÇn 1:
Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøccña C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai
PhÇn 2:
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai
PhÇn 3:
NhËn xÐt vµ kÕt luËn.
Ph¹m Ph¬ng Th¶o - A09419
2
 
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long 
PhÇn 1:Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊutæ chøc cña C«ng ty TNHH Minh Hoµng Mai
1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty
Do nhu cÇu cña x· héi vÒ c¸c lo¹i m¸y mãc vµ thiÕt bÞnh»m phôc vô cho ngµnh c«ng nghiÖp nªn C«ng ty TNHH MinhHoµng Mai ®îc thµnh lËp. §Þa chØ C«ng ty: Nhµ 1406 - 14B - Khu§TM §Þnh C«ng - Hoµng Mai - Hµ Néi. Tr¶i qua vµi
 
n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty kinh doanh ®· dÇn cãhiÖu qu¶ vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, doanh thu vµ lîi nhuËn cñaC«ng ty ngµy cµng t¨ng. C«ng ty ®· ra quyÕt ®Þnh chÝnh s¸chkinh doanh ®óng ®¾n, mét mÆt do sù chØ ®¹o qu¶n lý ®óng®¾n cña
 
ban gi¸m ®èc, mÆt kh¸c do sù cè g¾ng cña toµn thÓc¸c phßng ban, ngêi lao ®éng nªn C«ng ty kinh doanh rÊt tèt.§Ó theo kÞp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ C«ng ty ®·kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ,®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng caocña nÒn kinh tÕ ®ång thêi C«ng ty còng ®æi míi c¬ cÊu qu¶n lý,bé m¸y tæ chøc qu¶n lý. Ngoµi ra C«ng ty cßn chó träng, quant©m ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c¸n bé c«ngnh©n viªn ®Ó theo kÞp víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc. HiÖn
Ph¹m Ph¬ng Th¶o - A09419
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->