Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Българско списание за обществено здраве, том 4, кн. 2, 2012

Българско списание за обществено здраве, том 4, кн. 2, 2012

Ratings:
(0)
|Views: 60|Likes:
Published by Deyana Ilieva
Издание на Националния център по обществено здраве и анализи
Издание на Националния център по обществено здраве и анализи

More info:

Published by: Deyana Ilieva on May 09, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2014

pdf

text

original

 
BULGARIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
Published bythe National Center of Public Health and Analyses
Èçäàíèå íàÍàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïîîáùåñòâåíî çäðàâå è àíàëèçè
Òîì
4
, êí.
2
 
 Vol. IV,
 ¹
2
 
2 2
 
ISSN 1313-860? 
 
ÁÚËÃÀÐÑÊÎ ÑÏÈÑÀÍÈÅ ÇÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÎ ÇÄÐÀÂÅÎÔÈÖÈÀËÍÎ ÈÇÄÀÍÈÅ ÍÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÍÈß ÖÅÍÒÚÐ ÏÎ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÎ ÇÄÐÀÂÅ È ÀÍÀËÈÇÈ
ÖÅË È ÎÁÕÂÀÒ“Áúëãàðñêî ñïèñàíèå çà îáùåñòâåíî çäðàâå” å ìíîãîïðîôèëíî ñïèñàíèå, êîåòî âêëþ÷âà ïóáëèêàöèè â îáëàñòòà íà çäðàâíàòà ïîëèòèêà è ïðàêòèêà, çäðàâíèÿ ìåíèäæìúíò è èêîíîìèêà, åïèäåìèîëîãèÿ íà íåèíôåêöèîçíèòå è çàðàçíèòå áîëåñòè, ïðîìîöèÿ íà çäðàâåòî è ïðîôèëàêòèêà íà áîëåñòèòå, çäðàâå íà íàñåëåíèåòî (æåíèòå, äåöàòà), ñúñòàâ è áåçîïàñíîñò íà õðàíèòå, õðàíåíå è îáùåñòâåíî çäðàâå, îêîëíà ñðåäà è çäðàâå, òðóäîâà ìåäèöèíà, ïñèõè÷íî çäðàâå, êðèçèñíè ñèòóàöèè è îáùåñòâåíî çäðàâå. Ñïèñàíèåòî ïðåäîñòàâÿ ôîðóì çà äèñêóñèÿ ïî àêòóàëíè ïðîáëåìè íà îáùåñòâåíîòî çäðàâå â Áúëãàðèÿ, Åâðîïà, ÑÀÙ è äð. ñòðàíè.  ñïåöèàëíè ïðèëîæåíèÿ ñå ïóáëèêóâàò ìàòåðèàëè, ïîñâåòåíè íà àêòóàëíè òåìè, ïðîó÷âàíèÿ, ðåçþìåòà è äîêëàäè îò ìåæäóíàðîäíè è íàöèîíàëíè íàó÷íè ôîðóìè è êðúãëè ìàñè. Ñïèñàíèåòî èìà çà öåë äà ïîïóëÿðèçèðà è íàñúð÷àâà èçñëåäâàíèÿ, äîáðè ïðàêòèêè, ïîëèòèêè, óïðàâëåíèå è îáðàçîâàíèå â îáëàñòòà íà îáùåñòâåíîòî çäðàâå. Èçëèçà â 2 êíèæêè ãîäèøíî íà áúëãàðñêè è àíãëèéñêè åçèê. Ïóáëèêóâà ñå è íà èíòåðíåò ñòðàíèöàòà íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïîîáùåñòâåíî çäðàâå è àíàëèçè (
Ãëàâåí ðåäàêòîð:Çàìåñòíèê ãëàâåí ðåäàêòîð:
 
Îòãîâîðåí ñåêðåòàð: Òàòÿíà ÊàðàíåøåâàÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀ ÊÎËÅÃÈßÄîö. Õðèñòèÿí Ãðèâà, äè (ÍÖÎÇÀ)Ïðîô. ä-ð Ñòåôêà Ïåòðîâà, äì (ÍÖÎÇÀ)Äîö. ä-ð Âåñêà Êàìáóðîâà, äì (ÍÖÎÇÀ)Äîö. ä-ð Âåñåëêà Äóëåâà, äì (ÍÖÎÇÀ)Äîö. ä-ð Íàòàøêà Äàíîâà, äì (ÍÖÎÇÀ)Äîö. ä-ð Æèâêà Õàëêîâà, äì (ÍÖÎÇÀ) Äîö. ä-ð Ëèëÿíà ×èïèëñêà, äì (ÍÖÎÇÀ)Äîö. ä-ð Õðèñòî Õèíêîâ, äì (ÍÖÎÇÀ)Äîö. Öâåòà Ãåîðãèåâà, äì (ÍÖÎÇÀ)Äîö. ä-ð Ñòåôàíêà Øïàíãåíáåðã, äì (ÍÖÎÇÀ)Äîö. Çëàòêà Áðàòàíîâà, äõ (ÍÖÎÇÀ) Àêàä. Áîãäàí Ïåòðóíîâ, äìíÏðîô. ä-ð Òîäîð Êàíòàðäæèåâ, äìí (ÍÖÇÏÁ)Ïðîô. ä-ð Ðàäîñòèíà Ãåîðãèåâà, äìí (ÍÖÐÐÇ)Äîö. ä-ð Ëèäèÿ Ãåîðãèåâà, äì (ÌÓ, Ñîôèÿ)Äîö. ä-ð Íåâÿíà Ôåñ÷èåâà, äì (ÌÓ, Âàðíà)Äîö. ä-ð Ãåíà Ãðúí÷àðîâà, äì (ÌÓ, Ïëåâåí)
 http://
ncph
a
.government.bg)
 Ïðîô. ä-ð Ïåòêî Ñàë÷åâ, äì Äîö.ä-ð Ïëàìåí Äèìèòðîâ, äì
 
EDITORIAL STAFFTranslators: Boryana Barbukova,
Kalina Sirakova
Technical Editor: Tatiana Karanesheva
Design and Prepress
: Boryana MekushinaWeb administrator: Reni PetkovaED ITORIAL OFFICE ADDRESS: Prof. Petko Salchev, MD, PhD
-
Editor-in-Chief Bulgarian Journal of Public HealthNational Center of Public Health
 and analys
å
s
15 Acad.Ivan Geshov Blvd
 
,1431 S
ofia
, B
ulgaria
 å-mail:
p.salchev
@ncphà.government.bg
ISSN 1313-860? 
 
Ìåæäóíàð. èçñëåäîâàòåëñêè èíñòèòóò ïî ïðåâåíöèÿ)(
IPRI
)
BULGARIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH OFFICIAL JOURNAL OF THE NATIONAL CENTER OF PUBLIC HEALTH PROTECTION
 AND  ANALISES
 
 AIMS AND SCOPEThe Bulgarian Journal of Public Health is a multidisciplinary journal in the field of health policy and practice, health management and economics, epidemiology of noncommunicable and communicable diseases, population/women's/children's health, health promotion and disease prevention, environmental and occupational health, food and nutrition, public health and disasters, mental health. The Journal provides a forum for discussion of current public health problems with a focus on Bulgaria, Europe, USA and other countries. It publishes supplements on topics of particular interest, including studies, abstracts and reports from international and national scientific events and roundtables. The aim of the Bulgarian Journal of Public Health is to promote studies, good practices, policy, management and education in relevance to public health. The Bulgarian Journal of Public Health is published
twice
 in Bulgarian and English and will be available free on the Website of National Center of Public Health
 and Analys
å
s
, (
http://
ncph
a
.government.bg).
Editor-in-Chief: Deputy Editor: Assoc.Prof. Plamen Dimitrov, MD, PhD,Secretary-in-Charge: Tatiana Karanesheva EDITORIAL BOARD Assoc.Prof. Christian Griva, PhD (NCPHA)Prof.
Stefka Petrova
, MD, PhD (NCPHA) Assoc.Prof. Veska Kamburova, MD, PhD (NCPHA) Assoc.Prof. Veselka Duleva, MD, PhD (NCPHA) Assoc.Prof. Natashka Danova, MD, PhD (NCPHA) Assoc.Prof. Jivka Halkova, MD, PhD (NCPHA) Assoc.Prof. Liliana Chipilska, MD, PhD (NCPHA) Assoc. Prof. Hristo Hinkov, MD, PhD (NCPHA) Assoc. Prof. Ts. Georgieva, PhD (NCPHA) Assoc. Prof. Stefanka Schpangenberg, MD, PhD (NCPHA) Assoc. Prof. Zlatka Bratanova, PhD (NCPHA) Acad. Bogdan Petrunov, MD, DscProf. Todor Kantardjiev, MD, DSc (NCIPD)Prof. Radostina Georgieva, MD, DSc (NCRRP) Assoc.Prof. Lidia Georgieva, MD, PhD (MU, Sofia) Assoc.Prof. Neviana Feschieva, MD, PhD (MU, Varna) Assoc.Prof Gena Grancharova, MD, PhD (MU, Pleven)Prof. Petko Salchev, MD, PhD ÑÚÒÐÓÄÍÈÖÈ:Ïðåâîäà÷è: Áîðÿíà Áàðáóêîâà, Êàëèíà ÑèðàêîâàÑòèëîâà ðåäàêöèÿ è êîðåêöèÿ: Òàòÿíà ÊàðàíåøåâàÄèçàéí è ïðåäïå÷àò: Áîðÿíà ÌåêóøèíàWEB àäìèíèñòðàòîð: Ðåíè Ïåòêîâà ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÐÅÄÀÊÖÈßÒÀ: ïðîô. ä-ð Ïåòêî Ñàë÷åâ, äì
-
Ãëàâåí ðåäàêòîðÑïèñàíèå “Áúëãàðñêî ñïèñàíèå çà îáùåñòâåíî çäðàâå”Íàöèîíàëåí öåíòúð ïî
 
îáùåñòâåíî çäðàâå è àíàëèçèÁóë. “Àêàä. Èâàí Ãåøîâ” 15,
 
Ñîôèÿ 1431, Áúëãàðèÿå-mail:
p.salchev
@ncphà.government.bg
ISSN 1313-860? 
 
1
 
 Том 4
 
Кн. 2
 
БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 2012 BULGARIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH Vol.4 2
ТРУДОВА МЕДИЦИНА 
ТРУДОВО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ В СЕКТОР СЕЛСКО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРИЯ
 
К. Вангелова, Ж. Халкова, И. Тонева 
ЕРГОНОМИЧНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕЙ
 
В. Станчев 
ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА 
 
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ МЕТОДИ, УПРАЖНЯВАНИ В БЪЛГАРИЯ, В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
 
И. Янева-Балабанска 
ХРАНИ И ХРАНЕНЕ
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ „ХРА-НИ И ХРАНЕНЕ”, 2005- 2010: ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
 
С. Петрова, Д. Овчарова , В. Дулева,  А. Попиванова, Л. Рангелова 
ОСНОВНИ АСПЕКТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦА С НЕВРОЛОГИЧНИ  УВРЕЖДАНИЯ И УМСТВЕНА ИЗОСТАНА-ЛОСТ
 
В. Дулева, С. Петрова, Л. Рангелова, Е. Чикова – Ишченер, К. Ватралова 
СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS
OCCUPATIONAL HEALTH
OCCUPATIONAL HEALTH CARE FOR  AGRICULTURAL WORKERS IN BULGARIA 
 
K. Vangelova, Zh. Halkova, I. Toneva 
ERGONOMIC RISK FACTORS FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM DURING  WORK WITH VIDEO DISPLAY UNITS
 
V. Stanchev 
HEALTH POLICY AND PRACTICE
NON-CONVENTIONAL MEDICINE METHODS PRACTICED AGAINST THE BULGARIAN HEALTH LAW 
 
I. Yaneva-Balabanska 
FOODS AND NUTRITION
FOOD AND NUTRITION ACTION PLAN OF BULGARIA, 2005-2010: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES
 
S. Petrova, D. Ovcharova, V. Duleva, A. Popivanova, L. Rangelova 
 
KEY ASPECTS OF NUTRITION AND DIETARY GUIDELINES FOR NEUROLOGICALLY IMPAIRED AND MENTALLY RETARDED CHILDREN
 
V. Duleva, S. Petrova, L. Rangelova, E. Chikova- Ischener, K. Vatralova 
11 3173059

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->