Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Ecos 2008 - Process Integration of Yeast Fermentation Plant Raskovic Anastasovski Markovska Mesko

Ecos 2008 - Process Integration of Yeast Fermentation Plant Raskovic Anastasovski Markovska Mesko

Ratings:
(0)
|Views: 515|Likes:
Published by Aleksandar

More info:

Published by: Aleksandar on Nov 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

 
[ZHIGYY ECVGBZOVEHC HA UGOYVAGZMGCVOVEHC [LOCV
Zoůdhqe
Ă
[#
?
, Ocoyvoyhqyde O#
:
, Mozdhqydo Ln#
:
,Mgůdh Q#
:
 
?
Aoiwlvu ha Vgi`chlhbu, Wcegzyevu ha Cey, Ygzjeo, jwdeKjocdgzecvgz#cgv
 
:
Aoiwlvu ha Vgi`chlhbu ocf Mgvollwzbu, Yy Iuzel ocf Mgv`hfewy Wcegzyevu, Ydh{ng,Zg{wjlei ha Moigfhceo
OJYVZOIV> [zhigyy ecvgbzovehc ([E% ey o yuyvgm hzegcvgf o{{zhoi` vh {zhigyyfgyebc ha cgr hz zgvzhaevvecb ha gpeyvecb ecfwyvzeol {locvy, r`ei` o{{leiovehcy ozgahiwygf hc zgyhwzig ihcygzovehc, {hllwvehc {zggcvehc ocf royvg mocobgmgcv#Yhmg ha zgygozi` ecyvevwvehcy zg{hzvgf v`ov> “
[E ey {zhjojlu v`g jgyv o{{zhoi` v`ov ioc jg wygf vh hjvoec yebceaeiocv gcgzbu ocf rovgz yoecby oy rgll oy {hllwvehczgfwivehcy ahz feaagzgcv decf ha ecfwyvzegy
”# V`g {hvgcveol ha [E gpiggfgf v`g zgywlvyhjvoecgf ju vzofevehcol owfevy, ocf o{{zhoi`gy joygf hc yg{ozovg h{veme~ovehc ha ecfeefwol {zhigyy wcevy# V`ey {o{gz {zhefgy o {ozv ha {zhigyy ecvgbzovehc yvwfu ecv`g {locv ahz ugoyv ocf olih`hl {zhfwivehc, yevwovgf ec v`g vhrc Jevhlo, Zg{wjlei ha Moigfhceo# Zgygozi` zhofmo{ ey feefgf ec ahwz {`oygy ocf v`g aecol yhlwvehcy, joygf hc v`zgg yvozvecb yigcozehy, ozg hjvoecgf ju [eci` ocoluyey# Golwovehc ha zgywlvy zggolgf v`g {ozomgvgzy ha @gov Gpi`ocbgz Cgvrhzd rev` yebceaeiociggcgzbu yoecb {hvgcveol ocf y`hzv {ou-joid {hvgcveol#Dgurhzfy> {zhigyy ecvgbzovehc, ugoyv agzmgcvovehc {locv, {eci` vgi`chlhbu#
CHMGCILOVWZG
 O
-ozgo (m
:
%
i
 {
y{gieaei `gov (NdbD%
II 
-io{evol ihyv (&ugoz%
 IH
-h{gzovecb ihyv (&ugoz%
 IV 
-vhvol occwol ihyv (&ugoz%
 IW 
-wvelevu ihyv (&ugoz%
 
-feomgvgz (m%
Al
-awgl (`gou hel%
 B
-moyy alhr zovg (dby%
`
-y{gieaei gcv`ol{u (Ndb%
 @GC(Y%
-`gov gpi`ocbgz cgvrhzd (yucv`gyey%
 @ZOV 
-mec# vgm{gzovwzg feaagzgcig (
;
I%
 @f 
-lhrgz `govecb olwg (dNdb%
m
-moyy alhr zovg (dby%
 Cw
-
 Cwyyglv 
femgcyehclgyy cwmjgz(-%
[z 
-
[zocfv 
femgcyehclgyy cwmjgz(-%
 Zg
-
 Zguchlfy
femgcyehclgyy cwmjgz(-%
_
-`gov alhr zovg (R%
-vgm{gzovwzg (
;
I%, (D%
-glhievu (my%E=te} -yvzgomy
Bzggd yumjhly
ο 
 
-`gov vzocyaagz ihgaaeiegcv (Rm
:
D%
 
δ 
-ihcfwiveevu (RmD%
β 
 
-jhelgz gaaeiegciu
μ 
-
eyihyevu ([o y%
 
 Ϗ 
-fgcyevu (dbm
9
%
Ywjyize{vyo
- rovgz eclgv ec jhelgz 
- ihlf
b
- boyghwy
  a 
- leqwef
  @ 
- `hv
 mec
- mecemwm
 Y
- yvgom hwvlgv azhm jhelgz 
GIHY :;;0 - [hlocf
 
 
?# ECVZHFWIVEHC
Ec v`ey {o{gz o {ozv [zhigyy Ecvgbzovehc(
[E 
% yvwfu ha ugoyv agzmgcvovehc {locv ey {zgygcvgf# V`g {zemol bhol ha v`g yvwfu ey vholefovg v`g em{zhgmgcvy mofg ju gcgzbuowfevy, ocf vh efgcveau ocf gyvemovg cgrh{{hzvwcevegy vh zgfwig v`g gcgzbu ocf zormovgzeoly ihcywm{vehc ec v`g {locv#
Aebwzg ?
> V`g yem{leaegf zhofmo{ ha zgygozi`Bgcgzollu, ugoyv mocwaoivwzg ioc jgiloyyeaegf oy
ygme-ihcvecwhwy
{zhigyygy,zgmozdecb v`ov fwzecb yhmg h{gzovecb {gzehfv`g {zhigyygy `og ihcvecwhwy i`ozoivgz# Echzfgz vh izgovg v`g agoyejlg ocf {zoiveiolyhlwvehc rev` y`hzv-{oujoid {gzehf, [E voyd ey offzgyygf vh ihcvecwhwy h{gzovehcy,fwzecb v`ov {gzehf# Ochv`gz oyywm{vehc ey joygf hc v`g aoiv v`ov [E voyd echlgf hcluv`g movgzeol ocf gcgzbu alhry jgvrggc v`gmoec {zhfwivehc ywjyuyvgmy#Zgygozi` zhofmo{ ey feefgf ec ahwz  {`oygy# Ec v`g aezyv {`oyg, v`g {`uyeiol mhfglha ugoyv agzmgcvovehc {locv ey fgyizejgf ocffgaecgf oy v`g cgvrhzd ha ecvgz-ihccgivgfywjyuyvgmy# Mov`gmoveiol mhfgl ha v`g {locv roy joygf hc moyy gcf gcgzbu jolociggqwovehcy ha ywjyuyvgmy# Ec v`g cgpv {`oyg,cwmgzeiol mhfgl ha {locv ey em{lgmgcvgf ecv`g y{zgofy`ggv yhavrozg vhhl comgf
 JvU 
T:]fgglh{gf hc
 Meizhyhav Gpigl
{zhbzommecb {lovahzm# V`gzmhfucomei {zh{gzvegy ha yhmg yvzgomy ozg ioliwlovgf ju v`g wyg ha rovgzyvgom {zh{gzvegy yemwlovhz# Ahz v`g {`oyg ha [E ([eci` ocoluyey% v`zgg yigcozehozg fgaecgf# Fovo gpvzoivehc voyd eyem{zhgf rev` y{zgofy`ggv yhavrozg r`ei`gcojlgf v`g ioliwlovehc ha v`gzmhfucomeiocf gihchmei {ozomgvgzy ahz 
 @GCY
  {wz{hyg# [eci` ocoluyey ey zgole~gf ju
 Ce[eci`
T9] yhavrozg, ocf lemevgf hc v`gzgywlvy ha vozbgvecb voyd# V`g yem{leaegfzhofmo{ ey {zgygcvgf ec Aeb# ?#
:# UGOYV OCF OLI# [ZHFWIVEHC
V`g rhzf *
 ugoyv 
* ihmgy azhm v`gYocydzev "
 uoy
" mgocecb *
vh yggv`g hz jhel
*#Vhfou v`g comg ugoyv ey o{{legf y{gieaeiolluvh o igzvoec bzhw{ ha meizhyih{ei awcbe ocfvh ihmmgzieol {zhfwivy ihcyeyvecb ha moyygyha fzegf ugoyv iglly hz ha ugoyv rev` o yvozi`umovgzeol ocf {zgyygf ecvh ugoyv iodgy#
 Lhwey[oyvgwz,
ec v`g ?07;"y, aezyv feyihgzgf ocffgyizejgf v`g agzmgcvovehc {zhigyy, r`ei`lgf vh v`g fgglh{mgcv ocf iwlveovehc ha v`gugoyv rg wyg vhfou#Ugoyv jglhcb vh v`g bzhw{ ha wceigllwloz awcbe, o agr y{giegy ha r`ei` ozg ihmmhcluwygf vh lgogc jzgof ocf agzmgcv olih`hlei jggzobgy# V`g mhyv cwmjgz ha ugoyvy jglhcb vh v`g feeyehc
 Oyihmuihvo
, jwv v`grgll-dchrc ocf ihmmgzieollu yebceaeiocvugoyvy ozg
Yoii`ozhmuigy igzgeyeog
# V`gyghzboceymy ey ihmmhclu wygf oy jodgz"yugoyv ocf ahz yhmg vu{gy ha agzmgcvovehc#
 
 
Ugoyv ey havgc vodgc oy o evomec yw{{lgmgcv jgiowyg ev ihcvgcv {zhvgecy,
 J evomecy
,
ceoiec
, ocf
 ahlei oief 
#V`g {zhigyy ha agzmgcvovehc ec ugoyv {zhfwivehc ioc jg iloyyeaegf oiihzfecb vh v`g {zgygcig ha oez gev`gz hc
 Ogzhjei
(rev` oez%hz 
 Ocogzhjei
(rev`hwv oez%# Ogzhjeiagzmgcvovehc zg{zgygcvy ugoyv jehmoyybzhrv` wyecb gcgzbu azhm jehi`gmeiolhpefovehc ha 
blwihyg
eo gcgzbgveiihm{hcgcv oy
 OV[
(
 Ofgchyecg Vze[`hy{`ovg
%# Aecol {zhfwiv ha Ogzhjeiagzmgcvovehc ihmmhclu gpeyv ec vrh ahzmy>ihm{zgyygf iodgy (olyh iollgf
 azgy` ugoyv 
%ocf fg`ufzovgf bzocwlgy (
fzu ugoyv 
%# Azgy`ugoyv (ihcvoec ojhwv 2;' mheyvwzg ey ehzuihlhwzgf rev` o ugllhrey` `wg, yhav, mheyvocf goyelu izwmjlgf# Fzu ugoyv ey azgy`ihm{zgyygf ugoyv v`ov `oy jggc fzegf wcvelv`g mheyvwzg ihcvgcv ha ojhwv 0'# V`gbzocwlgy ha fzu ugoyv jgihmg oiveg oboechclu ju mepecb rev` o rozm leqwef# V`gmoec ofocvobg ha fzu ugoyv lhcbgz y`gla leagocf goyu yvhzobg#V`g {zhigyy ha ocogzhjei agzmgcvovehc(dchrc oy
 Olih`hlei agzmgcvovehc
% `oyylhrgz oiveevu, ahiwygf hc ihcgzvecb ywboz vh olih`hl zov`gz v`ov ecizgoyecb v`g cwmjgz ha ugoyv iglly# Olih`hlei agzmgcvovehc modgvzocyahzmovehc ha 
blwihyg
vh gv`ul olih`hlrev` ju{zhfwivy hjvoecgf ju ugoyv igllymgvojhleym# Jehi`gmeiol hpefh-zgfwivehczgoivehc ha v`ey {zhigyy ey dchrc oy
 Gmjfgc-Mgugz`ha-[ozcoy {ov`rou,
hz 
Bluihleyuy#
Aecol {zhfwiv ha ocogzhjeiagzmgcvovehc ey
 Gv`ul olih`hl
, olyh dchrc oy
 Gv`ochl
, o alommojlg, ihlhzlgyy i`gmeiolihm{hwcf v`ov ey wygf ahz jggzobg hz ecfwyvzeol {wz{hygy# Ev ey wywollu feyvzejwvgfec v`g ahzm ha {wzg gv`ul olih`hl, ihm{lgvglufgcovwzgf hz y{gieaeiollu fgcovwzgf gv`ochl#
9# [LOCV FGYIZE[VEHC
V`g zgagzgcig {locv ahz {zhigyyecvgbzovehc zgygozi` ec v`ey {o{gz, ey hcg ha v`g Joldoc―y hlfgyv ocf jebbgyv aoivhzu ahz ugoyv ocf olih`hl {zhfwivehc comgf OF”
A-do ~o Doygi e Oldh`hl’Jevhlo
”# V`g aoivhzuey {loigf ec v`g ievu ha Jevhlo, yhwv`rgyvzgbehc ha Zg{wjlei ha Moigfhceo, ilhyg vhMoigfhceoc ’ Bzggig jhzfgz# V`g moec {zhfwiv ha v`g mocwaoivwzg ozg>
 
zgaecgf ocf fgcovwze~gf gv`ul olih`hl,
 
fzu ocf azgy` jodgzky ugoyv,
 
recg ocf yglgcewm ugoyv,
 
 jodgzky offevegy, jgg ahhf,####V`g ogzobg occwol {zhfwivehc ha v`gyg {zhfwiv ozg>
?:;; v 
ha fzu ugoyv,
1;;; v 
ha azgy` ugoyv ocf o{{zhp#
7p?;
m
9
ha gv`ulolih`hl (oy zgaecgf gv`ochl-{hvojlg olih`hl%#V`g {`uyeiol mhfgl ha v`g {locv (
Aeb# ?
%ioc jg {zgygcvgf oy v`g cgvrhzd ha ecvgz-ihccgivgf ywjyuyvgmy oiihzfecb vh v`gvgi`chlhbu h{gzovehcy ha mocwaoivwzgzhofmo{# [zhfwivehc {zhigyygy ozg azomgfecyefg vrh moec zhwvgy>
 
Aezyv jodgzky ugoyv zhwvg, r`ei`ihm{zeygy>
h
 
[zg{ozovehc ha aggfecb movgzeol(
ywjyuyvgm O
%,
h
 
Ogzhjei agzmgcvovehc (
ywjyuyvgm J
%,
h
 
Igcvzeawbol yg{ozovehc (
ywjyuyvgm G 
%,
h
 
Aelvzovehc (
ywjyuyvgm A 
%,
h
 
Fzuecb (
ywjyuyvgm B
%, ocf
h
 
Aecol ugoyv yvhzobg ocf {oidobecbyvobg#
 
V`g ygihcf olih`hl zhwvg ihm{zeygy>
h
 
[zg{ozovehc ha aggfecb movgzeol(
ywjyuyvgm O
%,
h
 
Ocogzhjei agzmgcvovehc (
ywjyeyv# @ 
%,
h
 
Yg{ozovehc ha olih`hlei rhzv ocf ugoyvizgom (
ywjyuyvgm I 
%,
h
 
Feyvellovehc ha olih`hlei rhzv(
ywjyuyvgm F
% ocf
h
 
Aecol, olih`hl yvhzobg yvobg#[zhfwivehc {zhigyy (ahz jhv` {zhfwivy%yvozv ec v`g
ywjyuyvgm O
, r`gzg
zormhloyygy
(
 ZML
% (yvhzgf ec v`g
zor mhloyygyvocd 
% ey vzgovgf ec hzfgz vh hjvoecgf v`g
 {zg{ozgf mhloyygy
(
[ML
%#
 ZML
ihcvoec 67’ 7;' ha 
ywizhyg
ocf hv`gz ihm{hcgcvy ledg>
blwihyg
,
 azwivhyg
ocf yhmg evomecy(ywi` oy jehvec%#
 ZML
ozg aezyv mepgf rev` `hvrovgz(
 @R 
?
%, ec hzfgz vh izgovg v`g mhloyygy

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tarang Gupta liked this
Gizem Imrak liked this
Piero Sanguineti Acevedo liked this
darmstadt20 liked this
hiry18 liked this
Edmar Faleiros liked this
gabryela5 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->