Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gn_09.pdf

Gn_09.pdf

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Rafael Mediavilla

More info:

Published by: Rafael Mediavilla on May 09, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Gn
99
 benedixitqueDeusNoeetfiliiseiusetdixitadeoscresciteetmultiplicaminietimpleteterram
«Mientrasdurelatierra,sementeraysiega,fríoycalor,veranoeinvierno,díaynoche,nocesarán.»
Kai;hujlovghsenoJqeo;"to; nNwekai;tou;"uiJou;"aujtou'kai;ei\penaujtoi'"Aujxav nesqekai; plhquv nesqe kai; plhrwvsate th; n gh' n kai; katakurieuvsate aujth'".
1
 Waèl] miW Wb¡r"W WrìP 
 !
h
!
 öl;  rm,aYo   íw" wyn: B; Ata,w" j"nO  ™Ata,
 !
 yhi  + løa'  Ër<b…  ¢y"w" 9>1  $.
"
r<a…  â 
˝
h; Ata,
9
etterrorvesteractremorsitsupercunctaanimaliaterraeetsuperomnesvolucrescaelicumuniversis quae moventur in terra omnes pisces maris manui vestrae traditi sunt
Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: «Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra.
kai;oJtrovmo"uJmw' nkai;oJfovbo"e[staiejpi;pa'sintoi'"qhrivoi"th'"gh'"kai;ejpi;pav nta ta;o[rneatou'oujranou'kai;ejpi;pav ntata;kinouvmenaejpi;th'"gh'"kai;ejpi;pav nta"tou;"ij cquva" th'" qalavssh": uJpo; cei'ra" uJmi' n devdwka.
2
AK;  [æ   `w"
"
r<a;h tY"
#
j' AK; [ º hy<h]  yI ê
 !
 k,T] jiw" 
 !
 k
!
a} r"/mW 2 .WnT…  â  nI  
 !
 k
!
 à 
˝
d"y<
˝
B]  
 !
 Y:  ¡
˝
h'  ygE èD"Alk; 
˝
b] 
˝
 Wî hm…ö d:a} 
˝
h; î cmo ér"Ti  rv,  Ÿa}  l* ko 
˝
B]  
 !
 yI m… V; 
˝
h'  
$
 / [
#
9
 et omne quod movetur et vivit erit vobis in cibum quasi holera virentia tradidi vobis omnia
Infundiréistemorymiedoatodoslosanimalesdelatierra,yatodaslasavesdelcielo,yatodo lo que repta por el suelo, y a todos los peces del mar; quedan a vuestra disposición.
kai;pa' neJrpetov n,o{ejstinzw' n,uJmi' ne[staieij"brw'sin:wJ"lav canacovrtoudevdwkauJmi' nta; pav nta.
3
 
 !
 k
!
  `l;  yTi tæ  à  n: bc,[e  +  qr< y<
#
 K]  hl… k] a;l] hy<¡h]  yI  
 !
 k
!
 àl;  yj'  + AaWh rv
!
  ¢ a}  c~m,r<  ~AlK;  3 $  .lKo êAta,
9
 excepto quod carnem cum sanguine non comedetis
Todoloquesemueveytienevidaosservirádealimento:todooslodoy,lomismoqueosdila hierba verde.
 plh; n kreva" ej n ai{mati yuch'" ouj favgesqe:
4
.Wk´â ato  aøè /md: /vèp n"B]  rc; B; AËa'  4
9
sanguinemenimanimarumvestrarumrequiramdemanucunctarumbestiarumetdemanuhominis de manu viri et fratris eius requiram animam hominis
Sólo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre,
kai;ga;rto;uJmevteronai|matw' nyucw' nuJmw' nejkzhthvsw,ejkceiro;"pav ntwntw' nqhrivwn  ejkzhthvsw aujto; kai; ejk ceiro;" aj nqrwvpou ajdelfou' ejkzhthvsw th; n yuch; n tou' aj nqrwvpou.
5
 !
 k
!
m] DI Ata, Ëa'   Ÿw" 5 vyai   ¢  d~ Y"
˝
mi  
 !
d:  % a; 
˝
h; î dY"
#
˝
mi 
˝
 W WN
˝
v
!
 r"d"a, hY:  ¡j' AlK;  dY"è
˝
mi  vro  + d"a, 
 !
  ~ k,
˝
 yte vo êp]n"
˝
l .
 !
d:êa; 
˝
h; î vp, n<èAta, vro  ™d"a, w 
˝
 yji  + a
 
Gn
99
quicumqueeffuderithumanumsanguinemfundetursanguisilliusadimaginemquippeDeifactus est homo
yyoosprometoreclamarvuestrapropiasangre:lareclamaréatodoanimalyalhombre:atodos y a cada uno reclamaré el alma humana.
oJejkcevwnai|maaj nqrwvpouaj nti;tou'ai{mato"aujtou'ejkcuqhvsetai,o{tiej neijkov niqeou'  ejpoiv hsa to; n a[ nqrwpon.
6
 Ëp´ V;  yI  /m
#
D: 
 !
d:  ¡a;Bî
 !
d: + a;hî
 !
D"
#
 Ë~pe vo 6 .
 !
d:êa; 
˝
h; Ata, hc…  `[;
 !
 yhi  + løa'  
 !
l,x
!
  ¢ 
˝
B]  yKi  º 
9
 vos autem crescite et multiplicamini et ingredimini super terram et implete eam
Quienvertieresangredehombre,porotrohombreserásusangrevertida,porqueaimagende Dios hizo El al hombre.
 uJmei'" de; aujxav nesqe kai; plhquv nesqe kai; plhrwvsate th; n gh' n kai; plhquv nesqe ejp
 aujth'".
7
 .Hb…  â AWbr"W
"
r<a…  `b;  Wxèr"vi  Wb r"W Wr§P 
 !
T
!
  `a'w" 7 s
9
 haec quoque dixit Deus ad Noe et ad filios eius cum eo
Vosotros, pues, sed fecundos y multiplicaos; pululad en la tierra y dominad en ella.»
 Kai; ei\pen oJ qeo;" tw' / Nwe kai; toi'" uiJoi'" aujtou' met
 aujtou' levgwn
8
.rmoêa /Ta wyn:èB; Aa,w" j" nO Aa,
 !
 yhiøa'  rm,aYo  ªw" 8
9
 ecce ego statuam pactum meum vobiscum et cum semine vestro post vos
Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él:
 
Egw; ijdou; aj nivsthmi th; n diaqhvkhn mou uJmi' n kai; tw' / spevrmati uJmw' n meq
 uJma'"
9
 !
 yq i me  ynI èn"hi  ynI  Øa}w" 9 .
 !
 k
!
  â 
˝
 yrE j} a' î
 !
 k
!
  `
˝
[} r"z"Ata
!
  â 
˝
 w" 
 !
 k
!
 
˝
T] ai  yti   ` yrI B] Ata,
9
etadomnemanimamviventemquaeestvobiscumtaminvolucribusquaminiumentisetpecudibus terrae cunctis quae egressa sunt de arca et universis bestiis terrae
«He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros, y con vuestra futura descendencia,
kai;pavsh/yuch' /th' /zwvsh/meq
 uJmw' najpo;ojrnevwnkai;ajpo;kthnw' nkai;pa'sitoi'"qhrivoi" th'" gh'", o{sa meq
 uJmw' n, ajpo; pav ntwn tw' n ejxelqov ntwn ejk th'" kibwtou'.
10
h~ Y:j'h' î vp, n< •AlK;  tae   Ÿw" 10 $  ya´¢ x]  yO l~ Ko 
˝
mi
 !
 k
!
 
˝
T] ai  
"
r<a…  `
˝
h; tY"èj' Alk; 
˝
b] 
˝
 Wî hm… ö he B] 
˝
B'  
$
 /[é
˝
B;  
 !
 k, + 
˝
T] ai rv
!
  ¢ a .
"
r<a…  â 
˝
h;  tY"èj'  lko¡
˝
l]  hb;+ Te 
˝
h
 
Gn
99
statuampactummeumvobiscumetnequaquamultrainterficieturomniscaroaquisdiluviineque erit deinceps diluvium dissipans terram
ycontodaalmavivientequeosacompaña:lasaves,losganadosytodaslasalimañasquehay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra.
kai;sthvswth; ndiaqhvkhnmoupro;"uJma'",kai;oujkajpoqanei'taipa'sasa;rxe[tiajpo;tou'u dato"tou'kataklusmou',kai;oujke[staie[tikataklusmo;"u{dato"tou'katafqei'raipa'santh; n gh' n. --
11
trE éK;  yI Aaløêw" 
 !
 k,+T] ai  yŸti  yrI B] Ata, yti ¶mo qih}w" 11 $  .
"
r<a…  â 
˝
h;  tj´àv' 
˝
l] lWB¡m'  d/[ü hy<èh]  yI Aaløê
˝
 w" lWB M' 
˝
h' yM´¢ 
˝
mi  d/[¡ rc… ö B; AlK
9
dixitqueDeushocsignumfoederisquoddointermeetvosetadomnemanimamviventemquae est vobiscum in generationes sempiternas
Establezcomialianzaconvosotros,ynovolveránuncamásaseraniquiladatodacarneporlas aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.»
kai;ei\penkuvrio"oJqeo;"pro;"NweTou'toto;shmei'onth'"diaqhvkh",o}ejgw;divdwmiaj na; mevsonejmou'kai;uJmw' nkai;aj na;mevsonpavsh"yuch'"zwvsh",h{ejstinmeq
 uJmw' n,eij"genea;" aijwnivou":
12
 ˆ  yb´öW
 !
 k, +ynE  yb´¢W yŸnI  yBe ˆ te   %nO  ynI 
#
a}Arv,a}  t~ yrI B]hAt/aê tazO  ª
 !
 yhi   % løa'  rm,aYo §w" 12 $  .
 !
l…  â  /[ tro  ™do 
˝
l]  
 !
 k
!
 
˝
T] ai  rv
!
  ¢ a}  hY:  ¡j'  vp, n<èAlK
9
 arcum meum ponam in nubibus et erit signum foederis inter me et inter terram
DijoDios:«Estaeslaseñaldelaalianzaqueparalasgeneracionesperpertuaspongoentreyo y vosotros y toda alma viviente que os acompaña:
to;tovxonmoutivqhmiej nth' /nefevlh/,kai;e[staieij"shmei'ondiaqhvkh"aj na;mevsonejmou'kai; th'" gh'".
13
  ˆ  n: [;B
!
  â  yTi tæ` n: yTi v] q' Ata, 13 .
"
r<a…â 
˝
h;  ˆ  yb´à 
˝
 W y 
˝
 nI   ¡yBe  tyrI  +B]  t/a
#
˝
l]  h~t;  y"h…  â 
˝
 w"
9
 cumque obduxero nubibus caelum apparebit arcus meus in nubibus
Pongo mi arco en las nubes, y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra.
kai;e[staiej ntw' /sunnefei' nmenefevla"ejpi;th; ngh' noj fqhvsetaito;tovxonmouej nth' /  nefevlh/,
14
"
r<a… h; Al['  ˆ  n:  ¡[;  ynI èn"[' îB]  hy: Øh;w" 14 $  .ˆ  n:ê[; 
˝
B, tv,Q
!
  `
˝
h'  ht…à a} r" nI 
˝
 w"
9
etrecordaborfoederismeivobiscumetcumomnianimaviventequaecarnemvegetatetnonerunt ultra aquae diluvii ad delendam universam carnem
Cuando yo anuble de nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes,
kai;mnhsqhvsomaith'"diaqhvkh"mou,h{ejstinaj na;mevsonejmou'kai;uJmw' nkai;aj na;mevson pavsh"yuch'"zwvsh"ej npavsh/sarkiv,kai;oujke[staie[tito;u{dwreij"kataklusmo; nw{ste  ejxalei' yai pa'san savrka.
15
  ˆ  yb´öW
 !
 k, +ynE  yb´¢W yŸnIyBe  rv
!
¶a}  yti   %  yrI B] Ata, yTi¢ r" k' z:w" 15 $ AlK;  tj´`v' 
˝
l]  lWB+m' 
˝
l]  
 !
  ~yI M'   ~
˝
h'  d/[• hy<! h]  yI êAaløê
˝
 w" rc… B; Alk; 
˝
B]  hY:  ¡j'  vp, n<èAlK  .rc…  â B

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->