Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Silmi-May-2013

Silmi-May-2013

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by rosgaz
Silmi-Tamil Magazines
Silmi-Tamil Magazines

More info:

Published by: rosgaz on May 11, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
«ïêñ£ù ªï…êƒèÀ‚°Þ¬øò¼Àì¡ Ã®ò ꣉F Gôõ†´ñ£è!裬ôJ™ è™M ñ£¬ôJ™ M¬÷ò£†´ â¡ø ð£óFò£K¡ C‰î¬ù‚«èŸð Fùˆî‰F ÜFðó£è¾‹ åL‹H‚ êƒèˆ î¬ôõó£è¾‹ Cø‰î º¬øJ™ ªêòô£ŸPò ñQî «ïò˜ Cõ‰F ÝFˆî¡ Üõ˜èœ ï‹IìI¼‰¶ HKò£ M¬ì ªðŸÁ„ ªê¡Á M†ì£˜. Ü¡ù£ó¶ °´‹ðˆFù¼‚°‹ Fùˆî‰F áNò˜èÀ‚°‹ âñ¶ Ý›‰î Þóƒè¬ô ðF¾ ªêŒA«ø£‹! ð£†ì£O ñ‚èœ è†C ïìˆFò Cˆó£ ªð÷˜íI Mö£¾‚° õ¼¬è î‰î àˆFóŠ Hó«îêˆF¡ Þ÷‹ ºî™õ˜ ÜA«ôw ò£îš Í¡ø£õ¶ ÜE °Pˆ¶ Ü¿ˆîñ£èŠ «ðC»œ÷£˜. ñˆFJ™ 裃Aóv, ð£.ü.è.¾‚° ñ£Ÿø£è å¼ ÜE «î¬õ â¡ð¶ ÜõCòñ£ù å¡ø£è«õ Þ¼‚Aø¶.ªõQ²ô£M¡ ÜF𘠫î˜î™ º®‰¶ G‚«è£ôv ñ¶«ó£ ªõ¡P¼‚Aø£˜. ñ¬ø‰î ªõQ²ô£ ÜFð˜ ꣫õv Üõ˜èœ ðœO G蛄C å¡Á‚° ðƒ«èŸè„ ªê¡P¼‰î«ð£¶ ï£ìè‹ å¡P™ «ñT‚ à¬ìòE‰¶ Þ¼‰î ðœO„ CÁIJì‹ «ð£Œ ‘⡬ù àù¶ «ñT‚裙 ñ¬øò„ ªêŒ¶ M´õ£ò£’? â¡Á «è†ì «ð£¶, Þ™¬ô àƒè¬÷Š «ð£ô«õ G¬øò «ð˜è¬÷ à¼õ£‚A‚ 裆´«õ¡ â¡Á Ü‰î„ CÁI ðFôOˆî£÷£‹! CÁIJ¡ ðF¬ô G«è£ôv ñ¶«ó£¬õˆ «î˜¾ ªêŒîî¡ Íô‹ ªñŒŠð´ˆF»œ÷£˜èœ ªõQ²ô£ ñ‚èœ! ꣫õR¡ èù¾èÀ‹ ªõQ²ô£ ñ‚èO¡ èù¾èÀ‹ G¬ø«õø õ£›ˆ¶«õ£‹!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->