Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Nghiên cứu ảnh hưởng thạch cao mất nước đến thời gian đông kết và các tính chất cơ lý của xi măng pooc lăng

Nghiên cứu ảnh hưởng thạch cao mất nước đến thời gian đông kết và các tính chất cơ lý của xi măng pooc lăng

Ratings: (0)|Views: 33 |Likes:
Thạch cao thiên nhiên pha vào khi nghiền clinker có tác dụng điều chỉnh thời gian đông kết và cải thiện một số tính chất của xi măng. Tuy nhiên trong quá trình nghiền xi măng, nhiệt độ trong máy nghiền có thể lớn hơn 1000C, vì vậy thạch cao có thể bị mất nước và tồn tại ở dạng CaSO4.0,5H2O hoặc CaSO4. Sự có mặt đồng thời và hàm lượng của hai dạng thạch cao này có ảnh hưởng rất lớn đến thời gian đông kết và một số tính chất khác của xi măng.
Chất lượng của xi măng được quyết định bởi rất nhiều yếu tố, nhưng ảnh hưởng của thạch cao đến tính chất của xi măng là rất quan trọng đặc biệt quyết định đến thời gian thi công của công trình, do đó việc nghiên cứu ảnh hưởng của thạch cao mất nước đến tính chất cơ lý của xi măng là rất quan trọng và ngày càng được chú ý hơn trong nghiên cứu cũng như trong sản xuất để giảm bớt những yêu cầu khắt khe về nhiệt độ nghiền xi măng mà vẫn đảm bảo chất lượng nó.
Xuất phát từ đó em đã nghiên cứu và hoàn thành đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng thạch cao mất nước đến thời gian đông kết và các tính chất cơ lý của xi măng pooc lăng”.
Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của các dạng thạch cao mất nước đến thời gian đông kết và các tính chất cơ lý khác của xi măng theo hướng thay dần tỉ lệ thạch cao dạng CaSO4.2H2O bằng dạng CaSO4.0,5H2O và CaSO4
Chia sẽ bởi: CN.Nguyễn Thanh Tú, Phụ trách bộ môn Hóa cấp 2+3 số nhà 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn, Website: www.daykemquynhon.ucoz.com, Facebook: www.facebook.com/daykem.quynhon
Thạch cao thiên nhiên pha vào khi nghiền clinker có tác dụng điều chỉnh thời gian đông kết và cải thiện một số tính chất của xi măng. Tuy nhiên trong quá trình nghiền xi măng, nhiệt độ trong máy nghiền có thể lớn hơn 1000C, vì vậy thạch cao có thể bị mất nước và tồn tại ở dạng CaSO4.0,5H2O hoặc CaSO4. Sự có mặt đồng thời và hàm lượng của hai dạng thạch cao này có ảnh hưởng rất lớn đến thời gian đông kết và một số tính chất khác của xi măng.
Chất lượng của xi măng được quyết định bởi rất nhiều yếu tố, nhưng ảnh hưởng của thạch cao đến tính chất của xi măng là rất quan trọng đặc biệt quyết định đến thời gian thi công của công trình, do đó việc nghiên cứu ảnh hưởng của thạch cao mất nước đến tính chất cơ lý của xi măng là rất quan trọng và ngày càng được chú ý hơn trong nghiên cứu cũng như trong sản xuất để giảm bớt những yêu cầu khắt khe về nhiệt độ nghiền xi măng mà vẫn đảm bảo chất lượng nó.
Xuất phát từ đó em đã nghiên cứu và hoàn thành đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng thạch cao mất nước đến thời gian đông kết và các tính chất cơ lý của xi măng pooc lăng”.
Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của các dạng thạch cao mất nước đến thời gian đông kết và các tính chất cơ lý khác của xi măng theo hướng thay dần tỉ lệ thạch cao dạng CaSO4.2H2O bằng dạng CaSO4.0,5H2O và CaSO4
Chia sẽ bởi: CN.Nguyễn Thanh Tú, Phụ trách bộ môn Hóa cấp 2+3 số nhà 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn, Website: www.daykemquynhon.ucoz.com, Facebook: www.facebook.com/daykem.quynhon

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dạy Kèm Quy Nhơn on May 11, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/01/2014

 
 
Đồ
 án t
t nghi
p
Đạ
i h
c Bách Khoa Hà N
i Ph
m V
ă
n Quý _ L
ớ 
p CNVL Silicat_K50 1
M
C L
C
ĐẶ
T V
N
ĐỀ
 ................................................................................................................. 4 K
T QU
 NGHIÊN C
Ứ 
U LÝ THUY
T ...................................................................... 5 1. Quá trình hydrat hóa
đ
óng r
n c
a XMP ............................................................... 5 1.1 Quá trình hydrat hóa
đ
óng r
n c
a các khoáng trong XMP ............................ 5 1.1.1. Quá trình hydrat hóa các khoáng trong XMP khi không có m
t th
ch cao ...... 5 1.1.2. Quá trình hydrat hóa các khoáng trong XMP khi có m
t th
ch cao .................. 7 1.2. Quá trình hydrat hóa và
đ
óng r
n c
a
đ
á xi m
ă
ng ................................................ 9 2. T
ng quan v
 th
ch cao ............................................................................................ 11 2.1. Quan h
 gi
a các d
ng th
ch cao ....................................................................... 11 2.2. M
t s
 k
ế
t qu
 nghiên c
u th
c nghi
m ............................................................. 12 K
T QU
 NGHIÊN C
Ứ 
U TH
Ự 
C NGHI
M............................................................... 14 1. V
t li
u s
 d
ng ......................................................................................................... 14 2. Các ph
ươ 
ng pháp nghiên c
u .................................................................................... 21 3. K
ế
t qu
 nghiên c
u .................................................................................................... 24 3.1.
nh h
ưở 
ng c
a TCMN
đế
n l
ượ 
ng n
ướ 
c tiêu chu
n và th
ờ 
i gian
đ
ông k
ế
t c
a xi m
ă
ng poóc l
ă
ng .......................................................................................................... 24 3.3.
nh h
ưở 
ng c
a TCMN
đế
n c
ườ 
ng
độ
 nén c
a v
a xi m
ă
ng .............................. 29 3.4.
nh h
ưở 
ng TCMN
đế
n
độ
 
n
đị
nh th
 tích c
a
đ
á xi m
ă
ng .............................. 35 3.5.
nh h
ưở 
ng c
a TCMN
đế
n t
n th
t
độ
 s
t c
a v
a xi m
ă
ng-cát ....................... 36 3.6. Thông qua ch
p HV
Đ
T
đ
ánh giá
nh h
ưở 
ng c
a TCMN
đế
n quá trình hydrat hóa và hình thành các tinh th
 trong quá trình
đ
óng r
n ........................................... 39 K
T LU
N VÀ KI
N NGH
 ....................................................................................... 42 TÀI LI
U THAM KH
O ............................................................................................. 44
 
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
 
 
Đồ
 án t
t nghi
p
Đạ
i h
c Bách Khoa Hà N
i Ph
m V
ă
n Quý _ L
ớ 
p CNVL Silicat_K50 2
L
Ờ 
I C
M
Ơ 
N
Em xin chân thành c
m
ơ 
n s
 h
ướ 
ng d
n t
n tình c
a th
y giáo, TS T
 Ng
c D
ũ
ng và ThS Lê V
ă
n Quang, cùng các th
y cô trong b
 môn CNVL Silicat và các b
n
đ
ã góp ý, t
o
đ
i
u ki
n
để
 em hoàn thành
đồ
 án này.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
 
 
Đồ
 án t
t nghi
p
Đạ
i h
c Bách Khoa Hà N
i Ph
m V
ă
n Quý _ L
ớ 
p CNVL Silicat_K50 3
M
T S
 KÝ HI
U VI
T T
T
H
ợ 
p ch
t, thu
t ng
ữ 
 
CaO SiO
2
Al
2
O
3
 Fe
2
O
3
Xi m
ă
ng pooc l
ă
ng N
ướ 
c/Th
ch cao Th
ờ 
i gian b
t
đầ
u
đ
ông k
ế
t Th
ờ 
i gian k
ế
t thúc
đ
ông k
ế
t N
ướ 
c tiêu chu
n Hi
n vi
đ
i
n t
 Tiêu chu
n Vi
t Nam Th
ch cao t
 nhiên Th
ch cao m
t n
ướ 
c
Vi
ế
t t
t, ký hi
u
C S A F XMP N/TC T
bddk
 T
ktdk
 NTC HV
Đ
T TCVN TCTN TCMN
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->