Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 913, 8.5.2014]

Slobodna Bosna [broj 913, 8.5.2014]

Ratings: (0)|Views: 102|Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 913, 8.5.2014]
Slobodna Bosna [broj 913, 8.5.2014]

More info:

Published by: Tiskarnica on May 11, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2014

pdf

text

original

 
www.slobodna-bosna.ba
MILAN PANI]: U DAYTONU SMO SPA[AVALI SRBIJU
OD ALIJEDO BAKIRA I NAZAD
[ A M P I O N T R A N Z I C I J E
SENAD [AHINPA[I] [AJA 
 
STROGO POVJERLJIVO
DOSSIER: SENAD [AHINPA[I] [AJA
SLOBODNA BOSNA ekskluzivno objavljujedokumente biv{e Slu`be dr`avnebezbjednosti RBiH koji potvr|uju da jeSENAD [AHINPA[I] [AJA, ratni logisti~ar,poratni tajkun i dugogodi{nji prijatelj ALIJE iBAKIRA IZETBEGOVI]A, godinama biopod tajnom istragom; transkriptiprislu{kivanih razgovora otkrivaju kako je[aja 1995. gra|anima u opkoljenomGora`du i Sarajevu dopremao robu iz firmeCENEX u vlasni{tvu njegovog prijateljaALIJE DELIMUSTAFI]A, zajedno sHASETOM TIRI]EM pripremao obra~un sKOS-ovcima i UDBA-{ima, i {ta mu je BakirIzetbegovi}savjetovao nakon {to sepo~etkom 1996. OMER BEHMEN usprotivionjegovom izboru u Glavni odbor SDA
INTERVIEW
Bakir Izetbegovi}, ~lan Predsjedni{tvaBiH
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH izamjenik predsjednika SDA BAKIRIZETBEGOVI]na{ao se posljednjih danau `i`i politi~ke javnosti zbog burne sva|efrakcijskih struja unutar SDA izazvanesmjenom Bakira Alispahi}a iz Kadrovskekomisije; U razgovoru za Slobodnu BosnuIzetbegovi}govori za{to je smijenjenAlispahi}, ho}e li se Tihi}vratiti u politiku, je li iznena|en politi~kom ambicijom biv{egreisa Ceri}a, za{to je Vu~i}od jastrebapostao golub mira...
APSURD I BIROKRATIJA
BORBA ZA SJE]ANJE
Pri~a KARLA IVANDI]A je tipi~na sarajevska,mo`da i bosanskohercegova~ka-o apsurdu.Karlo je Bosanac, od oca Hrvata i majkeSrbijanke, koji je ro|en, `ivio i umro zaSarajevo. Iako je bio dobrovoljac i iako jepoginuo u jednoj od najte`ih bitaka 1992.godine, Karlovo ime nestalo je iz vojnih eviden-cija i nema ga na spomenicima, ali njegovi pri- jatelji, saborci, kom{ije i poznanici iz kvarta sebore protiv apsurdne birokratije i zaborava
KLINIKA ZA NEUROHIRURGIJU
SUJETE, BEZVLA[]E, TRAGEDIJA
Nakon {to su knji`evnik HAD@EMHAJDAREVI]i njegova supruga AMRApodnijeli krivi~nu prijavu protiv {est ljekaraKCUS-a zbog nesavjesnog lije~enjanjihove k}erke SELME, iz sarajevskogKlini~kog centra krenula je prava laviname|usobnih optu`bi za neodgovornost,nestru~nost i nepotizam; i dok ljekariKlinike za neurohirurgiju prebacujuodgovornost s jednih na druge, jedan mladi `ivot je nepovratno izgubljen
KROZ TAJNI ARHIV CIA-e
DAYTON NA DLANU
Kada je CIA skinula oznaku “tajno” sa kore-spondencije koja je tokom rata u BiHvo|ena izme|u nekada{njeg premijera SRJugoslavije MILANA PANI]A i ameri~kogpredsjednika BILLA CLINTONA, biv{i premi- jer SRJ odlu~io je da ovu prepisku objavi usvojim memoarima koji su prije petnaestakdana objavljeni u Beogradu; ova senza-cionalna ispovijest,izme|u ostalog, otkrivaklju~nu Pani}evu ulogu u organizovanju dej-tonskih mirovnih pregovora. Na{listobjavljuje najzanimljivije dijelove memoara~iji je autor MANOJLO VUKOTI]
POJAM SLOBODE
GODINE S DRUGOM BRANKOM
Navr{ilo se, 12. aprila, dvadeset godina odsmrti BRANKA MIKULI]A, “bezuvjetnog ineograni~enog bosanskohercegova~kogpatriote”; uskoro }e biti objavljena knjigaKOBNE GODINE, koju je Mikuli}napisaotokom opsade Sarajeva
VIJE]NICA, NI^IJA I SVA^IJA
BORBA ZA SIMBOL GRADA
Nakon osamnaest godina koliko je trajalaobnova, finansirana ve}inom iz fondovaEvropske unije, gra|ani Sarajeva kona~nosu do~ekali ponovno otvaranjeVije}nice, jednog od najprepoznatljivijih simbolagrada; paralelno sapodizanjem Vije}nice izpepela, rasle su i ambicije zainteresiranihstrana za zauzimanje prostora uobnovljenom veleljepnom zdanju
8.5.2014.
I
SLOBODN BOSN
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nidžara AHMETA[EVI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d. 137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
12182640283236
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->