Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MSO 8-16

MSO 8-16

Ratings: (0)|Views: 648 |Likes:
Published by marinari
Menaxhimi i Sjelljes Organizative - Pyetje pergjigje te cilat biejn ne provim PJESA 2 (Kap 8 - 16)
PERMBLEDHJE E KOLEGEVE TE UNIVERSITETIT:
AABRIINVEST
Menaxhimi i Sjelljes Organizative - Pyetje pergjigje te cilat biejn ne provim PJESA 2 (Kap 8 - 16)
PERMBLEDHJE E KOLEGEVE TE UNIVERSITETIT:
AABRIINVEST

More info:

Published by: marinari on Nov 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2010

pdf

text

original

 
1.Cila nga opcionet përshkruan funksionin e feedback-ut?
A.Motivimi dhe mjedisi,B.Situatat dhe motivimi,C.Specifikat dhe orientimi i detyrës,
D.Udhëzimi dhe motivimi, 
E.Orientimi dhe motivimi
2.
 
Tre burimet e feedbackut janë: të tjerët, detyrat dhe vetja. A.E saktë, 
B.Jo e saktë
3.
 
Sistemi i performancës tradicionale krijoi jokënaqësinë e plotë dhe hierarkinë tradicionale e rivendos në
 
bazë të strukturës organizative. Llogariten dy arsye për rritjen e popullaritetit:
A.Niveli i ulët i ngritjes së punëtorëve,B.Analizat e burimeve të shumta,C.Feedbacku tradicional,
D.Feedbacku jotradicional, 
E.Udhëheqja dhe kontrolli hierarki
4.
 
Në bazë të analizave të fundit mbi menaxhimin e burimeve njerëzore, sa përqind e kompanive kanë
 
përdorur masën e 360 të feedback-ut në vitin 2000?
A.14B.76C.49
D.32
E.66
5.
 
Evidenca e kërkimeve që çon në rritjen e masës 360 të feedback-ut na çon të shkëshillojmë ononimitetin
 
dhe simpatinë e përdorimit për pagesë dhe vendosjen e gradimeve.A.E saktë, 
B.Jo e saktë
6.
 
Feedback-u i lidhur me qëllimin e performancës ekzistuese dhe arritja e qartë, jep lidhjen e feedbacku-t
 
specifik me sjelljen e dallueshme në mënyrë që:A.Të jesh i sigurt se feedback-u jep rezultat, 
B.Sigurimi në rast të dështimit të feedbacku-t,C.Manipulimi me sistemet e shpërblimit të organizatës,D.Tipet e zhvillimeve të shpërblimeve,E.Organizimi i normave të shpërblimeve
7.
 
Maksimizimi i profitit, drejtësia, barazia, nevojat janë të gjitha pjesë e cilit faktor të sistemit të
 
shpërblimit të organizatës:
A.Tipet e shpërblimeve,B.Rezultati i dëshirave,C.Kriteri i distribuimit,D.Rezultati i sjelljes,
E.Organizimi i normave të shpërblimeve8.
 
Shpërblimet ---------------- janë të vetgarantuara. 
A.E jashtme,
B.E brendshme, 
C.E barazisë,D.E drejtësisë,E.E përforcimit
9.
 
Turntables Inc është kompani që tenton të paguaj sasinë e pagës deri në maximum. Inc mund të
 
përshkruhet si kompani e -----------:A.Maksimizimit të profitit, 
B.Energjisë së barabartë,
 
Kapitulli 8 – Performanca përmirësuese me
 
feedback-un, shpërblimet dhe përforcimi pozitiv
 
C.Fokusimit të barabartë,D.Orientimit të brendshëm,E.Orientimit të jashtëm
10.Sipas shpërblimeve normat ---------- shpërblehen duke u alokuar proporcionalisht me kontributet. 
A.E parashikimit,
B.E drejtësisë, 
C.E barazisë,D.E organizimit,E.E lidhjes
11.
 
Cili kriter për distribuimin e shpërblimeve përfshin rezultatet e kuptueshme për individët, grupet, 
 
performancën e organizatës, kualitetin dhe kuantitetin e performancës:
A.Performancë:konsideratat,B.Performancë:veprimet,C.Performancë:sjellja,
D.Performancë:rezultatet, 
E.Performancë:motivet
12.
 
Puna e përbashkët, bashkëpunimi, marrja e rezikut dhe kreativiteti, të gjitha konsiderohen të jenë pjesë
 
e cilit kriter të përgjithshëm për distribuimin e shpërblimeve?
A.Performancë:konsiderata,
B.Performancë:veprimi dhe sjellja, 
C.Performancë:suksesi,D.Performancë:rezultati,E.Performancë:përfundimet
13.
 
Kriteri ----------- për distribuimin e shpërblimeve involvon marrëveshjen me blerësin, natyrën e punës, 
 
drejtësinë, zotësimin dhe nivelin e hierarkisë:
A.
Joperformanca:konsiderata, 
B.Performancë:konsiderata,C.Performancë:veprimi dhe sjellja,D.Performancë:suksesi,E.Performancë:rezultatet
14.
 
se Tamia Felberg, menaxher i suksesshëm i firmës CPA Nju York, i dukje shumë
 
shpërblimet monetare dhe mungesën e shpërblimeve në “efektet falenderuese”, atëherw Tamia do të
 
kuptoj se motivet e tij do të:
A.Rrisin performancën,B.Siguroj në rast të dështimit të feedbackut,
C.Bind pse shpërblimet humbin motivimin, 
D.Përmirwsoj shpërblimet e buta,E.Mposhtw negociatat e shpërblimeve
15.
 
Vazhdimi i përdorimit të praktikës motivuese duke përfshirë pezullimin, rritjen e këshillës dhe pritjes, 
 
kompenzim i tepërt ekzekutiv, të gjitha konsiderohen mënyra të përkrahjes së nëpunësve për të
 
negociuar tipe të ndryshme të shpërblimeve.
A.E saktë,
B.Jo e saktë16.
 
------------- formulon ligjet e veta efektive, i cili thotë se konsekuenca e sjelljes së papërshtatshme tenton
 
të përsëritet derisa konsekuenca e sjelljes së papërshtatshme tenton të zhduket:
A.Skinner,B.Maslow,C.Jenkins,
D.Thorndike, 
E.Mille
17.
 
Sjellja operuese përshkruan proporcion shumë të vogël të rritjes së sjelljes njerëzore si “dalja e lotëve
 
derisa qërohen qepët”.
A.E saktë,
B.Jo e saktë
 
18.------------ është proces përmes dobësimit të sjelljes, gjithashtu prezentimi i mundshëm i diçkaje të
 
inatosur ose tërheqjes së mundshme.A.Dënimi, 
B.Zhdukja,C.Riforcimi negativ,D.Përforcimi pozitiv,E.Përforcimi i vazhdueshëm.
19.
 
-------------- është dobësim i sjelljes nga injoranca dhe sigurimit se nuk është i përforcuar:
A.Dënimi,
B.Zhdukja, 
C.Riforcimi negativ,D.Përforcimi pozitiv,E.Përforcimi i vazhdueshëm
 
1.Ekzistojnë dy modele themelore në procesin e vendimmarrjes: modeli racional dhe iracional. 
A.E saktë,
B.Jo e saktë
 
2.Sipas modelit racional, cili është hapi i parë i vendimmarrjes?
A.Nxjerrja alternative e zgjedhjes,B.Selektimi i zgjedhjes,C.Implementimi i zgjedhjes,D.Evoluimi i zgjedhjes,
E.Identifikimi i problemit
 
3.Cili është hapi i fundit në vendimmarrje sipas modelit racional?
A.Nxerrja alternative e zgjedhjes,B.Selektimi i zgjedhjes,
C.Implementimi dhe evoluimi i zgjedhjes,
D.Evoluimi i problemit,E.Identifikimi i problemit
 
4.------------------ paraqet detyrimet që kufizojnë vendimmarrjen. 
A.Optimizmi,
B.Kufizimi racional
C.???D.Kënaqësia,E.Direktivat ndihmëse
 
5.Rregullat që godasin ose shortcuts që njerëzit i përdorin për reduktimin e nevojave të proceseve
 
informative quhet:A. ??????????
 
6.Amanda, menaxhere e burimeve njezore r Clean Lawn Tools, argumenton dhënje
 
mëditjeve për trajnimin universitar, pasi që mëditjet e kaluara nga ky universitet shkuan për t’u
 
bërë kryes të mirë të detyrave. Është shembull i cilës nga opcionet:
A.Gjykim,B.Përdorim,
C.rfaqësues, 
D.Ndihmës,E.Joanaliti
 
7.Nëse Toshio përdor kalkulatorin, ekuacionin matematikor dhe kompjuterin për analiza dhe
 
evoluim të alternativave, sipas Tashia cila strategji preferohet të përdoret?A.Ndihma strategjike analitike, 
B.Dizajnimi i strategjisë së detyrave,C.Jondihma analitike e strategjisë,D.Strategjia analitike,
 
KAPITULLI 9

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nitti47 liked this
Heroid liked this
nitti47 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->