Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bien Ban Dai Hoi Chi Doan

Bien Ban Dai Hoi Chi Doan

Ratings:
(0)
|Views: 284|Likes:
Published by nguyenduyloves

More info:

Published by: nguyenduyloves on Nov 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
BIEÂN BAÛN ÑAÏI HOÄI CHI ÑOAØN C1TH3
NHIEÄM KYØ 2006 – 2007

I. THÔØI GIAN, ÑÒA ÑIEÅM:
-
Thôøi gian
: töø
10
h
30
ñeán
11
h
30
(15/12/2006)
Ñòa ñieåm
 
Phoøng A1 – Tröôøng Cao Ñaúng Kinh Teá – Coâng NgheäTp.HCM (Cô sôû A)II. THAØNH PHAÀN THAM DÖÏ:
-
Soá ñoaøn vieân coù maët laø 20 Ñoaøn vieân, treân toång soá ñoaøn vieânChi ñoaøn laø 28 Ñoaøn vieân.
III. NOÄI DUNG:
1.
Ñ/c
Traàn Theá Phöông
- Tröôûng ban Thaåm tra tö caùch ñaïi bieåuñoïc bieân baûn Thaåm tra tö caùch ñaïi bieåu.2.Chaøo côø, tuyeân boá lyù do, giôùi thieäu ñaïi bieåu
a/. Chaøo côøb/. Tuyeân boá lyù doc/. Giôùi thieäu ñaïi bieåu.+
Ñ/c
 
Vuõ Leâ Baûo Aân
- Phoù Bí thö Lieân Chi Khoa Ñoaøn Ñieän –Ñieän Töû – Tin Hoïc+
Ñ/c
 
Leâ Nguyeân Thieân Trí 
- Phoù Bí thö Lieân Chi Ñoaøn KhoaC.Khí – X.Döïng – S.Hoïc+
Ñ/c
 
Nguyeãn Huyønh Long
- Phoù Bí thö Lieân Chi Ñoaøn KhoaQuaûn Trò
3.
Ñaïi hoäi bieåu quyeát thoâng qua danh saùch Ñoaøn Chuû tòch goàm03 ñoàng chí.
1.
Ñ/c
 
Huyønh Kim Long
2.
Ñ/c
Leâ Nguyeãn Thanh Toaøn
3.
Ñ/c
Nguyeãn Hoaøi Sôn
 
20 / 20 ñoàng yù, chieám 100 %
ÑOAØN TNCS HOÀ CHÍ MINHBCH THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINHBCH ÑOAØN TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KINH TEÁ– COÂNG NGHEÄ Thaønh Phoá Hoà Chí Minh(HIAST)BCH LIEÂN CHI ÑOAØN ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ –TIN HOÏC-----------------------------ÑAÏI HOÄI CHI ÑOAØN C1TH3
TP.HCM, ngaøy 08 thaùng12 naêm 2006
 
00 / 00 khoâng ñoàng yù, chieám 00 %
 YÙ kieán khaùc:
Khoâng coù yù kieán
Ñoaøn Chuû tòch leân laøm vieäc.
4.
Ñoaøn Chuû tòch ñieàu khieån Ñaïi hoäi bieåu quyeát thoâng qua danhsaùch Ban Thö kí goàm 02 ñ/c:
1.
Ñ/c
 
Leâ Thò Khaûi Huyeàn
 2.
Ñ/c
Nguyeãn Ñöùc Khoa
20 / 20 ñoàng yù, chieám 100 %
00 / 00 khoâng ñoàng yù, chieám 00 %
 YÙ kieán khaùc:
Khoâng coù yù kieán
Ban Thö kí leân laøm vieäc.
5.
Ñ/c
 
Huyønh Kim Long
, TM Ñoaøn Chuû tòch, trình baøy toùm taét
Döï thaûoBaùo caùo hoaït ñoäng c
a Chi ñoaøn
 
C1TH3
trong th
ờ 
i gian laâm thôøi.
6.
Đ
/c.
Huyønh Kim Long
, TM Ñoaøn Chuû tòch, trình baøy toùm taét
Döï thaûoChöông trình hoaït ñoäng cuûa Chi ñoaøn
C1TH3
nhieäm 2006– 20077.Ñaïi hoäi thaûo luaän veà caùc noäi dung trong vaên kieän :
Ñaïi hoäi ñoùng goùp yù kieán - Ñoaøn Chuû tòch giaûi trình (YÙ kieán thaàycoâ, BCH ÑK neáu coù):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.Bieåu quyeát thoâng qua vaên kieän Ñaïi hoäi:
-
Baùo caùo toång keát :
20
/
20
ñoàng yù, chieám
100
%
 
00
/
00
khoâng ñoàng yù, chieám
00
%
 YÙ kieánkhc: .................................................................................................………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
-
Phöông höôùng hoaït ñoäng nhieäm kì 2004-2005
20
/
20
ñoàng yù, chieám
100
%
Ñaïi Hoäi ñaõ thoâng Baûn Baùo Caùo cuûa Chi Ñoaøn vaø Phöông höôùngcuû nhieäm kyø 2006 – 2007.Vaên kieän cuõng ñaõ ñöôïc thoâng qua
 
 
00
/
00
khoâng ñoàng yù, chieám
00
%
 YÙ kieánkhc: .................................................................................................……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
9.
Bieåu quyeát thoâng qua
Ñeà aùn nhaân söï BCH Chi ñoaøn nhieämkyø 2006 – 2007:* Ñ/c Nguyeãn Hoaøi Sôn
,
Thay maët Ñoaøn Chuû tòch, giôùi thieäutieâu chuaån vaø cô caáu BCH Chi ñoaøn C1TH3 nhieäm kì 2006 - 2007.
Veà tieâu chuaån BCH Chi ñoaøn:
Coù phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùcloái soáng toát, coù naêng löïc vaø hieäu quaû trong coâng taùc,coù trình ñoä hoïc vaán 12/12, coù nghieäp vuï, söùc khoeû, coùmoái quan heä toát vaø ñöôïc Ñoaøn vieân taïi Chi Ñoaøn tínnhieäm.
20
/
20
ñoàng yù, chieám
100
%
 
00
/
00
khoâng ñoàng yù, chieám
00
%
 YÙ kieánkhc: ............................................................................................……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
Veà soá löôïng thaønh vieân BCH
:
03
ñoàng chí 
20
/
20
ñoàng yù, chieám
100
%
 
00
/
00
khoâng ñoàng yù, chieám
00
%
 YÙ kieánkhc: ............................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
* Ñoaøn Chuû tòch giôùi thieäu danh saùch ÖÙng cöû vieân BCH Chi ñoaøn goàm ……… ñ/c:
1.
Ñ/c
 
Vuõ Ñình Thieän
2.
Ñ/c
 
Leâ Nguyeãn Thanh Toaøn
3.
Ñ/c
 
Phaïm Vaên Khaùnh
4.
Ñ/c
 
Nguyeãn Ñình Leâ
 5.
Ñ/c
 
Nguyeãn Hoaøi Sôn
 Töï öùng cöû (giôùi thieäu mình):
Khoâng coù
Bieåu quyeát thoâng qua danh saùch ÖCV:-
20
/
20
ñoàng yù, chieám
100
%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->