Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tìm hiểu về phương pháp sắc ký trao đổi ion

Tìm hiểu về phương pháp sắc ký trao đổi ion

Ratings: (0)|Views: 41|Likes:
Ngày nay với sự pháp triển nhanh của khoa học công nghệ thực phẩm, đã tạo ra nhiều đã tạo ra nhiều sản phẩm thực phẩm vời nhiều chủng loại khác nhau để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người.
Có nhiều loại thực phẩm dễ bị hư hỏng hoặc để kéo dài thời gian bảo quản,… để đạt dược nguồn nguyên liệu hay sản phẩm như mong muốn cần sử dụng chất bảo quản hay thuốc bảo vệ thực vật, nhưng có nhiều khi người ta sử dụng vượt quá nồng độ cho phép gây ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng, thiệt hại lớn đến doanh nghiệp, tổn thất nền kinh tế Quốc gia. Sự ra đời và phát triển của ngành phân tích thực phẩm dã tạo ra nhiều thiết bị phân tich nhanh và chính xác cung đã giải quyết một phần nào đố về các vấn đề này.
Vì thế, nhóm chúng em quyết định chọn mảng “phân tích thực phẩm bằng phương pháp sắc ký”, kết hợp với phương pháp trao đổi ion để thực hiện nghiên cứu một đề tài hoàn chỉnh, đó là: “Tìm hiểu về phương pháp sắc ký trao đổi ion”
Chia sẽ bởi: CN.Nguyễn Thanh Tú, Phụ trách bộ môn Hóa cấp 2+3 số nhà 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn, Website: www.daykemquynhon.ucoz.com, Facebook: www.facebook.com/daykem.quynhon
Ngày nay với sự pháp triển nhanh của khoa học công nghệ thực phẩm, đã tạo ra nhiều đã tạo ra nhiều sản phẩm thực phẩm vời nhiều chủng loại khác nhau để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người.
Có nhiều loại thực phẩm dễ bị hư hỏng hoặc để kéo dài thời gian bảo quản,… để đạt dược nguồn nguyên liệu hay sản phẩm như mong muốn cần sử dụng chất bảo quản hay thuốc bảo vệ thực vật, nhưng có nhiều khi người ta sử dụng vượt quá nồng độ cho phép gây ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng, thiệt hại lớn đến doanh nghiệp, tổn thất nền kinh tế Quốc gia. Sự ra đời và phát triển của ngành phân tích thực phẩm dã tạo ra nhiều thiết bị phân tich nhanh và chính xác cung đã giải quyết một phần nào đố về các vấn đề này.
Vì thế, nhóm chúng em quyết định chọn mảng “phân tích thực phẩm bằng phương pháp sắc ký”, kết hợp với phương pháp trao đổi ion để thực hiện nghiên cứu một đề tài hoàn chỉnh, đó là: “Tìm hiểu về phương pháp sắc ký trao đổi ion”
Chia sẽ bởi: CN.Nguyễn Thanh Tú, Phụ trách bộ môn Hóa cấp 2+3 số nhà 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn, Website: www.daykemquynhon.ucoz.com, Facebook: www.facebook.com/daykem.quynhon

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dạy Kèm Quy Nhơn on May 12, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/13/2014

 
TR
ƯỜ 
NG
Đ
H CÔNG NGHI
P TP H
 CHÍ MINH VI
N CÔNG NGH
 SINH H
C & TH
Ự 
C PH
M B
 MÔN: PHÂN TÍCH TH
Ự 
C PH
M

 
TI 
 Ể 
U LU 
 Ậ 
 N
Gi
ng viên h
ướ 
ng d
n: NGUY
N
ĐỨ 
C V
ƯỢ 
NG L
ớ 
p:
Đ
HTP 4 TLT
Tp. HCM, tháng 11 n
ă
 m 2011
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
 
 1
VI
N CÔNG NGH
 SINH H
C VÀ TH
Ự 
C PH
M GVHD: NGUY
N
ĐỨ 
C V
ƯỢ 
NG 
 B
 MÔN:
 PHÂN TÍCH
ĐỊ
NH L
ƯỢ 
NG
 
 
 
TI 
 Ể 
U LU 
 Ậ 
 N:
DANH SÁCH NHÓM STT THÀNH VIÊN MSSV NHI
M V
 1
Nguy
n Lê Th
o Hoàng
10320561 Tìm kiêm n
i dung 2
Cáp Th
 Thanh Huy
n
10378431 Tìm kiêm n
i dung 3
Ph
m Th
 Lang
10347691 Tìm kiêm n
i dung 4
Mai Th
 C
m Nhung
10369471 Tìm kiêm n
i dung 5
Nguy
n Th
 H
ng Nhung
10318501 Tìm kiêm n
i dung 6
Nguy
n Ph
ướ
c Quang
10321621 Tìm kiêm n
i dung 7
Đ
inh Quang Thành
10347681 T
ng h
p n
i dung, ch
ỉ 
nh s
a n
i dung 8
Đỗ
 T
n Th
nh
10323171 Tìm kiêm n
i dung 9
H
 Hu
nh Ph
ướ
c Th
ng
10312591 Tìm kiêm n
i dung 10
Tr
n Qu
c Th
ng
10353351 Tìm kiêm n
i dung 11
Bùi Th
 Kim Thoa
10345141 Tìm kiêm n
i dung 12
Hà Thanh Tú
10323591 Tìm kiêm n
i dung 13
Nguy
n Th
 Thùy Vân
10319101 Tìm kiêm n
i dung
Tp. HCM, tháng 11 n
ă
 m 2011
 
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
 
 2
L
Ờ 
I C
M
Ơ 
N
 Qua th
ờ 
i gian th
c hi
n bài ti
u lu
n v
ớ 
i ch
 
đề
 “TÌM HI
U V
 PH
ƯƠ
NG PHÁP S
C KÝ TRAO
ĐỔ
I ION”
đ
ã giúp chúng em hi
u sâu h
ơ 
n v
 ph
ươ 
ng pháp S
c ký trao
đổ
i ion trong Phân tích
đị
nh l
ượ 
ng c
a ngành Hóa h
c c
ũ
ng nh
ư
 trong ngành công ngh
 th
c ph
m, v
 ph
ươ 
ng pháp phân tích th
c ph
m b
ng s
c ký trao
đổ
i ion;
đồ
ng th
ờ 
i giúp nâng cao các k
 n
ă
ng c
n thi
ế
t khi làm bài ti
u lu
n.
Để
 có
đượ 
c nh
ng
đ
i
u
đ
ó là nh
ờ 
 s
 giúp
đỡ 
 c
a m
i ng
ườ 
i. Chúng em xin chân thành cám
ơ 
n: Tr
ườ 
ng
Đ
H Công Nghi
p HCM
đ
ã t
o
đ
i
u ki
n cho chúng em
đ
ã t
t nghi
p
đượ 
c ti
ế
p t
c h
c liên thông lên
Đạ
i h
c t
i
đ
ây. Vi
n CN Sinh H
c Và Th
c Ph
m
đ
ã cung c
p các tài li
u h
c t
p môn “Phân tích th
c ph
m”
đế
n chúng em
để
 dùng làm c
ơ 
 s
ở 
 th
c hi
n bài ti
u lu
n này. Th
y: Nguy
n
Đứ
c V
ượ 
ng
đ
ã t
n tình h
ướ 
ng d
n cho c
 l
ớ 
p nói chung và nhóm chúng em nói riêng
để
 có th
 hoàn thành tr
n v
n bài ti
u lu
n này. Gia
đ
 ình, b
n bè
đ
ã
độ
ng viên và giúp
đỡ 
.
Tp. HCM, tháng 11 n
ă
 m 2011
Nhóm: S
c ký trao
đổ
i ion
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->