Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
วิถีชีวิตชนเผ่าม้ง

วิถีชีวิตชนเผ่าม้ง

Ratings: (0)|Views: 6,214 |Likes:
ข้อมูลจากพิพิธภันฑ์ชนเผ่าออนไลน์
ข้อมูลจากพิพิธภันฑ์ชนเผ่าออนไลน์

More info:

Published by: นายกะเหรี่ยง on Nov 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
หนาบาน
:
กะเหรี ่ยง
:
เมี ่ยน
:
ลาหู 
:
ลีซู
:
อาข
:
เผาอื ่นๆ
 
พิพิธภัณฑ
 
ขอมูลทั ่วไป
 
วิถีชีวิ
 
บาน
 
ประเพณี
 
การแตงกาย
 
ศิลปะ
 
ความเชื ่
 
ภาษา
 
บทความ
 
ปจจุบั
ประวัติและความเปนมา
(History of the Hmong people) 
ยังไมมีผู  ใดสามารถสรุปไดวาชนชาติมงมาจากที ่ไหน
 
แตสันนิษฐานกันวามงคงจะอพยพมาจากที ่ราบสูงธิเบต ไซบีเรี
 
และมองโกเลี
 
เขาสู ประเทศจี
 
และตั  ้งหลักแหลงอยู แถบลุ มแมน้ ําเหลือง
(
แมน้ ําฮวงโห
)
เมื ่อราว
3,000
ปมาแล
 
ซึ ่งชาวเขาเผามงจะตั  ้งถิ ่นฐานอยู ในมณฑลไกวเจา
 
ฮุนหนํ
 
กวางสี
 
และมณฑลยูนานมงอาศัยอยู ในประเทศจีนมาหลายศตรรษ
 
จนกระทั ่
 
ประมาณคริสตศตวรรษที ่
17
ราชวงคแมนจู
(
เหม็
)
มีอํานาจในประเทศจี
 
กษัตริยจีนในราชวงคเหม็งไดเปลี ่ยนนโยบายเปนการปราบปราม เพราะเห็นวามงที ่เปนผู  ชายสวนใหญแลวรูปรางหนาตาคลายกับคนรัสเซี
 
ทําใหคนจีนคิดว
 
มงเปนคนรัสเซี จึงเปนเหตุใหมีการปราบปรามมงเกิดขึ  ้
 
โดยใหชาวมงยอมจํานน
 
และยอมรับวัฒนธรรมของจี และอีกประการหนึ ่งคือเห็นว
 
มงเปนพวกอนารยชนแหงขุนเขา
(
คนปาเถื ่อน
)
จึงไดมีการตอสู  กันอยางรุนแรงในหลายแห
 
เช
 
ในเมืองพังหยุนในป
 
.
.2009
และการตอสู  ในมณฑลไกวเจาในระหวาง
 
.
. 2276 - 2278
และการตอสู  ในมณฑลเสฉวนในระหวาง
 
.
. 2306 – 2318 
ในที ่สุ
 
ชาวมงประสบกับความพายแพ
 
สูญเสียพลรบ
 
และประชากรเปนจํานวนมากในที ่สุดมงก็เริ ่มอพยพถอยรนสู 
 
ทางใต
 
และกระจายเปกลุ มยอย
 
 
กลับขึ  ้นอยู บนที ่สูงปาเขาในแควนสิบสองจุไทย
 
สิบสองปนนาและอีกกลุ มไดอพยพไปตามทิศตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรลาว บริเวณทุ งไหหินเดียนเบียนฟู
 
โดยมีหัวหนามงคนหนึ ่
 
คื
 
นายพลวังปอ
 
ไดราบรวมมและอพยพเขาสู ประเทศไทยเมื ่อประมาณ
 
.
. 2400
เศษ
 
เปนตนมา
 
ปจจุบันชาวมงสวนใหญในประเทศไทย
 
ตั  ้งถิ ่นฐานอยู ตามภูเขาสู หรือที ่ราบเชิงเขาในเขตพื  ้นที ่จังหวัดเชียงราย
 
พะเยา
 
นาน
 
เชียงใหม
 
แมฮองสอน
 
แพร
 
ลําปาง
 
กําแพงเพชร
 
เลยพิษณุโลก
 
เพชรบูรณ
 
สุโขทั
 
และตาก
 
มีจํานวนประชากรทั  ้งสิ  ้นประมาณ
151,080
คน
มงดํ
 
หรือมงเขียว หรือมงน้  ําเงิ มงดาว
 
หรือมงลาย
 
หรือมงกั  ๊วมะบา
 
หนาบาน
:
กะเหรี ่ยง
:
เมี ่ยน
:
ลาหู 
:
ลีซู
:
อาข
:
เผาอื ่นๆ
 
พิพิธภัณฑ
 
ขอมูลทั ่วไป
 
วิถีชีวิ
 
บาน
 
ประเพณี
 
การแตงกาย
 
ศิลปะ
 
ความเชื ่
 
ภาษา
 
บทความ
 
ปจจุบั
 
ในอดีตมงเปนชนกลุ มหนึ ่งที ่อาศัยอยู ตามภูเขากับธรรมชาติ
 
โดยสวนใหญแลวมงจะมีความเชื ่อเรื ่อง
 
ภูตผีมาก
 
ดังนั  ้นจึงกลายเปนเรื ่องเล มากมาย
 
และเปนนิทานสอนใหมงรุ นลูกรุ นหลานตอมาไดเป
 
อยางดี
 
เชนเรื ่องปู  ปางแช
 
เรื ่องยอเหลาจั  ๊
(
หนุ มกําพร
)
นิทานเรื ่องปู  ปางแช
 
กาลครั  ้งหนึ ่งมีครอบครัวมงครอบครัวหนึ ่งมีฐานะปานกลาง
 
ซึ ่งอาศัยอยู ตามลําน้ ําแมโขง
 
และเปนครอบครัวที ่อบอุ นมาก
 
อยู ดวย กันมานาน
 
และฝายภรรยาของปางแช
 
ก็ไมมีลูกเลยจนสามีปางแช อยากไดลูกมาก
 
สามีปางแชจึ
 
ไดออกแสวงหาภรรยาคนที ่สองเพื ่ ที ่จะไดกําเนิดบุตร
 
แลวฝายสามีปางแชจึงหาได
 
ภรรยาคนที ่สอง
 
และไดพามาอาศัยอยู ดวยกันกับภรรยาคนแรก
 
คนทั  ้งสามจึงอยู ดวย กันอยางมีความสุ
 
แตเนื ่องจากฝาย
 
สามีปางแชตองใหเกียรติแก ภรรยาคนแรกเสมอ
 
ทําใหฝายเมียนอยเกิดอิจฉาเมียหลวงมาก
 
จนกระทั ่
 
วันหนึ ่งภรรยาทั  ้งสองตางก็ตั  ้งทองพรอมกั
 
และปลอยใหสามีปางแชตองเขาไปทํางานในไรอยู คนเดียว
 
เมื ่อภรรยาทั  ้งสองทองแก ขึ  ้นทุกวั
 
จนใกลคลอด
 
ฝายสามีปางแชจึงตองรับภาระหนั
 
ตองไปทํางานในไร
 
 คนเดียวตลอด
 
อยู มาวันหนึ ่งสามีปางแชไปทํางานในไร
 
และปลอยใหภรรยาทั  ้งสองดูแลกันเองซึ ่งครบ
 
กําหนดแลวภรรยานอยจึงคลอดลูกออกมาเปนลูกผู  หญิ
 
สวนภรรยาหลวงคลอดทีหลั และคลอดไดลูกผู  
 
ชายหนาตานารักนาชังมาก
 
เมียนอยซึ ่งเปนคนทํ คลอดใหกับเมียหลวงและหลังจากเมียหลวงคลอดแล
 
เมียหลวงออนแรงมาก
 
ซึ ่งเมียนอยมีความอิจฉาเมียหลวงเปนทุนเดิมอยู แล
 
เมียนอยจึงไดนําผาออมมาห
 
ลูกชายของเมียหลวงไปใหควายกินพอควายเห็นก็เขาไปดม
 
แลวเลียและจากไปโดยที ่ไมกิ
 
เมียนอยเห็นเชนนั  ้นจึงไดนําไปใหวัวกิ
 
พอวัวเห็นวัวก็ เขาไปดมแตไมยอมกิ
 
แตเมียนอยพยายามนํ
 
ไปในปากวั
 
ซึ ่งวัวมีความสงสารลูกชายคนนี  ้
 
แตแมวัวจําเปนที ่ตองกลื ลูกชายเมียหลวงเขาไป
 
ดังนั  ้นแมวัวจึงไดอธิฐานวาหาก
 
ขาพเจาตองกลืนลูกชายคนนี  ้เขาไป
 
ขอใหสิ ่งศักดิ  ์สิทธิ  ์ที ่อยู ใน ภิภพนี  ้
 
จึงดลบันดานใหลูกชายคนนี  ้ปลอดภั
 
จากนั  ้นแมวัวจึงไดกลืนลูกชายของเมียหลวงไปเรียบรอย
 
ตกตอนเย็นสามีปางแชกลับจากทํางานในไรดวยความดีใจที ่จะไดเห็นลู ของตัวเอง
 
พอกลับถึงบานเมียนอยจึงไดนําลูกสาวมาให
 
สามีปางแชดูจากนั  ้ ฝายสามีก็ถามถึงลูกของเมียหลวงล
?
เมียนอยจึงพูดขึ  ้นวาทองของเมียหลวงนั  ้ เปนแคทองลมเท
 
นั  ้นไมสามารถที ่จะคลอดมาได
 
ฝายสามีไดฟงเชนนั  ้นจึงมี โมโหเมียหลวงมาก
 
จึงไดไลเมียหลวงไปอยู ในคอกวัวกับวั
 
และใหมาทํางานในไรทุกวันพรอมกับใหไปเลี  ้ยงวัวดวย
 
ซึ ่งกาลเวลาผานไป
1 - 2
ปแลวแมวัวที ่กลื ลูกชายเมียหลวง
 
เขาไปทองก็เริ ่มแกและออกลูกมาเปนลูกวัวตัวผู  ซึงลูกวัวตัวนี  ้ สวยมากและเมียหลวงไปเลี  ้ยวัวทุกวันทําใหเมียหลวงเกิ
 
ความรักและผูกพันกั ลูกวัวตัวนี  ้มาก
 
ในบางวันที ่ไลวัวไปเลี  ้ยงนั  ้นลูกวัวตองมานอนขางๆเมียหลวง ตลอดเวลาและเมี
 
หลวงก็พยายามทําความสะอาดลูกวั
 
อยู มาวันหนึ ่งเมียหลวง ไดไลฝูงวัวไปเลี  ้ยงและดวยความคิดถึงลูกของตัวเองมาก
 
จึงไดพร่ ําออกมาแล น้ ําตาของเมียหลวงหยดใสนัยสตาของลูกวั
 
แลวลูกวัวก็เปลี ่ยนรางกลายเป มนุษยขึ  ้นมา
 
แล
 
เมียหลวงกับลูกชายไดกอดกันดวยความรั
 
และลูกชายของเมียหลวงก็ไดชวยแมของตัวเองปกผาชวยแมเลี  ้ยงฝูงวั
 
ทุกวั
 
พอตกเย็นลูกชายของเมียหลวงก็เปลี ่ยนรางเปนลูกวัวดังเดิ
 
เพื ่อที ่จะไดกลับบานเมียนอยก็เริ ่มสังเกตเมียหลวง วาทําไมมีความสุขกับการเลี  ้ยงวัวมาก
 
ซึ ่งเมียนอยก็รู  อยู วาลูกวัวนั  ้นเปนลูกชายของเมียหลวงเอง
 
หลังจากนั  ้นเมียนอยเริ ่ คิดที ่จะทําลายลูกวั
 
ตัวนี  ้โดยการแกลงไมสบายเปนไขทุกวั
 
และปลอยใหสามีปางแชกับเมียหลวงสองคนทํางานในไร เทานั  ้
 
เมื ่อสามีปางแชกลับจากที ่ทํางานในไรเมียนอยก็หาวิธีการพูดใหสามีปางแชว
 
 
 
ใหสามีปางแชไปดูดวงที ่หนาผาวาตัวเองเปนอะไร
 
และอะไรเปอัปมงคลจึงทําให
 
ตัวเองไมสบายเชนนี  ้
 
เมียนอยจึงได
 
บอกทางใหกับสามีปางแช ไปดูดวงที ่หนาผา
 
สวนเมียนอยก็ไปทางลัดและไปถึงกอนสามีปางแช
 
พอสามีปางแชไปถึ
 
ก็เริ ่มจุดธูปเทียนแลวนําไปปกไวที ่หนาผาแลวเอยถามว
 
เมียนอยของขาไมสบายมากขาจะทําอยางไรเมียนอยขาจึ
 
จะหาย
 
เมียนอยซึ ่งซุ มอยู ดาน หลังอยู กอนแลวจึงพูดออกไปว
 
เจาตองเอาผาปกของเมียหลวงของเจามาทําพิ ธี
 
รักษา
 
เมียนอยเจ
 
เพราะผาปกของเมียหลวงเจาเปนอัปมงคล
 
ตองนํามารักษา เทานั  ้นจึงจะหาย
 
หากวาไมไดนํามาทําการ
 
รักษาก็จะไมหาย
 
ฝายสามีปางแชได ฟงดังนั  ้นจึงรับปากแลวกลับบาน
 
สวนเมียนอยเดินโดยใชทางรัดก็กลับถึงบาน
 
กอนสามีปางแชอี
 
พอสามีปางแชกลับถึงบาน
 
ฝายเมียนอยก็ทําเสียงออดๆ แอดๆถามสามีวาไปดูดวงแลวเจาที ่หนาผา
 
วาอยางไรบาง
 
ฝายสามีก็บอกวาตอง เอาผาปกของเมียหลวงมาทําการรักษาถึงจะหาย
 
แลวเมียนอยก็บอกกับสามีว งั  ้
 
ก็ใหรีบจัดการทันที
 
เพื ่อตัวเองจะไดหายสักที
 
ฝายสามีปางแชจึงไดนําผาป ของเมียหลวงมาทําพิธีในการรรักษา
 
โดยการเผาเรียบรอย
 
ในวันตอมาเมียหลวง ไดนําฝูงวัวไปเลี  ้ยงอีกแลวลูกวัวจึงไดพูดวาแมของตัวเองว
 
ลูกจะชวยแม
 
ปกผผืนใหมใหแมอี
 
จากนั  ้นลูกวัวกับเมียหลวงไดสนิทสนมกันมาก
 
เพราะทั  ้งคู เป สายเลือดเดียวกันจึงมีความผูกพั
 
หลังจากนั  ้นลูกวัวก็เติบใหญขึ  ้
 
เมียนอยจึงคิดวาจะทําอยางไรกับลูกวั ตัวนี  ้
 
เพื ่อที ่จะไดทําลายเมียหลวงไดเต็มที ่
 
เมียนอยเริ ่มคิดแผนอีกครั  ้งโดยการ
 
แกลงปวยอี
 
แลวใหสามีปางแชชวยไปดูดวงที ่หนาผาอีกครั  ้
 
พอสามีปางแชไปถึ
 
เมียนอยก็ไปถึงกอนอยู แลวจึงไดบอกกับสามีปางแชว
 
ตองนําลูกวั
 
ตัวนั  ้ มาทําการรักษา
 
โดยการ
 
นําวัวมาทําผี
(
อัวะงู  ดั  ้
)
จึงจะหาย
 
พอสามีปางแชกลั ถึงบาน
 
เมียนอยจึงถามวาเจาที ่หนาผาเคาพูดอยางไร
 
สามีปางแชจึงบอกวาเป
 
เพราะลูกวัวเปนอัปมงคลฉะนั  ้นตองนําลูกวัวมาทําการรักษาจึงจะหาย
 
พอวันรุ  ขึ  ้นสามีปางแชจึงไดบอกกับเมียหลวงวาใหนําลูกวัวไปเลี  ้ยงแล
 
วันถัดไปจะนํ ลูกวัวมาทําพีธี
 
รักษาเมียนอยเพื ่อใหเมียนอยหายจากโรคเสี
 
พอเมียหลวงไดนําฝูงวัวไปเลี  ้ยงจึงไดบอกกับลูกวัวว
 
พรุ งนี  ้เจาตองถู
 
พอเจานําไปฆาเพื ่อทํ การรักษาเมียนอย
 
ลูกวัวกับเมียหลวงจึงไดหากลอุบายเพื ่อที ่จะใหลูกวัวรอดพ จากการถูกฆาวันพรุ งนี  ้
 
โดยที ่ใหเมียหลวงหรื
 
แมของลูกวั
 
ใหไปตักน้ ํามารด บริเวณที ่จะนําลูกวัวไปผูกเพื ่อทําการฆ
 
พอถึงเวลาฆาแลวลูกวัวจะพยายามวิ ่งหนีทุกหนทาง
 
เพื ่อใหหลุดพนจากตอไมที ่ผูกอยู 
 
แลวพอถึงวันรุ งขึ  ้นก็ถึงวั ที ่ตองนําลูกวัวมาทําพิธีรักษาเมียนอย
 
เมียหลวงก็ไดทําตามแผนที ่วางไวทุกประการ
 
และถึงเวลาฆาลูกวัวไดวิ ่งไป
 
ทุทิศทุกทางสุดทายเชื ่อกไดขาดจากตอไมทันที
 
และลูกวัวไดวิ ่งไปไกลที ่สุดที ่จะไกลได
 
พอวิ ่งไปไดสักพักหนึ ่งจึงไดเห็ ฝูงวัวอีกฝูงหนึ ่งอยู ในลานหญากวางมาก
 
และสุดทายลูกวัวจึงไดเขาไปรวมกับฝูงวัวฝูงนั  ้
 
พอเย็นก็กลับไปกับฝูงวัวนั  ้
 
จนมาวันหนึ ่งลูกสาวเจาสัวจึงไดนับฝูงวัวและเกินมาหนึ ่งตั
 
จึงไดถามขึ  ้นมาลอยๆ
 
วาเจาเปนวัวใคร
 
ทําไมถึงไดมาอยู กั ฝูงวัวของขาได
 
ทันใดนั  ้นลูกวัวก็กลายเปนชายหนุ มที ่รูปหลอมากและลูกสาวเจาสัวจึงไดหลงรั
 
เจาหนุ มวัวจึงแอบมาอยู กับลูกสาวเจาสั
 
จนวันหนึ ่งเจาสัวจึงสังเกตเห็นวาลูกสาวตัวเองทองขึ  ้นมา
 
ทั  ้งๆที ่ไมมี หนุ มในหมู กลามาจีบเลย
 
จึงไดวางแผนแอบไป
 
ดูเวลาที ่ลูกสาวใกลจะนอนวามีใครมาอยู ดวย
 
พอเจาสัวมาแอบดูจึงไดรู   วามีชายหนุ มมาอยู ดวยจริงๆ
 
แตไมรู  วาเปนลูกเตาเหลาใคร
 
เจาสัวจึงไดเขาไปใน
 
หองนอนของลูกสาว
 
ทันใดนั  ้นหนุ มวั เห็นเจาสัวทันทีจึงไดกระโดดหนีออกทางประตู
 
แลวขาขางหนึ ่งที ่ออกจากประตูก็กลายเปนวั
 
แตขาขางที ่ยังออกไม
 
พจากประตูก็ยังเปนขาคนอยู 
 
เจาสัวจึงไดพูดว
 
หนุ มวัวนอยเจาไมตองกลัวขาหรอก
 
หากเจารักลูกสาวขาโปรดมาพูดคุ กับข
 
ขาไมทําอะไรกับเจ
 
พอเจาหนุ มวัวนอยไดยินดังนั  ้นเจาหนุ มวัวนอยจึงไดเขามานั ่งคุยกับเจาสัวถึงเรื ่องราวของตน เอง
 
และเจาสัวก็ใหหนุ มวัวนอยนั  ้นมาอยู กินกับลูกสาวเจาสั
 
ตลอดนั  ้นมา
 
พออยู ดวยกันได
2
ป
 
หนุ มวัวนอยจึงไดออกไป ตามหาแมของตนเองเพื ่อที ่จะใหแมของตนเองมาอยู ดวยกั
 
อยู มาวันหนึ ่งเจาหนุ มวัวนอย
 
จึงไดตามมาพบแมของตนเอง
 
แตพอมาพบก็พอวาแมของตนเองนั  ้นกินขาวถวยเดียวกับหมาในบาน
 
หนุ มวัวนอยนั  ้นสงสารแมตนเองมาก
 
จึงไดเอาถวย
 
ขาวที ่แมกินเททิ  ้งแลวนําอาหารที ่ตนเองเตรียมมามาใหแมตนเองกินแทน
 
และเลาความจริงทั  ้งหมดใหพอปางแชฟ
 
และไดพาแมกลับไปอยู กับตนเอง
 
อยางมีความสุ
 
เขาพิพิธภัณฑ
:
เกี ่ยวกับโครงการ
 :
กระดานขาว
:
สมุดเยี ่ยม
:
ติดตอเรา
:English Version
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
 
โดย
 
ฅนบานนอก
 
เจาของเว็
"
มูลนิธิกระจกเงา
"
รูปภาพและขอมูลภายในเว็บไซตแหงนี  ้
 
หากทานประสงคจะนําไปเผยแพร
 
สามารถกระทําไดโดยไมมี ลิขสิทธิ  ์
 JavaScript Menu By Milonic.com 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sompoy Jareenan liked this
Luzils Kis liked this
Bom Attaporn liked this
It'Me FoFai liked this
Santi Buatib liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->