Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
วิถีชนเผ่ากะเหรี่ยง

วิถีชนเผ่ากะเหรี่ยง

Ratings: (0)|Views: 1,410 |Likes:
ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออลไลน์ www.hilltribe.org
ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออลไลน์ www.hilltribe.org

More info:

Published by: นายกะเหรี่ยง on Nov 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
หนาบาน
|
เกี ่ยวกับโครงการ
|
กระดานขาว
|
สมุดเยี ่ยม
|
English
 
พิพิธภัณฑ
 6
เผาชาวดอย
 
หองวีดีโอ
 
หองกิจกรรม
 
หองภาพ
6
เผ
 
หองบทความ
 
การเปรียบเทียบ
 
หองนิทาน
 
พิพิธภัณฑบานจะแล
 
กะเหรี ่ยงมเมี ่ าอื ่นๆ
 
อาข
 
เมี ่ยน
 
ม
 
ลาหู 
 
ลีซู
 
กะเหรี ่ยง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
 
มีจํานวนผู  คนที ่อาศัยรอนเรอยู ตามภูเขาซึ ่งเปนที ่รู  จักกันในนาม
ชาวเขา
” 
ผู  คนเหลานี  ้อาศัยอยู ตามเขตชายแดนของ
5
ประเทศ
 
คื
 
พม
 
ลาว
 
เวียดนาม
 
ไทย
 
และจี
 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งใน มณฑลยูนนานที ่คนเหลานี  ้ถูกขนานนามว
ชาวเขา
” 
ก็ดวยเหตุที ่เขาเหลานี  ้ยังชีพอยู ในเทือกเขาหนาทึบมา หลายชั ่วอายุคน
 
ถึงแมวาเขาจะมีลักษณะของการมีรูปแบบการใชชีวิตตามภูเขา
 
แตก็เปนการยากที ่จะบอกวาเขา คลายกั
 
เขาเหลานี  ้เปนตัวแทนของภาษา
 
วัฒนธรรม
 
รูปแบบการแตงกาย
 
และระบบความเชื ่ออยางมากมายนั ไมถวน
 
เวบไซทนี  ้ใหความสนใจกับชนเผาในประเทศไทย
 
โดยเนนกั
6
เผาใหญที ่สุดในไทย
 
ซึ ่งไดแก
 
อาข
 
ม
 
กะเหรี ่ยง
 
ลาหู 
 
ลีซู
 
และเมี ่ยน
 
พิพิธภัณฑชาวเขาออนไลนจะนําเสนอขอมูลวิถีชีวิ
 
และวัฒนธรรมของชนเผาที ่ อาศัยอยู ในประเทศไทย
 
ซึ ่งไมมีสักเผาที ่อาศัยอยู ในบริเวณเขตชายแดน
 
กลุ มชนเผาในไทยไดเขามาในประเทศ ไทยเปนศตวรรษมาแล
 
อยางไรก็ตามการศึกษานี  ้เปนการนําเสนอ
 
โดยเปรียบเทียบกับชนเผาเดียวกันใน ประเทศขางเคียง
 
โดยมองถึงสภาพทางการเมือง
 
และสังคมเปนหลั
 
ในบรรดาชนเผาที ่ปรากฎอยู บนพิพิธภัณฑ
 
มีเพียงชนเผาเมี ่ยนที ่มีการเขียนแบบดั  ้งเดิ
(
โดยใชตัวหนังสือจี
)
ประวัติการเคลื ่อนยายของกลุ มคนเหลานี  ้มาจากการบอกเลาปากตอปาก
 
ขอมูลทางภาษาศาสตรของชาวฮั ่นใน ประเทศจี
 
และการคาดเดา
 
เปนที ่เชื ่อกันวาทุ
 
 
เผ
 
ยกเวนกะเหรี ่ยงมีตนกําเนิดในธิเบต
 
และอพยพมามากกวาศตวรรษสู มณฑลยูนนาน
 
ประเทศจี
 
ซึ ่งเปนที ่ที ่มีชนเผาอาศัยอยู มากที ่สุดในทุกวันนี  ้
 
เชื ่อกันว ชาวกะเหรี ่ยงมีตนกําเนิดจากพม
 
การอพยพของชนเผาในเมืองไทย
 
เปนผลมาจากการสู  รบในสงคราม
 
และปฎิวัติทางการเมืองในจี
 
พม
 
และลาว
 
แผนที ่ขางลางนี  ้แสดงถึงการเคลื ่อนยายของชนเผ
6
เผาในประเทศไทย
 
 
 \ 
 
 
เขาพิพิธภัณฑ
:
เกี ่ยวกับโครงการ
 :
กระดานขาว
:
สมุดเยี ่ยม
:
ติดตอเรา
:English Version
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
 
โดย
 
ฅนบานนอก
 
เจาของเว็
"
มูลนิธิกระจกเงา
"
รูปภาพและขอมูลภายในเว็บไซตแหงนี  ้
 
หากทานประสงคจะนําไปเผยแพร
 
สามารถกระทําไดโดยไมมีลิขสิทธิ  ์
 JavaScript Menu By Milonic.com 
 
 \ 
 
หนาบาน
:
ม
:
เมี ่ยน
:
ลาหู 
:
ลีซู
:
อาข
:
เผาอื ่นๆ
 
พิพิธภัณฑ
 
ขอมูลทั ่วไป
 
กะเหรี ่ยงกับชาง
 
วิถีชีวิ
 
ประเพณี
 
ภาษา
 
การแตงกาย
 
อาหาร
 
การทําไรหมุนเวียน
 
นิทาน
 
กะเหรี ่ยงเปนชนเผาที ่จัดไดวามีหลายเผาพันธุ  
 
หลายภาษา
 
มีการนับถือศาสนาที ่ตางกั
 
แตกะเหรี ่ยงดั  ้งเดิมจะนับถือผี
 
เชื ่อเรื ่องตนไมป ใหญ
 
ภายหลังหันมานับถือพุทธ
 
คริสต
 
เปนต
 
กะเหรี ่ยง
 
มีถิ ่นฐานตั  ้ อยู ที ่ประเทศพม
 
แตหลังจากถูกรุกรานจากสงคราม
 
จึงมีกะเหรี ่ยงที ่ อพยพเขามาอาศัยอยู ประเทศไทย
 
กะเหรี ่ยงที ่อาศัยอยู ในประเทศไทย
 
แบงออกไดเป
4
ประเภท
 
แบงออกเปนกลุ มยอย
 
กะเหรี ่ยงสะกอ
 
หรืที ่เรียกนามตัวเองว
 
ปากะญอ
 
หมายถึงคน
 
หรือมนุษยนั  ้นเอง
 
กะเหรี ่ยงสะกอเปนกลุ มที ่มีจํานวนมากที ่สุ
 
มีภาษาเขียนเปนของตนเอง
 
โดยมีมิชชันนารีเปนผู  คิดคนดัดแปลงมาจากตัวหนังสือพม
 
ผสมภาษาโรมั
 
กลุ มนี  ้หันมานับถือศาสนาคริสตเปนสวนใหญ
 
กะเหรี ่ยงโปรนั  ้นเปนกลุ  ที ่คอนขางเครงครัดในประเพณี
 
พบมากที ่
 
อําเภอ
 
แมสะเรียง
 
จังหวัแมฮองสอน
 
อําเภอ
 
อมกอย
 
จังหวัดเชียงใหม
 
และแถบตะวันตกของประเทศไทย
 
คื
 
กะเหรี ่ยงบเว
 
พบที ่
 
อําเภอ
 
ขุนยวม
 
แมฮองสอน
 
สวนปะโอ
 
หรือตองสูก็มีอยู บาง
 
แตพบนอยมากในประเทศไทย
 
ชนเผ
 "
ปกากะญอ
"
เปนชนเผาที ่บอกกลาวถึงประวัติศาสตรความเปนมานั รอยนับพันเรื ่อง
 
เรียงรอยเก็บไวในเเนวของนิทาน
 
อาจจะไมใชหลักฐาน ที ่เเนชั
 
เเตก็พยายามที ่จะเลาสืบทอดใหลูกหลานไดรู  
 
ถึงความเปนมาของเผาพันธุ  
 
และวัฒนธรรมของตัวเอง
 
เลากันตั  ้งแตสมัยที ่พระเจาสราง โลก
 
พระองคไดสรางมนุษย
 
คู แรก
 
คื
 
อดั
 
กับเอวา
 
ทั  ้งสองคนไดใช ชีวิตอยู รวมกันในสวน
(
เอเดน
)
ที ่พระองคไดสรางไว
 
ทั  ้งสองไดทํ
 
ผิกฎ
"
"
"
"
 
พยายามที ่จะเดินไปขางหนาเรื ่อยๆ
 
จนมาหยุดตามที ่ตางๆ
 
แถบแถวลุ น้ ําสาละวินบาง
 
ลุ มน้ ําอิระวดีบาง
 
กระทั  ้งสืบเชื  ้อสายเผาพันธุ  
 
จนมาถึงทุกวันนี  ้มี กะเหรี ่ยง
 
อาศัยอยู กระจัดกระจาย
 
ทั ่วไปในเขตพม
 
ตลอดจนในเขตภาคเหนื
 
และตะวันออกของประเทศไทย
 
เอกสารบางชนิดระบุวาคนกระเหรี ่ยงอาศัยอยู  ในตะวันออกเฉียงไตของประเทศจี
 
เมื ่อถูกขับไลหนี
 
ลงมาตั  ้งหลักในระ วางกลางเขตพมากับมอญ
 
ตอนหลังถูกพมาบี
 
ตองอพยพอยู บนภูเขา
 
เอกสารบางชิ  ้นระบุวาคนกะเหรี ่ยงที ่อพยพเขามาอาศัยอยู ในประเทศไทยลวนมาจาก พมาทั  ้งสิ  ้
 
เพียงแต
 
ไมมีเอกสารยืนยันวาเขามาอยู เมื ่อใด
 
แตสันนิษฐานวาเข มาตั  ้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
 
บางก็วาในดินแดนลานนา
 
หรือกอนโยนกดวยซ้ ํ
 
นั  ้นหมายถึงการกําเนิดเมืองเชียงใหม
 \ 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
It'Me FoFai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->