Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Microsoft Word - Cap1a

Microsoft Word - Cap1a

Ratings: (0)|Views: 381|Likes:
Published by banele89

More info:

Published by: banele89 on Nov 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2013

pdf

text

original

 
 11
Capitolul 
1
ELEMENTE DE MECANICĂ FIZICĂ ŞI MECANICĂ ANALITICĂ
Mecanica fizică este ramura fizicii care studiază mişcarea corpurilor, cauzelecare produc mişcarea şi stabileşte condiŃiile de repaus ale corpurilor. In funcŃie devaloarea vitezei de deplasare a corpurilor, mecanica se clasifică în mecanica clasicăşi mecanica relativistă. Mecanica clasică studiază deplasările corpurilor avândviteze mult mai mici decât viteza luminii în vid, în timp ce mecanica relativistăstudiază deplasările acelor corpuri ale căror viteze sunt apropiate de viteza luminiiîn vid .Din punctul de vedere al metodelor de cercetare, mecanica se împarte înmecanica fizică (experimentală) şi mecanica teoretică. Mecanica fizică studiazăfenomenele mecanice din punct de vedere experimental, iar mecanica teoreticăîmbracă într-o formă matematică legile mecanicii, care au fost stabiliteexperimental. Una din componentele mecanicii teoretice este mecanica analitică,care descrie comportarea mecanică a corpurilor cu ajutorul unor ecuaŃii, dedusedintr-o serie de principii mai generale.1.1.
Cinematica şi dinamica punctului material şi a sistemelor depuncte materiale. Viteza şi acceleraŃia.
Cinematica se ocupă cu studiul geometric al mişcării corpurilor, în timp cedinamica se ocupă cu studiul cauzelor mişcării şi a legilor sale.Mecanica fizică operează cu noŃiunea de punct material, definit ca unansamblu ale cărui dimensiuni pot fi neglijate în raport cu distanŃa parcursă.PoziŃia punctului material pe traiectorie este determinată de vectorul de poziŃie
r
care are expresia
 z  z  y y x x
111
rrrr
++=
,
 
 12unde
 z  y x
1,1,1
rrr
sunt versorii axelor de coordonate iar 
 x, y
şi
 z 
sunt proiecŃiilevectorului de poziŃie
r
pe axele de coordonate (Fig.1.1).Viteza punctului în mişcare pe traiectorie, se defineşte prin relaŃia,
 z  z  y y x x
1v1v1v ddv
rrr&rrr
++===
,şi are direcŃia tangentei la traiectorie. Între aceste proiecŃii ale vitezei există relaŃia
2v2v2v2v
 z  y x
++=
.Fig.1.1AcceleraŃia punctului va fi
 z  z a y ya x xaa
111dvd
rrr&&rrr
++===
,iar între aceste proiecŃii ale acceleraŃiei există relaŃia,
2222
 z a ya xaa
++=
.Mişcarea punctului material este raportată la un sistem de referinŃă care poatefi sistemul de axe triortogonal, pentru a-i stabili poziŃia în decursul mişcării şi unceasornic pentru măsurarea timpului. ReferenŃialele în raport cu care este valabilălegea inerŃiei se numesc sisteme de referinŃă inerŃiale.
 
 13
Dinamica punctului material
se bazează pe un sistem de trei legifundamentale formulate de Newton, întemeiate pe cunoştinŃe experimentale dinepoca sa :
legea inerŃiei, legea fundamentală a dinamicii şi legea acŃiunii şireacŃiunii
. EnunŃul lor este cunoscut din cursul liceal de fizică. Se impun totuşicîteva concluzii. Mai întâi, legea fundamentală a dinamicii, numită şi legea adoua a dinamicii, afirmă că : acceleraŃia
a
r
 produsă de forŃa
 F 
r
ce acŃionează asupra punctului material de masă
m
este proporŃională cu forŃa
 F 
r
şi invers proporŃionalăcu masa
m
,
 F ma
rr
1
=
,vectorii
a
r
şi
 F 
r
având aceeaşi direcŃie şi acelaşi sens.Acelaşi rezultat se obŃine şi din relaŃia de definiŃie a forŃei,
( )
ammm p F 
rrrrr
====
dvddvddd
,unde am notat cu
v
rr
m p
=
impulsul punctului material.În cazul când rezultanta forŃelor ce acŃionează asupra punctului material estenulă(
r
=0), rezultă
a
r
=0 şi deci corpul este în repaus sau se mişcă rectiliniu şiuniform. Legea a treia a dinamicii, afirmă că acŃiunile dintre corpuri sunt reciproceşi egale.
Legile dinamicii se aplică şi sistemelor de puncte materiale
. Însă în acestcaz acŃionează două tipuri de forŃe :
interioare şi exterioare
.
 ForŃele interioare
 sunt forŃele cu care fiecare punct material acŃionează asupra celorlalte punctemateriale din sistem.
 ForŃele exterioare
sunt forŃele ce acŃionează din exterior asupra fiecărui punct din sistem. łinând seama de acestea, legea a II-a a dinamiciise scrie,
( )
( )
 p F  F 
inieiij
dd
1
rrr
=+
=
(1.1)unde
ij
 F 
r
este forŃa interioară cu care punctul
 j
acŃionează asupra punctului
i
iar 
)(
ei
 F 
r
este forŃa exterioară ce acŃionează asupra punctului
i
.Legea a III-a a dinamicii afirmă că forŃa cu care un corp acŃionează asupraaltuia este egală şi de sens contrar cu forŃa cu care acŃionează cel de al doilea

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
acendom liked this
Bica Mihaela liked this
Ancu Anca liked this
Maria Mariuk liked this
ioanatodor794 liked this
prettyfatboy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->