Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
SBJT_V13_N.3_Caneday

SBJT_V13_N.3_Caneday

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
Published by Ardel B. Caneday
Essay on Matthew 20:1-16 for SBJT
Essay on Matthew 20:1-16 for SBJT

More info:

Published by: Ardel B. Caneday on Nov 10, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

 
42
Rm [ovofhm le `mAmjmvl}t Uijmyovb Lqjmv(Gor`mq 6;3?'?5)
 O* F* Dojmboy
[vmdo}riljt dljdmvjija[ovofhmt
I
{ C’ {fh it evo}a`r qir` bojamvt ot qirjmttmb r`vl}a`l}r r`m `it'rlvy le ijrmvvmrorilj*
?
Ij o tmjtm mpoijija oovom it inm mpoijija o vibbmlv mv`ot o clnm* Ot mpojorilj‘tlit‗ o vibbm elv r`m }idn'qimbojb ijb}amt r`m b} tl mpojo'rilj rmjbt rl bigijit` r`m amji}tle Cmt}t’ ovomt ojb t`lvrd}rtbmia`r elv r`ltm q`l `mov qir`}jbmvtrojbija* Jmumvr`mmtt lddo'tiljoy Cmt}t dljdmbmt rl `it rlv'ib Rqmum ojb vluibmt elv r`mg`it lqj mpojorilj le `it ovomt(m*a* tmm Govn 23?4'6;> 13?1'64)tmrrija oj mpogm elv D`vitriojrmod`mvt ojb gijitrmvt rl ellq* Ot qir` tmumvo le r`m oddmrmbrirmt elv Cmt}t’ ovomt ‘m [ov'om le r`m Qlvnmvt ij r`m Uijmyovb‗ tmmgt git'bivmdrmb elv r`m ovom’t muibmjr eldo lijr le tigioviry mrqmmj r`m ‘nijablg le `moumj‗ ojbr`m movr`y ojola it jlr r`m `}goj qlvnmvt }rr`m `}goj lqjmv (
ojr`vŇ{Ň linlbmt{lrĔ 
) le r`m uijmyovb q`l trojbt ij dljrvotr rl r`mg‒r`}tr`m rirm ‘m [ovom le r`m Amjmvl}t UijmyovbLqjmv*‗
6
it glbimb rirm emor}vmt o dord`qlvbr`or muibmjry ijnt r`m ovom’t ‘allb‗ uijmyovblqjmv (Go 6;3?=) rl r`m movimv jovvorium dlj'dmvjija Cmt}t’ mpd`ojam qir` r`m Vid` Yl}ja Goj q`l ij}ivmb ‘Rmod`mv q`or
 allb
r`ija g}tr Ibl ij lvbmv r`or I gia`r `oum mrmvjo iem<‗ Cmt}tvmtljbmb ‘Q`y bl yl} ij}ivm dljdmvjija r`m
 allb
r`ija< Ljy ljm it r`m
Allb Ljm
‗ (?93?5 ?1)* Ot oddmrmb rirmt rmjb rl gitmob }jbmvtrojb'ija tl bl lr`mv dlgglj l}ov ott}griljt ojb}tmt le r`m ovomt* Dljrvovy rl l}ov jlrilj Cmt}t blmt jlr rmod` r`m dvlqbt qir` ovomt rlvmumo `it gmttoam tl r`or mumj r`m gltr tivir}oy b} `movmvt qi }jbmvtrojb* Jlv blmt `m bmtiaj`it ovomt ot dmumv i}trvoriljt rl omuiorm git'}jbmvtrojbija le `it ibmjriry*
4
 
TFC 
?4*4 (6;;9)3 42'=;*
 O* F* D it [vlemttlv le Jmq Rmtrogmjr Tr}bimt % Fiidomllay or Jlvr`qmtrmvj Dlmamij Toijr [o} Gijjmtlro*@m `ot qvimj gojy td`lovy ovridmt ijd}bija dljrvi}riljtrl rql vmdmjr mbirmb ul}gmt3
RmEoir` le Cmt}t D`vitr3 Mpmamridoh( Fifhidoh( ojb Rmlhlaidoh Tr}bimt
([ormvjltrmv 6;;9) ojb
O Dhl}b le Qirjmttmt3 Rm Rmlhlay le @mfvmtij irt Ojdimjr Dljrmpr 
(R* % R* Dovn6;;0)* Bv* Dojmboy it dl'o}r`lv(qir` lgot V* Td`vmijmv) le 
Rm Vodm Tmr Fmelvm ]t3 O FifhidohRmlhlay le [mvtmumvojdm ojb Ott}vojdm
(IjrmvUovtiry 6;;?)*
 
4=
m }vltm le Cmt}t’ ovolid rmod`ija `oto evogm le vmemvmjdm jogmy r`m Lb Rmtrogmjr*Fm`ijb r`m Avmmn 
 {ovoflhĔ 
trojbt r`m @mvmq 
gďůďh
  q`id` r`m HPP rvojtormt ot
 {ovoflhĔ 
ij o }r um le irt r`ivry'r`vmm ijtrojdmt ldd}vvmjdmt* Ot t}d`
 {ovoflhĔ 
it motrid vmemvvija rl vlumvtgopigt tigimt omalvimt eomt ojolaimt vib'bmt ro}jrt qitblg lvodmt ojb bovn mjiagoridtoyijat* Cmt}t’ ovomt eo olja r`it tmdrv}g*Fmtr njlqj ovm `it trlvy ovomt jovvormb y mod` muojamitr ij r`m ovom bitdl}vtm (Gorr?43?'=4> Govn 23?'42> H}nm 232'4;)* Cmt}t otl}mvt ir`y ovolid gopigt (Go 93?2'?1> Govn 63?0'66> H}nm =344'49) ovolid vibbmt (Go6632?'25> Govn ?634='41> H}nm 2?'22) ojb ov'omt bmtiajmb rl m }jbmvtrllb y `it mjmgimtrl vlulnm r`mg rl dovvy l}r r`miv g}vbmvl}tdljtivody oaoijtr `ig (Gorr 6?344'25> Govn ?63?'?6> H}nm 6;39'?9)*
2
Mjiagorid ot `it ovomt ovm tl it r`m }v'ltm le Cmt}t’ ovomt vlgrija git}jbmvtrojb'ija mumj oulibojdm le r`m Altm qvirmvt’ oijy trormb mpojoriljt le q`y Cmt}t rmod`mt ij ovo' mt* my `oum o bl}m elvdm elv r`my tig}rojm'l}ty vmumo ojb dljdmo r`ijat dljdmvjija r`maltm le r`m nijablg* Cmt}t’ bitdimt otn ‘Q`y bl yl} tmon ij ovomt rl r`m dvlqbt<‗ (Go?43?;> Govn 23?;> H}nm 039)* Cmt}t oijy rmt`it bitdimt
Rl njlq r`m gytrmvimt le `moumj’t vmiaj `ot mmjaiumj rl yl} }r jlr rl r`ltm* Elv q`lmumv `otrl r`or ljm qi m aiumj mumj glvm* Ojb q`lmumvblmt jlr `oum mumj q`or r`or ljm `ot qi mronmj oqoy* Fmdo}tm le r`it I tmon rl r`mg ijovomt r`or tmmija r`my bl jlr tmm ojb `movijar`my bl jlr `mov jlv bl r`my }jbmvtrojb* Ijbmmb qir` r`mg r`m vl`mdy le Itoio` it e}eimb(Go ?43??'?2)*
=
 Oaoij ij r`m gibtr le jovvorija r`m ovom bit'dl}vtm Go`mq }ji}my mpoijt
 Cmt}t tlnm o r`mtm r`ijat ij ovomt rl r`mdvlqbt ojb qir`l}r o ovom `m toib jlr`ijarl r`mg tl ot rl e} q`or qot tlnmj r`vl}a`r`m vl`mr toyija ‘I qi lmj gy gl}r` ijovomt> I qi l}v elvr` q`or `ot mmj `ibbmjevlg r`m el}jborilj le r`m qlvb‗ (Go ?43424=> dirorilj le [tog 1036)*
5
 Ot qir` ovomt ij r`m Hoq r`m [vl`mrt ojb r`m Qvirijat Cmt}t’ ovomt‒y movija r`m bl}melvdm le vmumoija ojb dljdmoija‒dljumy ojijbidrija ojb c}baija otmdr* Ij obbirilj rl qoytr`or Cmt}t’ ovolid rmod`ija e}t Oto`’t toy'ija le [tog 10 ot l}rijmb y B*«O*«Dovtlj irtmmgt Cmt}t’ rmod`ija ij ovomt mjroit c}bagmjrot blmt Oto`’t tog*
1
m tog’t mprmjbmb vmdi'rorilj le r`m Hlvb’t dlumjojr eoir`e}jmtt ojbvmmormb vmevoij le Itvom’t mvtitrmjr }jeoir`e}'jmtt it ovolid* }t rl vmdirm r`m tog it rlvmdirm o ovom ojb vmdirorilj dot elv `movija*Vm`movto vm}ivmt }jbmvtrojbija* Vmrmija r`ittog bmgojbt qitblg rl bitdmvj irt ovomtr`or qovj le Itvom’t c}bagmjr r`or it bmeiojrvmmil}t ojb dlumjojr vmonija Itvom* Q`lmumv`movt lv tijat Oto`’t tog qir`l}r bitdmvjijairt ovomt ijdvigijormt ljmtme qir` r`m c}ba'gmjrt lvoy vm`movtmb*Hinmqitm Cmt}t’ ovomt do elv `movija qir`bitdmvjgmjr q`id` it r`m emor}vmb tiajidojdm le r`m ovom le r`m Tlqmv jovvormb y mod` TyjlridAltm*
0
m ovom it o umimb vmtmjrorilj ol}r`movija r`m altm le r`m nijablg (Go ?43?'9>Govn 23?'9> H}nm 032'0) ellqmb vtr y Cmt}t’trormb }vltm elv rmod`ija ij ovomt ojb tmd'ljb y `it mpojorilj le r`m Tlqmv (Go ?43?;'64> Govn 23?;'6;> H}nm 039'?=)* Govn dlamjry vmdlvbt ‘Yl} bl jlr }jbmvtrojb r`it ovom<mj `lq qi yl} }jbmvtrojb o r`m ovomt<‗(23?4) bitdltija r`m vmrmvjor}vo amji}t le Cmt}t’ovomt3 mumvy rigm tlgmljm vmrmt `it ovomtvmumoija ojb dljdmoija ijuovioy ronm odm*Mir`mv ljm itrmjt qir` bitdmvjgmjr lv ljm `movt qir` avoboriljt le igoivgmjr mumj `movijatl}jbt qir`l}r vmaitrmvija* Cmt}t’ ovomt dljdmo r`m rv}r`t le r`m nija'
 
45
blg le `moumj qir`ij oijy tlnmj movr`y ojo'laimt elv o rl `mov* ‘Q`lmumv odnt bitdmvjgmjrmumj q`or ljm blmt `oum qi m vmglumb }r q`lmumv `ot bitdmvjgmjr vmdmiumt mumj avmormv‗(Go ?43?6)*
9
Dljtm}mjry ljm blmt jlr `o'`osovby mjaoam bmdi`mvija Cmt}t’ ovomtmpdmr rl ljm’t lqj mvi mumj q`mr`mv qvirijalv vmobija oj mttoy ij o r`mllaido cl}vjo r`ordljdmvjt Cmt}t’ ovomt*@movija qir`l}r }jbmvtrojbija gojiemtrtirtme ij uovyija bmavmmt ojb qoyt* Elv mpogmeoiija rl bitdmvj r`or Cmt}t’ ovomt rmod` `mou'mjy vmoirimt y qoy le movr`y ojolaimt gojy t}ltm r`or Cmt}t’ dljdmvjt ovm r`it'qlvb'eld}tmb mumj tldil'lirido* }t tlgm igltm}lj Cmt}t’ ovom le r`m Amjmvl}t UijmyovbLqjmv o elvmiaj ibmllay t}d` ot Govpitg otr`l}a` Cmt}t qmvm vm}nija mdljlgid vodridmtle `it boy ot `m ‘elvmtoq o tldimry le tigm dlg'g}jitg v}mb y Alb‗ ij dljdmvr qir` g}d`r`or Nov Govp ro}a`r*
?;
Tl ljm dljrmjbt ‘Ij`it ovom le r`m uijmyovb olvmvt r`m lijrit r`or qlvnmvt vmdmium jlr oddlvbija rl r`miv qlvn }r oddlvbija rl r`miv jmmb*‗
??
Lr`mvt mui'bmjry oevoib rl lmjb Cmqit` tmjtiiirimt ojbrl m odd}tmb le mija ojri'Tmgirid vmdotr Cmt}tot ‘o rmod`mv dljjmdrmb qir` r`m [`ovitoid rvobi'rilj‗ ojb vmcmdr r`m rvobiriljo }jbmvtrojbija le Go 6;3?'?5 obbvmttija [`ovitmmt*
?6
D}mvrtljvmodrt oaoijtr ijrmvvmrmvt q`l mimum r`or Cmt}trmt r`m ovom oaoijtr r`m [`ovitmmt elv ir it}jr`ijnom r`or Cmt}t rmt o ovom r`or mjroito uijmyovb r`or blmt jlr vmvmtmjr Itvom* Tl `mijtitrt r`or r`m Cmt}t le ‘[`ovitoid ibmjriry‗ lmvtr`m ovom ‘ot o gmttoam le dlgelvr rl r`m Cmqit`mlm ij o rigm le dvitit ojb }`mouo*‗
?4
Rl blr`it D}mvrtlj vmcmdrt r`m dljjmdrilj mrqmmjr`m ovom (6;3?'?=) ojb r`m toyija ‘}t r`motr qi m vtr ojb r`m vtr otr*‗
?2
Tri lr`mvt mdlgm tl mjrojamb ij bitd}tt'ija bmroit dljdmvjmb qir` boy'olvmvt ij vtr'dmjr}vy Itvom r`or r`my amr ltr ij r`m oddvmriljtle r`miv lqj `itrlvido vmdljtrv}driljt ijd}bijairmvovy ovomitgt el}jb ij voijid qvirijat*
?=
 }t r`my vmeld}t r`m gmojija le r`m ovom ijijm qir` r`miv glbmvj tmjtiiirimt vmc}bidmtojb `itrlvido'dvirido vmdljtrv}driljt*]tm le ovomt itlormb evlg r`miv irmvovy dlj'rmprt otl mobt rl ijdlvvmdr ijrmvvmroriljt ojb qvljae} dljd}tiljt dljdmvjija ijbiuib}o ov'omt* Itlorilj rvmort ovomt ot ijbiuib}o }jirtr`or mdlgm i}trvoriljt le rigmmtt tivir}o ojbmrmvjo rv}r`t* Jlr o itlorilj le ovomt evlgr`miv dljrmprt ldd}vt or r`m `ojbt le jluidmt q`lrmjb rl vmob r`m Fim bmulriljoy ij tlirovy irtojb imdmt* Ij }mtr le r`m o}r`mjrid toyijat le r`m`itrlvido Cmt}t td`lovt lmj vmtlvr rl itloriljij r`miv omgr rl ibmjriey r`m lviaijo gmojijaojb dljrmpr le ovomt* m ovom le r`m Amjmv'l}t Uijmyovb Lqjmv t}mvt t}d` o}tm*
?5
]jinm H}nm’t oddl}jr Gorr`mq ojb Govn ellq r`m jovvorium dljdmvjija Cmt}t’ mjdl}jrmv qir` r`m Vid` Yl}ja V}mv ojb [mrmv’t ottmvrilj‘Hlln qm `oum m mumvyr`ija ojb ellqmb yl}‗(Go ?93?5'4;> Govn ?;3?1'4?> H}nm ?03?0'60) qir` Cmt}t’ o`lvitg ‘F}r gojy q`l ovm eivtr qi m otr ojb otr ljmt vtr‗ (Go ?934;> Govn ?;34?)* ]ji}m rl Go`mq’t Altm ellqija Cmt}t’ o`lvitg it r`m Amjmvl}t Uijmyovb Lqjmv(Gorr 6;3?'?5)* [odmgmjr le r`it ovom ojbr`m eodr r`or r`m o`lvitg ellqt r`m ovom oto }jdr}orija ijd}til (6;3?5)
?1
t}aamtrt lj r`mt}veodm r`or r`m ovom mpoijt r`m d`iotrid ojbo`lvitrid ijd}til }r jlq ijumvrmb ‘Ij r`it goj'jmv r`m otr t`o m vtr ojb r`m vtr otr*‗
?0
r`m [ovofhm le r`m amjmvl}t Uijmyovb lqjmv 
 @}goj Trlvy> @moumjhy Gmojija
 Cmt}t ojjl}jdmt r`or `moumj’t vmiaj (
`Ĕ fotihmiorŇj l}vojŇj
) r`or it Alb’t vmbmmgija blgijiljit ojolal}t rl o `}goj gotrmv le o `l}tm q`l qmjr l}r movy ij r`m glvjija rl `ivm qlvnmvt elv`it uijmyovb*
?9
Tl maijt o ovom r`or `ot vlumbbid}r rl }jbmvtrojb aiumj irt qibm ojb biumvtmmpojoriljt }tmt ojb o}tmt* Umvtm ? vluibmttgllr` rvojtirilj evlg r`m }mtrilj ol}r vmqovbojb r`m miavoggorid toyija ol}r r`m vtr ojb

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->