Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
goodnews-tamazight

goodnews-tamazight

Ratings: (0)|Views: 69 |Likes:
Published by tamazvideo

More info:

Published by: tamazvideo on Nov 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2009

pdf

text

original

 
 Title
 ﺋ ﻤﻐﻨ ﻴ ﺴﺎﻧ
 
ﻦادﻦﺣاﺮﻔﺴﺋ
 
Tamazight Middle/Central Atlas
ﺎﻤﺘﻳأﻦﻐﻳﺰﻤﺋ
 
ﺎﻤﺘﺴﺋ
 
د
 
!
 ﻧ
 
ﺎ ﻏ
 
ﻮﺦﻧر ﺋندﺎﻐﺴمﻼﺳ
 
د
 
ن
 -
ﻲّ ﺑرنﻮﻔﻴﻏ
 ,
ﻻ ﺋن
 
نﻮﺴ
-
 ﺗبﺎﺣﺮ
.
ن
 
لأ
-
ت
-
ئﺮﺗ
 
يﺪﻴﺳﻲّ ﺑر ﮔأ
 
 ﻴ ﻳرﺰﺗ
 
ﺦﻧﺪﻢﺖﺸﻳء
 /
تﻮﻳن
 -
ﺖﻗﻮﻟنادﻮﻐﺋ
.
مﺪﻐﺴﺗا
 
ماﺪﺗ
 
 ﻄﻴﺴﻜﻟ
 
گﺎدﺎﻳ
 
نﻮﻴﻟاﻮﺋ
 
ﺲﺘﻴﻳد
 
رؤ
 
ﻲﻣﺎﻧمﻼﺴﺗ
 
ﻦﻴﺟاد
 
 ﺳﻦﻟاﻮنﻼﺋ
 
ﺎﻧ
 
ﺖﻧﻮﻤﺗ
 
ﻒﺧيﺪﻴﺳ
 
ﺮﮕﻨﻳءﻲّ ﺑردمدﺎﻨﺑ
 
ﻖﻠﺨﺋ
 
ﺎﻧ
.
تﻮﻳ
 
نﺎه
 
مﺪﻐﺴﺗ
 
ﺎﻏ
 
ﻲﻣ
 
ﺎﻨﻳؤ
 
ﻒﺧ
 
رﻮﺼﺗ
 
نﺎﺷ
 
ﺲﻜﻳد
 
دﺎﻳ
 
ﺎﻄﻴﺴﻜﻟ
 
د
 
نﻮﻤﺗﻻ
 
ﺖﺑﺎﺘﺸﻠﺗ
.
وء
 
ﺎﻧاﺮﺋﺪﻴﺟﻮﺗرؤ
 
ﺶﻣنورﻮﻏبﺎﺘﺸﻠﺗ
 
ﻼﺗ
 
نورﻮﻏ
 
ﺶﻣ
 
فﻮﻳ
 
نﺎﺸﻣخﺪﺋ
 
 ﺗ
 
ﺪأ
 
ا آنﻮ ﺗ
 
 ﺗأ
 
ﺎﻤﺣ
 
نﻮﻌﺴرﺎﮔؤ
 
موﺮﻔلاوأ
 
ﺎﻧﻼﺴﺗ
 
ﻲﻣم
/
 ﻐﺴﺗمﺪ
.
ﻢﻴﻐﺗ ﺴﺗأ
 
 ﺒﺪﻢﻳ ﻄﻴﺴﻜﻟ
 
ﺎ ﻧ
 
ﺖﻗﻮﻟ
 
گ
 
ﺎﺮﺗ
 
ما ﺗأ
 
ﺎﻤﺣ
 
ﻢﻤﺨگ
 
مﺪﻐﺴﺗ
 
ﻲﻣ
 
ﺎﻨﻳؤ
.
ﻦﻳﺰﻌﺋ
 
ﺦﻧﺪﻐﺴﻤﺋ
!
 ﺗﺰوري ﺴﺗ
 
ﻚﻣ
 
ﻒﻴﻳءمﺪﻐئ ﻄﻴﺴﻜﻟ
 
ﺎﻼﺗ
 
سﺎﻣ
 
س
 
ﺮﻴﻓ
 
ن
 -
 ﻳوء ﻨﺎأر ﻐﺴﺗمﺪﺎﻄﻴﺴﻜﻟ
 
ئ
 
 طﺮﻘﻟ طﺮﻘﻟ
 
س
 
أ
 
رﺎﻤﺣ
 
مداﺪﺒﺴﺗ ﻤﻤﺨﺗأ
 
ﻢلاوو
 
گ
 
ﺎﻧ
 -
مﺪﻐﺴﺗ
 
ﻲﻣ، ﺗ
 
مﺮﺘ
 
يﺪﻴﺳ
 
ئﻲّ ﺑرموﺮﻔﺗأ
 
نوﺎﻌﺋ
 
نﻮآأ
 
دﺎﻳأأ
 
لﻮآاديﻢﻴﻠﻠﺴﺗﻰﻘﻴﺳﻮﻤﻟ
 
ئدأخﺪﺋ
 
ضﺎﻴﺗ
 
رﻮﺼﺗ
 
ﺮﻏ
 
ﻢﺗﻮﻤﺗ
 
وﺪﺘﻧﻻتﺮﻳﻮﺼﺗ
 
ﺮﻏ
 
تﺮﻳﻮﺼﺗ
 
گز
.
 
ﺎﺳوﺮﻏ
 
وﺪﻧاتﺮﻳﻮﺼﺗتوروﺰﻤﺗ
)1( 
يﺪﻴﺳ
 
ﻼﺋ
 
يروﺰﺗﻲّ ﺑرسﺎﻏ
 
ﺎﺘﻧ،ﺎﺷ
 
لﻮﺴﺋﻦﻴﻨﺿ
 
ﻲﻠﻠﺋ
 
رؤ
 .
ياد ﺋﻖﻠﺨﻲّ ﺑرﺖﻴﻧود
 
س
 
 طﺎﺒﻨﺗﺲﻧ
.
ﮓﺋ
 
ﺪﻴﺳأ
 
ﺲﻜﻳد
. 
ﺎﮕﺋأ
 
ﺎﻤﺣ
 
ﺖآﻮﻔﺗ
 
تس
 
اﺪﻴﺳساو
 ,
ﮓﺋرﻮﻳأ
 
 ﻴﻳ
 
س
 
ﺪﻴﺴﺋ
 
دا
 
ﺎﻤﺣﺾ
)
 ﻴﮔﺾ
(.
يﺪﻴﺳﻲّ ﺑررﻮﻘﻤﺋلأ
 
ضﺎﺒﻨﺘﺋﻒﺧ ﻣ
 
ﺎنﻻ
 
گلﻮآ
 !
 
ﻲﻏد ﻧأ
 
ﺮﻏ
 
وﺪتﺎﻨﺳ
 
ﺲﺗ
 
تﺮﻳﻮﺼﺗ
 )2(
ﻲﻣﺎﻧ
 
لاوأاد
 
 ﻐﺴﺗ
 
ﺎمد
/
ﻼﺴﺗمﻲﻏد ﺋداﺪ ﻟ
 
گز
 
 ﺸبﺎﺘن
 -
يﺪﻴﺳﻲّ ﺑر
. 
ﺎﻧﺎﮕﺋنلاوأ ﻧاد
 
ﺲلاﻮﺴﺋ
 
خﺲﻔﻴﻏد
 
،ﻒﺧ
 
،ﺎﮕﺋ
 
ﺪﻳﺎﻣ
 
را ﻌﻨﺴﺋ
 
خاﺎﺪﻳﺮﺑأ
 
تﺲﻧ،ﻻنﻮﻴﻟﻮﺋ
 
ﺲﻜﻳد
 
نن
 -
ن
 
نﺎﮕﻴﺷ
-
 ﻟ ﻴﺒﻨﺎ
. 
يﺪﻴﺳﻲّ ﺑرلﻮآ
 
نﺪﻴﻣ
 
يﺮﻴﺘﺋﻻ
 
ﺲﻧ
 
بﺎﺘﺸﻟ
 
ددخا ﻌﻨﺴﺋﺎتﮓﻴﻟأ
 
خﺎﻣ
 
 ﺋ ﻀﺒﺎد
 
 ﻧ
 
نﺪﻴﻣد
 
ﺎنﺎﮕﻴﺷ
 
يﺮﻴﺘﺋ
 
ا
 
ءاﻮﺣ
 
د
 
مدأ
 
ﺎﺼﻌﻴﺗ
 
خﺪﺋ
.
ﻮﻠﻟأ
 
تﺎﻌﻨﺴﺋ
 
خﻻأأ
 
لﻮﻌﺋ
 
ﺪﻳﺎﻣ ﻴﺗﺲﻧ
 
ﺪﻳﺮﺑأ
 
س
 
نﺪﻴﻣ
 
ﻦﻟﻮﻏأ
 
دأ
 
ﺎﻤﺣ
 . 
بﺎﺘﺸﻟ
-
دأ ﺋنﻮﻤﺲﻜﻳد
 :
ز
 
،
 
تارﻮﺗ
 
ارﻮﺑ، ﺘﺸﻟ
 
ﻮبن
 -
ﺎﻴﺒﻨﻟﻦﻴﻨﺿ
 
ﻞﻴﺠﻨﻴﻟ
 
د
 
ن
 -
ﺪﻴﺳﺎﻧﻰﺴﻴﻋ
 .
ﻮﺼﺗضاﺮﺷ
 
ﺲﺗ
 
تﺮﻳ
)3( 
يﺪﻴﺳﻲّ ﺑرئ
 
ﻲﻨﻴﺘﺋ
 
ادﻦﻴﻜﺳوﻲﻠﻴﻳ
 
ﺎها
 
ﻲﻠﺋياد
 
س
 
ﺲﻧ
 
لاوو ﺋﻖﻠﺨﺎﻨﮕﺋدوﺮﺤﺒﻟ
 
د
 
لﺎﺷس
 
ﻮﺘﻟأ
 
ﻖﻠﺨﺋ
 
لﻮآ
 
رادﻮﻤﺋ
 
ﺲﻴﺸﻣو
:
ﻦﺴﻜﻳزضﺎﻀﺠﺋ
 
د
 
نﺎﻤﻠﺴﺋ
 
ندارﺮﻤﺋ
 
د
 
شﻮﺤﻟ
 
دنﻻ
 
سﺎﻣ
 
س
.
س
 
سﺎﻏ
 
ﻦﻴﺗﺎه
 
يﺪﻴﺳ
 
ﻖﻠﺨﺋ
 
سأ
 
ﺲﻧ
 
لاووﻲّ ﺑرلﻮآ
 
دأ
 
ﻦﻴﻜﺴﺋ
 ! 
يﺪﻴﺳﻲّ ﺑر ﺋسﺎﺒﺠﻌؤ ﻳﺎﻨﻖﻠﺨﺋ ﻳﺎﻦﻴﺘﻓﻞﻳﺰﺋ
 
ﺎﮔﻮﻨﻋ
 .
 
 
 
ﺎﻌﺑر
 
ﺲﺗ
 
تﺮﻳﻮﺼﺗ
)4( 
يﺪﻴﺳﻲّ ﺑرﻖﻠﺨﺋ
 
أزﺎﻳرﺮﮔﺰﻣأ
 
وگز
 
لﺎﺷأﺎهأسﺎﮕﺋ
 :"
مدأ
",
ن
 
ﺖﺳدﺰﻐﺗ
 
گز
 
ياد
-
 طﻮﻄﻤﺗ
 
ﻖﻠﺨﺋ
 
مدأ
 ,
ﺎهأسﺎﮕﺋ
 
مادأ
 :"
اﻮﺣ
".
را ﺋ
 
 ﻴﺘﺮييﺪﻴﺳ
 
ﻲّ ﺑرد
 
مدأ
 
اﻮﺣﺎﮔﻮﻨﻋ
 ,
ﺎهأ
 
ﻦﺳﺎﺷﻮﺋ
 
لﻮآ
 
ﺎﮕﺋ
 
ﺎﻨﻳؤ
 
ﻒﺧ
 
 طﺎﺒﻨﺗ
.
د
 
مدأاﻮﺣﻦﻳﺰﻋﺮﻏ
 
ﻲّ ﺑرﺎﮔﻮﻨﻋ
 .
ﺎهأﺪﻌﺋﻻﻦﺳﺖﻨﺟدياد
 
ﻦﻏدز
 
ﺲﻜﻳد
 
دأ
 
ﻦﺘﺟدﺎﻳدأ ﺸﺗﻦﻴگز
 
ﻼﻜﺴﺋ
 
ن
-
سﺎﻏ
 
لﻮآ
 
ﺖﻨﺟدﻮﻠﻜﺳأ
 
 ﻧ
 
سﺎﻣأ
 
گ
 
نﻼﺋ
 
ﺎﻧﺲرؤ
 
دأ
 
 ﺗ
 
ﺲﻜﻳز
 
 ﺘﺎنﺎﺸﻣ
 
،ند
 
مدأ
 
اﻮﺣدأ
 
ﻦﻳر
 
رؤ
 
ﻦﻴﮔئ
 
يار
 
سﻲّ ﺑرﺎهأ
 
،ﺖﻧﻮﺼﻋ
 .
يادخﺪﺋﻞﻴﻤﺤﺋ
 
رؤﻲّ ﺑرﺮﮕﻨﺋ
 
ﺖﻧﻮﻤﺗ
 
ﻢﻴﻘﺗ
 
رؤ
 
ﺖﻴﺼﻌﻤﻟ
 
اﻦﺴﺗﺎهأ
 
 ﺋ
 
ﺎﻧ
 
ﺖﻨﺟد
 
گز
 
ﻦﺘﻴﻋﺰﺎﮕﺋ
 
ﻦﺳ
.
زگﺎﻧ
 
سأ ﺑﺖﻳﻮﺋ
 
رؤ
 
ﺶﻣ
 
لﻮآ
 
مدﺎﻨارﺎﻤﺗ
 
اد
 
رؤ ﺋﺎﺘﺘ
.
ﺖﻴﺼﻌﻤﻟ
 
ﻦﻴﺗﺎهاديوﺎﺘﺗد
 
يﺮﻴﻧأ
 
تﻮﻤﻟ
 ! 
ﺎﺴﻤﺧ
 
ﺲﺗ
 
تﺮﻳﻮﺼﺗ
)5(
د
 
مدأﻦﻴﺳ
 
نورأ
 
اﻮﺣن
 -
خاﺮﻔﺋ
/
ناﺮﻴﺸﺋوﺮﮔﺰﻣأ
 "
 ﻗﺎﻞﻴﺑ
"
د
 
ﻦﻴﺳو
 "
ﻞﻴﺒه
".
ياد
 "
 ﻗﺎﻞﻴﺑ
"
ﺮﺤﻟ
 
تﺎﻐﻨﺋن
 - 
ﺎﺿﺮﺋ
 
خﺪﺋ
 
سﺎﻤﮔﻲّ ﺑرﻒﺧ
 
ﺖﺻوﺮﻐﻤﺗن
 -
ﻞﻴﺑﺎهﺲﻧ
 
ﻲآﻮﺗ
 
ساراﺮﺋ
 
ﺎهأ
 
و
 
نﺎﻳ ﻗ
 
ﻢﻬﻨﺋ
 
ساﺎﺮﮕﺋ
 
گ
 
سﺎﻤﮔ
 
ﻒﺧ
 
ﻞﻴﺑ ﻐﻨﺋ
 
ﺖﻴ
.
 ﻌﺋ
 
ﺎﺖﺒﻗﻲّ ﺑرﺎﮕﺋ
 
ﺎﻨﻳؤ
 
ﻒﺧ
.
ﻲّ ﺑرساد
 
 ﺋيﺮﻴﻨﺘيادأﻮﺼﻌﻴﺗمدﺎﻨﺑ
 
،د
 
نﺎﻀﺒﺋ
 
خاﺪﻳأ
 
ﺖﻴﺼﻌﻤﻟ
 
خﺪﺋﻲّ ﺑر
.
 
ﺎﺘﺳ
 
ﺲﺗ
 
تﺮﻳﻮﺼﺗ
)6(
 ﻳﺎد
 
مدأ
 
ورنﺎﮕﻴﺷ
 
ءاﻮﺣن
 -
واروﺎﻳﻦﺿ
.
ﻦﻳرز
 
نﺎﮕﻴﺷن
 -
ﻦﺳﺎﮕﺴﺋوارو
 
نﺮﻤﻋن
 -
ﻦﺴﻧﺖﻴﻧود
 .
ﺎهأوﺪﻌﺗﺖﻴﺧﻮﻟﻦﺴﻧ
 
 ﻴﺼﻌﻤﻟ
 
دﺎت
.
ﻮآ
 
ﺎﺼﻌﺋ
 
ﺎﺷﻲّ ﺑرﺲﻧ
 
ﺪﻳﺮﺑأ
 
ﻎﻔﺋ
 
ﺎها
 .
 ﺋ ﺘسرﺎﻴﻄمدﺎﻨﺑ
 
ﻒﺧ
 
ﺎﻧﻻﻮﻣ
 
ئ،ﮓﺋ
 
دأ
 
يﺮﻴﻳ
 
ئ
 
ﺪﺤﻟ ﻴﺼﻌﻤﻟﺎتﻦﺴﻧ
.
ﺎﻨﺋﻲّ ﺑرخﻮﻠﺧ
 
دأ
 
ﺎﻤﺣ
 
نﺎﻣو
 
س
 
ﺖﻴﻧود
 
ﺦﻣﻮﻘﺳ
 
دأ
 
ﺦﻳدنﺪﻴﻣ
 
لﻮآ
 
،ﺦﻘﻠﺧ
 
ﺎﻧ
 
ﻼﺋ
 
نﺎﺸﻣنﻮﻳنﺪﮕﺘﺋ
 
زﺎﮔرؤ
 
ﻲّ ﺑرحﻮﻧ
 
ﺎﻧﺪﻴﺳ
 
ﺲﻧ
 
ﻢﺴﺋ
 . 
ﺎﺿﺮﺋﺲﻔﻴﻏ
 
ﻲّ ﺑر
.
ﺎهأ ﺋ
 
سﺎﻴﻨتاﻮﺴآأ
 
ﻮﺑﺮﻏؤ
 
جﺪﺋ
 
ﻞﻳﺪﻌﺋ
 
دأ
 
 ﻤﺣ ﺋ
 
دأ
 
ﺎﺎآﻮﻔد
 
ﺎﺘﻧ
 
د
 
ﺲﻧ
 
 طﻮﻄﻤﺗ
 
رو
 
اﺲﻧوﻦﺴﻧ
 
ﻦﻴﻤﺗﻮﺗ
 
د
 
گز
 
اونﺎﻣ
.
ﺎﻜﺋ
 
نﺎﮕﻴﺷ
 
حﻮﻧ
 
ﺎﻧﺪﻴﺳن
 -
ﻦﺳﺎﮕﺴﺋادﻞﻳﺪﻌﺋﺮﻏأ
 
اﻮﺑ
.
ياد
 
 ﺋ
 
ﺮﻜِِِِِِِِِِِِِحﻮﻧ
 
ﺎﻧﺪﻴﺳ
 
لأ ﺘﺋ ﻬﻨﺎرنﺪﻴﻣ
 
گزتﺎﻴﺼﻌﻤﻟﺎهأ
 
ﻦﺴﻧ
 
 ﺋ ﻤﻠﻌﺎس
 
ﻦﺳؤ
 
ﺎﻨﻳسﺎﻏﻦﺗتﻮﺋﻲّ ﺑر، نﺎﺸﻣرؤ
 
نﺪﻴﻣ
 
ﻦﻳﻮﻴﺗگلاوو
 
ن
 -
حﻮﻧ
 
ﺎﻧﺪﻴﺳ ﻤﻴﻗ
 
 ﻴﻦﺲﻔﻴﻏ
 
لأ
 
 ﺗ ﺘﻦﻴﺼخﺪﺋرؤ
 
ﻦﻳرﻦﻟﻮﻏدأس
-
ن
 
ﺪﻳﺮﺑأ
-
ﻲّ ﺑر
.
 
ﺎﻌﺒﺳ
 
ﺲﺗ
 
تﺮﻳﻮﺼﺗ
)7(
دﺎﻨﺋ
 
ياﻲّ ﺑرحﻮﻧ
 
ﺎﻧﺪﻴﺳ
 
ئ
 
 ﻳ
 
دأ
 
ﺎﻲﺳسﺪﻴﮔأﺮﻏؤ
 
گاﻮﺑنﺎﮕﻣﻢﻳﺎﻬﺒﻟ
 
د
 
شﻮﺣﻮﻟنﺮﻳﺪﺋ
 
دأ
 
ﺎﻤﺣ
 . 
ﺎﻴﻨﻤﺗ
 
س
 
ﻦﻴﻠﺋن
 -
نﺪﻴﻣجﺎﺟن
 -
ﺮﻏؤاشﻮﺣﻮﻟ
 
د
 
ﻢﻳﺎﻬﺒﻟ
 
ﻼﺑ
 
ﻮﺑ
. 
ﺎهأﻦﻘﺋ
 
ﻦﺴﻔﻴﻏ
 
ﻲّ ﺑرتﻮﻠﻔﺗن
 -
ﺮﻏؤاﻮﺑ
. 
ترﺎﺿن
 -
ﺎﻌﺒﺳنﺎﺳوو
 
 ﻳﻮزﺪﻧﻲّ ﺑرؤ
 
نﺎﻳ ﻣﺮرﺎﺗﺎﺧأ
 
ساﻦﻴﻌﺑرن
 -
ﺾﻴﻳ
 
ﻦﻴﻌﺑر
 
د
 
ساوﺎهأﺪﻨﺴﻘﻴﻃ
 
وانﺎﻣگزنواد
 
ن
 -
ولﺎﺷ ﻴﻟأﻦﺴﻤﻏ
 
ﺖﻴﻧود
 
ئلﻮآ
 
نﻮﻠﺧ
 
ﺎهأ
 
اﺮﺑ
 
ﻦﻴﻧﻻ
 
ﺎﻨﻳون
 -
لﻮآ
 
ﻮﺑﺮﻏؤ
.
رؤ
 
ﺮﺋاد
 
حﻮﻧ
 
ﺎﻧﺪﻴﺳ
 
سﺎﻏ
 
حمﺎﺧؤ
 
ﺖﻳاﺲﻧ
 
خﺪﺋؤ
 
 ﻨﻣﻦس
 
ﻲّ ﺑرأ
 
، ﻨﻋﺎﺿ
 
ﺎهﺖ
.. 
ﺎﻴﻨﻤﺗ
 
ﺲﺗ
 
تﺮﻳﻮﺼﺗ
)8(
ﻦﻳرزنﺎﮕﻴﺷ
 
ﻦﺳﺎﮕﺴﺋ
 
،ياد ﻌﺗ
 
وﺪاوﺮﺗ
 
ن
 -
حﻮﻧ
 
ﺎﻧﺪﻴﺳلﺎﺷو
 
ﻒﺧ
 
ﺎﮕﺋ
 
ﻢﻴهاﺮﺑإ
 
ﺎﻧﺪﻴﺳكﻮﻳزگ ﺗ
 
ﺎراودﺎﻳ
.
نﺎﻳ
 
ﮓﺋزﺎﮔرؤاد
 
ﺎﻧ ﺋﻦﻳﺮﻴﺘﻲّ ﺑرت
 
لأ
 
ﺎهأ
 -
عﺎﻀﺘﺋ
.
 ﻘﺋ
 
ﺎوسﻻﻲّ ﺑردأ
 
 ﺋ
 
 ﺴوﺪﻋﻮ ﺗ
 
ﺎاورﺲﻧ
 
ﻦﻴﮔ
 
لأ ﻟ
 
ﺲﻨﮕأ
 
رﺎﺗﺎﺧ ﺗ
 
ﺎورئﺮﺟﺎهﻢﻴهاﺮﺑإ
 
ﺎﻧﺪﻴﺳ
 
ﺎﺑرؤ
 
نﺎﻳ
 
 ﮔ
 
سﺎﻨﻴ
"
ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ
"
 ﺋﺲﻜﻳد
 
ﻲّ ﺑرسﺎﺒﺋ
 
نﺎﮕﺋ
 
ﺪﻳأ
 
ﺎﺘﻧ
 
ﺎآﺮﺒﻟ
 
ن
 -
ﺮﻋواﻦﺑ،لوﺎﻘﺋ
 
سﺎﻧ
 
ﺎﻀﺗ
 
نﺎﺸﻣﻲّ ﺑرئ
 
اﺪﺋ
 
ﻢﻴهاﺮﺑإ
 
ﺎﻧﺪﻴﺳتأ
 -
ﺲﻴﻤﻣ
 
د
 
ﮓﺋن
 -
ارﺎﺳ
 
وﺮﺗ
 
سﺎﻏ
.
ﻦﻨﻣؤ
 
نﺮﻴﺳو
 
رﺎﻐﻣگلوﺎﻘﺋ
 
ﻦﺳ
 
ﺎﻨﻳؤ
 
ﻲّ ﺑرﺎهأ
 
أ
 
نورأ ﮔ
 
ﺎﺑر ﻴسﺎﻨ
"
قﺎﺤﺳإ
"
 ﻧﺎﮓﺋ
 
ﺎﻏ
 
گﻲّ ﺑر ﺗ
 
د
 
ﺎﺘﻧ
 
ﺎآﺮﺒﻟ
 
ﺎﺲﻧ
 
اورﺎﻀﺗ
 
ﻦﺳﺪﻴﮔأ
 
ﮓﺋ
 
،ن
 -
اﺪﺑو
!
 
ﺎﻌﺴﺗ
 
ﺲﺗ
 
تﺮﻳﻮﺼﺗ
)9( 
 ﻳﺎ ﻳ
 
،قﺎﺤﺳإ
 
ﻢﻴهاﺮﺑإ
 
ﺎﻧﺪﻴﺳ
 
ورﺎ ﺳإوربﻮﻘﻌﻳ
 
قﺎﺤ، ﺗﺎ ﺗ
 
لﻮﻏﺎ ﻧ
 
اورﻦﺴ ﮕﺗﺎ ﻟﺲﻨﮕأ
 
رﺎﺗﺎﺧارأ ﺳﻦﻦﻴﻨﻴﺗ
 "
 ﺗﺎاورن
 -
بﻮﻘﻌﻳ
".
نﻮﻳگز
 
 ﺋﺮ ﻳﻮ ﻧ
 
ﻦﺴﻰﺳﻮﻣ
 
ﺲﻧ
 
ﻢﺴﺋ
 .
لأ
 
ﺎﺘﻧ
 
دوأ ﺋس
 
ﻦﻤﺘﻲّ ﺑرلأت
-
 ﺋ ﺘعﺎﻀ
.
ﺪﺳاﺮﻐﺋﻲّ ﺑرﺮﻏﮓﻴﻧيرﺎﻋسادأ
 
ﺎﻤﺣ
 
لﻮﻴﺴﺋ
 .
ﺎﺷﻮﺋسﻲّ ﺑر ﺗ
 
ﺎﻦﻴﺣﻮﻟن
 -
ورزؤﺎﻧﻒﺧﻮﺘﺋايرﺎﻤﺣ
 
عﺮﺷنﺪﻴﻣ
 
ئ
 
ﺪﻤﻠﺴﺋ
 
تا
 . 
دﺮﻀﺋﺎﻧﺪﻴﺳز
 
ﻰﺳﻮﻣ
 
 ﻳ
 
يرﺎﻋ
 
گﺎﻮﺘﺋ
 
ﻦﻴﺣﻮﻠﺗ
 
سﺪﻴﮔأ
 
ﺪﻳواعﺮﺷ
 
ﻦﺴﻔﻴﻏ
 
ير
.
عﺮﺷ
-
دأن
 -
ﻲّ ﺑرداﺪﺋ
 
ئ
 
نﺪﻴﻣلﻮآ
 
اد ﻧ
 
ﺪﻳﺮﺑأ
 
تﺎﻌﻨﺴﺋ
 
ﻦﺳﺲ
. 
اﺮﺸﻋ
 
ﺲﺗ
 
تﺮﻳﻮﺼﺗ
)
10
(
 ﻧ
 
عﺮﺷﺎﺎﺷﻮﺋ
 
ﻲّ ﺑرﻰﺳﻮﻣ
 
ﺎﻧﺪﻴﺳ
 
ئ
 
ﻞﻳﺰﺋئلﻮآ
 
نﺪﻴﻣ
 ,
ادﻦﺳﻦﻳﺮﺋ
 
دأ
 
تﺎﻌﻨﺴﺋ
 
ﻲّ ﺑرلاوو
 
س
 
ﻦﻴﮔ
 
ن
 -
ﺲﻧ، ﺒﻌﺗرؤ
 
ﺎﺎﺘﻧ
 
سﺎﻏ
 
ند،
 
ﻦﻠﻳﺪﻋ
 
رؤ
 
ﺎهأ
 
مﺎﻣوﺪﺋﻻؤﻦﺗنﺪﺒﻋ
.
ﻦﺳﺎﺘﻌﻨﺴﺋ ﻠﻟأ
 
ﻮدأ
 
نرﺪﺑ
 
رﺎﺳؤﻢﺴﺋ
 
ن
 -
ﻲّ ﺑرﻞﻃﺎﺑ
 
،ﻦﻴﮔنﻮﻳن
 -
گ
 
ساوسﻼﻣؤﺲﻜﻳد
 
دأ ﮕﺳ
 
ﻮ ﻔﻧنﺎﺪﺒﻋ
 
نﻲّ ﺑر،دوارو
 
ﻦﺻﺎﺼﺨﺋ
 
دأ
 
نﺮﻗوﻦﻳﺪﻟﻮﻟ
 
ﻦﺗ
 
ﻦﻋﺎﺿ
 
ﺲﻧ
 !
نﺪﻴﻣ
 
ئ
 
ﻮﻠﻟأ
 
عﺮﺷ
 
تﺎﻌﻨﺴﺋ
 
لأ
:
،نﺎﻘﻧ
 
رؤد،ﻦﻟاﻮﻴﻣ
 
رؤ
 
ﺶﻣ
 
تﻮﻳ
 
دوأ
 
د
 
نﺎﮕﺋ
 
رؤ
 
كﻮﻳ
 
دوأ
 
،نﺮﺷﺎﺗ
 
رؤ
 
ؤﻻ ﮔ
 
ﺮﻮﻳ
 
دوأ
 
ﻒﺧ
 
ﻞﻃﺎﺒﻟ
 
ناؤ
 
،كﻻﻦﺴﻨﻳو
 
ﻦﻴﮕﺋ
 
رؤ
 
ﺎﻨﻳؤ
 
گ
 
ﻦﻌﻤﺿ
 . 
ﺶﻋﺎﻀﺣ
 
ﺲﺗ
 
تﺮﻳﻮﺼﺗ
(11)
ن
 
ﺖﻗﻮﻟ
 
گ
-
 ﺳﻮﻣ
 
ﺎﻧﺪﻴﺳﻰﺎﻧوو
 
ﺎﮕﺋ
 
نﺖﻴﺼﻌﻤﻟعﺮﺷ
 
ﻎﻔﺋ
 
ﺎهأ
 
ن
 -
ﻲّ ﺑر ﺨﺋ ﺼ ﻴسﺎدأ
 
 ﺋنﺎﺷ
 
ئ
 
صﺮﻐضﻮﮔﻮﻧؤئ
 
ﻲّ ﺑر
.
سادأ
 
ﺎﻤﺣ
 
 ﺋﺮﻔﻏﻮﺘ
.
ضﻮﮔﻮﻧأ
 
اد
 
ﺮﻏﻮﺘﺋ
 
اصﺎﺴﻧأ
 
گ
 
ن
-
ﻲﺼﻌﻣؤﺎﻤﺣدأﻲﺘﺸﺋرؤ  ﺋ ﺘعﺮﺷ
 
ﻎﻔ،دﻲّ ﺑرﺖﻴﺼﻌﻤﻟ
 
يﺮﻴﺘﺋ
 
اد
 
رؤ
!
أضﻮﮔﻮﻧ
-
دأ ﺋ
 
ﺎﮕترﺎﺘﻤﺗ
 
ﻒﺧﺖﺻوﺮﻐﻤﺗ
 
ﺎﻧ
 
 ﺗ
 
نﺎﮕﻴﺷ
 
نﺮﮔﻮﻴ
.
ﺎﻧ
 
ﺎﻏ
 
 ﻳد
 
ﺎنزﻲّ ﺑرن
 
ﻒﺨﺋ
 
س
 -
ﺎﻤﺣ
 
ﺲﻧدأ
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->