Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ly Thuyet Tro Choi

Ly Thuyet Tro Choi

Ratings: (0)|Views: 647|Likes:
Published by vince0405
kinh te vi mo fulbrigt
kinh te vi mo fulbrigt

More info:

Published by: vince0405 on Nov 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright
 
Kinh t
ế
vi moâNhaäp mn Lyùthuyt trchôiNin khoùa 2006 2007 Phaàn 1
V
ũ
Thnh T
Anh1
GI
Ớ 
I THI
U LÝ THUY
T TRÒ CH
Ơ 
IVÀ M
T S
 
Ứ 
NG D
NG TRONG KINH T
H
C VI MÔ
 
Cho
đế
n nay, chúng ta
đ
ã nghiên c
u b
n hình thái c
u trúc th
tr 
ườ 
ng c
ơ 
b
n là c
nhtranh hoàn h
o,
độ
c quy
n, c
nh tranh
độ
c quy
n, và
độ
c quy
n nhóm. Nguyên t
c t
i
đ
ahóa l
ợ 
i nhu
n c
a các doanh nghi
 p ho
t
độ
ng trên 3 lo
i th
tr 
ườ 
ng
đầ
u là quy t
c quenthu
c MR = MC. Trong khi
đ
ó,
ở 
th
tr 
ườ 
ng
độ
c quy
n nhóm (oligopoly), m
i doanhnghi
 p trên th
tr 
ườ 
ng có m
t th
ế
l
c nh
t
đị
nh,
đồ
ng th
ờ 
i t
n t
i t
ươ 
ng tác chi
ế
n l
ượ 
c (v
 
đị
nh giá và s
n l
ượ 
ng ch
ng h
n) v
ớ 
i nh
ng doanh nghi
 p khác thì công th
c MR = MCkhông còn thích h
ợ 
 p n
a. Vì v
y,
để
nghiên c
u
ng x
c
a các doanh nghi
 p trong lo
ihình c
u trúc th
tr 
ườ 
ng này, chúng ta ph
i s
d
ng m
t công c
có kh
n
ă
ng phân tích
đượ 
c nh
ng t
ươ 
ng tác chi
ế
n l
ượ 
c c
a các doanh nghi
 p tham gia th
tr 
ườ 
ng. Công c
 
đ
ólà lý thuy
ế
t trò ch
ơ 
i.
1
 
 Lý thuy
ế 
t trò ch
ơ 
nghiên c
u các tình hu
ng ra quy
ế
t
đị
nh có liênquan t
ớ 
i nhi
u ng
ườ 
i và các quy
ế
t
đị
nh c
a m
i ng
ườ 
i
nh h
ưở 
ng t
ớ 
i l
ợ 
i ích và quy
ế
t
đị
nhc
a nh
ng ng
ườ 
i khác.Có m
t s
ph
ươ 
ng pháp phân lo
i trò ch
ơ 
i. N
ế
u c
ă
n c
vào kh
n
ă
ng h
ợ 
 p
đồ
ng và ch
ế
tàih
ợ 
 p
đồ
ng c
a nh
ng ng
ườ 
i ch
ơ 
i thì có th
chia trò ch
ơ 
i thành hai lo
i: trò ch
ơ 
i h
ợ 
 p tác(cooperative games) và trò ch
ơ 
i b
t h
ợ 
 p tác (non-cooperative games). Trong trò ch
ơ 
i h
ợ 
 ptác, nh
ng ng
ườ 
i ch
ơ 
i có kh
n
ă
ng cùng nhau l
 p ch
ươ 
ng trình (k 
ế
ho
ch) hành
độ
ng t
 tr 
ướ 
c,
đồ
ng th
ờ 
i có kh
n
ă
ng ch
ế
tài nh
ng th
a thu
n chung này. Còn trong trò ch
ơ 
i b
th
ợ 
 p tác, nh
ng ng
ườ 
i ch
ơ 
i không th
ti
ế
n t
ớ 
i m
t h
ợ 
 p
đồ
ng (kh
ế
 
ướ 
c) tr 
ướ 
c khi hành
độ
ng, ho
c n
ế
u có th
có h
ợ 
 p
đồ
ng thì nh
ng h
ợ 
 p
đồ
ng này khó
đượ 
c ch
ế
tài.Ph
ươ 
ng pháp phân lo
i trò ch
ơ 
i th
hai là c
ă
n c
vào thông tin và vào th
ờ 
i gian hành
độ
ng c
a nh
ng ng
ườ 
i ch
ơ 
i. C
ă
n c
vào thông tin thì các trò ch
ơ 
i có th
chia thành tròch
ơ 
i v
ớ 
i thông tin
đầ
y
đủ
(complete information) ho
c không
đầ
y
đủ
(incompleteinformation). Trò ch
ơ 
i v
ớ 
i thông tin
đầ
y
đủ
là trò ch
ơ 
i mà m
i ng
ườ 
i ch
ơ 
i có th
tính toán
đượ 
c k 
ế
t qu
(payoff) c
a t
t c
nh
ng ng
ườ 
i còn l
i. C
ă
n c
vào th
ờ 
i gian hành
độ
ng l
icó th
chia trò ch
ơ 
i thành hai lo
i, t
 ĩ 
nh và
độ
ng. Trong trò ch
ơ 
i t
 ĩ 
nh (static game), nh
ngng
ườ 
i ch
ơ 
i hành
độ
ng
đồ
ng th
ờ 
i, và k 
ế
t qu
cu
i cùng c
a m
i ng
ườ 
i ph
thu
c vào ph
ih
ợ 
 p hành
độ
ng c
a t
t c
m
i ng
ườ 
i. Trò ch
ơ 
i
độ
ng (dynamic game) di
n ra trong nhi
ugiai
đ
o
n, và m
t s
ng
ườ 
i ch
ơ 
i s
hành
độ
ng
ở 
m
i m
t giai
đ
o
n.
2
Ph
i h
ợ 
 p hai tiêuth
c phân lo
i này ta s
b
n h
trò ch
ơ 
i t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i b
n khái ni
m v
 
đ
i
m cân b
ng, trong
đ
ó khái ni
m cân b
ng sau m
nh h
ơ 
n khái ni
m cân b
ng tr 
ướ 
c theo chi
um
ũ
i tên (xem B
ng 1).
1
Lý thuy
ế
t trò ch
ơ 
i t
lâu
đ
ã tr 
ở 
thành m
t l
 ĩ 
nh v
c quan tr 
ng c
a kinh t
ế
h
c nói chung. Nó có
ng d
ng
ng rãi trong kinh t
ế
h
c vi mô, v
 ĩ 
mô, tài chính, qu
n tr 
, ngân hàng, th
ươ 
ng m
i qu
c t
ế
, chính tr 
, khoah
c v
chi
ế
n tranh, ngo
i giao … nói chung là trong các môi tr 
ườ 
ng có t
ươ 
ng tác chi
ế
n l
ượ 
c.
2
N
ế
u m
i ng
ườ 
i ch
ơ 
i
ở 
th
ờ 
i
đ
i
m ph
i ra quy
ế
t
đị
nh mà bi
ế
t toàn toàn l
ch s
c
a trò ch
ơ 
i cho
đế
n th
ờ 
i
đ
i
m
đ
ó thì ta nói r 
ng trò ch
ơ 
i này có
thông tin hoàn h
o
(perfect information), b
ng không chúng ta nói
ng trò ch
ơ 
i có
thông tin không hoàn h
o
(imperfect information).
 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright
 
Kinh t
ế
vi moâNhaäp mn Lyùthuyt trchôiNin khoùa 2006 2007 Phaàn 1
V
ũ
Thnh T
Anh2
 
T
 ĩ 
nh
Độ
ngThông tin
đầ
y
đủ
 
Cân b
ằ 
ng Nash NE Subgame Perfect Nash Equilibrium -SPNS 
Thông tin không
đầ
y
đủ
 
 Bayesian Nash Equilibrium - BNE Perfect Bayesian Equilibrium - PBE 
B
ng 1
: B
n h
trò ch
ơ 
i và các khái ni
m cân b
ng t
ươ 
ng
ng
Ph
n 1: Trò ch
ơ 
i t
 ĩ 
nh v
ớ 
i thông tin
đầ
y
đủ
 
 D
ng th
ứ 
c c
a trò ch
ơ 
này là nh
ng ng
ườ 
i ch
ơ 
i
đồ
ng th
ờ 
i ra quy
ế 
đị
nh
(hay hành
độ
ng)
để
 
ố 
i
ư 
u hóa k 
ế 
t qu
(có th
độ
th
a d
ng, l
ợ 
i nhu
n, v.v.); m
i ng
ườ 
i ch
ơ 
i
đề 
ubi
ế 
ng nh
ng ng
ườ 
i khác c
ũ
ng
đ
ang c
g
ng
để
t
i
đ
a hóa k 
ế
t qu
mình s
thu
đượ 
c.
ế
t qu
cu
i cùng cho m
i ng
ườ 
i ph
thu
c vào ph
i h
ợ 
 p hành
độ
ng c
a h
.
 Bi 
ể 
u di 
ễ 
n trò ch
ơ 
i d 
ướ 
i d 
ng chu
ẩ 
n t 
ắ 
c
(normal-form representation)
Ví d 
1
:
Th
ế 
“l 
ưỡ 
ng nan c
a ng 
ườ 
i tù”
 Gi
s
Giáp và At b
tình nghi cùng nhau
ă
n c
 p. Hai ng
ườ 
i b
công an b
t v
 
đồ
n nh
ư
ngch
ư
a th
ế
t t
i n
ế
u c
Giáp và At cùng không nh
n t
i. Công an m
ớ 
i ngh
 ĩ 
ra m
t cáchnh
ư
sau khi
ế
n Giáp và At ph
i cung khai
đ
úng s
th
t. Công an s
giam Giáp và At vàohai phòng tách bi
t, không cho phép h
 
đượ 
c thông tin cho nhau và thông báo v
ớ 
i m
ing
ườ 
i r 
ng: N
ế
u c
hai cùng không ch
u khai mình ph
m t
i thì m
i ng
ườ 
i s
b
gi
thêm1 tháng
để
th
m tra và tìm thêm ch
ng c
. N
ế
u c
hai cùng khai nh
n t
i thì m
i ng
ườ 
i s
  ph
i ng
i tù 4 tháng. N
ế
u ch
có m
t ng
ườ 
i nh
n t
i còn ng
ườ 
i kia ngoan c
không ch
unh
n t
i thì ng
ườ 
i thành kh
n cung khai s
 
đượ 
c h
ưở 
ng s
khoan h
ng và không ph
ing
i tù, trong khi ng
ườ 
i kia s
ch
u hình ph
t n
ng h
ơ 
n là 5 tháng tù giam. Các kh
n
ă
ngvà k 
ế
t c
c này
đượ 
c trình bày m
t cách chu
n t
c trong B
ng 2 d
ướ 
i
đ
ây.
3
 
Giáp
 Khai Không khai Khai
-4, -4 0, -5
t
 Không khai
-5, 0 -1, -1
3
M
t cách khác, d
ng chu
n t
c c
a trò ch
ơ 
i t
 ĩ 
nh v
ớ 
i thông tin
đầ
y
đủ
có th
 
đượ 
c bi
u di
n d
ướ 
i d
ng G ={S
1
, S
2
, …, S
n
; u
1
, u
2
, …, u
n
} trong
đ
ó chúng ta có th
 
đọ
c
đượ 
c các thông tin v
s
ng
ườ 
i ch
ơ 
i (n), khônggian chi
ế
n l
ượ 
c (hay các chi
ế
n l
ượ 
c có th
S
i
), và các k 
ế
t c
c (payoff) t
ươ 
ng
ng (u
i
).
 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright
 
Kinh t
ế
vi moâNhaäp mn Lyùthuyt trchôiNin khoùa 2006 2007 Phaàn 1
V
ũ
Thnh T
Anh3
B
ng 2
: Th
ế
l
ưỡ 
ng nan c
a ng
ườ 
i tù
Chi 
ế 
n l 
ượ 
c áp
đả
o (dominant strategy) và chi 
ế 
n l 
ượ 
c b
 ị 
áp
đả
o (dominated strategy)
Trong cu
c ch
ơ 
i này, Giáp và At m
i ng
ườ 
i ch
có th
l
a ch
n m
t trong hai chi
ế
n l
ượ 
c(hành
độ
ng): Khai ho
c không khai. Giáp có th
t
ư
duy th
ế
này. “
 N 
ế 
u th
ằ 
ng At nh
n t 
i
 mà mình l
i không nh
n t
i thì nó tr 
ng án còn mình ph
i ng
i bóc l
ch nh
ng 5 tháng. Nh
ư
th
ế
thì
thà mình c
ũ
ng nh
n
i
 
để
ch
ph
i ng
i tù 4 tháng còn h
ơ 
n”. R 
i Giáp l
ingh
 ĩ 
, “nh
ư
ng ng
nh
ỡ 
th
ng At nó ngoan c
ườ 
ng không khai thì mình nên th
ế
nào nh
?
 N 
ế 
u nó không khai
mà mình c
ũ
ng không khai thì mình ph
i ng
i tù 1 tháng, nh
ư
ng màn
ế
u mình khai thì mình còn
đượ 
c tha b
ng c
ơ 
mà. Nh
ư
v
y t
t nh
t là m
c k 
th
ng At,
mình c
ứ 
khai báo là h
ơ 
n
.” Nh
ư
v
y,
At có l
a ch
n th
ế
nào thì ph
ươ 
ng án t
t nh
t
đố
iv
ớ 
i Giáp là khai nh
n t
i. T
ươ 
ng t
nh
ư
v
y,
At có l
a ch
n th
ế
nào thì ph
ươ 
ng án t
tnh
t
đố
i v
ớ 
i Giáp là khai nh
n t
i. Nói cách khác,
đố
i v
ớ 
i c
Giáp và At thì chi
ế
n l
ượ 
c“khai nh
n t
i” là chi
ế
n l
ượ 
c
áp
đả
o
so v
ớ 
i chi
ế
n l
ượ 
c “không khai”; ng
ượ 
c l
i, chi
ế
nl
ượ 
c “không khai” là chi
ế
n l
ượ 
c
b
áp
đả
o
so v
ớ 
i chi
ế
n l
ượ 
c “khai nh
n t
i.”Trong ví d
này m
i ng
ườ 
i ch
ơ 
i ch
có hai chi
ế
n l
ượ 
c l
a ch
n, và vì v
y chi
ế
n l
ượ 
c áp
đả
o c
ũ
ng
đồ
ng th
ờ 
i là chi
ế
n l
ượ 
c t
t nh
t. Trong nh
ng bài toán có nhi
u ng
ườ 
i ch
ơ 
i v
ớ 
ikhông gian chi
ế
n l
ượ 
c l
ớ 
n h
ơ 
n thì
để
tìm ra
đ
i
m cân b
ng c
a trò ch
ơ 
i, chúng ta ph
i l
nl
ượ 
t lo
i tr 
t
t c
các chi
ế
n l
ượ 
c b
áp
đả
o. Tuy nhiên
đố
i v
ớ 
i các trò ch
ơ 
i ph
c t
 p
đ
i
unày không
đơ 
n gi
n, và th
m chí ngay c
khi lo
i h
ế
t các chi
ế
n l
ượ 
c b
áp
đả
o r 
i chúngta v
n ch
ư
a th
tìm
đượ 
c
đ
i
m cân b
ng. Trong ví d
trình bày
ở 
B
ng 3, có hai ng
ườ 
ich
ơ 
i, m
i ng
ườ 
i có 3 l
a ch
n. Sau khi lo
i h
ế
t các chi
ế
n l
ượ 
c b
áp
đả
o chúng ta v
nch
ư
a th
tìm
đượ 
c
đ
i
m cân b
ng. Xu
t phát t
h
n ch
ế
này c
a ph
ươ 
ng pháp lo
i tr 
cácchi
ế
n l
ượ 
c b
áp
đả
o, Nash
đ
ã
đư
a ra m
t khái ni
m cân b
ng m
nh h
ơ 
n.Trái Gi
a Ph
iTrái 0, 4 4, 0 5, 3Gi
a 4, 0 0, 4 5, 3Ph
i 3, 5 3, 5 6, 6
B
ng 3
: Lo
i tr 
các chi
ế
n l
ượ 
c b
áp
đả
o và cân b
ng NashTrong ví d
 
ở 
B
ng 3, cân b
ng Nash duy nh
t là (ph
i, ph
i) v
ớ 
i k 
ế
t c
c là (6,6) nh
ư
ngn
ế
u ch
dùng ph
ươ 
ng pháp lo
i tr 
các chi
ế
n l
ượ 
c b
áp
đả
o thì không th
ế
t lu
n
đượ 
c
đ
âu là
đ
i
m cân b
ng.
Cân b
ng Nash
:Trong trò ch
ơ 
i d
ng chu
n t
c G = {S
1
, S
2
, …, S
n
; u
1
, u
2
, …, u
n
}, t
h
ợ 
 pchi
ế
n l
ượ 
c (s
*1
, s
*2
, …, s
*n
) là m
t cân b
ng Nash n
ế
u, v
ớ 
i m
i ng
ườ 
i ch
ơ 
i
i
nào
đ
ó, s
*i
 (t
c là chi
ế
n l
ượ 
c do ng
ườ 
i th
 
i
l
a ch
n) là
 ph
n
ứ 
ng t 
ố 
t nh
ấ 
c
a ng
ườ 
i ch
ơ 
i này
đố
iv
ớ 
i các chi
ế
n l
ượ 
c c
a (n-1) ng
ườ 
i ch
ơ 
i còn l
i (s
*1
, s
*2
, …, s
*i-1
, s
*i+1
, …, s
*n
) (ký hi
u làs
*-i
). Nói cách khác, u
i
(s
*i
, s
*-i
)
u
i
(s
i
, s
*-i
).V
m
t toán h
c, s
*i
là nghi
m c
a bài toán t
i
ư
u:
*
max(,)
iiiii
uss s
 Trong ví d
c
a Giáp và
t,
đ
i
m cân b
ng c
a trò ch
ơ 
i là (“khai”, “khai”) trong
đ
ó Giáp
t cùng khai nh
n t
i, và
đ
ây c
ũ
ng là cân b
ng Nash duy nh
t c
a trò ch
ơ 
i này.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Shiing Waa liked this
trieuthanhcong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->