Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
13Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jedinstvo Koncepcije Leleka Sebra i Kolajne Tina Ujevica

Jedinstvo Koncepcije Leleka Sebra i Kolajne Tina Ujevica

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,407|Likes:
Published by kadaif

More info:

Published by: kadaif on Nov 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
2,JEDINSTVOKONCEPCIJE
LELEKASEBRA
I
KOLAJNE
TINAUJEVICAI
pn'mapesnickomfenomenuIjubavislieanje,madaneisti,od-IIOSUunajpoznatijimdelimatevrste,Onjeuopstempreseku..!leanDanteovomu
Novomzivotu
i
Bozanslvenojkomediji,
Pe-
.
II.u'kinomu
onetimaikaneonama,
Blokovomu
Stihovima
0
IJivllojDami,
ostavl''eml'ubaviremazeniucentar~snic--lUllesmckikosmos,ukomesesve'
.
...lbirakaouziZi:pesniOkisubiektsuocen]euomosmosuprckozeneiI'ubavisasioblioimae.steiicfje:metafizicke,lIrutvene1artisticke,anteov»roman«saeatncom,OJlJe110',"igaipiSuCisoneteu
Novomzivotu,
ikoJijerazvioutI1idela
Bozanstvenekomedije,
cinijezgronakomejeovajvelikisrednjovekovnipesnikuobliCiosvojuviziju'!Vcta,Zivotaistvaranjaucelini.OdlazeCiupotraguzaBeatri-com,pr:olazeCiupratnjiVergilijasvaiskusenja
pakla,
spoznavsi
cistiliste
ipronaSavsiu
raju
izgubljenovoljenobiceipoznavsi,uvelicanstvenojzavrsnojsliei,ufantasticnomizlivusvetlostiharmol1lijeizanemelostigovora,'Boga,Dantepredocavavidenje'!Vetakak.vojepesniknjegovogvremenabioustanjudadflujcdnojzatvorenojumetnickojstrukturi.Slicanpostupak.,iakomanjeobuhvatan,sretamoiuPatrarkinim
Sonetimaikaneo-llama
posvecenimLauri,kojisu,»okolnoscu«smrti,podeljeniddvadela,Auobatadeladatjesamonovioblikjednogdrevnogmita0pesnikuinjegovojljubavikojijesjajnodaojosOvidije,
poredostalog,iupoglavlju0OrfejuiEuridiki,
r
Ovajmitrazvijenjenaslicannacin(ovdenijeree0vred-nostinjegoverealizaeijeuumetnickomobliku)unekolikodelanasegromantizmakojasuprethodilaUjevicevojkoncepeijiu
I-elekusebra
Ii
Kolajni.
Naj'llspelijaodnjJhjesuPreSernov
So-netnivenae
iKosticeva
SantaMariadellaSalute,
anjimasepri-kljucuju
fJulabije
StankaVrazai
fJuliciifJuliciuveoci
JovanaJovanovicaZmaja.Uzsverazlike,kojesunuinezaumetnicketvorevinerazli.~jtihautoraizraznihvremena,postojeinekesrodnecrteuos-novnomnacrtuusvimtimtra'animI''lI!nimamaukoiimaseODevalTubavpremazeni,Zaiednickaimieiedna]i-lcrarnakonvenci'a:odredenasematskakonstrukci'ako'udh1a-rase.anar'.o-ntmickdheba-'zijedinstvasub'ektivneinsiraci'eidramatiketein'racije.aJlenijiprimertekonvencijepruZiojePetrarkasasvoJim
Sonetimaikaneonama,
Osnovnasemastruktureovogadelaza-snivasenajedinstvu
Ijubavnogromana
kojJovasemaodraiavaiizraiava.Podelanadvadelauslovljenajepreokretomupesni-'.
--
7
 
_kovoiliubavipremaLauri:odnosompremanioj
~osle
smrti~krmnt.;t(j~.'a~Ijubavi1id~bOZanstVa,iboZanskol!'nevamanuzno.Odiroiu.(/..Usvimostalimpominjanimdelima,nasimistranim,tase-rnajeprisutna.Presemoveranepesme,naprimer,kaoisoneti"Ijubaviigazele,cinilehiprvideouIjubavnomromanupesni-kovom.Drugideopredstavljaobi
Sonetnivenae.
Tunijevazno.dalisefaktickimozeizvrsitiidentifikaaijapojedinihmomenataromana,veccinjenicadasuoniprisutni.JulijaPrimicovazaPresemaje!iva,alitajmomenatdamujeonai
zivanedostup-na
Cinijezapesnickisubjektfiktivnomrtvom.OnostojehteoKjerkegorodricucisesvojeverenicedabijezadrlaokao
idealuvecnosti,
ovdejeostvarenoigromokolnosti.
Dulabije,Dulici
i
Duli6iuveoei
i
SantaMariadellaSalute
bazirajuowdualnostosnovnesemenadvojnostiIjubavnogromana:naodnosupesni-kapremavoljenombicupreiposlesmrti.Tojenaroeitoizra-Z:itouzadnjadvaslucaja:iuZmajevimdelimaiupesmiLazeKosticamomenatsmrtimenja.pesnikovodnospremaIjubavnomidealu.AusvimslucajevimaprisutnisutragovidrevnogmitaoOrfejuiEuridiki:0Orfejevomodlaskuupodzemlje(preko-racivanjegranice
izmeduzivotaismrti)
inastojanjedaseci-nompevanjasavladastvama.smrtiostaneveCitouvlastiideala.Jedanspeaitiicanmomenatodvajanasepoemeovevrsteodstranih:prisustvonacionalno-rodoljubiveteme.Aliitoipaknijenestosasvimnovo.IuDanteovojcelini0Beatrici,u
NovOl."lzivotu
i
Bozanstvenojkomediji,
neprekidnosmosuoeenisape-sDJikovimkomentarimaonogastosezbivauzerri1j:i,unjenomdrustveno-politickomzivotu,videnomironicnoisarkasticno.NokodnaSihpesnikaovajmomenatkomentarisanjasituacijeuze-mlj.ibitnojepreobraZen:pretvorioseuapoteozuIjubavipremadomovini,kojajeizjednacenasaIjubavljupremazeni.Preser-novodelo
Sonetnivenae
analiziranojeveomaopsirno5tetackeglediSta,pajeiosnovnakonstrukcionasernadeljenapremamo-.tivskojkonstrukcijidodnosupojedinihelemenataunjoj.3)
Du-labije
iZmajevepoemesasv.imsujasnousmereneutompravcu,aiuKosticevojpesmi,utraZenjuoproStaja»stonaSihgorapozalihbor«,osecaseglastragicnenacionalno-rodoljubiveele-gije.UUjevicevimlmjigamapomJije
Leleksebra
i
Kolajna
susre-cemojedanobliJktransformacijeIjubaVlIlogmitaudanteovsko--petrarkistickomobliku.UtometrebatraZiti,poredostalog,mo-8transforma-II
 
Ujevicevapoezijaiz
Lelekasebra
odraiavalaiiskazivalaraspo-
1
loZenJatemladegeneraclje,aSVOJlm,formalnogledano,klaSl-
clstickimduhomonasepoklapalasazahtevimakojejeistakaostarijinarastaj1zgeneracijeA.G.MatosaS).Trebalobiprvouzetipesmu
~
kojanespada
meau
ajpoznatijeuovojzbirci,alijekarens!icnaupravoo'
-
1
vedan'uut.esnikovo000stan'aaastvarnotoispovedanjenedelujekaoispovest.Ukazaobihprvonanekefonnalneosobine~oj:imaovapesmapadau0.<2-nasesastoiiizdvadela6).rvdeopesmeeiniDetstrof~<?dpotristihai\}OOD.taovoQ:adelaizdvojenaien7::t~p.hanstili.Svistihoviuovomprvomdelusuoctprvogdoposljeclnjf>.g'1osmerct.~deope.smejesonetisastoiiiseoddvakatrenaidvetercine.Stihov!uovomdruggrnrlpln,tj,Uovomsonetu'iTesu
iedanaesterci
i
dvanaesterci:
0avrstastihovakoja'eblla~staIiuUjevicevojezijipredrat,asrecetokodMatosa.Panurovica,UClca.poezijiDanteaiPetrarke.UobadelaovepesmestrogojezastuplJenanma:udrugomdeluonajebprarana,tj.odgovarasonetskojrimarijskojsemi~'1.prvom~eluonajeobgrliena,ti.rimuiusemedusohnoprvii
treCistihadru
.
serimu'esaoeetnimstihsledecestroe.
U
prvomdeu,osmeraekom,rimajedaktilska,potpunoopetdo-slednosprovedena,tj.trosloina,podudaraseutrisloga:onavrstarimekojujeiMatosupotrebljavaoicelanjegovaskupina,akojajeeestaiuUjevicevojpoezijiizvremena
Hrvatskemladclirike.
Udrugomzenska,dvoslozna,tj.opetjednaod1!.unijih'1~im~akle,sveusvemujedanneobienojasan,..ttrogoizako-..nitogradenunutraSnj.ipesniekiredukomejesveeV'rstovezano.
-
--
Astaovof5vetrebadaroam,zastojebilopotrebnonavoditiovoli:kotehni~lcihdetaljazaovupesmukadoni,kakosutopokazalei.nekenovijeknjiZevneteorije,nisuOOtnizakrajnjeznaeenjei
~
uti.sakstogapesmaostavljanaeitaoca?OvonestosirerazmatranjetehniekogsastavaUjevicevepc---sme
Romar
znaeajnojeizdvarazloga.Prvo,onopokazujedaseovde,uknii2Ji
Leleksebra
koiaieizisla
1920..L
anapisana~atnorarijie.kadjetzv.lirskarevolucijaIiodbacivanjestarihformibilounajvecemjeku,Ujeyj,cdrZinasledenihoblikaionihmetrickihobrazacakojisubilikarakte~ciju
Hrvatskemladelirike.
Drugo,ovapesmajepoovakvomsvom»dvoslmnom«tehnick.omsastavuupravokarakteristienazaceluzbirku:"unjQjienajvisesoneta(sonetnioblikjed0!!linantan)sdvanaestercima,jedanaestercima,kojesre6emoudrugomdelu101znajdasintvojputujedolinomsv;etaturobnogk-potrnu,ipokamenju,
I
UritmunarodnetuZbalicejeipesma
Nocu.d)
1.uprav<:>pryideopesmve
~
budu6i.dajeis~?ga.s~sta~akilolove,lzrazavaU1!..~pesmkovogblca1lZraza-,'-vujuCiprikrivaga.!LnjQjjeizrecenponosbicakoiejemasnoproatiloadasvo'."..evicevesmk.
"uvoridirektnoQ'sehi
11
ovimstihovima,iznosinekuvrstusvogduhovnogicredaipesniekogetosa.»NeeudabudeimenazalIIujihsuzapakao«Hi:»1kadsamsambas,sromarima,pogo-10mtrnuga~o,nimlad'nistarima,janisamranekazao«.Pl~snikstvaralaekikazu'e0otovobezsnickihmetaforaaU
..,
~Cinovori0tomedanece0sebilicnomibolnom'da
~,uvori.Drugideopevece0danetekdeli-
1"
lIIicnoveasataJne'Yenjehijenako'amurazdiregru'.
r
u
ovomdelupesme,usonetu,veeJedrugiritam-(\1pitanju!l'dvanaesteracipreteinojamps>kasernastiha),stikabarokna(pjcsniksnatri»bijeluvjecnostslavnazida«,ahijenamu»grudiklda«)i-sniomuvezinadahnuceiemi"tirno
-reH~iozno.ena
'il'odhij;!le.metamorfozomambivalentneliubavikoiaizrasta
izsamo~u:.njaiDatnje,Dreobrafava:~ioi
SP.npllclljp.hvala»za
mojulukuuprostranom~

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Almir Duvnjak liked this
Milena Kostic liked this
Jelena Jovanovic liked this
dadaze liked this
jojzi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->