Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nezavisne091106

Nezavisne091106

Ratings:
(0)
|Views: 153|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Nov 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2010

pdf

text

original

 
Savjet ministara BiH usvo jio Nacrt bud`eta za 2010.
QSWP!J[EBOKF
POLITIKA 
www.nezavisne.com
CIJENA 1 KM
(SA URA^UNATIM PDV
-
om)
40 DIN
0.5
 €
7.5 HK
32.5 DEN
BROJ 4044
PETAK
6.NOVEMBRA 2009.
USVOJENEIZMJENEKRIVI^NOGZAKONA BiH ITAKO ISPUNJENPOSLJE DNJIUSLOV ZAUKIDANJE VIZA
 AKTUELNO
DOGA\AJIHRONIKA 
Dogodine sedam miliona manje udr`a vnoj kasi
Ministar inostranih poslova Ruske Federacije sastao se sazvani~nicima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske
str.
3!
i
4
Bo jad`i}pri jetiotu`iocu isvjedocima
TU@ILA[TVO BiHZATRA@ILO ODRE\IVANJE PRITVORA OSUMNJI^ENOM ZA ZLO^IN U TRUSINI
str.
8
Bevanda ne namjeravada istupi iz Vlade FBiH
Ukradeno750.000 KMza penzi je
ORU@ANI I MASKIRANI RAZBOJNICI OPLJA ^KALI BLINDIRANO VOZILO U MOSTARSKOMSELU KRU[EVO
Pio spri jateljem, pa ga ubio
STANKO GRUBA^ IZBR\ANA, KOD [IPOVA, PUCAO U KOM[IJU MILORADA PROLU
str.
2
str.
27!
i
28
TU@ILA[TVU BiH PRIVEDENI RIJAD RUSTEMPA[I], ABDULAHHAND@I] IEDIS VELI]
str.
9!
i
:
Drugi put uhap{eni zbog terorizma
mandat OHR-a
PREMIJER IMINISTARFINANSIJAFEDERACIJEBiH ODR@ALIODVOJENEKONFERENCIJEZA NOVINARE
str.
5!
i
6
str.
8
 
2
qfubl 
6. 11. 2009.
Doga|aji
Oja~ati ruralni razvoj
SARA JEVO - Bosna i Hercegovina mora oja~ati poljoprivredni i rural- ni razvoj kao i platne kapacitete da bi poljoprivrednici mogli pristupiti sredstvima iz IPA programa ko ja su namijenjena ruralnom razvo ju.
Zaklju~eno je ovo na ju~era{njem zvani~nom predstvljanju pro jekta "Ja~anje kapaciteta za programiranje ruralnog razvo ja u BiH", ko ji finansira Evrpska uni ja i ko ji je vri jedan oko milion eura. "Glavni cilj ovog pro jekta je da bude unapri je|ena ekonomi ja BiH, ~i ji je va- `an dio ruralna ekomomi ja. Od nas se o~eku je da pomognemo strukturama BiH da se pripreme za pri jem sredstava EU. Pomo}i }emo i u daljem razvo ju sela", kazao je Jacek Vesi jerski, voditelj pro jekta. On je istakao da }e u okviru pro jekta pru`ati podr{ku entitetima i distriktu Br~ko u pripremi razvojnih programa poljoprivrede, ko ji su uskla|eni s progra- mima EU."Najva`ni je u pro jektu je da stvorimo okvir za platene sisteme. Svi donatori, naro~ito iz EU, `ele da platni sistemi budu transparentni i pod kontrolom. Mo- ramo uspostaviti jedan za jedni~ki sistem i sve usre}iti", kazao je Vesi jerski, is- takav{i da pro jekat zvani~no s implementaci jom po~inje 1. decembra ove godine.Du{an Ne{kovi}, pomo}nik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, istakao je da }e prvenstveno od bh. vlasti zavisiti koliko brzo }emo mo}i da koristimo pretpristupne fondove EU. D.Mu.
"Vlast RSpredmetizmi{ljenih{ema"
BA NJA LUKA - Aleksandar D`ombi}, ministar finansi ja RS, izjavio je da je "vlast RS na ~elusa Miloradom Dodikom pod pritiskom me|unarodne za je- dnice i da je predmet izmi{lje- nih {ema OHR-a i istraga u vezi s autoputem i zgradama Vlade i RTV doma"."To je prosto osmi{ljena akci ja protiv rukovodstva RS kako bi se postiglo preno{enje ovla{tenja RS na BiH, ali odtoga nema ni{ta jer sada{nja vlast na to ne prista je", rekao  je D`ombi}.On je izrazio zabrinutost {to {ema, ko ja je objavljena u me- di jima, ne predstavlja samo pri- tisak na funkcionere u RS, nego i na privatne firme, kao i agen- ci je ko je se bave obezbje|enjem imovine i lica. (Srna)
Kardin:Usta vnareformaklju~na
SA RA JEVO - Ustavna re- forma je klju~na za stvaranje funkcionalne dr`ave BiH, a bh. lideri mora ju se usaglasiti o tome {ta ta reforma podrazu- mi jeva, rekao je Benjamin Kardin, ameri~ki senator i predsjedava ju}i Komisi je za bezbjednost i saradnju u Evro- pi, tokom susreta sa delegaci-  jom RS."Iako sam pozdravio priliku da sa delegaci jom RS razgo- varam o situaci ji u BiH, bio sam razo~aran kada sam vidio da je na veb stranici Vlade RS dat neta~an sa`etak na{eg raz- govora", navodi se u reagova- nju senatora Kardina, ko je prenosi Ambasada SAD u BiH.On je dodao da "ima ju}i u vidu koliko ~esto je tokom sastanka pominjao pitanje us- tavne reforme, razo~arava ju}e bilo vidjeti da se pitanje usta- vne reforme u sa`etku ne po- minje". (Srna)
 Ameri~kiuni verzitet dao najboljuponudu
TUZLA - Ameri~ki univer- zitet u BiH na javnom pozivu za dodjelu zemlji{ta za izgra- dnju poslovnog objekta na Trgu slobode u centru Tuzle dao je najbolju ponudu, pot- vr|eno je iz ove obrazovne ustanove. Op}ini Tuzla, ko ja je raspi- sala poziv za dodjelu zemlji- {ta na ko jem treba graditi poslovni objekat sa dvi je la- mele, ponudili su 550.000 KM za zemlji{te, dok je druga pristigla ponuda firme Tehno- lo{ki park Tuzla manja za 110.000 KM.J.[.
"Usta vne promjene nisu uslov zazatvaranje OHR-a"
BANJALUKA - Delegaci ja Vla- de RS, ko ja se nalazi u posjeti Va- {ingtonu, izrazila je tokom sastanaka s ~lanovima Kongresa i SAD zabrinutost zbog nasto janja da se pitanje ustavnih promjena nametne kao neophodno za zatva- ranje OHR-a, suprotno komini- keu Savjeta za provo|enje mira.
U razgovoru sa ameri~kim kon- gresmenima i senatorima prenesen  je stav Vlade RS da je u ovom tre-nutku neprihvatljivo iniciranje pita- nja ustavnih promjena, jer }e to pitanje biti aktuelno u procesu pre- govora o priklju~enju EU, kao {to  je bio slu~aj i sa drugim dr`avama u procesu evropskih integraci ja, sa- op{teno je iz Biroa Vlade RS za odnose s javno{}u. ^lanovi delegaci je Vlade RS izni jeli su jasan stav da doma}i li- deri u RS i BiH treba da se dogovo- re o na~inu rje{avanja klju~nih pitanja potrebnih za evropske inte- graci je.Melisa Bin, ~lan ameri~kog Kon- gresa, ko ja je kopredsjedava ju}a Kongresnog srpskog kokusa, izra- zila je razumi jevanje za stavove de- legaci je Vlade RS o neophodnosti dogovora doma}ih lidera u RS i BiH.^lanovi delegaci je Vlade RS su- sreli su se i s kongresmenom Pite- rom Roskamom, kao i slu`benicima kongresmena Albia Siresa i ~lanom Kongresa [eli Berkli. Delegaci ju Vlade RS ~ine minis- tar pravde D`erard Selman, minis- tar zdravlja i soci jalne za{tite Ranko [krbi}, generalni sekretar Vlado Blago jevi} i savjetnik pred- sjednika Vlade RS Gordan Milo{e- vi}. (Srna)
Bilt: BiH zaosta je na putu ka EU
VA[INGTON - Karl Bilt, mi- nistar inostranih poslova [ved- ske, ko ja predsjedava EU, rekao  je da od svih zemalja zapadnog Balkana jedino BiH zaosta je na putu ka EU.
Tokom boravka u Va{ingtonu na samitu evropskog bloka sa SAD Bilt je istakao da su sve ostale dr`ave zapadnog Balkana znatno odmakle na putu ka EU.Bilt smatra da kona~na ratifikaci ja Lisabonskog sporazuma predstavlja prekretnicu za EU, ko ja sada napu- {ta eru rotira ju}eg predsjedni{tva i ubudu}e }e imati bolje instrumente, kao {to je spoljnopoliti~ko ti jelo. On je za "Glas Amerike" istakao da }e to ti jelo biti mo}no sredstvo ko je }e unapri jediti djelovanje EU na globlanom nivou, ali i ukazao da }e biti potrebno nekoliko godi- na da ova instituci ja bude uspos- tavljena. (Srna)
 Vlada RS: U ovomtrenutku neprihvatlji vo iniciranje pitanja usta vnih promjena
Ministar inostranih poslova
Zaklju~iti
za {ta posto ji konsenzus. Rusi ja ne}e podr`ati ono {to ni je rezultat op{te saglasnosti", naglasio je Lavrov. Komentari{u}i dogovore u okviru takozvanog bu- tmirskog procesa Lavrov je ponovio da Rusi ja, kao ~la- nica PIC-a, podr`ava rje{enja ko ja su plod dogovora doma}ih politi~ara bez stranih utica ja.
 Alkalaj je naglasio
da je posjeta Lavrova od izuzetnog zna~a ja za saradnju dvi je zemlje, te pod- sjetio da su bilateralni odnosi jako dobri, ali da treba unapre|ivati ekonomsku saradnju. "Potpisa}emo sporazume na osnovu ko jih }e od idu}e godine biti obavezne konsultaci je na nivou minis- tarstava inostranih poslova, a za 2010. godinu planiran  je i biznis forum kako bi se pribli`ili privrednici dvi je zemlje", rekao je Alkalaj, te dodao da su u planu spora- zumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, saradnja pravosudnih instituci ja, te kulturna saradnja. Na pitanje ruskih novinara posto ji li volja u BiH da se pristupi NA TO-u, Alkalaj je odgovorio da o tome posto ji jednoglasna odluka Predsjedni{tva BiH, te "iako podr{ka ni je ista u oba entiteta, ona je ve}a od 50 od- sto".
Na ta {a KRSMAN
SARA JEVO - Hitno treba ri je{iti zavr{etak  mandata visokog predstavnika u BiH i bonskih ovla{}enja jer su postali ko~ni ca suverenitetu dr`a- ve, kazao je ju~e u Sara jevu Sergej Lavrov, ministar inostranih poslova Ruske Federaci je.
"Neophodna je transformaci ja OHR-a u kancelari ju speci jalnog predstavnika EU. Zavr{etak mandata OHR- a ne zna~i da }e me|unarodna za jednica zaboraviti BiH. Potrebno je da se odluke donose u BiH uz dogovor predstavnika dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Za Rusku Federaci ju neprihvatljivo je sve {to ni je stvar unutra{njeg dogovora i konsenzusa", rekao je Lavrov nakon sastanka sa Svenom Alkala jem, {efom bh. diplo- mati je.
Podsjetiv{i da je Rusi ja
~lanica Savje- ta za provedbu mira (PIC) Lavrov je naglasio da se mo- ra ju po{tovati principi Dejtonskog mirovnog sporazuma. "Ima sada ide ja ko je nisu u okviru onoga {to je do- govoreno u PIC-u. Stav Rusi je je da }e podr`ati sve ono
Za vr{etak mandata OHR-a ne zna~i da }eme|unarodna za jednica zabora viti BiH. Za Rusku Federaci ju neprihvatlji vo je sve {to ni je stvarunutra{njeg dogo vora i konsenzusa, rekao La vrov
R. [EGRT 
BANJALUKA - Vlada RS usvo ji}e na dana{- njoj sjednici informaci ju "La`no prikazivanje dru{- tvenih i ekonomskih prilika u RS" u ko joj se opisu je kako OHR kreira i odr`ava nestabilnosti u BiH kroz "djelovanje Rafija Gregori jana i drugih protiv RS", sazna ju "Nezavisne".
U dokumentu na 30 stranica se podsje}a da je Vla- da RS 26. novembra 2008. godine uputila Tu`ila{tvu BiH krivi~nu pri javu protiv vi{e osoba.
Ta kri vi~na pri ja va je
podnesena protiv Milorada Bara{ina, tada{njeg vr{ioca du`nosti, a sada{- njeg glavnog tu`ioca Tu`ila{tva BiH, Harija Furlana, me|unarodnog tu`ioca Tu`ila{tva BiH, Rafija Gregori-  jana, prvog zamjenika visokog predstavnika, Dejvida  Ap~era, {efa Odjela za organizovani kriminal Tu`ila{- tva BiH, [ef ke [ahbegovi}a, sudi je Suda BiH, Bakira Had`iomerovi}a, urednika magazina ''60 minuta'' FTV, Slobodana Vaskovi}a, dopisnika tog magazina, Dragomira Babi}a, predsjednika nevladine organizaci je "Narodni front" i Dragana Luka~a, tada{njeg pomo}ni- ka direktora SIPA. Kako je navedeno u ovoj informaci ji, krivi~na pri-  java je podnesena zbog osnovane sumnje da su po~inili krivi~na djela i da su od 2007. godine iskori{tavali slu- `beni polo`aj i ovla{tenja, te da su prekora~enjem svo-  jih ovla{tenja RS, Vladi RS, predsjedniku i ministrima Vlade RS nanosili {tetu i povri jedili prava.
U dokumentu se opisu je niz
konkre-tnih primjera na ko ji je na~in "stvoren ci jeli sistem kon- strukci ja i la`i ko ji je zasnovan na navodnim analizama i istragama ko je je vodio OHR, bez bilo kakvih vali- dnih dokaza".Tako se kroz konkretne primjere opovrgava ju na- vodi o navodnim nezakonitostima u privatizaci ji naf tne industri je, poslovima u RITE Gacko, gradnji zgrade Vlade, finansiranju mre`a podr{ke Radovana Karad`i- }a i Ratka Mladi}a, pisanju crnih medijskih lista. U dokumentu se tako|e obja{njava ju i mehanizmi satanizaci je RS i manipulaci ja Tu`ila{tva BiH s ja- vno{}u.
"OHR kreira i odr`a vanestabilnosti u BiH"
U dokumentu se obja{nja va ju i mehanizmi satanizaci je RS i manipu- laci ja Tu`ila{tva BiH s ja vno{}u
Lavrov i Alkalajna pres-konferenciji
 
3
Doga|aji
6. 11. 2009.
qfubl 
Incko ukinuoodluke osmjenama
SA RA JEVO - Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, donio  je ju~e odluke u ko jima se na- vodi da nema vi{e razloga za smjenu Obrena Zelja je, Dragu- tina \ur|evi}a i Ned`ada Be- hrama.Zelja ja je smi jenjen sa fun- kci je predsjednika Skup{tine op{tine Srpska Ilid`a, \ur|evi}  je smi jenjen sa fuinkci je {efa OMI-ja Bosanska Gra- di{ka/Gradiska, a Behram sa funkci je {efa Odjeljenja za stambena pitanja u mostarskoj op{tini Stari grad. "Zaklju~iv{i da vi{e ne posto-  je razlozi za smjenu Zelja je, \ur|evi}a i Behrama, visoki predstavnik im je izri~ito do- zvolio da obavlja ju zvani~nu, izbornu ili imenovanu javnu du- `nost, da se kandidu ju na izbori- ma, te da obavlja ju funkci ju u okviru politi~ke stranke", saop- {teno je iz OHR-a. (Srna)
Dodik:BranimoDejton
BA NJA LUKA - RS se kroz zalaganje za o~uvanje Dejton- skog sporazuma zala`e za spora- zum ko ji u BiH 15 godina obezbje|uje stabilnost i mir, aneko taj sporazum uporno `eli da promijeni, rekao je ju~e Milorad Dodik, predsjednik Vlade RS. "Mogu}e je i te promjene sta- viti na dnevni red i to je legal- no, ali mnoge stvari se rade kaubojski na na~in da se otima-  ju nadle`nosti", rekao je Dodik. Komentari{u}i odluku o pro- du`enju supervizi je u Br~kom ko ju je donio supervizor Rafi Gregori jan, Dodik je rekao da se radi o ~ovjeku ko ji je nanio {tetu BiH."On se ~itavo ovo vri jeme po- na{a osvetni~ki {to je neukusno za jednog diplomatu bez obzira {ta ja mislio o njemu", rekao je Dodik. Osvrte Stjepana Mesi}a, predsjednika Hrvatske, da Do- dik ne po{tu je RS, Dodik je odbacio ri je~ima da mu to podi- `e rejting ako se njime ci jelo vri jeme bavi predsjednik jedne susjedne dr`ave. D.[.
BiHdomo vina bh. Srba
BEOGRAD - Slu`beni Beo- grad bi Srbima u BiH trebalo daporu~i da je BiH njihova domo- vina, a Sara jevo glavni grad, te da svo ju politiku obliku ju u tim okvirima, kazao je Stjepan Me- si}, predsjednik Republike Hrvatske.Mesi} je potvrdio da "slu`be- ni Beograd ka`e da prihvata sve {to se dogovore tri naroda u BiH, ali Milorad Dodik, pred- sjednik Vlade RS, ne prista je ni na kakav dogovor". "Slu`beni Beograd se izjasnio za cjelovitu i jedinstvenu BiH, ali Dodik tra`i izdva janje RS i ne prista je na cjelovitu BiH. Milorad Dodik ne smatra BiH konstantom, nego konstantom smatra RS, kao {to ne smatraSara jevo glavnim gradom", do- dao je Mesi}. (Fena)
 Vijesti
Ruske Federaci je sastao se sa zvani~nicima BiH i RS
mandat OHR-a
Lavrov se ju~e sreo i sa predsjedava ju}im i ~lano- vima Predsjedni{tva BiH @eljkom Kom{i}em, te Neboj- {om Radmanovi}em i Harisom Silajd`i}em. Kom{i} je kazao da su odnosi dvi je zemlje u uzla- znoj putanji, ali da se mogu unapri jediti i biti sveobu- hvatni ji. Silajd`i} je izrazio nadu da Rusi ja mo`e pomo}i u potpunoj implementaci ji Dejtonskog sporazu- ma jer je ~lanica PIC-a, a Radmanovi} je podr`ao stav Rusi je da BiH sama treba da odlu~u je o svo joj budu- }nosti.Kako je saop{teno iz Predsjedni{tva, Lavrov je ista- kao da, iako Rusi ja ima negativan stav prema {irenju NA TO-a, BiH ima pravo da sama odlu~u je i Rusi ja }e  je podr`ati u tome. Oci jenio je da je u interesu BiH da donosi samostalno odluke o pridru`ivanju NA TO-u i EU, a ne pod pritiskom. Rekao je da je Rusi ja spremna da intenzivno sara|u je u PIC-u i naglasio potrebu rje{a- vanja pitanja dr`avne imovine.
La vrov je na sastanku
sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH istakao interes svo je zemlje da sa BiH sara|u je na regionalnom planu, te je kazao da bi normalizaci ja odnosa sa Beogradom i Zagrebom omo- gu}ila saradnju na bilateralnom i multilateralnom planu. Predsjedni{tvo je uputilo poziv ruskom predsjedni- ku i premi jeru da posjete BiH. Lavrov se ju~e susreo i sa predsjedava ju}im Savje- ta ministara BiH Nikolom [piri}em, gdje je nagla{ena potreba ekonomske saradnje. Lavrov je rekao da je pri- vredna saradnja ja~a izme|u Rusi je i Repu blike Srpske, te naglasio da bi volio da se tako sara|u je i sa FBiH, jer  je njegova dr`ava za to zainteresovana.
Nakon zvani~nih susreta
u bh. insti-tuci jama Lavrov se ju~e sreo sa premi jerom RS Milora- dom Dodikom.Dodik je nakon sastanka s Lavrovim izjavio da Ru- si ja, kao garant Dejtonskog sporazuma, podr`ava ovaj dokument onako kako je napisan, kao i svaki dogovor dva entiteta i tri naroda, bez pritisaka i uslovljavanja bi- lo kakvim promjenama. "Stav Rusi je relaksira situaci ju u vezi sa dogovori- ma u BiH", istakao je Dodik. Naglasiv{i da Ruska Federaci je ne u~estvu je u bu- tmirskom procesu, on je rekao da je stav ove zemlje u vezi s predsto je}om sjednicom Savjeta za sprovo|enje mira - da je do{lo vri jeme za zatvaranje OHR-a. On je dodao da je Lavrovu predstavio ono {to se "uslovno zo- ve butmirski proces, ko ji naprosto ne posto ji", navode}i da je jasno da taj proces od po~etka ni je imao podr{ku, da je po~eo potpuno nepripremljen, te da je to tiha, a su- {tinska revizi ja Dejtona, ko ja ni je mogla pro}i. Dodik je potvrdio da je Lavrova upoznao sa stavo- vima da ni je protiv razgovora o nekim ta~kama, nagla- siv{i da butmirski papir za SNSD ne mo`e biti osnova za razgovore.
Na vode}i da se BiH mora
vratiti na pra- vi put, Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, je rekaonakon sastanka sa Lavrovim da je potrebno "obezbijeditida BiH postane stabilna i odr`iva demokratska zemlja na putu ka integraci ji u EU", {to osta je njegov prioritet. "Zadaci ko jima se odmah treba posvetiti su obezbje|ivanje potpune i efikasne primjene Dejton- skog mirovnog sporazuma, obezbje|ivanje funkci- onalnosti dr`ave i nadziranje tranzici je OHR-a u EUSR putem ispunjavanja pet ciljeva i dva uslova ko je je definisao Upravni odbor Savjeta za sprovo|e- nje mira", rekao je Incko.
Tfs!hfk!Mb!wspw!tf!pt!wsovp!j!ob!of!eb!woj qsj!kfn!CjI!v!Tb!wkfu!cf{!ckf!eopt!uj!Vkf!ej!okf!oji ob!dj!kb!j!•ft!uj!ubp!ob!wf!mj!lpn!csp!kv!hmb!tp!wb!lp!kjn kf!qp!esab!op!oft!ubm!op!•mbo!tuwp!CjI!v!pwpn!uj!kf!mv/ Ob!hmb!tjp!kf!eb!p•f!lv!kf!ep!csv!tb!sb!eokv!tb!CjI v!Tb!wkf!uv!cf{!ckf!eopt!uj-!b!ob!qj!ub!okf!op!wj!ob!sb bnf!sj!•lf!op!wjo!tlf!bhfo!dj!kf!{ob!•j!mj!up!eb!~f Sv!tj!kb!vuj!db!uj!ob!hmb!tb!okf!CjI!Mb!wspw!kf!pe!hp!wp!. sjp!eb!ub!lwf!pemv!lf!esab!wf!np!sb!kv!eb!ep!op!tf tb!nf/#[cph!up!hb!kf!of!pq!ip!eop!eb!PIS!pef!|up qsj!kf!kfs!tuf!qpt!ub!mj!•mb!oj!db!pwb!lp!wb!aoph!uj!kf!mb VO.b/!P•f!lv!kf!tf!eb!~f!CjI!tb!nb!ep!op!tj!uj pemv!lf!v!Tb!wkf!uv!cf{!ckf!eopt!uj-!b!of!CjI!v{ v•f|!~f!wj!tp!lph!qsfe!tub!woj!lb#-!ob!hmb!tjp!kf!Mb!. wspw/Af!mklp!Lp!n|j~-!qsfe!tkf!eb!wb!kv!~j!Qsfe!tkf!eoj|!. uwb-!ub!lp!}f!kf!v!sb{!hp!wp!sv!tb!Mb!wsp!wjn!ob!hmb!tjp wb!aoptu!tb!sb!eokf!v!Tb!wkf!uv!cf{!ckf!eopt!uj!VO.b/
BiH treba samostalno da glasa u Sa vjetu bezbjednosti
U interesu BiH dadonosisamostalno odluke opridru`i va- nju NA TO-ui EU
M. ^UBRO
SARA JEVO - Nadle`nosti dr`ave mora ju biti jasno definirane, BiH mora biti efikasna i funkcionalna dr`ava, njen Ustav uskla|en s Evropskom konvenci-  jom o ljudskim pravima, {to je minimum uslova ko ji mora biti usvo jen za debloka- du procesa integraci je BiH u EU i NATO.
Ponovio je to ^arls Ingli{, ambasador SAD u BiH, po okon~anju razgovora sa de- legaci jama SNSD-a i PDP-a, odr`anih u okviru takozvanog butmirskog procesa.
"Identifiko vali smo
mini-mum uslova ko ji mora ju biti ispunjeni kako bi BiH nastavila kretanje ka EU i NA TO-u. EU i SAD `ele pomo}i da se ispune ovi uslo- vi, ali `elimo biti jasni da u slu~a ju dogovora politi~kih lidera ko ji je ispod postavljenog minimuma to ne}e pomo}i BiH da nastavi putem ka EU i NA TO-u. Rani je smo jasno definirali ko ji je to minimum, a to se odnosi na ~injenicu da BiH mora govoriti jednim glasom u EU, dr`avne nadle`nosti mora ju biti jasno definirane, dr`ava mora biti efika- sna i funkcionalna, a Ustav uskla|en s evrop- skom konvenci jom o ljudskim pravima", rekao je Ingli{.
Milorad Dodik,
predsjednikSNSD-a, ponovio je da njegova stranka ne prihvata sudjelovanje u razgovorima ko je }e voditi i modelirati stranci, insistira ju}i da sas- tanke treba da organizu ju doma}i politi~ari. "Odazva}u se pozivu bilo ko jeg doma- }eg politi~ara ko ji organizu je sastanak na ko jem }emo razgovarati kako i}i napri jed. Prihvatljivo nam je da razgovaramo o ve- }em bro ju dr`avnih poslanika, prebacivanju nadle`nosti za kreiranje bud`eta iz Predsje- dni{tva u Savjet ministara BiH, zatim da od- brana bude dr`avna nadle`nost, ali ne i pravosu|e dok se ne redefini{e uloga Suda i Tu`ila{tva BiH. Nakon Dejtona imali smo niz kompromisa u ko jima je RS morala da- vati vi{e nego {to je trebalo, a toga vi{e ne}e biti", kazao je Dodik. Nagla{ava ju}i da je klju~ rje{enja pro- blema u BiH dogovor unutar zemlje. Nakon sastanka s pregovara~kim timom EU i SAD, lider PDP-a Mladen Ivani} rekao  je da su dobili uvjerevanja da nametanja rje- {enja ne}e biti. "Predstavnici me|unarodne za jednice pokazali su da su veoma uporni i da }e ostati anga`ovani kako bi se neka pitanja ri je{ila. Mo`emo ri je{iti pitanje uskla|ivanja Ustava s Evropskom konvenci jom i efikasni ji rad Savjeta ministara, ali ne mo`emo govoriti o entitetskom glasanju", rekao je Mladen Iva- ni}, predsjednik PDP-a.
Lars Valund,
politi~ki direktor u Ministarstvu vanjskih poslova [vedske, ko ja predsjedava EU, ponovio je da je cilj EU i SAD da BiH ne zaostane za zemljama regi- ona u procesu euroatlantskih integraci ja. "To ne bi bilo dobro ni za BiH niti za EU. Mi `elimo dati najbolje savjete, ali ovo  je proces ko ji je u vlasni{tvu lokalnih lide- ra. EU i SAD ne `ele nikakav diktat, nego `elimo pomo}i da uslovi za napredak ze- mlje ka EU i NA TO budu ispunjeni", ka- zao je Valund.
Predstavnici EU i SAD razgovarali s liderima SNSD-a i PDP-a
Ingli{: Ispuniti minimum
Milorad Dodik i Sergej Lavrov
FOTO NN
 Ambasador Ingli{dolazi na razgovore

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->