Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cac-phan-Ung-Oxi-hoa-khu-thuong-gap-trong chuong trinh pho thong

Cac-phan-Ung-Oxi-hoa-khu-thuong-gap-trong chuong trinh pho thong

Ratings:
(0)
|Views: 3,775|Likes:
Published by hoanghoazzz

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: hoanghoazzz on Nov 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

 
Giáo khoa hóa vô c
ơ 
Biên so
n: Võ H
ng Thái
©
http://vietsciences.free.fr 
http://vietsciences.org
Võ H 
ng Thái 
 
169
Ch
ươ 
ng trình Hóa h
 
V
 N
ĐỀ
III HÓA VÔ C
Ơ
 
VI
T CÁC PH
N
Ứ 
NG OXI HÓA KH
Ử 
 TH
ƯỜ 
NG G
P(CÁC CH
T OXI HÓA, CH
T KH
Ử 
TH
ƯỜ 
NG G
P)
Để
vi
ế
t
đượ 
c các ph
n
ng oxi hóa kh
thì chúng ta c
n bi
ế
t m
t s
ch
t oxi hóa và m
ts
ch
t kh
th
ườ 
ng g
 p. Ch
t oxi hóa sau khi b
kh
thì t
o thành ch
t kh
liên h
ợ 
 p (ch
tkh
t
ươ 
ng
ng); C
ũ
ng nh
ư
ch
t kh
sau khi b
oxi hóa thì t
o thành ch
t kh
liên h
ợ 
 p(ch
t kh
t
ươ 
ng
ng). Ta ph
i bi
ế
t các ch
t kh
và ch
t oxi hóa t
ươ 
ng
ng thì m
ớ 
i vi
ế
t
đượ 
c ph
n
ng oxi hóa kh
.
I. Các ch
t oxi hóa th
ườ 
ng g
p
I.1. Các h
ợ 
p ch
t c
a mangan: KMnO
4
, K 
2
MnO
4
, MnO
2
(MnO
4-
, MnO
42-
, MnO
2
)
+7 +6 +4
-
KMnO
4
, K 
2
MnO
4
, MnO
2
trong
môi tr
ườ 
ng axit
(H
+
) th
ườ 
ng
b
kh
ử 
thành mu
i
+2
Mn
2+
 
Thí d
:
+7 +2 +2 +3
2KMnO
4
+ 10FeSO
4
+ 8H
2
SO
4
   
2MnSO
4
+ 5Fe
2
(SO
4
)
3
+
2
SO
4
+ 8H
2
O
Kali pemanganat S
t (II) sunfat Mangan (II) sunfat S
t (III) sunfatThu
c tím(Ch
t oxi hóa) (Ch
t kh
)
+7 +3 +2 +5
2KMnO
4
+ 5KNO
2
+ 3H
2
SO
4
 
   
2MnSO
4
+ 5KNO
3
+
2
SO
4
+ 3H
2
O
Kali nitrit Kali nitrat(Ch
t oxi hóa) (Ch
t kh
)
 
+7 +4 +2 +6
2KMnO
4
+ 5K 
2
SO
3
+ 3H
2
SO
4
 
   
2MnSO
4
+ 6K 
2
SO
4
+ 3H
2
O
Kali sunfit Kali sunfat(Ch
t oxi hóa) (Ch
t kh
)
 
+6 +2 +2 +3
2
MnO
4
+ 4FeSO
4
+ 4H
2
SO
4
 
   
MnSO
4
+ 2Fe
2
(SO
4
)
3
+
2
SO
4
+ 4H
2
O
Kali manganat S
t (II) sunfat Managan (II) sun fat S
t (III) sunfat(Ch
t oxi hóa) (Ch
t kh
)
 
+4 -1 +2 0
MnO
2
+ 4HCl(
đ
)
   
0
MnCl
2
+ Cl
2
+ 2H
2
O
 
Giáo khoa hóa vô c
ơ 
Biên so
n: Võ H
ng Thái
©
http://vietsciences.free.fr 
http://vietsciences.org
Võ H 
ng Thái 
 
170
Mangan
đ
ioxit Axit cloh
đ
ric (
đặ
c) Mangan(II) clorua Khí clo(Ch
t oxi hóa) (Ch
t kh
)
+4 +2 +2 +3
MnO
2
+ 2FeSO
4
+ 2H
2
SO
4
 
   
MnSO
4
+ Fe
2
(SO
4
)
3
+ 2H
2
O
Mangan
đ
ioxit S
t (II) sunfat Mangan (II) sunfat S
t (III) sunfat(Ch
t oxi hóa) (Ch
t kh
)
+7 -1 +2 0
2KMnO
4
+ 10NaCl + 8H
2
SO
4
 
   
2MnSO
4
+ 5Cl
2
+ K 
2
SO
4
+ 5Na
2
SO
4
+ 8H
2
O
 Kali pemanganat Nat ri clorua Mangan (II) sunfat Khí clo(Ch
t oxi hóa) (Ch
t kh
)
 
+7 -1 +2 0
2KMnO
4
+ 16HCl
   
2MnCl
2
+ 5Cl
2
+ 2KCl + 8H
2
O
Kali pemanganat Axit cloh
đ
ric Mangan (II) clorua Khí clo(Ch
t oxi hóa) (Ch
t kh
)
+7 +2 +2 +3
MnO
4-
+ 5Fe
2+
+ 8H
+
 
   
Mn
2+
+ 5Fe
3+
+ 4H
2
O
Ion pemanganat Ion s
t (II) Ion mangan (II) Ion s
t (III)(Ch
t oxi hóa) (Ch
t kh
)
 
+7 -3 +2 +5
8KMnO
4
+ 5PH
3
+ 12H
2
SO
4
 
   
8MnSO
4
+ 5H
3
PO
4
+ 4K 
2
SO
4
+ 12H
2
O
Kali pemanganat Photphin Mangan (II) sunfat Axit sunfuric(Ch
t oxi hóa) (Ch
t kh
)
+7 0 +2 +2
2KMnO
4
+ 5Zn + 8H
2
SO
4
 
   
2MnSO
4
+ 5ZnSO
4
+
2
SO
4
+ 8H
2
O
m
+7 +3 +3 +2 +4
2KMnO
4
+ 5HOOC-COOH + 3H
2
SO
4
 
   
2MnSO
4
+ 10CO
2
+ K 
2
SO
4
+ 8H
2
O
Axit oxalic Khí cacbonic(Ch
t oxi hóa) (Ch
t kh
)
-
KMnO
4
trong
môi tr
ườ 
ng trung tính
(H
2
O) th
ườ 
ng
b
kh
ử 
thành mangan
đ
ioxit
 (
MnO
2
)Thí du:
+7 +4 +4 +6
 2KMnO
4
+ 4K 
2
SO
3
+ H
2
O
   
MnO
2
+
2
SO
4
+ KOH
Kali pemanganat Kali sunfit Man gan
đ
ioxit Kali sunfat(Ch
t oxi hóa) (Ch
t kh
)
+7 +2 +4
2KMnO
4
+ 3MnSO
4
+ 2H
2
O
   
5MnO
2
+
2
SO
4
+ 2H
2
SO
4
 
Kali pemanganat Mangan (II) sunfat Mangan
đ
ioxit(Ch
t oxi hóa) (Ch
t kh
)
 
 
Giáo khoa hóa vô c
ơ 
Biên so
n: Võ H
ng Thái
©
http://vietsciences.free.fr 
http://vietsciences.org
Võ H 
ng Thái 
 
171
 
+7 -1 +4 0
2KMnO
4
+ 3H
2
O
2
 
   
2MnO
2
+ 3O
2
+ 2KOH + 2H
2
O
Hi
đ
ro peoxit Mangan
đ
ioxit Khí oxi(Ch
t oxi hóa) (Ch
t kh
)
 -
KMnO
4
trong
môi tr
ườ 
ng baz
ơ 
(OH
-
) th
ườ 
ng
b
kh
ử 
t
o K 
2
MnO
4
 Thí d
:
+7 +4 +6 +4
2KMnO
4
+
2
SO
3
+ 2KOH
   
2K 
2
MnO
4
+
2
SO
4
+ H
2
O
Kali pemanganat Kali sunfit Kali manganat Kali sunfat(Ch
t oxi hóa) (Ch
t kh
)
 
+7 +3 +3 +6 +4
2KMnO
4
+ KOOC-COOK + 2KOH
   
2K 
2
MnO
4
+ 2KHCO
3
 
Kali pemanganat Kali oxalat Kali manganat Kali cacbonat axit(Ch
t oxi hóa) (Ch
t kh
)
+7 -2 +6 0
2KMnO
4
+ 2KOH
   
2K 
2
MnO
4
+21O
2
+ H
2
O
Kali pemanganat Kali manganat Oxi(Ch
t oxi hóa c
ũ
ng là ch
t kh
) (Ph
n
ng oxi hóa kh
n
i phân t
)
Ghi chúG.1.
KMnO
4
trong môi tr 
ườ 
ng axit (th
ườ 
ng là H
2
SO
4
) có tính oxi hóa r 
t m
nh, nên nód
b
m
t màu tím b
ở 
i nhi
u ch
t kh
nh
ư
: Fe
2+
; FeO; Fe
3
O
4;
SO
2
; SO
32-
; H
2
S; S
2-
; NaCl; HCl; KBr, HBr, HI; KI; Cl
-
; Br 
-
; I
-
; NO
2-
; Anken; Ankin; Anka
đ
ien; Aren
đồ
ng
đẳ
ng benzen; …Thí d
:
+4 +7 +6 +2
5SO
2
+ 2KMnO
4
+ 2H
2
O
   
2H
2
SO
4
+ 2MnSO
4
+
2
SO
4
 
Khí sunfur 
ơ 
Kali pemanganat Axit sunfuric Mangan (II) sunfat(Ch
t kh
) (Ch
t oxi hóa)Khí sunfur 
ơ 
làm m
t màu tím c
a dung d
ch KMnO
4
(dung d
ch thu
c tím), trong
đ
ó SO
2
 
đ
óng vai trò ch
tkh
. Khí SO
2
và CO
2
 
đề
u làm
đụ
c n
ướ 
c vôi trong (vì có t
o ch
t không tan CaSO
3
, CaCO
3
), nh
ư
ng CO
2
 không làm m
t màu dung d
ch KMnO
4
.
G.2.
Để
làm môi tr 
ườ 
ng axit (H
+
) cho các ch
t oxi hóa thì ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng dùng H
2
SO
4
 hay H
3
PO
4
mà không dùng các axit HCl, HBr, HI vì các axit này ngoài s
cung c
 pH
+
, chúng còn
đ
óng vai trò ch
t kh
(Cl
-
, Br 
-
, I
-
).

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
trinhdangki liked this
Maiy Vinith Vps liked this
nguyenvankiendhsptn liked this
funnyguy1986 liked this
m_huongbk07 liked this
minhthinh2010 liked this
phatbn95 liked this
phamleduong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->