Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mga Aralin Tungo sa Pagbabago ng Buhay

Mga Aralin Tungo sa Pagbabago ng Buhay

Ratings: (0)|Views: 2,773 |Likes:
Published by Jun Tabac
Ang Values Formation Program ng gobyerno sa Pilipinas ay sang-ayon sa utos ni JesuCristo (o Isa al-Mashi ng Qur'an) na turuan ang lahat ng bansa na ganapin ang lahat ng inutos Niya (Mateo 28:18-20). Sa gayon, anumang relihiyon ng isang Pilipino, ang sumusunod na pag-aaral ay makatutulong sa kanya na hindi lamang malaman kundi magkaroon ng kapangyarihang sundin ang ginintuang aral—na mahalin ang kapwa, Pilipino man o hindi. (Roma 13:9-10)
Ang Values Formation Program ng gobyerno sa Pilipinas ay sang-ayon sa utos ni JesuCristo (o Isa al-Mashi ng Qur'an) na turuan ang lahat ng bansa na ganapin ang lahat ng inutos Niya (Mateo 28:18-20). Sa gayon, anumang relihiyon ng isang Pilipino, ang sumusunod na pag-aaral ay makatutulong sa kanya na hindi lamang malaman kundi magkaroon ng kapangyarihang sundin ang ginintuang aral—na mahalin ang kapwa, Pilipino man o hindi. (Roma 13:9-10)

More info:

Published by: Jun Tabac on Nov 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

1
Mga Aralin Tungo sa Pagbabago ng Buhay
Mga Aralin Tungo sa Pagbabago ng Buhay

Ang Values Formation Program ng gobyerno sa Pilipinas ay
sang-ayon sa utos ni JesuCristo (o Isa al-Mashi ng Qur'an) na
turuan ang lahat ng bansa na ganapin ang lahat ng inutos Niya
(Mateo 28:18-20). Sa gayon, anumang relihiyon ng isang
Pilipino, ang sumusunod na pag-aaral ay makatutulong sa kanya
na hindi lamang malaman kundi magkaroon ng kapangyarihang

sundin ang ginintuang aral—na mahalin ang kapwa gaya ng iyong saril:
9 Ang mga utos, gaya ng, "Huwag kang mangangalunya, Huwag kang

papatay, Huwag kang magnanakaw, Huwag kang mag-iimbot," at ang
alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap,
"Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili."10 Ang umiibig ay
hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan
ng kautusan.

Matututo tayong umibig kung mauunawaan natin kung gaano tayo
kamahal at pinatawad ng Diyos (1Juan 4:19; Lucas 7:47). Ang sumusunod
na aralin ay naglalayon na patuloy na magbago ka sa pagkaunawa nito:

Mga Nilalaman

1. Nasunod Mo Ba ang 10 Utos ng Diyos?..................................................2
*NAIS MO BANG LAGING MAKASAMA ANG DIYOS NA NAGHAHARI?..............4
2. Muling Nabuhay Nga ba ang Tagapagligtas?...........................................6
3. Natupad nga ba ang mga Hula?............................................................8
4. Matatawag Rin Ba Siyang Diyos?.........................................................10
5. Anu-ano ang Mabubuting Resulta ng Pagdurusa ng Tagapagligtas Para sa
Atin?..................................................................................................12
*Pagsusuri sa Pagsunod sa mga Utos ng Diyos.........................................16
6. Tiyak Ka na bang Papunta sa Langit?...................................................22
7. Gagantimpalaan Ka Ba sa Paghatol?....................................................24
8. Naipakita Mo na bang Kaisa Ka ng Diyos?.............................................26
9. Magsaya sa Kagipitan?......................................................................28
10. Tinanggap Mo na ba ang Espiritu ng Diyos?........................................30
11. Nakararanas Ka na ba ng Himala?.....................................................32
12. Pinagpala Ka na ba sa Pagpatong ng Kamay?......................................34
13. Paano Tatalunin ang Nanakit sa Iyo?..................................................36
14. Ano ang Gagawin Mo Pag Nagkasala Ka?............................................40
15. Paano Makakaiwas sa Pagkakasala?...................................................42
16. Paano Masasagot ng 'Oo' ang Dalangin?.............................................44
17. Paano Marangal at Masayang Magpahinga?.........................................48
18. Paano Maghahapunan Para sa Panginoon?..........................................50
19. Paano Yumaman?............................................................................54
20. Paano Magparami ng mga Maliliit na Grupo?.......................................58
21. Paano Araw-araw na Magbabago?......................................................60
22. Paano Manalanging Tulad ni Jesus.....................................................64
23. Paano Tumulong sa Pagturo sa mga Bansa?........................................66
24. Gaano Kabuti ang Sinabi ng Diyos Tungkol sa Iyo?...............................68
25. Paano Maililigtas ang Iba?................................................................72
26. Paano Tumulong sa Ikatitibay ng Iba?................................................74

2
1. Nasunod Mo Ba ang 10 Utos ng Diyos?

1. Ako si Yahweh,
ang iyong Diyos
… Huwag kang
magkakaroon

ng ibang diyos,
maliban sa akin.
2. Huwag kang

magkakaroon ng
… larawan o
rebulto…
yuyukod o
maglilingkod sa
alin man sa mga
diyus-diyusang
iyan…

3. Huwag mong

babanggitin sa
walang
kabuluhan ang
pangalang
Yahweh…

4. Anim na araw
kang gagawa…
Ang ikapitong

araw ay Araw ng

Pamamahinga,
at itatalaga mo
sa akin.

5. Igalang mo ang
iyong ama’t ina.
6. Huwag kang
papatay
7. Huwag kang
mangangalunya
8. Huwag kang
magnanakaw.
9. Huwag kang

sasaksi sa di
katotohanan
laban sa iyong
kapwa.

10.Huwag mong
pagiimbutan ang
sambahayan ng
iyong kapwa….

(Exodo 20:1-17)
Tsekan sa kahon o sa isipan ang angkop sa iyo.
Itaas ang kamay kung di nakahihiyang aminin:

1. Ano ang pinahalagahan o naunang
inisip mo bago ang Diyos?
kayamanana?; tiyanb?;
minamahal?;diyus-diyosan tulad
ng Reyna ng langitd?; idolo?;
pag-aaral?; trabaho?; laro?;cell phone?

2. Paano mo sinamba ang isang nilalang? Ito'y aking:

niyukuran;niluhurane; pinaglingkuran—
nilagyan ng bulaklakf;pinunasan;
dinasalan;hinalikan.

3. Kailan mo nabanggit o nadala ang pangalan ng
Diyos nang walang katuturan? Nang ako ay:
nagulat; sumump ag ;nagturoh;nagbiro.

4. Ikaw ba'y naging tamadi ? . Sa pagiging ‘busy’ ko, wala ka bang araw ng pamamahinga para sa Diyos? .Ikaw ba'y nagsugalj?

5. Lagi mo bang sinunod ang utos ng magulang mo?
. Padabog ka bang sumunod? Lagi mo ba
silang ginagalang? . tinutulungan?k.

6. Ikaw ba'y: pumatay nang di katungkulan sa
batasl? ; naglaglag ng sanggolm? ;
nagdrogan?; naglasingo?; nanigarilyo?; di
natulog nang sapat?; kumain/uminom ng
masama sa katawanp?.

7.Ikaw ba'y nakipagtalik: sa di mo asawaq? sa

iyong lolo/lola/magulang/kapatid/anak/apo/
tiyo/tiya/bayaw/bilas/biyenanr?; sa kapwa
lalaki/babaes?; sa hayopt?; Pinakinggan,
sinunod at pinagtanggol mo ba ang kaibigan mo
na iba ang kasarian at may asawa
siya/ikawu?;Tumingin ka ba nang may

malaswang hangad sa di mo asawa?; Naging
sanhi ka ba ng ganitong pagkakasala?

8. Ikaw ba'y: nangupit ng maliit na halagav?;
nangopya sa exam?; kumopya o bumili ng CD,
DVD o babasahin na walang kapahintulutan ng
nagpalimbag?; di nagsauli ng hiniram?.

9. May sinabi ka bang di mabuti tungkol sa iba na di mo naman nasaksihanw o ng 2 nakausap mox?. Di mo ba tinupad ang pangako moy?. Nasaktan ba ang niloko at biniro moz?.

10.Anong pag-aari ng iba ang ginusto mong
mapasaiyo? Ang kaniyang: asawa; tauhan;
bahay;laruan;kasangkapan; pera .
3
Ang tumutupad sa buong Kautusan ngunit lumabag sa isa ay lumabag
saAL AH AT (Santiago 2:10).
Ayon dito, ilang utos ang nalabag mo?A__________.
Kung gayon, ikaw ay nagkasala: (1Juan 3:4; Roma 3:23).
ANU-ANO ANG MGA RESULTA NG MGA KASALANAN MO?
...BAL I P IN ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala.” (Juan 8:34)
1.NagingB__________ ako ng kasalanan. Ginagawa mo ba ang isang
bagay kahit alam mo nang iyo'y mali? ... Kung gayon, alipin ka noon!
ang sala mo ang nagiging … dahilan saC PAGLALAYO ninyo[ng
Diyos]. (Isaias 59:2). ... ang lahat naming katuwiran ay naging parang
basahang marumi (o mayDREGL A)…(64:6).
2.C NA________ ako sa Diyos. Maging ang katuwiran ko'y naging parang
basahang mayD__________ , di matatanggap ng banal na Diyos.
Naramdaman mo ba kahit anong gawin mo, malayo ka pa rin sa Diyos?...
...walangFPA G - A SA ... walang GK AB UL UH AN ang … iniisip … (Efeso
2:12; 4:17) ... walang kabuluhang pamumuhay (1Pedro 1:18)
3.WalangF______________ sa walangG__________________ na pag-isip
at pamumuhay ang naranasan ko. Nang naabot mo ang pangarap mo,
naging kontento ka na ba?...

“…nilipol Niya ang mga hindi sumampalataya …. Gayundin ang ...
gumawa naman ngpakikiapid at nalulong sa kakaibang laman
[nakipagtalik sa hayop o kapwa lalaki/babae], ay …H NAGDARANAS ng

kaparusahan saI APOY na walang hanggan. (Judas 1:5-7 BB).
4.Kung di ko talikdan ang aking mga kasalanan (Lucas 13:3), magdaranas
ako ng kaparusahan saI_______ na naranasan; nararanasan;
mararanasan ng mga di sumampalataya o nakiapid.
Sa pagkabuhay ng mga di sumampalataya, sa kanilang bagong
katawan, “ang magiging parusa nila’y walang hanggang kapahamakan at
pagkawalay sa Panginoon ...” (2Tesalonica 1:9). “sa lawangJAP O Y
(Pahayag 20:14,15)
5.Kung di ako magsisisi, itatapon rin ako sa lawangJ________ at doo'y
walang hanggan akong mapapahamak sa pagkawalay sa Panginoon!
Nais mo bang maligtas sa kasalanan at sa mga resulta nito?…
Kung gayon, basahin: NAIS … sa susunod na pahina
Takdang aralin: basahin Juan 1-4. Kabisahin: Santiago 2:10.
Mga talatang sinipi sa simula na may kinalaman sa paglabag sa 10 utos:
aMt 6:24; Col 3:5; Ef 5:5; b2Co 4:4; Fi 3:19; cMt 10:37; 1Sa 2:27-36; Ge 3:16; Jer 48:10; Hu 5:23
dJe 7:18; 44:17-19,25; e1Ha 19:18; fJe 1:16; g Mt 5:33-37; Zac 5:3-4; hEze 13:6-9; i2Te 3:6-15;
j Ang pagsusugal, tulad ng maruming trabaho, ay resulta ng kagustuhang kumita nang mabilis (Kaw 13:11).
Kasama dito ang pagtaya sa loto, sweepstake, o text games..k Ef 6:1-3;l Ge 9:6; Ex 21:12,14;
mDe 18:10 TPV; Ex 21:22-25; n Ang salitang pangkukulam sa Pah 9:21 ay may kinalaman sa paggamit ng
droga.o Ef 5:18;p Ex 15:26; Lev 11;q Le 18:20; 20:10; Ex 20:17; Pah 19:2; De 22:13-21;
rLe 18:6-18; De 27:20-22; Exo 22:19; sLe 18:22; 20:13; Ro 1:24-27; Ge 19:5-15; 24-25; tLe 18:23;
uSant 4:4; Jn 15:13-15; vJoh 12:6; wKaw 6:16,19; xMt 18:16; yAw 15:1,4b; z Kaw 26:18-19

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jun Tabac liked this
Jun Tabac liked this
Jun Tabac liked this
Jun Tabac liked this
Jun Tabac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->