Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cau Hinh VPN IPSec Tren Thiet Bi Cisco

Cau Hinh VPN IPSec Tren Thiet Bi Cisco

Ratings:
(0)
|Views: 39|Likes:
Published by thoaix

More info:

Published by: thoaix on Nov 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
 
C
u Hình IPSEC/VPNTrên Thi
t B
Cisco
I.
 
T
ng Quan V
VPN:
Trong th
i

i ngày nay, Internet
ã phát tri
n m
nh v
m
t mô hình cho

ncông ngh
,
áp
ng các nhu c
u c
a ng
ư
i s
d
ng. Internet
ã
ư
c thi
t k
 

k
t n
inhi
u m
ng khác nhau và cho phép thông tin chuy
n

n ng
ư
i s
d
ng m
t cách t
dovà nhanh chóng mà không xem xét

n máy và m
ng mà ng
ư
i s
d
ng
ó
ang dùng.

làm
ư
c
i
u này ng
ư
i ta s
d
ng m
t máy tính

c bi
t g
i là router

k
t n
icác LAN và WAN v
i nhau. Các máy tính k
t n
i vào Internet thông qua nhà cung c
pd
ch v
(ISP-Internet Service Provider), c
n m
t giao th
c chung là TCP/IP.
i
u k
 
thu
t còn ti
p t
c ph
i gi
i quy
t là n
ă
ng l
c truy
n thông c
a các m
ng vi
n thôngcông c
ng. V
i Internet, nh
ng d
ch v
nh
ư
giáo d
c t
xa, mua hàng tr
c tuy
n, t
ư
v
ny t
, và r
t nhi
u
i
u khác
ã tr
thành hi
n th
c.Tuy nhiên, do Internet có ph
m vitoàn c
u và không m
t t
ch
c, chính ph
c
th
nào qu
n lý nên r
t khó kh
ă
n trong
 
vi
c b
o m
t và an toàn d
li
u c
ũ
ng nh
ư
trong vi
c qu
n lý các d
ch v
. T
 
ó ng
ư
i ta
ã
ư
a ra m
t mô hình m
ng m
i nh
m tho
mãn nh
ng yêu c
u trên mà v
n có th
t
nd
ng l
i nh
ng c
ơ
s
h
t
ng hi
n có c
a Internet,
ó chính là mô hình m
ng riêng
o(Virtual Private Network - VPN). V
i mô hình m
i này, ng
ư
i ta không ph
i

u t
ư
 thêm nhi
u v
c
ơ
s
h
t
ng mà các tính n
ă
ng nh
ư
b
o m
t,

tin c
y v
n

m b
o,

ng th
i có th
qu
n lý riêng
ư
c s
ho
t

ng c
a m
ng này. VPN cho phép ng
ư
is
d
ng làm vi
c t
i nhà, trên
ư
ng
i hay các v
ă
n phòng chi nhánh có th
k
t n
i antoàn

n máy ch
c
a t
ch
c mình b
ng c
ơ
s
h
t
ng
ư
c cung c
p b
i m
ng côngc
ng.[5] Nó có th
 

m b
o an toàn thông tin gi
a các

i lý, ng
ư
i cung c
p, và các

i tác kinh doanh v
i nhau trong môi tr
ư
ng truy
n thông r
ng l
n. Trong nhi
utr
ư
ng h
p VPN c
ũ
ng gi
ng nh
ư
WAN (Wide Area Network), tuy nhiên

c tính quy
t

nh c
a VPN là chúng có th
dùng m
ng công c
ng nh
ư
Internet mà

m b
o tínhriêng t
ư
và ti
t ki
m h
ơ
n nhi
u.
1.
 

nh Ngh
 ĩ 
a VPN:
VPN
ư
c hi
u
ơ
n gi
n nh
ư
là s
m
r
ng c
a m
t m
ng riêng (private network)thông qua các m
ng công c
ng. V
c
ă
n b
n, m
i VPN là m
t m
ng riêng r
s
d
ngm
t m
ng chung (th
ư
ng là internet)

k
t n
i cùng v
i các site (các m
ng riêng l
)hay nhi
u ng
ư
i s
d
ng t
xa. Thay cho vi
c s
d
ng b
i m
t k
t n
i th
c, chuyênd
ng nh
ư
 
ư
ng leased line, m
i VPN s
d
ng các k
t n
i
o
ư
c d
n
ư
ng quaInternet t
m
ng riêng c
a các công ty t
i các site hay các nhân viên t
xa.

có th
 g
i và nh
n d
li
u thông qua m
ng công c
ng mà v
n b
o

m tính an tòan và b
o m
tVPN cung c
p các c
ơ
ch
mã hóa d
li
u trên
ư
ng truy
n t
o ra m
t
ư
ng
ng b
om
t gi
a n
ơ
i nh
n và n
ơ
i g
i (Tunnel) gi
ng nh
ư
m
t k
t n
i point-to-point trên m
ngriêng.

có th
t
o ra m
t
ư
ng
ng b
o m
t
ó, d
li
u ph
i
ư
c mã hóa hay chegi
u
i ch
cung c
p ph
n

u gói d
li
u (header) là thông tin v
 
ư
ng
i cho phép nócó th
 
i

n
ích thông qua m
ng công c
ng m
t cách nhanh chóng. D
l
êu
ư
c mãhóa m
t cách c
n th
n do
ó n
u các packet b
b
t l
i trên
ư
ng truy
n công c
ngc
ũ
ng không th
 

c
ư
c n
i dung vì không có khóa

gi
i mã. Liên k
t v
i d
li
u
ư
c mã hóa và
óng gói
ư
c g
i là k
t n
i VPN. Các
ư
ng k
t n
i VPN th
ư
ng
ư
c g
i là
ư
ng
ng VPN (VPN Tunnel).
 
 
2.
 
L
 
i ích c
a VPN:
VPN cung c
p nhi
u

c tính h
ơ
n so v
i nh
ng m
ng truy
n th
ng và nh
ng m
ngm
ng leased-line.Nh
ng l
i ích

u tiên bao g
m:
 
Chi phí th
p h
ơ
n nh
ng m
ng riêng: VPN có th
gi
m chi phí khi truy
n t
i 20-40% so v
i nh
ng m
ng thu
c m
ng leased-line và gi
m vi
c chi phí truy c
p t
xa t
 60-80%.
 
Tính linh ho
t cho kh
n
ă
ng kinh t
trên Internet: VPN v
n
ã có tính linh ho
t vàcó th
leo thang nh
ng ki
n trúc m
ng h
ơ
n là nh
ng m
ng c
 
i
n, b
ng cách
ó nó cóth
ho
t

ng kinh doanh nhanh chóng và chi phí m
t cách hi
u qu
cho vi
c k
t n
im
r
ng. Theo cách này VPN có th
d
dàng k
t n
i ho
c ng
t k
t n
i t
xa c
a nh
ngv
ă
n phòng, nh
ng v
trí ngoài qu
c t
,nh
ng ng
ư
i truy
n thông, nh
ng ng
ư
i dùng
i
n tho
i di

ng, nh
ng ng
ư
i ho
t

ng kinh doanh bên ngoài nh
ư
nh
ng yêu c
ukinh doanh
ã
òi h
i.
 
ơ
n gi
n hóa nh
ng gánh n
ng.
 
Nh
ng c
u trúc m
ng
ng, vì th
gi
m vi
c qu
n lý nh
ng gánh n
ng: S
d
ngm
t giao th
c Internet backbone lo
i tr
nh
ng PVC t
 ĩ 
nh h
p v
i k
t n
i h
ư
ng nh
nggiao th
c nh
ư
là Frame Rely và ATM.
 
T
ă
ng tình b
o m
t: các d
li
u quan tr
ng s
 
ư
c che gi
u

i v
i nh
ng ng
ư
ikhông có quy
n truy c
p và cho phép truy c
p

i v
i nh
ng ng
ư
i dùng có quy
n truyc
p.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
hanam1975 liked this
hanam1975 liked this
denhong78 liked this
denhong78 liked this
thienthana7 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->