Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
17Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kolektiv i Drama Pojedinca u Romanu Na Drini Cuprija Iva Andrica

Kolektiv i Drama Pojedinca u Romanu Na Drini Cuprija Iva Andrica

Ratings: (0)|Views: 9,975|Likes:
Published by kadaif

More info:

Published by: kadaif on Nov 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

05/19/2013

pdf

text

original

 
3.KOLEKTIVIDRAMAPOJEDINCAUROMANU
NADRINICUPRIJA
IVAANDRICAI
Andricevatriromana,kojisustampani1945.godine,pred-stavijalisunovuetapuuevoIucijinjegovogdeiaipozdravijenisuodkritikekaoumetnickiozbiljnaostvarenja,itoosobito
Na,Drinicuprija.
Aprimedbe0svimanjimasuvriobliske.Razlikesuizrazitijesarnouocenipojedinostiiuznacenjukojejenekikriticarpridavaonegativnimvrednostimaudelu.Onostojeuprvimanalizamakritikeistaknutokaonegativno
II
povodomromana
NaDrinicuprija,
moglobisesvestinadvestvari:prvo,daieiedanslojromanaof!.vesapstraktan)datanje-govaapstraktnostproizilaziizpiScevogfatalist'ickogosecanja-Zi.vota,i,drugo,daAndricunjemu-Deuspostav~ooyeccvrstuv~sasadasnjimvremenom,akadslikaproslost,ondaneulazfdovolJnounjegovubitineosvetIiavadl11stveno-ekonomskuQIo,blematiku.TakoceM.Bogdanovic,uocavajuCida»dahfatalizm'provejavacelomovomknjigom«idasetajfatalizamispoIjavauvremenskomponavljanjusituacija,zakljuciti:»Aliistovremeno:krozponavljanjetakvihsituacija,takoreciuinsistiranjunanjima,covekseudaljujeodsadrline,onasenekakoodnjegaotu-duje,jergapritiskujeshvatanjimaipogledimakojisudanas0nasdalekoiunasimosecanjimahladnoodjekuju«.AP.Lastkaie:»TamogdesupolitickiiekonomskiproblemiusrediStuumjetnikzastane:Nemijesajse.NijelitojednavrstatransmutacijeAlihodzeMutevelicaOcitojedaseovderadi0izvesnojkrutostiidogmaticnostiprincipa»procene«odredenihvrednosti,kojisubiliopstiuonomvremenu,~.kojikodBogdanovicainemajubitnijegznacaja,akoddrugogrecenzentaradise0nerazumevanjuosnovnogskloparo-,mana,koji,poredtoga5tOjegolemastikarazdoblja,istovremeno32II.'imodernaepska,esej;istiCkaikritickatvorevina,iskazanaIImetnieki,utonusavremenogepizmav.isokogstila.U'tomsmisluroman
NaDrinicuprija
emi,genetickigledano,.,intezudvenailzrazitiieteme.Andricevogpisanjauopste.Unjemuonrazvija,uepsko-romansijerskojformi,dvaproblemakojisuI\1I1..L,seametnuli,kaoinjegovojgeneraciji,odsamogpoeetkapi-!ianja,akojejeonanaliziraodjIjeust
.
udijama,esejima,pripo-vetk¥,a,ielancima.Prvojebi<y'Jroble'.e,du-hov.E.0gzivataunjoj,asn'i...:..a~..
.
Nadovezujucisenai.mperativnezahtevevremenapredprvi3vetskirat(kojeontadanijepamfletskinipesni6kiformulisaokave6inaostalih),Andricjepakusaoizmeaudvarata(prvaudoktorskajdisertacijiinekimelancima,akasnijeuesejima0Njegasuidrugimnekimdomacimpiscima)daparoijaino~sepajamnaoionaIn~istorijskesudbinei'nienetragike,i.psiholagijuletragike:istoanastasu6inilitadasnjiistorieariipsihO'lozinadiuginac"in.NastajecidaQdredifaktorekaiisupresudnouticalina.trailmnaoi'..nasudbinu~eneduhovnezbil'eAndricje,050'110udoktorskO'jdisertaoiji,opisaopodrabno,naO'snovu
~
akata,duhavni~ivotuBosniinastojaodapokaiekakoseropskipolO'zajjednezemlJeoarazlO"napsihoIagijusvihporobljenihna-rodakojijesa6injavaju.Sdrugestrane,utajstudijianjehteo
\
daistakne(buduCiuvekkritiean
i
nastojecidaukaienardave
.J
'iLranerop5'kepSihal
~
.
'je),O'sobitvidherajst~.Toherojlstvabilo.ie,kaaietikanakojsebazira,traglcno,jersezasruivalonabe'.l-Izglednajborbizagizivot.Onanije
stvarno
bilapoeticno-hero-icnoiIegendarno-p~teticno,kakogajepredstavilanarodnapc-..maikakoseidealizovalouokvirlmarazliCitihideoloskihpakre-la.Vizijutog1:Irag~tnognacionalnogherajstvaAndricjeanaliziraonaprimeruNjegosevelicnosti.
.
,.
Urom~u/Va
Drinicuprija
ovakomponentatragicnagnacio-nalnagherajstva,razradena,izmedudvarataujosnekalikapri-povedakaielanaka,einivaiandeonjegovestrqkture,l)Uzto,govoreCi0sudbininacijeinjenomduhovnomuvotuirefleksuropskepsihologijeupsihi6kojstrukturistanavniStva,Andricje.tadagovoria0Bosnikao~ompleksukoiijenasilnim\?utemzaustavljenusvomrazvitku,i,natajnaoin,ranjentezenegobI1aKOJIarugideonaBalkanu.Uromanu
NaDrinicuprija
onjeadabraokaomestoradnjeVlisegradiumetnickiprikazao_n~govuistoriiskusudbinuurasponuadnekolikovekova.21Jlornvelikom.istorijskomrazdobijuVlsegradJebiO'stalno»mesto
Knjizevneanalize
33
 
/'
f
nagranio,ukojemse,usirembosanskomkompleksu,najbolje
pokazivalaona»crnacrta«kojarazdvaja.Tu»emucrtu«pisacjesimbolicklipredoeiourecikojaprotieekrozgrad.Aumostuje,\kaoumetnickojstrukturidaoznaeenje,usiremkontekstustva-Drlralackesimbolike,2B~_humanesnagekojatrebadapremostiitragieneistorijskegz:anice.IutompogleduisatakvimznaeenjemmostjetrebalodasmtemzirasveAndriceveestetiCke4umetnickeddejekojejeonra-zvijaouclancima,pripovetkamaiesej:imajosodvremenapreIprvogsvetskograta.UneldmzapisimaizKrakovamladiAndricjegovorio0sliCnimarhitektonsko-slikaI1Skimstmkturamakojetrajuuprkosvremenuiukojimastvaralaeobjektiv,izirasudhinusvojenacije.3Upripovetkamadrugezbirkejednaodvelikihtemajesteitema0smisluiznacenjues!~sk<>:!~~endamoguzivotupojedinaeaicelihpokolen~.4)Au]ednomraduiztogvremena
(MostOVl)
AndriCje.pisao0humanomznacenjutakviharhitek-tonsko-umetnickihtvorevrnakaostosumostoV'i.5)Sdrugestra-ne,uesejima0Goji,Njegosu,PetrarkiiFranjiAsiSkom,onjeSirokoraspravljao0fenomenuumetniCkog,kaoi0psihologijiitehnioistvaranja,izrastanjaitransfoImaeijiumetniCkogdela,raz-vijajucinalegendi,natojosnovi,jednuveomasloZenuidiJalek-ticlclrazgranatustvaralaCkupoeti:kusanjenimodredenimprak-mcno-tehnickimpretpostavkamaifilozofsko-estetiCkJimznaeenji-ma.Sintezuijedneidrugestranetepoetikenalazimoostvarenuuromanu
NaDrinicuprija.
.;.7Okolnostdaseddeja0mostuzaeelausvestijednogdeteta,
I
kojesuodvodilidalekoodzavicajaikojejekao»cmo.seeivo«ponelousebiosecanje0tJOmedajenjegovarekaudlivljem2'.a-vJcajunepremostena,imavelikoznacenjeuromanu.Istotakoje.
I
uistompraveu,znacajnoiubedenjepoznatJOgvezi,.!:aMehmed-pa-,seSolrolovica»dabiseoslobod~~en~laitodno~i«~()_!>!~e-mostiost~eobalei~!.~du~_d!-lnJi!!!.a,_sa~ta~9yakr~acl!"Uffiakojijetu.prekil!1!!«.Kaoemrealizacijemosta,sasped-ficnomivrlosloZenomizaobilaznomtehnilrom~adr1je(stoimaje.wnicilj:savrse~umetni~tvorevine),govoci0postojanjui]eaiieposebnepsihologijenastankai~zgrad:ivanjaarhitekton-skeumetniCketvorevine..FunkcijamostauindividualnomIDVOtUIjudli4n}ihovoj4sto-rijskojsudbinigovOIli0mogucemJilorofskomznacenjuumetnicketvoreViineuromanu
llaDriniCUpTlla.
Aijedna4drugastrana:-icevepoetikcobjedinjenesuujedinstvenojstrukturiro-mana.34UtomsmislumoZeseigovoriti0sintezinajvafnijiheleme.nataAndricevogcelokupnogdotadaSnjegradauovomromanu.0nckojvrstdobjedinjavanjanjegovihsvihtemadmotiva:objedi-njavanjaukomesenacionalno-.istorijskoiestetsko-umetnickozna-cenjeispreplicuujedinstvenojv.iziji0duhovnomIDVOtuuBosni,aliijednoidrugodobijaju(kaoiudrugimdelima)sirismisaoko}isesamodsebenamecekaoopstepitanje02Jivotuiumet-nos11inazemlji.ALi,kadjeree0sinte:z;i,0genetickomprocesunastankadela,mozesegovoriti0jo5jednomvaZnomelementuAndricevihpri-povedackihidrugihprethodnihdelakojiuromanu
NaDrinicu-prija
dobijasirokurazradu.Nairne,uoeavajuCiffidividualnobez-nade,trosnos.teovek.a-pojedincainjegovubeskrajnusetupredspowajomdaganakrajucekaneminovnasmrt,nakonteskogzivota4spunjenogzlomistradanjem,Andricje»otvarao«usvo-jimdelimajednusiruperspektivukojajedavalanekuvrstuutehe~individualnobeznade.Njujepesnikbio»pronasao«zasebeuranimlirsloimdelima
fixPonto
i
Ne.miri.
Ovomopstomperspekti-Yom,kojahisemoglanazvatidimenzijomopstegatJrajanjaiap-solutnogavremena,ukomesem~ifestujeitoralnaIjudskostkaokontinuitetbeskrajnognizagen~raeijauvremenu,Andricjehu-
maniziraostan'aneumol"ivogesimizmaicoveku»prufao«
~-
¥u-avusansu.ZastvaraeuobJetivizacijuovakveidejepo-trebnojebilo[spitivatinesamojednusudbinuilljednuHenost,veCsidkontekstukojisetalicnostuklapaiomoguCitijojdasenj~me
izmeri.
TakavjedanapsolutdaojeAndricupripoveci
Rzavskibregovi
(izprveknjigepripovedaka)ulieubregova.Kom-ponuju6ipripovetkuuviduhro~,vezujucijezaslienuetikuizaistiambijentzakojisuvezanadzbivanjauromanu
*aDrinicuprija
ida.ucirimat0stimk..anadpo.edinac-nim~l1clhinama,pisaejeunjojnajboljepredoOioonotocezaromandapostanesuStinsko:ne~ndiVlidualnucovekovutragikuposebi,negoogstedramaticnokretanieuvremenustoovunadilaziipotJire.UdyedocnijeveceAndricevepripovetkeizdrugezbirke
(Mara,milosnica
i
Anikinavremena),
iakojeunjimatragikain-dividuedostizalavrhunacucrnojbeznadnostiipesimizmu,piscujeuspevaloda»izvede«i»treeupel'spektivu«,tj.danagovestismisaosiregtrajanjaukomeseindividualnadramarastapainestaje.TajSidtotalitet,soojeprisutanusvimAndricevimpri-povedaclcimdelima,i»kompaktno«ucestvujeunjima,obienojeodredenakasaba,gradHinestoslicno.1piseazanimaeelokupnaatmosferatakve~eldne,sasvimprom.enamaisvimlienostima.U3*35
 
pripoveci
Anikinavrem~
daojeAndric,iistorijsko-IegendarnegraniceovakvogjednogtotaJJi.tetakaostoje~.Ukoordinateiivotaukasahi,sasvimnjegovimdimenzijarna,uklopiojeonsud.binejunaka,njimeihmot,ivisaoiunjemuispitivaoslozenucove-kovudrarnukojajenesvodivanajednumogucnudlimenziju.Tois10uciniojeAndriciuromanu
NaDrinicuprija.
Sarno,zarazlik'llodtihpnipovedakastosumuneposrednopret-hodile,ukoj.imajecovekpojedinacuprvomplanu,uromanujestavljenucentarovaikolektivno-.istorijsklitIOtalitetposebiipod-redenesuroupojedinacnesudbine:ovesusamositnenijanseunjegovojspoljnojmanifestaciji.Tragika.individualno&.sepotireiniiednalicnadraI1'!,a(ugranicarnatakvog-totaIitetasto~i.zrazavatotalnostbeskrajnogvremena6)n~izgledadrasticnotragicna:ne-stojeviSeisireodnjeprozdireiprevazllazl.Individualnapatn,i!;.vezanajezaistorijskovreme,aovdeseovopretapauapsolutnovremeukomesesvelZJednaeava.HronoloskiglOOano,roman
NaDrinicuprija
nadovezujesenapripovetkekojesustarnpanetridesetihgodina,nakondrugezbir-ke,ukojdmajedolazilosvevisedokoncentracijezbivanjanapojedlinaenesvesti.Uovimpripovetkarnaindividualnasvestjesurovototalizovanaiunjojsesvezbiraloionajepostajalasiriokvirzamogucasim-b01ieko-alegorijskaznaeenjakojasumoralawati»prizemninivo«i»visiplan«.Uodnosunaovepripovetke,uromanu
NaDrinicuprija,
Andricjepostupioizosnovadrukcije:staviojeucen.
(
tarkolektivnOiistoriiskusvestiindividualne.~st!.E?smatraotekkaonjendeo.Razumese,komponujuCiromannaosobitnaein,onJedozvoljavaodausvakojpojedinojcelininosilacbudepo-jedinaenasvestkolase»ponasa«naslieannacinkaodupripove"1-kama(»zbJIa«vremeisvakretanjausvojesoeivo.7).ll';OAijeetekdeojednesirecelinenacionalno-istorijskesvesti:njomejeuslovlJena1nJoJJepodredena.TakojojjedatamoguenostdaseeksponirausvimmoguCimprelivimadgibanjimauokvirutesireceline.PisacjepronaSaoiizvrstanobjekatokokogacesve,pro-stomoivremenski,dakoncentrise.Tajobjekatjeum~tnie~~:...
-arhitek1onskodelo,k~
se»kreira«]caokolektivnasvest~aka-nijepostaJenJenaeo.li,timestopostajedeokolektivnesvestiunjenomistorijskomkontinuitetu,oneseuklapaiuokvirena-
'
oionalnetragikeizrastajuci,'llkontekstuis1orijsko-naeionalnedra-me,doznaeenjavelicanstvenetranscendencijepremakojojovastremi.Ovo
viseznacenje
mostnegubiniondakadistorijskaperspektivapolakoiSeezavauromanu,kadse(udrugomsvom36dclu)koncentrisenaodredeniSlistemdrustveno-ekonomskihzbi-vanjaudatomistorijskomtrenutku.Natajna6in,mostpostaje»sloZenametafora«,aliistotakoislozenaalegorija,B)ukojojseIIkrstajumnogobrojnaznacenja.Roman
NaDrinicuprija
najboljeobeleZava.iputeveAndri-cevogzaokretauperioduposledrugogsvetskograta,aujednopokazujeicvrstuvezanostnjegovogdelasasvimonimstojedotadabiostvorio.Uovomromanunaeudannamnsusesreleumet-nostiistorija,dveosnovnetemenjegovogdela.Agledanokn.Jl-
~
iusmis1uAndl1iceveduhovneistvaralackeevo-lucije,toznaOidasudvavrelanjegoveinspiracije,umetnostiro-doljublje,ozivelakaokonkretanumetnickimaterijalusliei,uepskojromansijerskojsintezi,
i
da,prematome,izmedu»apstrakt-ne«temeuumetnickomfenomenuikonkretnorealnihistorijskihzbivanja
-
nepostojidiskrepancija.AsimbiozatadvaosnovnainspiratiV'naizvoraAndricevogdelauepskojstrukturiromana
NaDrinicuprija
nijeiskljueilaniprisustvounjemusvihostalihkva-litetanjegovedotadaSnjeproze.Ujedi'llstvuistorijsko-nacionalnogidrustvenogmomentana.laziseiposebnavrednostromana
NaDrinicuprija.
Toieroman's:-0iipoiOOinacnosag;~_davauopstem,panevrsirekonstrukcijusVlihistorijsklihpojedinostiidrustvenihkretanjaudatomraz-doblju.Kolektivno-nacionalna5vesttuepski»pricasamuse-be«,
i
onauvekiiznovaotvaranovuperspektivuudelu,kojajevanrelacijesarnoestetskogisarnopsiholoskog,uistorijskom,kojejeovdepotOinjeno,
i
identifikovanosamitskimilegendarni.rf(,pazbogtoganemavezesapasivnimfatalizmomuobiooomsmislutereOi.9)Iuspostavljanjemodnosaizmeduestetskogiistorijskog,komesepodvrgavapsiholoskasvestcovekovainjegovadramauvremenu,Andricjei»ueinio«danjegovafilozofijaprode»po-stepenosametafi7Jiekogplana...nahumaniplan«(D.Jeremic).Tonasipodsticedaromanprihvatimoikao,glOOanouceliniibitnom,mozdanajsavrsenijikodnas
roman
-
ese~
0znae~
i_smisluumetnostiuranjavimokolnostim~nac,jnalno~Zlvl'c-IJ.W.:kaoumetniekoresenJetajne,zakojomsutragalisvinasiumetnicluproslosti.
.
II
Naglasavaju6i,uprvomreduromanaviSelegendaroemO-menteistorije,udrugom,drustveno-ekonomske(uljudimakaopsiholoslcimmedijumimaukojimaseoviprelamaju,dovodeeiih37

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->