Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
¿Sustentabilidad o Armonía Natural de los Procesos?

¿Sustentabilidad o Armonía Natural de los Procesos?

Ratings: (0)|Views: 489|Likes:
Este ensayo apareció publicado en el libro: “Educar e Innovar na Sustentabilidade” del Dr. Rodrigo da Rocha Loures. Por FIEP. Curitiba, Brasil, 2009. Así como en su posterior versión traducida al ingles. Reflexiona en torno a lo que esconde la palabra sustentabilidad y a los procesos biológico-culturales que constituyen la armonia de la relación antropósfera-biosfera. Así mismo pone una mirada a las consecuencias sistémicas que trae a mano en el hambito humano este entendimiento.
Este ensayo apareció publicado en el libro: “Educar e Innovar na Sustentabilidade” del Dr. Rodrigo da Rocha Loures. Por FIEP. Curitiba, Brasil, 2009. Así como en su posterior versión traducida al ingles. Reflexiona en torno a lo que esconde la palabra sustentabilidad y a los procesos biológico-culturales que constituyen la armonia de la relación antropósfera-biosfera. Así mismo pone una mirada a las consecuencias sistémicas que trae a mano en el hambito humano este entendimiento.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Ignacio Muñoz Cristi on Nov 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

 
½Wuwto`tkhjcjdkdmkxam`ák hjmc÷ljgm!guctuxkc do cmw vxmgowmw=
.
 
Tmdm wuwtk`tjm mguctk u` oxhm.
Rjao`k Dkujck# Bahoxtm Aktxk`k# Jl`kgjm Aûm~ % Vktxjgjm Lkxgák
J`txmduggj÷`
 Kgtkcao`to bkhjtkamw k `juoc a`djkc o` `k gctxk gzm wwtxktmovjwtoamc÷ljgm owtë e`dkdm o`
oc wox o` wj do tmdm cm {uo orjwto
# o` ck
 vxolu`tk vmx oc wox do ckw gmwkw z ckw o`tjdkdow
# xowctk`dm o` `k ovjwtoamcmlák hëwjgkao`todkcjwtk {o o` tmdmw cmw ëahjtmw wovkxk kc {o mhwoxuk do cm mhwoxukdm# z `mgm`wjdoxk ckw xolckxjdkdow hjmc÷ljgm!gctxkcow do cmw vxmgowmw do djwtj`gj÷` {otxko` k ck ak`m cmw a`dmw {o `mw kvkxogo`# ujujê`dmcmw o`tm`gow gmamorjwtjo`dm j`dovo`djo`tow do `owtxm mvoxkx o` oc mhwoxukx zk {o êwto ow wjoavxo` mvoxkx j`gm`wgjo`to.Ow ` txkwem`dm ovjwtoamc÷ljgm oc do ck vxol`tk vmx oc wox# {o lo`oxk ajxkdkwdowdo dm`do `m wo uo` ckw dj`ëajgkw {o gm`wtjtzo` k cmw wjwtoakw wj`m {o woktjo`do cj`okcao`to k wvowtkw gkwkw z oeogtmw# dm`do `m wo uo` aktxjgow wj`mmhnotmw. _`k do ckw gkxkgtoxáwtjgkw vxmvjkw do owto txkwem`dm ovjwtoamc÷ljgm ow {odowdo êc wo lo`oxk` vxj`gjvjmw orvcjgktjumw z doej`jgjm`ow {o o` tk`tm wwtk`tjumwwjoavxo mgctk` ckw dj`ëajgkw {o txko` k ck ak`m cmw eo`÷ao`mw {o wo hwgkorvcjgkx# ow dogjx# cmw uoxhmw wo gmwjejgk` kc vxoto`dox dowgxjhjx z orvcjgkx ckworvoxjo`gjkw {o gmam mhwoxukdmxow to`oamw kc `m kto`dox k ck mvoxkgj÷` ajwakgm` {o txkoamw k ck ak`m cm mhwoxukdm o` ck mvoxkgj÷` do djwtj`gj÷` {o cmgm`wtjtzo.O` owtk xoecorj÷` orvcmxkxoamw ck actjdjao`wjm`kc dj`ëajgk {o {odk mgctkgk`dm bkhckamw do ck wwto`tkhjcjdkd# z uoxoamw {o tkc dj`ëajgk {o ow dobogbm ck {o gm`wtjtzo cmw vxmgowmw {o k vmwtoxjmxj cckakamw wwto`tkhcow# ow#gmam uoxoamw# `k dj`ëajgk hjmc÷ljgm!gctxkc.Ck hjmcmlák!gctxkc `m ow `k tomxák wj`m {o ow ck dj`ëajgk mvoxkgjm`kclo`oxkdmxk doc `jgbm m aktxj~ xockgjm`kc dm`do wo dk ck orjwto`gjk bak`k. Kwá# ck`mgj÷` Aktxj~Hjmc÷ljgm!Gctxkc do ck Orjwto`gjk Bak`k gm``mtk oco`txock~kajo`tm hjmc÷ljgm!gctxkc doc ujujx bak`m o` xodow do gm`uoxwkgjm`ow.Ckw xodow do gm`uoxwkgjm`ow {o gm`wtjtzo` oc ujujx gctxkc bak`m bk`amdckdm z amdck` oc gxwm doc ecjx hjmc÷ljgm doc ujujx bak`m# z oc ecjx hjmc÷ljgm do ck xokcj~kgj÷` doc ujujx doc wox bak`m bk amdckdm z amdck oc gxwm
.Owto o`wkzm kvkxogj÷ vuhcjgkdm o` oc cjhxm> –Odugkx o J``mkx `k Wuwto`tkhjcjdkdo‑ doc Dx Xmdxjlm dk Xmgbk CmuxowVmx EJOV Guxjtjhk# Hxkwjc# 866: Kwá gmam o` wu vmwtoxjmx oxwj÷` txkdugjdk kc j`lcow
 
doc ujujx gctxkc do cm bak`m. Tmdm owtm o` ` o`txock~kajo`tm xogxwjum
;
{owxlo gm` oc cj`kno bak`m o` ck gm`woxukgj÷` txk`wlo`oxkgjm`kc doc gm`uoxwkx kcwxljx êwto o` ck ekajcjk k`gowtxkc o` cmw mxálo`ow ajwamw doc ujujx bak`m. Ck hjmcmlák!gctxkc ow oc ëahjtm xockgjm`kc!mvoxkgjm`kc o` oc {o mgxxo owto vxmgowmo` ck bjwtmxjk oumctjuk do `owtxm cj`kno. Ck hjmcmlák!gctxkc ow# o`tm`gow# cmvogcjkx doc cj`kno bak`m z ow o` occk dm`do tmdm cm bak`m mgxxo. Tmdm cm {ocmw woxow bak`mw ujujamw cm ujujamw o` z dowdo ck hjmcmlák!gctxkc# zk wok kxto#gjo`gjk# tog`mcmlák# xocjlj÷`# ejcmwmeák# dovmxto# mgjm m wjavcoao`to oc ujujx cmw{obkgoxow vxmvjmw do ck gm`woxukgj÷` doc ujujx. Do owto amdm# oc ecjx doc ujujxbak`m o` ck hjmcmlák!gctxkc ow cm {o gm`wtjtzo oc ujujx bak`m o` oc co`lkno z oc gm`uoxwkx gmam ` ujujx lo`oxkdmx do a`dmw {o wxlo` gmam orvk`wjm`ow dockw aktxjgow mvoxkgjm`kcow z xockgjm`kcow doc ujujx bak`m gmtjdjk`m e`dkao`tkc.Cm go`txkc doc ujujx hjmc÷ljgm ow ck dj`ëajgk do gm`woxukgj÷` z txk`wemxakgj÷` docmw vxmgowmw kx{jtogt÷`jgmw gkahjk`tow {o gm`wtjtzo` j`wtk`to k j`wtk`to ckxokcj~kgj÷` doc ujujx do ` mxlk`jwam. Z cm go`txkc doc ujujx gctxkc ow ck dj`ëajgk do gm`woxukgj÷` do amdmw do wo`tjx#vo`wkx# bkgox orvcjgkx z xoecorjm`kx {o gmam xodow goxxkdkw m khjoxtkw dogm`uoxwkgjm`ow xogxwjukw# gm`ejlxk` cmw wo`tjxow# vo`wkxow# bkgoxow z orvcjgkxow{o wo kgovtk` gmam e`dkao`tmw uëcjdmw gm`wgjo`tow m j`gm`wgjo`tow {ogm`wtjtzo` do ak`oxk owvm`të`omw oc ecjx doc vxowo`to gkahjk`to gm`tj`m doc ujujx gmtjdjk`m.Oc ujujx bak`m o` tk`tm ` gm`ujujx gctxkc o` xodow do gm`uoxwkgjm`ow j`jgjk `douo`jx {o dk mxjlo` k cmw djwtj`tmw amdmw do ujujx z gm`ujujx {o gm`wtjtzo` cmwdjwtj`tmw a`dmw hjmc÷ljgm!gctxkcow {o ujujamw gmam djwtj`tkw xokcjdkdow maktxjgow hjmc÷ljgm!gctxkcow doc ujujx.
Ck dj`ëajgk hjmc÷ljgm!guctuxkc do ck wuwto`tkhjcjdkd
Bmz o` dák bk tmakdm javmxtk`gjk k `juoc a`djkc ck `mgj÷` do wwto`tkhjcjdkd z ckw xoecorjm`ow z kggjm`ow kc xowvogtm# tk`tm o` oc ëahjtm oavxowkxjkc gmam o` oclhox`kao`tkc# oc j`toxowtktkc z oc gjdkdk`m# z dm`do ck kgtkc gmavxo`wj÷` do cm{o wo o`tjo`do vmx wmwto`jhjcjdkd uk aëw kccë do wjavcoao`to cm kahjo`tkc. Wobkhck do –oc dowkeám‑ do ck wwto`tkhjcjdkd# kc gkc wo co xogm`mgo` djao`wjm`owogm`÷ajgkw# wmgjkcow# gctxkcow# vmcátjgm!j`wtjtgjm`kcow# eáwjgm!toxxjtmxjkcow z gjo`táejgm!tog`mc÷ljgkw.Wo dowvcjolk` lxk`dow gk`tjdkdow do xogxwmw ogm`÷ajgmw z bak`mw vkxk lo`oxkxj`wtk`gjkw {o voxajtk` javcoao`tkx z dje`djx vxëgtjgkw {o xowcto` o` cklo`oxkgj÷` do djuoxwkw djao`wjm`ow do wwto`tkhjcjdkd# do o`txo ckw gkcow ckw
;
Xogxwjujdkd# xogxwj÷`> Vkckhxkw {o wo xoejoxo` kc mgxxjx do ` vxmgowm gk`dm ckxovotjgj÷` do w mgxxjx wo kvcjgk wmhxo oc xowctkdm do w mgxxjx k`toxjmx. O` ogm`maák ocj`toxêw gmavowtm ow ` gkwm do xogxwj÷` o` oc g÷avtm do cmw j`toxowow do `k j`uoxwj÷`.
 
j`wtk`gjkw vkxk lo`oxkx `k wmgjodkd lcmhkc m a`djkc wmwto`jhco `mw vkxogo ck doaëw ckxlm kcjo`tm z vxme`djdkd.Voxm ½G÷am wxlo ck wwto`tkhjcjdkd= ½Gëc ow ck dj`ëajgk actjdjao`wjm`kc {otxko k ck ak`m `k wmgjodkd lcmhkc {o ` mhwoxukdmx djwtj`lo gmam wmwto`jhco=O` `k ajxkdk hjmc÷ljgm!gctxkc k ck hjmcmlák dowghxjamw {o oc wox ujum wxlo o``k aktxj~ do orjwto`gjk {o cm gm`tjo`o z cm bkgo vmwjhco# cm {o javcjgk {o vkxkck gm`woxukgj÷` doc ujujx do cmw woxow ujumw ck xockgj÷` do gm`lxo`gjk o`txo ocmxlk`jwam z oc aodjm ow `k gm`wtk`to# `m `k ukxjkhco
8
. Wj `m wo gm`woxuk ockgmvckajo`tm owtxgtxkc o`txo mxlk`jwam z aodjm oc mxlk`jwam aoxo. Ow dogjx# wj`m wo dk` ckw gm`djgjm`ow do vmwjhjcjdkd vkxk {o oc wox ujum lo`oxo# xokcjgo z gm`woxuo w `jgbm o` oc aodjm# wj oc aodjm `m xowctk owtxgtxkcao`to kgmlodmx# oc ujujx doc wox ujum xowctk javmwjhco. Kbmxk hjo`# tmdmw cmw woxow ujumw#khwmctkao`to tmdmw# txk`wemxakamw oc o`tmx`m doc aodjm {o `mw kgmlo# z  ujgouoxwk# o` `k xockgj÷` do atm lktjcckajo`tm do txk`wemxakgjm`owowtxgtxkcow xogávxmgkw. Z o` oc gkwm do cmw j`wogtmw z k`jakcow wmgjkcow cmw mtxmwmxlk`jwamw do ck ajwak gckwo vkwk` k emxakx vkxto doc aodjm o` {o xokcj~k` worjwto`gjk. Kwá mgxxo o` oc gkwm do `mwmtxmw cmw woxow bak`mw z gk`dm bkhcoamwdo k`txmvmweoxk nwtkao`to owtkxoamw woûkck`dm owto ëahjtm do xockgjm`ow dm`dockw gma`jdkdow bak`kw wm` vkxto e`dkao`tkc doc aodjm o` {o cmw bak`mworjwto` z dm`do do bogbm wo bak`j~k` o` ck gm`ujuo`gjk. Ck vkckhxk k`txmvmweoxkbkgo xoeoxo`gjk kc ëahjtm xockgjm`kc {o wxlo gmam `k dj`ëajgk ogmc÷ljgkvkxtjgckx gm` oc ujujx bak`m# z gmam tkc ow vkxto j`tolxkc do ck hjmweoxk. Cmw woxowbak`mw gmam woxow ujumw orjwtjamw o` ck hjmweoxk# z gmam woxow bak`mw o` tmdmcm {o bkgoamw "oavxowkw# mxlk`j~kgjm`ow# ejcmwmeákw# vmcátjgkw# otg.* orjwtjamw o` ckk`txmvmweoxk. Ow dogjx# o` ` wo`tjdm owtxjgtm hjmweoxk z k`txmvmweoxk wmcm wm`wovkxkhcow o` ck djwtj`gj÷`# voxm `m o` ck dj`ëajgk doc ecnm do cmw vxmgowmwwjwtêajgmw wjwtêajgmw
7
{o ckw gm`wtjtzo`# z gmam uoxoamw# ck xoeoxo`gjk k cm hjmc÷ljgm!gctxkc hwgk oumgkx owk `jdkd j`wovkxkhco kc bkhckx do cmw vxmgowmw`ktxkcow z bak`mw.Oc {o cmw woxow ujumw txk`wemxaoamw oc aodjm o` {o `mw o`gm`txkamw z {o bkgovmwjhco `owtxk orjwto`gjk# ow vkxto do ckw gmboxo`gjkw vxmvjkw doc ecjx doc ujujx docmw wjwtoakw ogmc÷ljgmw# gmam tkahjê` cm wm` ckw ortj`gjm`ow akwjukw. Oc gkahjm owmtxk gm`wtk`to o` oc ecjx do cmw vxmgowmw ogmc÷ljgmw do ck hjmweoxk# do bogbm oc ecjxdoc ujujx do cmw woxow ujumw mgxxo o` `k gm`tj`k doxjuk do gkahjmw owtxgtxkcow.
8
Vkxk uox cmw e`dkao`tmw do owtk orvcjgkgj÷` xoajtjxwo k>
 
Aktxk`k# B. X.
 Kutmvmjowjw> Xovxmdugtjm`# Boxodjtz k`d Omcutjm`. O`> Kutmvmjowjw# djwwjvktjo wtxugtuxow k`d wvm`tk`omuw wmgjkc mxdox 
# vv. 42!26. Ajck` ^oco`z "od.* \owtujo| Vxoww# Hmcdox. ;:2;. Z k>
 
Aktxk`k# B.X.# N. Avmdm~jw.
Mxjlo` do ckw Owvogjow vmx Aodjm do ck Doxjk @ktuxkc 
#Vhcjgkgjm` Mgkwjm`kc @. 45. Awom @kgjm`kc do Bjwtmxjk @ktxkc. Wk`tjklm# Gbjco.8666."xoujwtk gbjco`k do Bjwtmxjk @ktxkc. <7> 85;!7;6.*
 
7
 
Rjao`k Dëujck txknm k ck ak`m ck djwtj`gj÷` do cm wjwtêajgm wjwtêajgm vkxk dkx go`tk dock `ktxkco~k xogxwjuk do cmw vxmgowmw wjwtêajgmw z do ck cj`okcj~kgj÷` o` {o bk gkádm oc kwácckakdm vo`wkajo`tm wjwtêajgm.
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jess Casanova liked this
Miguel Ortega liked this
palogar liked this
palogar liked this
ricardoball liked this
rab_1900 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->