Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PP1. AP Dung Phuong Phap Bao Toan Khoi Luong

PP1. AP Dung Phuong Phap Bao Toan Khoi Luong

Ratings:
(0)
|Views: 356|Likes:
Chúc các em học tập tốt. Mùa thi 2010 là 1 mùa thi đặc biệt, sẽ có nhiều niềm vui cho các em nỗ lực.
Chúc các em học tập tốt. Mùa thi 2010 là 1 mùa thi đặc biệt, sẽ có nhiều niềm vui cho các em nỗ lực.

More info:

Published by: ThS - NCS Phạm Ngọc Sơn on Nov 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2010

pdf

text

original

 
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BTTN
PhÇn v« c¬
Chuyên đề 1 : PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
1.
Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe
2
O
3
. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m
 
gam hỗn hợp Xnung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất rắn Y trong ống sứ và 11,2 lít khí Z(đktc) có tỉ khối so với H
2
là 20,4. Giá trị của m làA. 105,6.B. 35,2.C. 70,4.D. 140,8.
2.
Cho 12 gam hỗn hợp hai kim loại Fe, Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO
3
63%. Sau phản ứngthu được dung dịch X và 11,2 lít khí NO
2
duy nhất (đktc). Nồng độ % các chất có trong X A. 36,66% và 28,48%.B. 27,19% và 21,12%.C. 27,19% và 72,81%.D. 78,88% và 21,12%.
3.
Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của các kim loại hoá trị I và muối cacbonatcủa kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Đem cô cạndung dịch thu được khối lượng muối khan làA. 13 gam.B. 15 gam. C. 26 gam.D. 30 gam.
4.
Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp X gồm FeO và Fe
2
O
3
đốt nóng. Sau khikết thúc thí nghiệm thu được Y gồm 4 chất nặng 4,784 gam. Khí đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vàodung dịch Ba(OH)
2
dư thì thu được 9,062 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Fe
2
O
3
trong X làA. 86,96%.B. 16,04%.C. 13,04%.D.6,01%.
5.
Hòa tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X(đktc), 2,54 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu đượckhối lượng muối khan làA. 31,45 gam.B. 33,99 gam.C. 19,025 gam.D. 56,3 gam.
6.
Cho 15 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức, bậc một tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1,2M thì thuđược 18,504 gam muối. Thể tích dung dịch HCl đã dùng làA. 0,8 lít.B. 0,08 lít. C. 0,4 lít. D. 0,04 lít.
7.
Trộn 8,1 gam bột Al với 48 gam bột Fe
2
O
3
rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiệnkhông có không khí. Kết thúc thí nghiệm, khối lượng chất rắn thu được làA. 61,5 gam.B. 56,1 gam.C. 65,1 gam.D. 51,6 gam.
8.
Hòa tan hoàn toàn 10,0 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại (đứng trước H trong dãy điện hóa) bằngdung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí H
2
(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muốikhan có khối lượng làA. 1,71 gam.B. 17,1 gam.C. 13,55 gam.D. 34,2 gam.
9.
 Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CaCO
3
và Na
2
CO
3
thu được 11,6 gam chất rắn và 2,24lít khí (đktc). Hàm lượng % CaCO
3
trong X làA. 6,25%.B. 8,62%.C. 50,2%.D. 62,5%.
10.
Cho 4,4 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm IA ở hai chu kì liên tiếp tác dụng với dung dịch HCl dư thuđược 4,48 lít H
2
(đktc) và dung dịch chứa m gam muối tan. Tên hai kim loại và khối lượng m A. 11 gam; Li và Na.B. 18,6 gam; Li và Na.C. 18,6 gam; Na và K.D. 12,7 gam; Na và K.
11.
Đốt cháy hoàn toàn 18 gam FeS
2
và cho toàn bộ lượng SO
2
vào 2 lít dung dịch Ba(OH)
2
0,125M.Khối lượng muối tạo thành làA. 57,40 gam.B. 56,35 gam.C. 59,17 gam.D.58,35 gam.
12.
Hòa tan 33,75 gam một kim loại M trong dung dịch HNO
3
loãng, dư thu được 16,8 lít khí X (đktc)gồm hai khí không màu hóa nâu trong không khí có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 17,8.a) Kim loại đó làA. Cu.B. Zn.C. Fe.D. Al.
 Phm Ngc Sơn1
 
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BTTN
PhÇn v« c¬
 b) Nếu dùng dung dịch HNO
3
2M và lấy dư 25% thì thể tích dung dịch cần lấy làA. 3,15 lít.B. 3,00 lít.C. 3,35 lít.D. 3,45 lít.
13.
Hoà tan hoàn toàn 15,9 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Al, Mg và Cu bằng dung dịch HNO
3
thu được6,72 lít khí NO và dung dịch X. Đem cô cạn dung dịch X thu được số gam muối khan làA. 77,1 gam.B. 71,7 gam.C. 17,7 gam.D. 53,1 gam.
14.
Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe
2
O
3
, MgO, ZnO trong 500 ml axit H
2
SO
4
0,1M (vừa đủ).Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng làA. 6,81 gam. B. 4,81 gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam.
15.
Hỗn hợp M gồm KClO
3
, Ca(ClO
2
)
2
, Ca(ClO
3
)
2
, CaCl
2
và KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toànM, thu được chất rắn N gồm CaCl
2
, KCl và 17,472 lít khí (ở đktc). Cho chất rắn N tác dụng với 360ml dung dịch K 
2
CO
3
0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa K và dung dịch L. Khối lượng KCl trong dungdịch L nhiều gấp223lần lượng KCl có trong M. % khối lượng KClO
3
có trong M làA. 47,83%.B. 56,72%.C. 54,67%.D. 58,55%.
17.
Cho 24,4 gam hçn hîp Na
2
CO
3
,
2
CO
3
t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch BaCl
2
. Sauph¶n øng thu ®îc 39,4 gam kÕt tña. Läc t¸ch kÕt tña, c« c¹n dung dÞch thu ®îc mgam muèi clorua. m cã gi¸ trÞ lµA. 2,66 B. 22,6 C. 26,6 D. 6,26
18.
Hßa tan 10,14 gam hîp kim Cu, Mg, Al b»ng mét lîng võa ®ñ dung dÞch HCl thu ®- îc 7,84 lÝt khÝ A (®ktc) vµ 1,54 gam chÊt r¾n B vµ dung dÞch C. C« c¹n dung dÞch Cthu ®îc m gam muèi, m cã gi¸ trÞ lµ :A. 33,45 B. 33,25 C. 32,99 D. 35,58
19.
Hßa tan hoµn toµn 10 gam hçn hîp Mg vµ Fe trong dung dÞch HCl d thÊy t¹o ra2,24 lÝt khÝ H
2
(®ktc). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®îc gam muèi khan. Khèi l- îng muèi khan thu ®îc lµA. 1,71 gam B. 17,1 gamC. 3,42 gamD. 34,2 gam
20.
 Trén 5,4 gam Al víi 6,0 gam Fe
2
O
3
råi nung nãng ®Ó thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖtnh«m. Sau ph¶n øng ta thu ®îc m gam hçn hîp chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lµA. 2,24 gam B. 9,40 gam C. 10,20 gamD. 11,40 gam
21.
Cho 0,52 gam hh 2 kim lo¹i Mg vµ Fe tan hoµn toµn trong dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng,d cã 0,336 lÝt khÝ tho¸t ra (®ktc). Khèi lîng hh muèi sunfat khan thu ®îc lµA. 2 gamB. 2,4 gam C. 3,92 gamD. 1,96 gam
22.
Cho 2,81 gam hçn hîp A gåm 3 oxit Fe
2
O
3
, MgO, ZnO tan võa ®ñ trong 300 mldung dÞch H
2
SO
4
0,1M. C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng, khèi lîng hçn hîp c¸c muèisunfat khan t¹o ra lµA. 3,81 gam B. 4,81 gam C. 5,21 gamD. 4,8 gam
23.
 Thæi mét luång khÝ CO d qua èng sø ®ùng m gam hçn hîp gåm CuO, Fe
2
O
3
, FeO,Al
2
O
3
nung nãng thu ®îc 2,5 gam chÊt r¾n. Toµn bé khÝ tho¸t ra sôc vµo níc v«i trongd thÊy cã 15 gam kÕt tña tr¾ng. Khèi lîng cña hçn hîp oxit kim lo¹i ban ®Çu lµA. 7,4 gamB. 4,9 gam C. 9,8 gamD. 23 gam
24.
Chia 1,24 gam hh hai kim lo¹i cã hãa trÞ kh«ng ®æi thµnh hai phÇn b»ng nhau :- PhÇn 1: bÞ oxi hãa hoµn toµn thu ®îc 0,78 gam hçn hîp oxit.- PhÇn 2: tan hoµn toµn trong dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng thu ®îc V lÝt H
2
(®ktc). C«
 Phm Ngc Sơn2
 
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BTTN
PhÇn v« c¬
c¹n dung dÞch thu ®îc m gam muèi khan.
1.
Gi¸ trÞ cña V lµA. 2,24 lÝtB. 0,112 lÝt C. 5,6 lÝt D. 0,224 lÝt
2
. Gi¸ trÞ cña m lµA. 1,58 gam B. 15,8 gamC. 2,54 gamD. 25,4 gam
25.
Hßa tan hoµn toµn 20 gam hçn hîp Mg vµ Fe vµo dung dÞch axit HCl d thÊy cã11,2 lÝt khÝ tho¸t ra (®ktc) vµ dung dÞch X. C« c¹n dung dÞch X th× khèi lîng muèikhan thu ®îc lµA. 35,5 gam.B. 45,5 gam.C. 55,5 gam.D.65,5 gam
26.
Sôc hÕt mét lîng khÝ clo vµo dung dÞch hçn hîp NaBr vµ NaI, ®un nãng thu ®îc2,34 g NaCl. Sè mol hçn hîp NaBr vµ NaI ®· ph¶n øng lµ:A. 0,1 molB. 0,15 molC. 0,02 molD. 0,04 mol
27.
Hoµ tan hÕt 38,60 gam hçn hîp gåm Fe vµ kim lo¹i M trong dung dÞch HCl d thÊytho¸t ra 14,56 lÝt H
2
(®ktc). Khèi lîng hçn hîp muèi clorua khan thu ®îc lµA. 48,75 gam B. 84,75 gam C. 74,85 gamD.78,45 gam
28.
Cho tan hoµn toµn 8,0 gam hçn hîp X gåm FeS vµ FeS
2
trong 290 ml dung dÞchHNO
3
, thu ®îc khÝ NO vµ dung dÞch Y. §Ó t¸c dông hÕt víi c¸c chÊt trong dung dÞch Y,cÇn 250 ml dung dÞch Ba(OH)
2
1M. KÕt tña t¹o thµnh ®em nung ngoµi kh«ng khÝ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi ®îc 32,03 gam chÊt r¾n Z.
a.
Khèi lîng mçi chÊt trong X lµA. 3,6 gam FeS vµ 4,4 gam FeS
2
B. 4,4 gam FeS vµ 3,6 gam FeS
2
C. 2,2 gam FeS vµ 5,8 gam FeS
2
D. 4,6 gam FeS vµ 3,4 gam FeS
2
b.
ThÓ tÝch khÝ NO (®ktc) thu ®îc lµA. 1,12 lÝtB. 2,24 lÝtC. 3,36 lÝtD. 6,72 lÝt
c.
Nång ®é mol cña dung dÞch HNO
3
®· dïng lµA. 1 MB. 1,5 MC. 2 MD. 0,5 M
29.
 Thæi 8,96 lÝt CO (®ktc) qua 16 gam Fe
x
O
y
nung nãng. DÉn toµn bé lîng khÝ sauph¶n øng qua ddÞch Ca(OH)
2
d, thÊy t¹o ra 30 gam kÕt tña. Khèi lîng s¾t thu ®îc lµA. 9,2 gam B. 6,4 gam C. 9,6 gam D. 11,2 gam
30.
 Thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m víi 9,66 gam hçn hîp X gåm Fe
x
O
y
vµ nh«m, thu®îc hçn hîp r¾n Y. Cho Y t¸c dông víi dung dÞch NaOH d, thu ®îc dung dÞch D, 0,672lÝt khÝ (®ktc) vµ chÊt kh«ng tan Z. Sôc CO
2
®Õn d vµo dung dÞch D läc kÕt tña vµnung ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi ®îc 5,1 gam chÊt r¾n.
a.
Khèi lîng cña Fe
x
O
y
vµ Al trong X lÇn lît lµA. 6,96 vµ 2,7 gamB. 5,04 vµ 4,62 gamC. 2,52 vµ 7,14 gamD. 4,26 vµ 5,4 gam
b.
C«ng thøc cña oxit s¾t lµA. FeO B. Fe
2
O
3
C. Fe
3
O
4
D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc
31.
Khö hoµn toµn 32 gam hçn hîp CuO vµ Fe
2
O
3
b»ng khÝ H
2
thÊy t¹o ra 9 gam H
2
O.Khèi lîng hçn hîp kim lo¹i thu ®îc lµ
 
 Phm Ngc Sơn3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Le Thanh Huyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->