Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
27 Corodeanu DT - Managementul Timpului Sau Tehnici Si Instrumente Pt a Economisi Eficient Timpul

27 Corodeanu DT - Managementul Timpului Sau Tehnici Si Instrumente Pt a Economisi Eficient Timpul

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Luminiţa Venieru

More info:

Published by: Luminiţa Venieru on May 16, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2014

pdf

text

original

 
ANALELE
Ş
TIIN
Ţ
IFICE ALE UNIVERSIT
ĂŢ
II „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IA
Ş
I Tomul LII/LIII
Ş
tiin
ţ
e Economice 2005/2006
MANAGEMENTUL TIMPULUI SAU TEHNICI
Ş
I INSTRUMENTE PENTRU A ECONOMISI EFICIENT TIMPUL
DANIELA-TATIANA CORODEANU
*
 
Abstract
The management of time is a fundamental issue to the job performance of the manager.  Personal effectiveness at work is primarily a function of the individual’s management of his or her time. Time management is the key to improve the use of this scarce resource and there are several ways (techniques) by wich a manager may become more efficient at work. Despite the growing interest in time management this should not be viewed in isolation from leadership, delegation (“an open-door  policy”) , ensuring effective processes of communication.
Key words
: styles of time management, management by objectives, mind mapping, manager’s checklist, spreadsheets, gold rules of time management.
1 Introducere
Acum aproape o sut
ă
 de ani, autorul care a pus bazele managementului
ş
tiin
ţ
ific, Frederick Taylor postula principiul “Eviden
ţ
a strict
ă
 a timpului
ş
i normarea muncii”, f 
ă
când un pas uria
ş
 spre cre
ş
terea eficien
ţ
ei în organiza
ţ
ie. Managementul înseamn
ă
 conducerea eficient
ă
 
ş
i eficace a unei activit
ăţ
i. Din perspectiva aceasta, managerul nu poate face afaceri  profitabile pentru firma de care
ă
spunde dac
ă
 nu
ş
tie s
ă
 gestioneze eficient resursele. Iar timpul este o resurs
ă
 economic
ă
 pre
ţ
ioas
ă
, preten
ţ
ioas
ă
 
ş
i ireversibil
ă
: timpul este cea mai rar 
ă
 resurs
ă
 fiind neînlocuibil dar în acela
ş
i timp “nelimitat”; este scump dar nu poate fi cump
ă
rat, depozitat, multiplicat iar pierderea sa nu poate fi asigurat
ă
 nici de cea mai mare firm
ă
 de asigur 
ă
ri din lume, deci nu poate fi “desp
ă
gubit”; este foarte perisabil
ş
i inelastic. Cu toate acestea, timpul nu este proprietatea nim
ă
nui, este impersonal, al tuturor
ş
i nu este re
ţ
inut de frontiere fizice. Managerii preocupa
ţ
i de performan
ţă
 
ş
tiu îns
ă
 c
ă
 timpul este m
ă
surabil
ş
i continuu iar managementul timpului este o o prioritate pentru succesul unei afaceri. “Factorii de decizie eficien
ţ
i nu pornesc de la sarcinile lor, pornesc de la timpul pe care îl au la dispozi
ţ
ie. Î
ş
i consider 
ă
 
ş
i î
ş
i ordoneaz
ă
 timpul “de care dispun” în cele mai mari  perioade de continuitate, ca un proces în trei etape: timp de înregistrare, timp de organizare
ş
i timp de consolidare – baza eficien
ţ
ei factorului decizional. Prima treapt
ă
 spre eficien
ţ
a în conducere este eficien
ţ
a folosirii reale a timpului iar organizarea sistematic
ă
 a timpului este urm
ă
toarea treapt
ă
 [Drucker, 1994, 41, 55].
*
 
Lector doctor, Catedra de Management-Marketing, Facultatea de Economie
ş
i Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Ia
ş
i, email: dtc@uaic.ro 
 
Managementul timpului sau tehnici
ş
i instrumente pentru a economisi timpul 169
2 Cauze ale managementului ineficient al timpului
Cu toate acestea, mul
ţ
i dintre factorii de decizie se ghideaz
ă
 înc
ă
 dup
ă
 idei  preconcepute, care pe cât par de rezonabile, pe atât sunt de false: “Sunt tot timpul ocupat, asta înseamn
ă
 c
ă
 sunt extrem de eficient”; “Cu cât dedic mai mult timp unei anumite sarcini, cu atât îmi va ie
ş
i mai bine” sau “O s
ă
-mi fac timp de restul mai târziu”. Sursa problemelor este îns
ă
 una complex
ă
. Cauzele pot fi grupate în trei categorii distincte: 1)
cauzele exterioare
, care sunt determinate de lipsa de organizare: timpii prea scur 
ţ
i aloca
ţ
i ini
ţ
ial activit
ăţ
ilor programate, întreruperile (inclusiv telefoanele) venite din partea membrilor din organiza
ţ
ie sau din exteriorul acesteia, urgen
ţ
ele neprev
ă
zute (dac
ă
 este cazul), nepreg
ă
tirea din timp a ordinii de zi a
ş
edin
ţ
elor/reuniunilor; 2)
cauzele care
 ţ 
in exclusiv de persoana managerului, de felul s
ă
u de a fi
 ş
i de a se comporta sau de situa
 ţ 
ia particular 
ă
 cu care se confrunt 
ă
 (oboseala, depresia, anxietate,  probleme personale - preocup
ă
ri financiare sau de familie); 3)
cauzele care
 ţ 
in de angaja
 ţ 
ii proprii
 ş
i/sau partenerii de afaceri
: lipsa de  punctualitate a acestora sau faptul c
ă
 ace
ş
tia “trag de timp, prelungind discu
ţ
iile”, faptul c
ă
 intervin cu o problem
ă
 complicat
ă
 
ş
i greu de rezolvat pe moment sau din contra, prezint
ă
 informa
ţ
ii nerelevante sau eronate, lipsa de competen
ţă
 
ş
i plasarea în responsabilitatea managerului a rezolv
ă
rii problemelor care cad în sarcina lor. Toate acestea sunt rezultatul interven
ţ
iei a
ş
a-numi
ţ
ilor“ho
ţ
i” ai timpului: telefoanele care sun
ă
 
ă
ă
 încetare, vizita unor “musafiri nepofti
ţ
i” care re
ţ
in de la lucru,
ş
edin
ţ
e prea lungi
ş
i prost organizate, priorit
ăţ
i care nu au fost stabilite cu claritate sau sunt inexistente  pentru manager, lipsa deleg
ă
rii de autoritate
ş
i responsabilitate, amânarea sarcinilor grele sau nepl
ă
cute, navigarea pe Internet sau vizionarea unor emisiuni la televizor, lipsa structurii, a organiz
ă
rii, probleme tehnice care nu-
ş
i g
ă
sesc rezolvarea, imposibilitatea sau neputin
ţ
a manageruluide a refuza etc.
3 Timpul – o resurs
ă
 important
ă
 generatoare de stres
Timpul este cea mai important
ă
 surs
ă
 de stres. S-a demonstrat c
ă
 exist
ă
 importante leg
ă
turi între prezen
ţ
a „stresorilor” datora
ţ
i timpului
ş
i nemul
ţ
umirea pe plan profesional
ş
i o serie de afec
ţ
iuni, cum sunt: hipertensiunea, nivelul crescut al colesterolului, îmb
ă
trânirea  prematur 
ă
 
ş
i altele. În situa
ţ
ia unui management defectuos al timpului, stresul se manifest
ă
 subtil, persoanele supuse la stres tinzând s
ă
-
ş
i accentueze comportamentul uzual : cele retrase devin
ş
i mai retrase
ş
i necomunicative iar cei care prefer 
ă
 singur 
ă
tatea vor evita pe cât posibil
ş
i mai mult compania altor persoane. Iar cei care vor lucra pân
ă
 târziu vor lucra
ş
i mai mult, cu un orar prelungit. Se pot ad
ă
uga deregl
ă
rile de somn, izolarea fa
ţă
 de ceilal
ţ
i membri ai organiza
ţ
iei, abuzul de medicamente. Toate acestea au drept consecin
ţă
 sc
ă
derea eficacit
ăţ
ii
ş
i chiar adâncirea proastei gestion
ă
ri a timpului. Prezen
ţ
a temporar 
ă
 a „stresorilor” de timp poate fi în unele situa
ţ
ii un motivator important, persoana în cauz
ă
 dorind s
ă
 î
ş
i îndeplineasc
ă
 sarcinile, rezolvarea lor aducându-i o satisfac
ţ
ie mult mai mare decât dac
ă
 factorii cauzatori de stres nu ar fi existat [Whetten, &Cameron, 2002, 113]. Studiile elaborate pe parcursul timpului (Mintzberg în 1973, Vinton în 1992, Stalk&Hout în 1990, Kahn&Byasiere în 1992) [cita
ţ
i de Whetten, D./Cameron, K., 2002], au eviden
ţ
iat sursele cele mai comune ale stresului: timpul, întâlnirile, situa
ţ
iile nedorite
ş
i anticiparea. Tabelul urm
ă
tor ilustreaz
ă
 cele patru categorii de factori cauzatori de stres:
 
DANIELA-TATIANA CORODEANU 170
Tabel nr. 3 Cele patru surse de stres din cauza timpului
Factor cauzator de stres Surse de stres
Munca suprasolicitat
ă
 
Timpul
Pierderea controlului asupra timpului Conflicte de rol Conflicte în cadrul dezbaterilor
 Întâlnirile
Ac
ţ
iuni Condi
ţ
ii nefavorabile de munc
ă
 
Situa
 ţ 
ia
Schimb
ă
ri bru
ş
te în climatul organiza
ţ
ional Surprize pl
ă
cute
 Anticiparea
Frica
Sursa:
[Whetter, D./Cameron, K., 2002, 113]
4 Stiluri comportamentale privind managementul timpului
Personalitatea managerului î
ş
i pune amprenta asupra firmei sale
ş
i asupra tuturor celor care intr 
ă
 în contact cu aceasta. Managementul timpului începe cu managementul propriei  persoane. Principala cauz
ă
 a e
ş
ecului, atât în afaceri cât
ş
i în via
ţă
, este lipsa unei discipline autoimpuse. Cunoa
ş
terea ne ajut
ă
 s
ă
 în
ţ
elegem comportamentul
ş
i atitudinea fa
ţă
 de anumite valori
ş
i mai ales s
ă
 ne model
ă
m acest comportament în direc
ţ
ia minimiz
ă
rii defectelor
ş
i a atitudinilor gre
ş
ite, pe de o parte,
ş
i a eficientiz
ă
rii muncii, pe de alt
ă
 parte. Una dintre dimensiunile importante în orice decizie, ac
ţ
iune, este timpul. Din acest motiv trebuie s
ă
 vedem dac
ă
 managerul are o predispozi
ţ
ie pentru a folosi eficient sau defectuos timpul. Oricare ar fi atributele sau calit
ăţ
ile unui manager de succes sau calit
ăţ
ile personalului subordonat, un criteriu esen
ţ
ial care st
ă
 la baza succesului const
ă
 în
modul 
 
de
 
abordare a timpului
. Exist
ă
 diferen
ţ
e importante între atributele
ş
i stilurile comportamentale personale care î
ş
i las
ă
 amprentele în acest sens [Cole, 1993, 181]:
 
unele persoane lucreaz
ă
 mai bine la începutul zilei, în timp ce altele mai dup
ă
-amiaz
ă
;
 
unele persoane prefer 
ă
 s
ă
-
ş
i distribuie efortul de munc
ă
 pe o perioad
ă
 mai îndelungat
ă
, în timp ce al
ţ
ii prefer 
ă
 s
ă
-
ş
i concentreze eforturile pe perioade scurte, intensive;
 
unii indivizi pot s
ă
 fac
ă
 fa
ţă
 doar unei singure sarcini într-o unitate de timp, în timp ce al
ţ
ii pot s
ă
 jongleze simultan cu mai multe activit
ăţ
i;
 
unele persoane sunt orientate spre sarcini, altele spre persoane;
 
unii prefer 
ă
 s
ă
 delege cât mai mult posibil, în timp ce al
ţ
ii prefer 
ă
 s
ă
 p
ă
streze sarcinile
ş
i s
ă
 le desf 
ăş
oare singuri;
 
unii indivizi sunt foarte ordona
ţ
i
ş
i metodici, al
ţ
ii sunt haotici
ş
i dezorganiza
ţ
i;
 
unele persoane au mai multe abilit
ăţ
i sau sunt mai experimentate decât altele.
Cele mai frecvente erori în utilizarea timpului
 [Ceau
ş
u, 1999, 116] sunt:
1.
 
ă
 munce
 ş
ti mai mult sau mai repede (în cadrul unei activit 
ăţ 
i ce se desfa
 ş
oar 
ă
 într-un interval de timp determinat); 2.
 
ă
 reduci timpul dedicat anumitor activit 
ăţ 
i, considerând c
ă
 aceste activit 
ăţ 
i  sunt mai pu
 ţ 
in importante decât altele; 3.
 
ă
 realizezi diferite sarcini în acela
 ş
i timp, considerând c
ă
 astfel utilizezi timpul în mod optim; 4.
 
 Dac
ă
 e
 ş
ti tot timpul ocupat, ai senza
 ţ 
ia c
ă
 în acest mod vei ob
 ţ 
ine cele mai bune rezultate;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->