Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ปุโรพุทโธ

ปุโรพุทโธ

Ratings: (0)|Views: 89 |Likes:
Published by SiCMaster

More info:

Published by: SiCMaster on Nov 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2009

pdf

text

original

 
ปุโรพุทโธ
.doc
1
 
 
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
1
 ใน
7
สิ งมหัศจรรย์ของโลก พระเจดีย์พุทธศาสนาที  ใหญ่ที สุดสร้างจากหินภูเขาไฟ
 
วัดปรัมบานั
 
มรดกโลก เปนที สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ งใหญ่ทังสามของศาสนาฮินดู พระราชวังสุลต่าน
 
พระราชวังอันสวยสดงดงามของกษัตริย์ องค์แรกจนกระทั งองค์ปัจจุบั
 
เกาะบาหลี
 
ดินแดนที งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ น สวรรค์บนดินท่านจะได้
 
พบกับการแสดงพืนเมือง ระบําบาร็อง ขนานแท้และ
 
ดังเดิมของบาหลี
 
ภูเขาไฟคินตามานีวิวทะเลสาบบาตู
...
งามปานภาพวาดของจิตกรผู้มีชื อเสียงวิหารทานาหล็อต จุดชมวิวที งดงาม ในเวลาเย็นจะ ผืนทะเลที ยิ งใหญ่ตัดกับโขดหิน และคลื นยักษ์ที ถาโถมเข้าหา
 
ชายฝั ง
 
วันแรก
 
สนามบินสุวรรณภูมิ
-
กรุงเทพ
-
จาการ์ต้า
-
เดนพาซาร์
 12.00
.
 
พร้อมกันที 
 
สนามบินสุวรรณภูมิ
 
อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน
4
ประตู
4
เคาน์เตอร์
G
สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย
เจ้าหน้าที คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึนเครื องพร้อมเดินทางไปกับ คณะเพื อให้บริการตลอดรายการ
 
14.50
 
ออกเดินทางสู่จาการต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที ยวบินที  
GA 86718.15
.
ถึงสนามบินจาการ์ต้า
**
แวะเปลี ยนเครื อง เพื อเดินทางต่อสู่เดนพาร์ซ่า
**19.40
.
ออกเดินทางต่อสู่ เดนพาซาร์ เที ยวบินที  
GA 41622.25
.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี
 
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
บาหลี
 
ตังอยู่เกือบกึงกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีพืนที ประมาณ
5,620
ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ
3
ล้านคน ท่าอากาศยานนานาชาติตังอยู่ที เมืองบาุงทางตอนใตุ้ดของเกาะบาหลี
 
เป็นเกาะเกาะหนึงของประเทศอินโดนีเซีย
 
ที มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที ไม่เหมือนใครซึงได้ สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที ยวทางวัฒนธรรมเป็นจํานวนมากซึงมีความโดดเด่นทาง สถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที ยวทางธรรมชาติ
 
ชายหาดที สวยงามและขาวสะอาด รวมทังผืนป่าที มี
 
ปุโรพุทโธ
.doc
2
 
ความอุดมสมบูรณ์
 
และการดําเนินชีวิตของคนบาหลีเป็นการดําเนินชีวิตด้วยวิธีการกสิกรรมแบบดังเดิมซึง ทําให้บาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเที ยวที ทัวโลกรู้จัก
 
นําท่านเข้าสู่ที พัก
RISATA HOTEL
หรือเทียบเท่า
 
วันที สอง
 
บารองแดนซ์
 – 
หมู่บ้านมาส
-
ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์
 – 
วัดเทมภัคสิริงค์
 – 
ตลาดปราบเซียน
-
หมู่บ้านอูบุด
 
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า
 
ภัตตาคาร
 
พร้อมรับอากาศบริสุทธิที แสนสดชื นยามเช้าแรกของเมืองสวรรค์แห่งนี จากนันนําท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี 
บาร็องด๊านซ์
 
เป็นเรื องราวการต่อสู้ระหว่างความชัวและความดี
บาร็อง
คือ ตัวแทน
ายธรรมะ
เป็นสัตว์ในเทพนิยาย มีลักษณะเป็นตัวสิงโตผสมมังกรแสดงโดยผู้ชายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอานาจในการรักษาโรคต่าง ๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ
รัดา
 
ราชินีแห่งนรก
ซึงชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอ ๆ กัน ตามบทละคร บาร็องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบ เพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดีและความชัวเสมอ สําหรับชาวบาหลี การแสดงชุดนีคือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิต ระหว่างทางแวะเยี ยมชม
หมู่บ้านมาส
 
ท่านจะได้ชมการสาธิตการแกะสลักไม้แบบพืนเมืองของชาวอินโด
 
จากนันนําท่านมุ ่งหน้าสู่หมู่บ้านคินตามานี
เที ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟ
 
ภูเขาไฟกูนุง บาร์ตูร์หมู่บ้านคินตามานี 
ตังอยู่บนระดับความสูง
1,717
เมตร และเป็นหนึงในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์นี เป็นหุบเขาที งดงามมีหมอกปกคลุ อย่างสวยงาม บริเวณนีจะมีอากาศเย็นตลอดทังปใกล้กับภูเขาไฟ คือ
ทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์
 
เป็นทะเลสาบซึงเกิดจากการยุบตัวของ
ภูเขาไฟดาเนาบาร์ตูร์
 
ซึงมีขนาดใหญ่ที สุดและตังอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที ยังคุกร ่นนําท่านสู่
วัดเตียรตา อมป
(TIRTA EMPUL TEMPLE)
วัดนําพุศักดิสิทธิ ซึ งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง
(TEMPAK SILING)
ตามตํานานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผู้ยิงใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์ แกะสลักอนุสรณ์สถานในชัวคืนด้วยเล็บมือตน สิงปลูกสร้างนีคืออนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์
(
ซึงจะทําให้กษัตริย์ ราชินี และนางสนมผู้วายชนม์กลายเป็นเทพเจ้า
)
ภายในวัดท่านจะได้พบกับ
บ่อนําศักดิสิทธิ
ซึงปัจจุบันนียังมีนําผุดขึนมาตลอดเวลาเชื อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึนตอนที เจาะพืน พิภพเพื อสร้างบ่อนําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที แห่งนีถูกสร้าง ขึนราวศตวรรษที  
10
ว่ากันว่านําในสระมีอํานาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จึง ได้มีการต่อท่อออกมาลงในบ่อ ที ชาวบาหลีนิยมมาชําระร่างกายให้บริสุทธิ หลังจากถวายเครื งบัดพลีแก่ เทพเจ้าแห่งสระนําแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบนํากันคนละด้าน แม้นําจะมาจากแหล่งเดียวกันแต่จะมีท่อแยกเพื อประกอบพิธีกรรมต่างกันไป ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที ตัง อยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร จากนันอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซือสินค้าพืนเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพืนเมือง กระเปาหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที  
ตลาดปราบเซียน
 
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน
อูบุด
 
(Ubud)
เมืองที มีความงามลุ ่มลึกในตัวของมันเอง ผู้ที มาเยือนมักหลงใหลมนต์ เสน่ห์ของที นี  อูบุดเป็นหมู่บ้านที นักท่องเที ยวทุกคนต้องเดินทางมาเยือน เนื องจากเป็นศูนย์รวมศิลปะของ
 
ปุโรพุทโธ
.doc
3
 
บาหลี
 
จนมีคํากล่าวขานว่าอูบุดนี แหละคือบาหลีที แท้จริงตลาดที เมืองอูบุดจะมีสินค้าพืนเมืองฝีมือดีจําหน่าย ซึงอาจหาไม่ได้ในที อื 
 
และบริเวณโดยรอบอูบุดก็ยังคงมีนาขันบันไดที สวยงามให้ชมด้วย
 
เย็น
 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที พัก
RISATA HOTEL
หรือเทียบเท่า
 
วันที สาม
 
วัดเม็งวี
-
เบดูกัลป์ 
 – 
ทะเลสาบบราตัน
 – 
วัดอูลันดานู
 – 
สวนวานร
 – 
วิหารทานาล๊อต
 
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที พั
 
นําท่านสู่
 
วัดเม็งวี
(
วัดปูรา ตามัน อายุน
)
ที วัดแห่งนีเคยเปนศูนย์กลางของอาณาจักรเรองอํานาจ นับยอนถึงสมัยราชวงศ์เกลเกล จนถึงป
1891
สร้างในศตวรรษที 
17
มีคูเมืองล้อมรอบเป็นที เก็บดวงวิญญาณของ
3
ภพ
3
โลกสวยงามมาก จากนันนําท่านเดินทางสู่เทือกเขาที มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
เทือกเขา
 
เบดูกัล
ผ่านชมไร่ผัก
,
ผลไม้เมืองหนาว และหมู่บ้าน ที สวยงามที  ตังอยู่บนเทือกเขาชมสวนดอกไม้นานาชาติ
 
นําท่านชม ปุรา อูลัน ดานู บราตัน
(Pura Ulun
 
Danu Bratan)
 
หรือเรียกสันๆ ว่
วัดอูลัน ดานู
 
ตังอยู่ในระดับความสูง
4,300
ฟุต จากระดับนําทะเลมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟ สูงทะมึ
 
บางช่วงถูกคันด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนีสร้างตังแต่สมัยศตวรรษท 
17
เพื อใช้ทําพิธีทางศาสนาพุทธ และฮินดูรวมทังอุทิศแด่เทวีดานู เทพย แห่งสายนําไม่สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้ มีลักษณะเด่นตรงศาลา ซึงมีหลังคาทรงสูงที รียกว่าเมรุ
 
มุงด้วยฟางซ้อนกันถึ
11
ชันสวยงามมาก วัดแห่งนีตังอยู่ริม
ทะเลสาบบราตัน
(Lake Bratan)
 
เป็นทะเลสาบที มีมนต์ขลังฉากหลังคือทุ ่งนาขันบันไดที ค่อย ๆ ลาดตําลง เป็นทะเลสาบ ที มีชื อเสียงซึงมีรีสอร์ทให้นักท่องเที ยวที ต้องการธรรมชาติแบบทุ ่งหญ้าท้องนา และภูเขา ได้เข้าพักด้วยใน ตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที สวยงามของยอดเขาคินตามณี
(Kintamani)
เมาต์อากุ
(MountAngung)
เร อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนียังเปนศูนย์รวมกิจกรรมทางนําสร้างความตื นเต้นเช่น สกีนํา การลองเรและภายเรอในทะเลสาบ
 
เที ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
นําท่านเดินทางสู่
Alas Kedatan
หรือ
สวนลิง
(Alas-
ลิ
/ Kedatan-
สวน
,
)
ที นี จะมีไกด์ท้องถินเป็นหญิง สาว บาหลีมาคอยดูแลและพานักท่องเที ยวชมภายในสวนลิ
 
ภายในสวนลิงจะมีวัดเก่าแก่อายุกว่
1,000
 
สองข้างทางจะมีฝูงลิงห้อยโหนและนังเกาะกลุ ่มกันเป็นจุดๆ
 
โดยมีหัวหน้าลิงแต่ละฝูงคอยดูแล
(
ข้อควรระวัง
:
ไม่ควรให้อาหารลิงขณะเดินชม
 
หรือสวมใส่เครื องประดับที ระยิบระยับเพราะจะทําให้ลิงสนใจและเข้ามา แย่งของ
)
จากนัน นําท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที งดงามที สุดของเกาะบาหลีที 
 
วิหารทานะห์ ล็อต
วัดแห่งนีตังอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึงเกิดจากการถูกคลื นกัดเซาะ หอสีดําและเถาไม้เลือยเหนือหน้าผาของทานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอันประณีตของจีคูหาที รายรอบวัดคือที อาศัยของงูศักดิสิทธิ ซึงอยู่อย่าง สันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผู้มาสักการะเท่านัน แต่นักท่องเที ยวสามารถขึน ชมทัศนียภาพที งามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟาได้บนเขาลูกใกล้กัน
ทานะห์ล็อต
 
สร้างโดย ดังห์ยัง นิราร์ตาพระสมัยศตวรรษที 
16
ซึงมองเห็นแสงสว่างวาบขึนที จุด ๆ หนึงบนฝังตะวันตกจึงเดินทางไปที ดังกล่าวเพื  ทําสมาธิสาวกของผู้นําทางจิตวิญญาณในท้องถินรู้สึกประทับใจจึงมาศึกษาศาสนากับท่านสร้างความขุ่นเคืองแก่นักบวชในท้องถินอย่างมากจึงท้าทายนิราร์ตา แต่ท่านยังคงถือขันติและย้ายที บําเพ็ญเพียรไปยัง มหาสมุทร สถานที แห่งนีจึงเป็นที รู้จักในนาม
ทานะห์ล็อต
 
หรือ
ดินแดนในทะเล

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->