Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Foucault - Dějiny šílenství

Foucault - Dějiny šílenství

Ratings: (0)|Views: 958 |Likes:
Published by tralalak

More info:

Published by: tralalak on Nov 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
Michel Foucault
DÌJINYÍLENSTVÍ
Hledání historických koøenù pojmu duevní choroby
 
Z francouzského originálu Lhistoire de la folie á lâge classique pøeloilaVìra Dvoøáková© Gallimard, 1993Toto dílo, vydané v rámci projektu F. X. alda, se tìí podpoøe Francouzskéhoministerstva zahranièí a Francouzského velvyslanectví v Èeské republice.
 
3PØEDMLUVAPascal øekl: Lidé jsou tak nevyhnutelnì blázniví, e nebýt blázen, byznamenalo bláznit jiným zpùsobem. A Dostojevský v
 Deníku spisovatele:
Tím, e druhého strèí do blázince, svùj rozum nedokáe. (èes. pøekladLadislava Zadraila - pozn. pøekl.).Právì dìjiny tohoto jiného zpùsobu bláznovství - kdy lidé gestemsvrchovaného rozumu strkají toho druhého do blázince a poznávají sea komunikují spolu v nemilosrdné øeèi ne-bláznovství - je tøeba napsat; to jest nalézt zpìtnì moment, kdy toto spøísahání nebylo jetì definitivnì usazenov království pravdy, kdy je jetì neoivoval lyrismus protestu. Neboli vrátitse dìjinami ílenství pokud mono k nulovému bodu, kdy je ílenství jetìnediferencovanou zkueností, jetì nerozdìlenou zkueností rozdìlení. Popsatonen jiný zpùsob, køivku onoho gesta, které odvrhuje na jednu stranu Rozuma na druhou ílenství jako vìci nadále vnìjí, hluché k jakékoli smìnì a ja-koby mrtvé jedna vùèi druhé, od samého poèátku.Bude to nepochybnì oblast nesnadná. Máme-li jí projít, bude tøeba vzdátse koneèných pravd a nikdy se nenechat vést tím, co snad o ílenství víme. Nebude tu smìt hrát urèující roli - dokonce a hlavnì ani v implicitní høeretrospekce - ádný z pojmù psychopatologie. Konstitutivní je gesto oddìleníílenství, a ne vìda, ustavující se v opìt nastoleném klidu po oddìlení. Základní je cézura, stanovující odstup mezi rozumem a ne-rozumem; teprve a jedinìz ní se odvíjí pohyb, jím se rozum chápe ne-rozumu, aby mu vyrval jeho pravdu, a u pravdu ílenství, viny nebo nemoci. Musíme proto hovoøit o této prvotní diskusi, a to bez pøedpokladu vítìzství èi jakéhokoli práva na nì;hovoøit o tìchto gestech, je se v dìjinách stále znovu vracejí, a ponechávats otazníkem vechno, co mùe vypadat jako koneèné, jako spoèinutí v pravdì;hovoøit o onom aktu øezu, o onom zaujetí odstupu, o onom prázdnu nastole-ném mezi rozumem a tím, co jím není, a nikdy se pøitom plnì neopírat o to,zaè se rozum vydává.Tehdy, a právì jen tehdy, mùe vyvstat oblast, v ní se èlovìk ílenýa èlovìk rozumu, jetì nerozdìlení, zaèínají oddìlovat, a jakousi velice prvotní,velice neohrabanou øeèí, øeèí ranìjí ne øeè vìdy, spolu zahajují dialog svéroztrky, prchavì dosvìdèující, e spolu jetì hovoøí. ílenství a ne-ílenství,

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zdenek Skořepa liked this
Zdenek Skořepa liked this
anil20009 liked this
Zdenek Skořepa liked this
tucnak51234 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->