Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
altınoranfikri_akdeniz_tanitma

altınoranfikri_akdeniz_tanitma

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by altinh

More info:

Published by: altinh on Nov 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2009

pdf

text

original

 
 ALTIN ORAN ve F
İ
BONACC
İ
SAYILARIProf. Dr. Fikri AKDEN
İ
ZÇukurova ÜniversitesiFen Edebiyat Fakültesi
İ
statistik Bölümü
Çukurova Üniversitesi Ö
ğ
retim Üyesi Prof. Dr. Fikri AKDEN
İ
Z’in “Do
ğ
ada, Sanatta, Mimaride ALTIN ORAN ve Fibonacci Say
ı
lar 
ı
” ba
ş
l
ı
kl
ı
yazm
ı
ş
oldu
ğ
u kitap matemati
ğ
inesteti
ğ
i ve güzelli
ğ
i konusunda çok ilginç bilgilere yer vermektedir.Do
ğ
ada bir güzellik ölçütü olarak bilinen 1,618… say
ı
s
ı
yani ALTIN ORAN de
ğ
eriinsan tasar 
ı
m
ı
ndan kaynaklanmadan do
ğ
ada var olan biyolojik bir gerçektir. Bu konuday
ı
llard
ı
r Ülkemizin birçok sivil toplum kurulu
ş
unda ve Üniversitelerde konferanslar verenProf. Dr. Fikri AKDEN
İ
Z yazd
ı
ğ
ı
kitapla merak edilen ve birçok ortaö
ğ
retim ö
ğ
rencisinindönem ödevi olarak ara
ş
t
ı
rma konusu seçti
ğ
i ALTIN ORAN hakk 
ı
ndaki bilgilerin bütünle
ş
tirilmesine katk 
ı
da bulunmu
ş
tur.Matematik ve Fiziksel evrende daima varken, insanlar taraf 
ı
ndan tam olarak ne zaman bulundu
ğ
u ve uyguland
ı
ğ
ı
bilinmeyen ALTIN ORAN’
ı
n güzelli
ğ
in bir simgesi olarak görüldü
ğ
ü eski Yunan’dan günümüze yüzy
ı
llar geçmesine kar 
ş
ı
n, güzellik ve gerçek aras
ı
ndaki matematiksel ili
ş
kinin varl
ı
ğ
ı
n
ı
ayn
ı
yo
ğ
unlukta kullanmaktay
ı
z.
İ
nsan vücudunun, M
ı
s
ı
r Pramitlerinin, mimari eserlerin, MONA LISA gibi birçok sanat eserlerinin, bitki ve çiçeklerin, a
ğ
açlar 
ı
n büyüme düzeninin ve birçok canl
ı
n
ı
n büyümeyap
ı
s
ı
n
ı
n Alt
ı
n oran ve Fibonacci say
ı
lar 
ı
(1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,…) ile uyumuinsan
ı
 
ş
a
ş
ı
na çevirmektedir. As
ı
l olarak bir matematik kavram
ı
olmas
ı
na kar 
ş
ı
n, alt
ı
n oran
ı
nuyum ve güzellik ölçütü olarak sanat ve esteti
ğ
i s
ı
n
ı
fland
ı
rmas
ı
, bizleri güzelli
ğ
in biyolojisive esteti
ğ
in matemati
ğ
i gibi kavramlarla tan
ı
ş
t
ı
rmaktad
ı
r.Prof. Dr. Fikri AKDEN
İ
Z y
ı
llar 
ı
n bilgi ve ara
ş
t
ı
rma birikimini aktard
ı
ğ
ı
kitab
ı
ylamatematik dilini kullanarak B
İ
L
İ
M, DO
Ğ
A v e SANAT aras
ı
ndaki ili
ş
kilere farkl
ı
bir bak 
ı
ş
 
ı
s
ı
getirmi
ş
tir.Renkli resim ve foto
ğ
raflar 
ı
da içeren bu 120 sayfal
ı
k küçük kitap NOBEL
İ
TABEV
İ
taraf 
ı
ndan bas
ı
lm
ı
ş
ve Haziran 2007 içinde kitapç
ı
lara da
ğ
ı
t
ı
lmaya ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->