Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Civil Succesiuni

Drept Civil Succesiuni

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by leone01
DREPT CIVIL-SUCCESIUNI
DREPT CIVIL-SUCCESIUNI

More info:

Published by: leone01 on May 18, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2014

pdf

text

original

 
1.DESCHIDEREA SUCCESIUNI
„succesiunile se deschid prin moarte”
faptul juridic care generează transmiterea patrimoniului succesoral al lui
de cujus
 către moştenitorii săi, legali sau testamentari, şi care constituie temei al naşterii dreptului de moştenirii.
o persoană dispărută este considerată a fi în viaţă cât timp nu intervine o hotărâre judecătorească declarativă de moarte, rămasă definitivă.
Deschiderea succesiunii nu treuie confundată cu deschiderea procedurii succesorale notariale. !ele două instituţii se deoseesc atât su aspectul temeiului, cât şi su aspectul finalităţii.
"aptul morţii unei persoane este evenimentul generator al deschiderii moştenirii, temeiul deschiderii  procedurii succesorale notariale îl constituie cererea adresată notarului pulic competent din punct de vedere teritorial.
"inalitatea deschiderii succesiunii o constituie transmiterea patrimoniului succesoral al lui
de cujus
, în timp ce procedura succesorală notarială are drept scop elierarea certificatului de moştenitor.
2.LOCUL DESCHIDERII SUCCESIUNII
#ocul deschiderii succesiunii coincide cu ultimul domiciliu al defunctului.
nu prezintă relevanţă locaia efectivă unde a intervenit decesul şi nici reşedinţa defunctului sau
ț
domiciliul curatorului
$n cazul decesului unei persoane care nu a avut domiciliul în ţară, indiferent că este vora de un cetăţean român sau străin, locul deschiderii moştenirii este locul din ţară unde se află unurile de valoare ale acesteia.
%&' ()* !.civ
Dovada ultimului domiciliu se poate face prin orice mijloc de proă, fiind vora de o chestiune de fapt.
$n cazul în care domiciliul indicat în actul ce serveşte pentru dovedirea lui este contestat, instanţa urmează să stailească, prin administrarea oricărui mijloc de proă, domiciliul real al celui despre a cărui moştenirea este vora. +.
 CONDI
IILE CERUTE DE LEGE PENTRU A PUTEA MO
-
 TENI
!onform !odului civil, pentru a putea mosteni o persoană treuie să întruneascădouă condi'ii una pozitivă, aceea de a „e/ista” la data deschiderii mostenirii, adică de a aveacapacitate succesorală , si una negativă, aceea de a nu fi nedemnă .#a aceste condi'ii e/pres cerute de lege, doctrina a mai adăugat una, si anume aceea ae/isten'ei voca'iei 0chemării1 la mostenirii.!apacitatea succesorală si voca'ia la mostenire sunt condi'ii care treuie să fie întrunite atâtîn cazul mostenirii legale, cât si a celor testamentară si contractuală, în timp ce condi'iaine/isten'ei nedemnită'ii este specifică doar mostenirii legale. 2edemnitatea succesorală areînsă un corespondent specific celorlalte două forme de mostenire, si anume revocarea judecătorească pentru ingratitudine 0art. 3+4 si (+5 !. civ.1.
4.
CAPACITATEA SUCCESORAL
6
 .
7rice persoană care e/istă la momentul deschideriimostenirii are capacitatea de a mosteni, deci de a doândi succesiunea, iar orice persoanăcare nu e/istă la data deschiderii mostenirii nu are capacitatea de a mosteni. %ceastă cerin'ăeste o ilustrare a concep'iei potrivit căreia nu poate e/ista nici un moment un patrimoniu fărătitular, specifică si dreptului român.
reprezintă aptitudinea unei persoane de a fi suiect al drepturilor şi oligaţiilor pe care le implică calitatea de succesor,
8ste distinctă atât de capacitatea de folosinţă, cât şi de capacitatea de e/erciţiu.
Dovada se face cu actele de stare civilă.
5.CARE SUNT PERSOANELE CARE AU CAPACITATEA SUCCESORALĂ?
%u capacitate succesorală următoarele persoane
 
a1persoanele fizice în viaţă la data deschiderii moştenirii  1persoanele fizice dispărute la data deschiderii succesiunii.c1 persoanele fizice concepute dar nenăscute la data deschiderii moştenirii d1 persoanele juridice în fiinţă la data deschiderii succesiunii 9 au numai capacitate succesorală testamentară 0nu şi legală1, de la data doândirii personalităţii juridice, în condiţiile legii.
!odul civil consacră e/pres capacitatea succesorală a copilului nenăscut dar conceput la data deschiderii succesiunii, cu condiţia să se nască viu.
#egea română nu cere şi condiţia viailităţii copilului născut.
"aptul situării datei concepţiei copilului anterior deschiderii moştenirii şi împrejurarea că acest copil s9a născut viu sunt chestiuni de fapt ce treuie proate de acela care, în calitate de
6.NEDEMNITATEA SUCCESORALĂ.TIPURI
 2edemnitatea succesorală reprezintă decăderea de drept a unui moştenitor legal din posiilitatea de a culege o moştenire determinată, inclusiv partea de rezervă din acea moştenire la care ar fi avut dreptul, deoarece s9a făcut vinovat de săvârşirea unei fapte grave, prevăzută de lege, faţă de cel care lasă moştenirea ori faţă de memoria acestuia
cu toate că are capacitate succesorală si voca'ie efectivă la mostenirea defunctului. 8aoperează doar în cazul succesiunii legale si înlătură pe cel vinovat de la mostenire întotalitate, chiar dacă este mostenitor rezervatar. 2edemnitatea nu func'ionează nici în cazul mostenirii testamentare, nici în cazul instituirii contractuale. 2edemnitatea este o pedeapsă civilă, datorită faptului că îl afectează doar pe cel vinovat, nu si pe succesorii acestuia care pot veni la mostenire în nume propriu.%rt. :)) !. civ. prevede în mod e/pres si limitativ următoarele
cauze
 de nedemnitatea.
atentatul la via
'
a celui care las
ă
mo
s
tenirea );
 .
acuza
'
ia capital 
ă
calomnioas
ă
împotriva celui care las
ă
mo
s
tenirea ;
c.
nedenun
'
area omorului c
ă
ruia i-a
 
c
ă
 zut victim
ă
cel despre a c
ă
rui mo
s
tenire este vorba.
7.CINE POATE INOCA NEDEMNITATEA SUCCESORALA
 2edemnitatea de drept poate fi constată oricând,
!a ce"e"ea #"$c%"e$ &e"'#a(e $()e"e'a)e 'au *$( #+$c$u *e c%)"e $(')a(,a *e -u*eca)% 'au *e c%)"e (#)a"u! &u!$c
. 2edemnitatea judiciară nu poate fi constată de către notarul pulic
/.CUM OPEREA0A NEDEMNITATEA
O&e"eaz% *e *"e&) 'au ca e+ec) a u(e$ #)%""$ -u*ec%)#"e3)$
.
E+ec)e!e (e*e($)%,$$ &#) +$ (!%)u"a)e *e ce! ca"e !a'% #3)e($"ea +$e &"$()"u( )e')ae() +$e &"$( a!) ac) (#)a"$a!
; %ceastă dorinţă a celui care lasă moştenire treuie e/primată e/pres, neconsiderându9se o înlăturare a efectelor nedemnităţii legatul lăsat nedemnului după săvârşirea faptei care atrage nedemnitatea.(.!8 8"8!'8 %&8 28D8<2='%'8% ->!!8-7&%#%
AP"#*uce e+ec)e *#a" a'u&"a au)#"u!u$ +a&)e$
; nedemnitatea unui moştenitor legal nu influenţează drepturile succesorale ale celorlalţi moştenitori ai lui de cujus;
8P"#*uce e+ec)e "e!a)$9e
, adică înlătură succesorul nedemn numai de la moştenirea celui faţă de care a săvârşit faptul sancţionat cu nedemnitate;
C$()e"9$(e (ua$ *ac% (e*e(u! a a9u) *$'ce"(%() ( #e()u! '%9"3$"$$ +a&)e$
;
 2edemnitatea produce efecte specifice faţă de moştenitorul
(e*e(: +a,% *e *e'ce(*e(,$$ ace')u$a 3$ +a,% *e )e",$.
 a18fectele nedemnităţii faţă de moştenitorul nedemn ? sancţiunea nedemnităţii are ca efect principal desfiinţarea calităţii de moştenitor legal a nedemnului. 1 8fectele nedemnităţii faţă de descendenţii nedemnului9 având caracterul unei sancţiuni civile, nedemnitatea înlătură de la moştenire numai pe autorul faptului de nedemnitate. c18fectele nedemnităţii faţă de terţi? dacă în perioada cuprinsă între momentul deschiderii succesiunii şi cel al constatării nedemnităţii, moştenitorul nedemn încheie acte juridice cu privire la unurile succesorale, se pune prolema validităţii acestor acte.
1;.Ne*e($)a)ea *e *"e&)
@otrivit !odului civil, este de drept nedemnă de a moşteni
 
%1
Pe"'#a(a c#(*a(a)% &e(a! &e()"u '%9"3$"ea u(e$ $(+"ac,$u($ cu $()e(,$a *e a! uc$*e &e ce! ca"e !a'% #3)e($"ea.
@entru ca acest caz de nedemnitate să devină aplicail, treuie întrunite cumulativ următoarele condiţii a1 succesiilul să fi săvârşit o faptă o faptă care să realizeze conţinutul constitutiv al infracţiunii de omor; nu interesează dacă infracţiunea s9a consumat sau dacă a rămas în fază de tentativă; nu interesează felul omorului, moilul sau scopul infracţiunii;  1 fapta să fie săvârşită de către succesiil asupra celui care lasă moştenirea;c1 fapta să fie săvârşită cu intenţie;d1 vinovăţia succesiilului să fi fost stailită printr9o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
8 Pe"'#a(a c#(*a(a)% &e(a! &e()"u '%9"3$"ea: (a$()e *e *e'c$*e"ea #3)e($"$$: a u(e$ $(+"ac,$u($ cu $()e(,$a *e a! uc$*e &e u( a!) 'ucce'$$! ca"e: *ac% #3)e($"ea a" +$ +#') *e'c$'% !a *a)a '%9"3$"$$ +a&)e$: a" +$ (!%)u"a) 'au a" +$ "e')"(' 9#ca,$a !a #3)e($"e a +%&)u$)#"u!u$
. @entru ca acest caz de nedemnitate să devină aplicail, treuie întrunite cumulativ următoarele condiţii a1 succesiilul să fi săvârşit o faptă o faptă care să realizeze conţinutul constitutiv al infracţiunii de omor; nu interesează dacă infracţiunea s9a consumat sau dacă a rămas în fază de tentativă; nu interesează felul omorului, moilul sau scopul infracţiunii;  1 fapta să fie săvârşită de către succesiil asupra unui alt succesiil;c1 fapta să fie săvârşită cu intenţie;d1 fapta să fie săvârşită înainte de deschiderea succesiunii;e1 locul celui asupra căruia s9a săvârşit fapta să fi profitat făptuitorului dacă ar fi fost deschisă sucesiunea, fie direct 0prin înlăturarea sa ca grad sau clasă de rudenie1, fie indirect 0prin înlăturarea sa ca tulpină1; f1 vinovăţia succesiilului să fi fost stailită printr9o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, e/ceptând cazurile prevăzute de lege
11.Ne*e($)a)ea -u*$c$a"%
@otrivit !odului civil, poate fi declarată nedemnă de a moşteni
A. Pe"'#a(a c#(*a(a)% &e(a! &e()"u '%9"3$"ea: cu $()e(,$e: &#)"$9a ce!u$ ca"e !a'% #3)e($"ea a u(#" +a&)e <"a9e *e 9$#!e(,%: +$z$c% 'au #"a!%: #"$: *u&% caz: a u(#" +a&)e ca"e au a9u) ca u"a"e #a")ea 9$c)$e$
@entru ca acest caz de nedemnitate să devină aplicail, treuie întrunite cumulativ următoarele condiţii a1succesiilul să fi săvârşit o faptă o faptă care să realizeze conţinutul constitutiv al unei infracţiunii de violenţă fizică 0loviri sau alte violenţe, vătămare corporală, vătămare corporal gravă, tâlhărie, rele tratatamente aplicate minorului, tortura, etc.1 sau morală 1 fapta să fie săvârşită de către succesiil asupra celui care lasă moştenirea;c1 fapta să fie săvârşită cu intenţie;
Pe"'#a(a ca"e: cu "eac"e*$(,%: a a'cu(': a a!)e"a): a *$')"u' 'au a +a!'$+$ca) )e')ae()u! *e+u(c)u!u$=
@entru ca acest caz de nedemnitate să devină aplicail, treuie întrunite cumulativ următoarele condiţii
a1 succesiilul să fi ascuns, alterat, distrus sau falsificat testamentul defunctului;
 1 fapta succesiilului să fi fost constatată de către o autoritate judiciară, simpla afirmaţie a unui alt succesiil nefiind suficientă;
c1 fapta să se fi săvârşit după deschiderea succesiunii, !odul civil reglementând acest caz de nedemnitate numai în raport de testamentul defunctului, deci după moartea testatorului;
Pe"'#a(a ca"e: &"$( *#! 'au 9$#!e(,%: !a &$e*$ca) &e ce! ca"e !a'% #3)e($"ea '% ()#cea'c%: '% #*$+$ce 'au '% "e9#ce )e')ae()u!.
@entru ca acest caz de nedemnitate să devină aplicail, treuie întrunite cumulativ următoarele condiţii
a1 succesiilul să împiedice pe cel care lasă moştenirea să întocmească, să modifice sau să revoce testamentul;
 1modalitatea de împiedicare a testatorului să întocmească, să modifice sau să revoce testamentul treuie să îmrace forma
*#!u!u$
 sau
9$#!e(,e$
, amele în formă atipică

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->