Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Targowica, soft-porno Slowianie FO335 Wchodza Putiniowi z butami do zopy 20140517 von Stefan Kosiewski ZECh ZR.pdf

Targowica, soft-porno Slowianie FO335 Wchodza Putiniowi z butami do zopy 20140517 von Stefan Kosiewski ZECh ZR.pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 174|Likes:
Published by Stefan Kosiewski
...Nie zmierzają z Polakami i Katolikami do Baru, aby przypomnieć w tym kresowym miasteczku o historycznej obecności Rzeczypospolitej na Ukrainie dzielonej dzisiaj na strefy wpływów: USA, Izraela, Unii Europejskiej i Rosji przy ochoczym poparciu pożydecznych idiotów z Polski (Tusk, Sikorski, Buzek, Kaczyński, Czarnecki, Kurski, inni), jak w Iraku dzielono wcześniej skarby Mezopotamii między agresorów o wiele mądrzejszych od niedouczonego komunisty Kwaśniewskiego, Cimoszewicza na hektarach popegieerowskich, Millera, który nie wie, jak winien kończyć mężczyzna, który nie ma worka bokserskiego w siedzibie swojej partii ubowców i Szmajdzińskiego, który zabrał się z Lechem Kaczyńskim za frico na wycieczkę przedwyborczą samolotem zapominając o konieczności ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków i nieodpowiedzialnych wariatów.

Z Panem Bogiem

Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

http://shoudio.com/user/sowa/status/13038


Targowica, soft-porno Slowianie FO335 Wchodza Putiniowi z butami do zopy 20140517 von Stefan Kosiewski ZECh ZR
http://sowa.quicksnake.es/Stefan-Kosiewski/Do-Posa-Bogusawa-Kowalskiego-list-otwarty-2005-11-28-Targowica-soft-porno-Sowianie-FO335
...Nie zmierzają z Polakami i Katolikami do Baru, aby przypomnieć w tym kresowym miasteczku o historycznej obecności Rzeczypospolitej na Ukrainie dzielonej dzisiaj na strefy wpływów: USA, Izraela, Unii Europejskiej i Rosji przy ochoczym poparciu pożydecznych idiotów z Polski (Tusk, Sikorski, Buzek, Kaczyński, Czarnecki, Kurski, inni), jak w Iraku dzielono wcześniej skarby Mezopotamii między agresorów o wiele mądrzejszych od niedouczonego komunisty Kwaśniewskiego, Cimoszewicza na hektarach popegieerowskich, Millera, który nie wie, jak winien kończyć mężczyzna, który nie ma worka bokserskiego w siedzibie swojej partii ubowców i Szmajdzińskiego, który zabrał się z Lechem Kaczyńskim za frico na wycieczkę przedwyborczą samolotem zapominając o konieczności ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków i nieodpowiedzialnych wariatów.

Z Panem Bogiem

Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

http://shoudio.com/user/sowa/status/13038


Targowica, soft-porno Slowianie FO335 Wchodza Putiniowi z butami do zopy 20140517 von Stefan Kosiewski ZECh ZR
http://sowa.quicksnake.es/Stefan-Kosiewski/Do-Posa-Bogusawa-Kowalskiego-list-otwarty-2005-11-28-Targowica-soft-porno-Sowianie-FO335

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Stefan Kosiewski on May 19, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2014

pdf

text

original

 
 
Do Pos
ù
a Bogus
ù
awa Kowalskiego, list otwarty 2005-11-28 Targowica, soft-porno S
ù
owianie FO335
 
Escrito por sowa (») ayer en 07:30 en categoría Stefan Kosiewski, leído: 12× Foto: Jan Szarli
ñ
ski, Stefan Kosiewski ...Czasami jest tak, Szanowny Panie Po
œ
le,
¿
e nie mamy ju
¿
 si
ù
 y do ignorantów, czy to  w polityce, czy w dziedzinie kultury. Szukamy wtedy si
ù
 y wy 
¿
szej, odwo
ù
ujemy si
ê
 do Boga. Piszemy do przyjació
ù
, u których pragniemy znale
êã
 zrozumienie, rad
ê
 i pomoc. Bo nie jeste
œ
my w stanie obj
¹
ã
 ludzkim rozumem pot
ê
gi z
ù
a... QR code for this recording: Do Pos
ù
a Bogus
ù
awa Kowalskiego, list otwarty 2005-11-28 (
) Pisz
ê
 do Pana, bo zwróci
ù
 si
ê
 do mnie niedawno z pro
œ
 b
¹
 o wyra
¿
enie opinii o Pa
ñ
skim
œ
rodowisku politycznym Pan Profesor Jan Szarli
ñ
ski, przewodnicz
¹
cy Stowarzyszenia Nasza Przysz
ù
o
œ
ã
 Polska. 28. November 2005 
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
Stowarzyszenie NPP wyst
¹
pi
ù
o 20.9.2005 z pismem do
œ
rodowisk prawicowych, w tym i do Pana
œ
rodowiska LPR, i nic niestety nie wiadomo,
¿
eby kto
œ
 zechcia
ù
 poczu
ã
 si
ê
 do politycznego i moralnego obowi
¹
zku, jakim jest okazanie szacunku do Najm
¹
drzejszych Ludzi, jakich mamy w Narodzie Polskim. Mo
¿
na kr
ê
ci
ã
 filmy o tym, jak
¿
 ydowskie NKWD ze Smole
ñ
ska wyci
ê
ù
o w katy 
ñ
skim lesie KWIAT INTELIGENCJI POLSKIEJ. Ale nie wolno powtarza
ã
 tej ZBRODNI dokonanej NA NARODZIE POLSKIM. Nie ma takich polityków polskich
 ani w Kraju, ani na emigracji, którzy mogliby pozwoli
ã
 sobie na odtr
¹
canie m
¹
drych Polaków. Polski nie sta
ã
 na ograniczanie
¿
 ycia publicznego do ograniczonych osób. Pan Bóg daje nam si
ù
ê
 i rad
ê
. Naszym obowi
¹
zkiem jest wykonanie zadania. Zadaniem naszego czasu jest Polska, natomiast Stowarzyszenie Filmowców Polskich  wypowiada si
ê
 ci
¹
gle jeszcze w swoich biuletynach j
ê
zykiem socrealizmu magicznego , dlatego zastosowana dywersyfikacja form w niniejszej wypowiedzi wydawa
ù
a si
ê
 konieczna, co wyja
œ
niam te
¿
 pozostaj
¹
c Z wyrazami szacunku. Stefan Kosiewski Frankfurt nad Menem, 28.11.2005 Related posts: 1.
 
 Antykomor
 wymy 
œ
lony dla ukrycia ujawnionych przeze mnie
¿
 ydowskich  band. (6.2) 2.
 
NORYMBERGA II. komunizm musi by 
ã
 os
¹
dzony przez Mi
ê
dzynarodowy Trybuna
ù
 taki sam jak Norymberga. (5.1) http://sowa.blogg.de/2005/11/28/zwrocil-sie-do-mnie-z-prosba-o-wyrazenie-opinii-o-panskim-srodowisku-politycznym-pan-profesor-jan-szarlinski Stefan Kosiewski 254 obserwatorów|211 050 wy 
œ
 wietle
ñ
 Kr
ê
gi rozszerzone - 09:35 (...) Nazwiska sygnatariuszy
¿
enuj
¹
cego listu otwartego, w opinii: LordConqueror 10.05.2014 22:57:24 na blogu Wrzodaka, to wed
ù
ug stopnia wtajemniczenia (po uznaniu): Anna Ra
ê
ny, Jan Szarli
ñ
ski, Ryszard Parulski, Marian Bara
ñ
ski, Tadeusz Bednarski, Adam Smiech, Andrzej Skorski, Zdzis
ù
aw Jankowski, Jerzy Truchlewski. Zygmunt Wrzodak, Pawe
ù
 Zimi
ñ
ski (...)
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
 
S
ù
owianie z Polski pisz
¹
 do przyjació
ù
 Moskali: Rola prezydenta Putina jest pozytywna Gazeta Wyborcza Tylko wielka Chrze
œ
cija
ñ
ska Rosja mo
¿
e zatrzyma
ã
 marsz 'szatana Zachodu' na s
ù
owia
ñ
skie ziemie. Tysi
¹
ce Polaków solidaryzuj
¹
 si
ê
 z w 
ù
adzami Federacji Rosyjskiej w podejmowanych dzia
ù
aniach na Ukrainie - taki list do w 
ù
adz Rosji podpisa
ù
o kilkana
œ
cie https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/HS1WJPzYgQc 
Targowica, soft-porno S
ù
owianie FO335 Wchodz
¹
 Putiniowi z  butami do
¿
opy  20140517 von Stefan Kosiewski ZECh ZR 
 
Nie znam tre
œ
ci wiernopodda
ñ
czego listu otwartego do Putina, podpisanego przez kilkunastu po
¿
 ydecznych s
ù
uchaczy Radia Maryja, w nieodleg
ù
ej przesz
ù
o
œ
ci uleg
ù
 ych koalicjantów Jaros
ù
awa Kaczy 
ñ
skiego. I nie chc
ê
 zna
ã
 szkodliwego dla Polski i Narodu Polskiego, hucpiarskiego pi
œ
miennictwa
¿
 ydostwa podaj
¹
cego si
ê
 za Polaków, czy tym razem ju
¿
 za S
ù
owian, jak rozg
ù
asza onet za gazet
¹
 Michnika, która to gazeta - przypominaj
¹
c jej przy okazji - zrobi
ù
a po Magdalence przewa
ù
kowo udany dla  wybranego i wtajemniczonego w .: Spraw 
ê
 
¿
 ydostwa geszeft na zaw 
ù
aszczeniu sobie znaczka naszej pierwszej, prawdziwej Solidarno
œ
ci, za dzia
ù
alno
œ
ã
 w której m.in. ja np. od 32 lat przebywam na wymuszonej na mnie przez ubowców i prokuratur
ê
 w
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->