Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Senarai Tajuk Kertas Kerja Seminar Takhrij 2009

Senarai Tajuk Kertas Kerja Seminar Takhrij 2009

Ratings: (0)|Views: 748|Likes:
Published by ibnzul

More info:

Published by: ibnzul on Nov 13, 2009
Copyright:Attribution

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

 
SENARAI TAJUK KERTAS KERJA SEMINAR TAKHRIJ 2009APIUM12 NOVEMBER 2009BIL NAMA ABSTRA
1.
Dr Rohaizan BaruFakulti Pengajian Kontemporari IslamUniversiti Darul Iman MalaysiaKampus KUSZA, 21300 KualaTerengganu.PENAWARAN KURSUS TAKHRIJ AL-HADITH KEPADAPELAJAR PENGAJIAN ISLAM DI UNIVERSITI, DIANTARA KEPERLUAN DAN HALANGAN
ABSTRAK 
Kertas ini cuba memberikan satu gambaran secara umumtentang ilmu Takhrij al-Hadith dan kepentingannya,seterusnya memberikan gambaran secara khusus mengenaikepentingan kursus Takhrij al-Hadith diajar kepada semua pelajar dalam bidang pengajian Islam, khususnya diuniversiti-universiti yang menawarkan program PengajianIslam di Malaysia. Di antara persoalan yang berbangkit ialah jikalau kursus ini diwajibkan untuk ditawarkan kepada semua pelajar dalam bidang pengajian Islam apakah ia relevandengan keperluan semasa seorang pelajar dan apakahhalangan dan cabaran yang ada di universiti yang menghalangdaripada ianya boleh dilaksanakan. Kertas ini cubamenggariskan beberapa masalah dan halangan kemudian akanmemberikan beberapa cadangan penyelesaian yang bolehdiambil oleh pihak-pihak berwajib di universiti ataukementerian dalam usaha mengatasi halangan dan cabaranyang ada.
2.
Sakinah SaptuDr Azwira Abd AzizJabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah,Fakulti Pengajian Islam, UniversitiKebangsaan Malaysia43600, Bangi, Selangor KAJIAN HADITH KITAB
MUNTAKHAB AL-KALAM FI TAFSIR AL-AHLAM 
YANG DINISBAHKAN KEPADAMUHAMMAD IBN SIRIN
ABSTRAK 
Kitab
Muntakhab al-Kalam Fi Tafsir al-Ahlam
telah menjadirujukan dan bahan bacaan popular dalam bidang mentafsir mimpi oleh masyarakat Islam sejak dahulu hingga ke hari ini.Perkara ini terbukti apabila kitab tersebut telah disunting,diringkaskan dan diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasaseperti bahasa Melayu, Indonesia, dan Inggeris (mungkin jugaada diterjemahkan ke dalam bahasa selain daripada tiga bahasa tersebut). Jika di dalam bahasa Arab, kitab tersebutlebih cenderung kepada berbentuk ringkasan dan suntinganuntuk memudahkan pembacaannya. Selain daripada itu, ia juga menjadi satu bahan rujukan yang dipercayai olehmasyarakat Islam kerana ia dilabelkan sebagai sebuah kitabtafsir mimpi yang berlandaskan kepada al-Quran dan al-Hadith. Namun begitu, permasalahannya ialah sejauhmanakah
 
kesahihan hadith-hadith yang terkandung di dalam kitabtersebut lantaran pengarang kitab sendiri tidak menyatakanstatusnya sama ada ianya diterima atau ditolak di sisi ulamahadith. Oleh itu, kajian ini dilakukan bertujuan untumengenalpasti kesahihan hadith-hadith di dalam kitab ini,menyatakan matan hadith yang lengkap, menggiatkan penyelidikan hadith yang terdapat pada kitab-kitab lama dan juga untuk memupuk kesedaran kepada ahli akademik agar mengkaji terlebih dahulu, sebelum menggunakan sesuatuhadith dan menyebarkannya kepada umum. Kajian ini hanyamemfokuskan kepada 27 hadith yang terdapat di dalammuqaddimah dan khutbah kitab dan 5 hadith yang terdapat diantara bab 1-5. Untuk tujuan ini, kajian telah dijalankandengan menggunakan metod kajian perpustakaan yang berpandukan kepada metod analisis dokumen. Denganmetodologi ini, pengkaji meneliti hadith, menilaiketepatannya, membuat perbandingan dari sudut matan dansanadnya, memberikan kritikan yang positif dan membuatkesimpulan di akhir penganalisaan. Penemuan daripada hasilkajian menunjukkan bahawa tidak semua hadith-hadith didalam mukaddimah kitab, khutbah kitab dan hadith-hadith diantara bab 1-5 yang berjumlah 32 hadith adalah hadith yangmempunyai martabat yang sahih. Ada antaranya yang daif danada juga yang tidak ditemui oleh pengkaji di mana-mana kitabsumber hadith. Kajian ini akhirnya mencadangkan, antaranyaialah satu kajian khusus yang hanya menumpukan kepadaaspek pentakhrijan hadith perlu dijalankan untuk keseluruhankitab ini.
3.
Ahmad Nabil b Amir.Jabatan al-Quran dan al-HadithAkademi Pengajian IslamUniversiti MalayaKuala Lumpur.DARUL HADITH: KE ARAH MEMBINA PANGKALANHADITH YANG SISTEMIK DI MALAYSIA
ABSTRAK 
Kertas ini mengupas pandangan dan gagasan yangdikemukakan bagi membangunkan pangkalan hadith yangsistemik di Malaysia. Ia membincangkan langkah dan strategiyang digariskan bagi mencapai objektif penubuhan DarulHadith dan perencanaan jangka panjang yang diketengahkan bagi melahirkan ilmuwan hadith yang terkemuka di Malaysia.Kertas ini meneroka perancangan yang disempurnakan bagimenggerakkan kefahaman tentang idealisme dan pemikiranhadith dan kesungguhan dan komitmen yang dizahirkan bagimemperluas penyebaran kitab-kitab turath dan memperkasawarisan dan tradisi hadith di Malaysia.
4.
 Nik Yusri MusaPusat Pengajian UmumUniversiti Kebangsaan MalaysiaASAS PEMIKIRAN ILMU TAKHRIJ DALAM BIDANGKEWARTAWANAN: REALITI DAN CABARAN.
ABSTRAK 
 
43600, Bangi, SelangorMengemukakan konsep dan etika kewartawanan Islammerupakan suatu usaha yang perlu sebagai suatu pendedahan bahawa Islam menerusi beberapa disiplin ilmu yang lahir daritamadunnya sentiasa relevan sepanjang zaman. Kejayaantamadun Barat sekular dalam mencorakkan bidang sertadisiplin ilmu tertentu adalah kerana berjayanya tokoh-tokohcendikiawan mereka mengklasifikasikan sertamengabungjalinkan dapatan baru dan lama sertamembentuknya sebagai suatu disiplin atau bidang ilmu baruciptaan mereka. Melihat dari perspektif Islam, konsep asaskewartawanan dapat dilihat menerusi satu disiplin ilmu yangamat penting dalam Islam iaitu ilmu periwayatan hadis.Disiplin ilmu hadis yang terdiri dari dua aspek kajian iaitu
riwayah
dan
dirayah
. Ilmu
riwayah
ialah bidang yangmembicarakan
matan
hadis manakala
dirayah
pulamembicarakan aspek-aspek perawi sama ada periwayatannyaditolak atau diterima. Disiplin ilmu ini juga mengkategorikan berita-berita yang diterima dalam beberapa kategori dariaspek penerimaan atau penolakan sesuatu berita. Selain ituilmu
al-jarh
dan
al-ta’dil 
iaitu salah satu bidang pentingdalam disiplin ilmu hadis juga jika dikaji mempunyai perkaitan yang rapat terhadap konsep kewartawanan.
5.
U. Margono MuhadiJabatan Al-Quran dan al-HadithAkademi Pengajian Islam,Universiti Malaya,Kuala Lumpur.KEISTIMEWAAN
MAKTABAH SYAMILAH 
DALAMMENTAKHRIJ HADIS
ABSTRAK 
Seiring dengan kemajuan dan kecanggihan teknologimaklumat, beberapa kalangan pakar muslim dalam bidang itumenyedari untuk dapat memanfaatkannya denganmenghadirkan perisian
Maktabah Syamilah.
Kandungan perisian ini memuat hampir semua bahan pustaka dari pelbagai disiplin ilmu Islam iaitu, al-Quran, Hadis, Akidah,Fiqh, Tasawuf, Sejarah, dan lain-lain. Artikel ini difokuskankepada bagaimana
Maktabah Syamilah
memudahkan pengguna di dalam mentakhrij hadis dengan tepat dan pantas berikut disertakan beberapa contoh sebagai pendekatan pemahaman.
6.
Mohd Ali bin Mohd Yusuf Dr. Basri bin IbrahimFakulti Pengajian Kontemporari IslamUniversiti Darul Iman Malaysia21300 Gong Badak Terengganu&HADIS-HADIS KELEBIHAN ILMU FARAIDH:ANALISIS TERHADAP
SANAD
DAN
MATAN 
ABSTRAK 
Ilmu Faraidh merupakan satu khazanah hukum syarak yangtidak terhingga nilainya kepada umat Islam. Rasulullah(s.a.w) telah menegaskan bahawa ilmu faraidh adalahmenyamai separuh daripada ilmu dan merupakan ilmu pertama yang akan diangkat dari dada manusia. Seruan

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Abdullah Dazid liked this
FarahainiDellah liked this
ahza_7980 liked this
S Nizam Daud liked this
ell82 liked this
krikedah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->