P. 1
Cong Giao Tren Bo Vuc Tham(21-33)

Cong Giao Tren Bo Vuc Tham(21-33)

Ratings:
(0)
|Views: 194|Likes:
Published by msvnam

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: msvnam on Nov 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
1/104
Công Giáo Trên B
ờ 
V
ự 
c Th
m
Charlie Nguy
ễ 
n
c l 
c:
PH
C
C M
Đ
I
I,
C M
, V
 N
A
Ngh
 N
M c
a H
I
T X
I
M V
PH
N M
T:NGÀY T
N TH
C
A GIÁO H
I SATAN
21.DÒNG TU
ĐỨ 
C M
 
ĐỒ
NG CÔNG
Dòng tu Công Giáo
đầ
u tiên do ng
ườ 
i Vi
t Nam sáng l
 p là dòng tu mang danh hi
u c
a
Đứ
cM
 
Đồ
ng-Công C
u Chu
c (The Co-Redemptrix) g
i t
t là Dòng
Đồ
ng Công. Ngày nay dòngtu này
đ
ã phát tri
n thành m
t c
ơ 
s
ở 
kinh doanh l
ớ 
n chuyên khai thác lòng sùng kính c
a giáodân
đố
i v
ớ 
i
Đứ
c M
Maria. Tr 
s
ở 
chính
đặ
t t
i Canthage, Missouri, Hoa K 
.Vào cu
i th
 p niên 1940, Linh M
c Tr 
n
Đ
ình Th
sáng l
 p dòng
Đồ
ng Công
đ
ã
đặ
t c
ơ 
s
ở 
 
đầ
u tiên t
i nhà x
Liên Th
y Bùi Chu. Khu v
c nhà th
ờ 
Liên Th
y k 
ế
c
n khu v
c c
a TòaGiám M
c Bùi Chu, ch
cách nhau m
t cái l
ch nh
và m
t d
u tre.Tháng 7.1950, m
t
đ
ám h
c sinh tu
i t
10
đế
n 13 tu
i, trong
đ
ó có tôi và cô em gái,
đ
ã
đượ 
cth
y giáo d
n
đế
n th
ă
m nhà dòng tân l
 p này và
đượ 
c Cha Th
ti
ế
 p
đ
ãi ân c
n.
Đ
i
u gây
nt
ượ 
ng sâu s
c nh
t là chúng tôi
đượ 
c phép g
i Cha Th
b
ng "anh c
". Chuy
ế
n vi
ế
ng th
ă
mnày là m
t
ni
m khó quên vì t
x
ư
a
đế
n nay, b
n
đạ
o
đ
âu có dám g
i các linh m
c b
ng"anh". Th
ườ 
ng th
ườ 
ng m
i l
n g
 p các cha, b
n
đạ
o có thói quen khoanh tay cúi
đầ
u và th
ư
a:"Con xin phép l
y cha
!".Có l
vì th
y sinh ho
t c
a nhà dòng tân l
 p này có nhi
u
đ
i
u m
ớ 
i l
h
 p d
n nên hai ng
ườ 
i b
n c
a tôi
đ
ã xin Cha Th
cho
ở 
l
i
để
b
t
đầ
u cu
c
đờ 
i tu hành t
i
đ
ây. Vì
đượ 
c Cha ch
 pnh
n nên hai b
n tôi
đ
i tu theo dòng này t
 
đ
ó.B
ng
đ
i m
t th
ờ 
i gian khá dài t
ớ 
i 15 n
ă
m sau, t
c vào kho
ng cu
i n
ă
m 1965, tôi
đ
i cùng m
 tôi
đế
n th
ă
m dòng
Đồ
ng Công t
i Th
 
Đứ
c. B
m
tôi v
n là nh
ng con chiên ngoan
đạ
o, lúcnào c
ũ
ng tin t
ưở 
ng vào s
giáo d
c c
a các tr 
ườ 
ng Công Giáo nên
đ
ã g
i hai em trai tôi là h
csinh trung h
c vào n
i trú t
i ký túc xá c
a nhà dòng. Trong d
 p này tôi g
 p l
i hai ng
ườ 
i b
nc
ũ
lúc
đ
ó
đề
u
đ
ã tr 
ở 
thành linh m
c. Hai b
n tôi, súng sính trong chi
ế
c áo chùng
đ
en v
ớ 
i hàngcúc
đ
en ch
y dài t
c
xu
ng chân và v
ớ 
i c
tràng h
t l
ớ 
n tr 
ướ 
c ng
c, ch
y ra phòng kháchti
ế
 p tôi trong tình thân m
t anh em. M
t trong hai b
n tôi tên là Ch
ươ 
ng v
ớ 
i nét m
t thành
 
2/104kh
n c
m
độ
ng nói: "Em ph
i cám
ơ 
n anh vì chính nh
ờ 
 
nh h
ưở 
ng c
a anh, em m
ớ 
i có lòngsùng kính
Đứ
c M
và vào tu dòng này
đấ
y!". Tôi ng
c nhiên v
 
đ
i
u
đ
ó và nói
đ
ùa: "Dù
đ
i tuhay
ở 
ngoài
đờ 
i, chúng ta v
n sùng kính
Đứ
c M
và s
ng thánh thi
n nh
ư
nhau. Anh
đ
i tu làmcha, còn tôi l
y v
ợ 
c
ũ
ng làm cha nh
ư
ai, có sao
đ
âu!" Chúng tôi c
ườ 
i
đ
ùa vui v
. Sau
đ
ó, cu
c
đờ 
i lính c
a tôi
đ
ã
đư
a tôi
đ
i xa. M
t ph
n b
n công v
, ph
n khác b
n chuy
n gia
đ
ình, ti
ế
 ptheo là 10 n
ă
m tù c
i t
o... chúng tôi
đế
n nay v
n ch
ư
a có d
 p g
 p l
i nhau. Tôi
đ
ã nhi
u l
ntìm cách liên l
c v
ớ 
i Dòng
Đồ
ng Công
ở 
Missouri, nh
ư
ng có l
các b
n tôi
đ
ã
đổ
i tên ho
ccòn
ở 
l
i Vi
t Nam nên tôi v
n ch
ư
a liên l
c
đượ 
c. N
ă
m 1997, nhân d
 p
đọ
c t
ờ 
Newsweek s
 
đặ
c bi
t ra ngày 16.8.1997 nói v
Tín
Đ
i
u
Đứ
c M
 
Đồ
ng Công (The dogma of Co-Redemptrix) tôi có ý
đị
nh vi
ế
t m
t bài v
dòng tu này. Nh
ư
ng
i l
n l
a ch
ư
a có c
m h
ng
để
vi
ế
t.T
ớ 
i Mùa Chay n
ă
m nay, báo chí M
m r 
loan tin v
các cu
c v
n
độ
ng c
a các
ng viênt
ng th
ng và cu
c hành h
ươ 
ng dài ngày t
i vùng Thánh
Đị
a c
a Giáo Hoàng Jean Paul II.Tôi chú ý
đế
n vi
c giáo hoàng thay m
t giáo h
i ch
n ngày ch
nh
t
đầ
u mùa chay 12.3.2000làm ngày xin tha th
t
 p th
cho nh
ng t
i ác c
a giáo h
i trong h
ơ 
n m
t ngàn n
ă
m qua. Bênc
nh
đ
ó, tôi chú ý
đế
n hai m
u tin ng
n. M
u tin th
nh
t cho bi
ế
t: vào ngày 2.2.2000, trongcu
c v
n
độ
ng b
u c
t
i tr 
ườ 
ng
Đạ
i H
c South Carolina,
ng c
viên t
ng th
ng George W.Bush
đ
ã ch
trích giáo hoàng và g
i giáo h
i Công Giáo là "giáo h
i Satan".M
u tin th
hai
đă
ng trên Washington Post ngày 26.3.2000 cho bi
ế
t: trong cu
c v
n
độ
ng t
iLos Angeles,
ng c
viên t
ng th
ng Mc. Cain
đ
ã g
i hai lãnh t
Tin Lành Pat Robertson vàJerry Falwell là "evil" (qu
). L
ờ 
i tuyên b
c
a hai
ng c
viên t
ng th
ng này làm tôi liênt
ưở 
ng
đế
n thi s
 ĩ 
Anh g
c
n
Độ
Salmon Rushdie
đ
ã g
i Kinh Thánh H
i Giáo là "nh
ng v
nth
ơ 
qu
" (Satanic verses). Vì cái t
i xúc ph
m tôn giáo này, giáo ch
kiêm t
ng th
ng c
a Iranlà Khomeni
đ
ã treo gi
i th
ưở 
ng cái
đầ
u c
a Rushdie v
ớ 
i giá 1 tri
u
đ
ô la vào n
ă
m 1988. Ngày nay, các l
ờ 
i xúc ph
m tôn giáo h
u nh
ư
 
đ
ã tr 
ở 
nên chuy
n th
ườ 
ng vì l
ươ 
ng tâm nhânlo
i
đ
ã th
c t
nh và l
ươ 
ng tri con ng
ườ 
i
đ
ã nh
n ra b
m
t th
t x
u xa ác
độ
c c
a các tôn giáo,
đặ
c bi
t là Công Giáo La Mã và H
i Giáo. Có nhi
u d
u hi
u cho th
y c
hai cái
đạ
o th
ờ 
 Chúa này không th
tránh kh
i m
t cu
c tàn sát th
t th
m kh
c trong th
ế
21, tr 
ướ 
c khi m
ở 
 
đầ
u cho m
t tr 
t t
th
ế
gi
ớ 
i m
ớ 
i. N
ế
u s
vi
c này có x
y ra nay mai thì nh
ng ng
ườ 
i CôngGiáo chính là nh
ng ng
ườ 
i không ng
c nhiên chút nào vì h
 
đ
ã
đượ 
c nghe nh
ng l
ờ 
i c
nh cáonghiêm kh
c c
a
Đứ
c M
Fatima t
n
ă
m 1917.V
n là ng
ườ 
i có lòng sùng kính
Đứ
c M
,
t s
t s
ng và r 
t chú tr 
ng các hu
n th
c
a
Đứ
cM
nên cha tôi
đ
ã vi
ế
t m
t cu
n sách nh
t
a
đề
"S
M
ớ 
i L
 
Đờ 
i Nay" xu
t b
n t
i Nam
Đị
nh vào n
ă
m 1952 k 
chuy
n Fatima. Ngày nay,
đọ
c l
i các sách c
ũ
v
phép l
Fatima, tôic
m th
y nh
ng l
ờ 
i
Đứ
c M
phán cách
đ
ây trên 80 n
ă
m không m
t
đ
i tính cách th
ờ 
i s
và v
nv
ă
ng v
ng bên tai: "Vì lòng ph
n tr 
c, nh
ng ng
ườ 
i lãnh
đạ
o giáo h
i
đ
ã
đ
óng
đ
inh Con C
aM
thêm nhi
u l
n n
a trên th
 p giá. T
i l
i c
a h
 
đ
ang kêu th
u tr 
ờ 
i
đ
òi h
i s
tr 
thù, vàkìa, s
tr 
thù
đ
ang ch
ờ 
s
n tr 
ướ 
c c
a nhà h
. Không còn ai m
i lòng van nài lòng th
ươ 
ng xót
ơ 
n tha th
cho h
. Không còn ai mu
n t
ra lòng
đạ
i l
ượ 
ng thêm n
a. C
ũ
ng không còn aimu
n c
u xin Chúa H
ng S
ng phù h
cho giáo h
i n
a. Chúa s
ra tay
đ
ánh ph
t th
t tànkh
c ch
ư
a t
ng th
y. Chúa s
trút c
ơ 
n th
nh n
c
a Ng
ườ 
i lên
đầ
u h
h
không th
tránhkh
i nh
ng tai
ươ 
ng s
d
n d
 p
đổ
t
ớ 
i. Các nhà th
ờ 
s
b
 
đ
óng c
a và b
x
d
ng vào các vi
cô u
ế
. Các linh m
c, các tu s
 ĩ 
s
b
s
ă
n
đ
u
i và b
chính nh
ng giáo dân c
a mình
đậ
 p ch
ế
t nh
ư
 ng
ườ 
i ta
đậ
 p ch
ế
t nh
ng con chó d
i trên
đườ 
ng ph
..."M
c d
u tôi không còn ni
m tin Công Giáo nh
ư
ng tôi v
n yêu th
ươ 
ng
Đứ
c M
nh
ư
x
ư
a. Tôitin l
ờ 
i
Đứ
c M
phán s
ph
i tr 
ở 
thành s
th
t trong m
t ngày không xa. Tôi kh
n c
u
Đứ
c M
 cho s
vi
c
đ
ó x
y
đế
n càng s
ớ 
m càng t
t
để
c
u loài ng
ườ 
i nói chung và c
u dân t
c Vi
t Nam nói riêng. L
y M
Maria, xin M
hãy cho thành l
 p m
t
đạ
o quân chuyên s
ă
n lùng vàtr 
ng tr 
b
n tu s
 ĩ 
Công Giáo l
ư
u manh. Con xin tình nguy
n
đ
i hàng
đầ
u, làm vi
c full time
 
3/104và hoàn toàn free (mi
n phí). L
y M
Maria, xin m
hãy nh
ớ 
 
đế
n m
y ch
c n
ă
m tu
i tr 
c
acon
đ
ã dâng hi
ế
n cho tình yêu M
và xin M
hãy ch
 p nh
n l
ờ 
i con c
u nguy
n: Ave Maria,gratia plena... Salve Regina, Mater Misericodiae...M
 
ơ 
i, M
v
n muôn
đờ 
i là m
t khuôn m
t n
n
i b
t nh
t trong sinh ho
t v
ă
n hóa c
a loàing
ườ 
i chúng con. M
 
đ
ã t
ng là ngu
n c
m h
ng d
t dào c
a bi
ế
t bao thi s
 ĩ 
l
ng danh:Francois Villon, Dante, Gerard Hopkins, Eliot, Hàn M
c T
... M
h
n nh
c b
t h
c
aFranz Schubert, H
i Linh... Hình
nh c
a ng
ườ 
i m
tr 
17 tu
i ôm
đứ
a con huy
n tho
i c
uth
ế
là hình
nh
đượ 
c kh
c h
a nhi
u nh
t trong l
ch s
nhân lo
i. V
ớ 
i tài hoa ki
t xu
t c
aMichel Angleo, M
v
a là n
th
n c
a S
S
ng Madona và M
c
ũ
ng là n
th
n c
a s
ch
ế
tLa Pieta. Xin M
hãy là Madona c
a nh
ng ng
ườ 
i ngay lành vô t
i và xin m
hãy là Pieta c
anh
ng k 
gian manh. Nh
ng
gian manh
độ
c ác nh
t chính là nh
ng
m
c áo th
y dòng
độ
i l
t thánh thi
n. Nh
ng
l
ớ 
n ti
ế
ng ca t
ng M
Đấ
ng
Đồ
ng Công C
u Chu
c, l
ớ 
n ti
ế
ng hô hào xây d
ng
đề
n th
ờ 
Khi
ế
t Tâm M
không ph
i là nh
ng k 
yêu M
th
t
đ
âu. Nh
ng k 
t
ch
c l
h
i LaVang v
ớ 
i hình
nh M
m
c áo dài và
độ
i kh
ă
n hoàng h
u Vi
t Nam ch
nh
m m
c
đ
ích
đ
ánhl
a
đồ
ng bào chúng con
để
ch
y t
i bán n
ướ 
c và che
đậ
y lòng tham lam ích k 
độ
c
achúng. M
 
ơ 
i, con bi
ế
t cách
đ
ây 20 th
ế
, M
ch
m
t ph
n
nông dân ch
t phát
ở 
x
 nghèo Galilee, ch
ng khác gì bà m
nông dân ch
t phát
đ
ã sinh ra con
ở 
mi
n quê B
c Vi
t.Con yêu M
c
ũ
ng nh
ư
yêu M
c
a con vì M
ph
i mang n
ng
đẻ
 
đ
au m
ớ 
i sinh ra
đượ 
c m
y
đứ
a con mình. Con yêu M
vì M
là M
th
t ch
không ph
i vì M
là M
 
Đồ
ng Trinh! M
 
ơ 
i,nh
ng m
t
gi
t
o c
a b
n l
ư
u manh
đ
ã gán cho m
, nào là
Đứ
c M
Vô Nhi
m Nguyên T
i,
Đứ
c M
H
n Xác lên Tr 
ờ 
i,
Đứ
c M
 
Đồ
ng Công C
u Chu
c... T
t c
 
đề
u là nh
ng chuy
n láokhoét và hoàn toàn vô ngh
 ĩ 
a
đố
i v
ớ 
i con.Quê h
ươ 
ng Galilee
ở 
mi
n B
c Do Thái c
a M
 
đ
ã b
 
đế
qu
c La Mã dày xéo c
ũ
ng nh
ư
 
đấ
tn
ướ 
c c
a con
đ
ã b
th
c dân Pháp dày xéo có khác gì nhau! N
ướ 
c Pháp th
ườ 
ng t
x
ư
ng làtr 
ưở 
ng n
c
a Giáo H
i Công Giáo La Mã và là m
c
a Giáo H
i Công Giáo Vi
t Nam, g
it
t là Giáo H
i Vi
t Gian. Con yêu M
M
m
t ng
ườ 
i M
bình th
ườ 
ng s
ng bên c
nhông ch
ng Joseph c
a m
làm th
ợ 
m
c c
n cù nh
n n
i nh
ư
nh
ng ng
ườ 
i lao
độ
ng Vi
t Namchúng con. Con trai c
a M
là m
t ng
ườ 
i yêu n
ướ 
c
đ
ã dám ch
ng l
i b
n tu s
 ĩ 
Do Thái và
đế
 qu
c La Mã. B
n chúng
đề
u c
u k 
ế
t v
ớ 
i nhau gi
ế
t h
i con c
a M
. Con trai M
không h
bi
ế
tmình là giáo ch
l
 p
đạ
o Kitô và
đ
ã không ch
ế
t v
ớ 
i danh ngh
 ĩ 
a là giáo ch
c
a cái
đạ
o quái g
ở 
 này. Con trai c
a M
là m
t thanh niên yêu n
ướ 
c
đ
ã ch
ế
t v
ớ 
i danh ngh
 ĩ 
a là m
t công dân DoThái ch
ng
đế
qu
c. B
n
đế
qu
c c
ă
m thù con c
a M
, chúng
đ
ã gán cho Do Thái cái t
i gi
ế
tChúa c
a chúng
để
c
ớ 
tiêu di
t dân t
c c
a M
trong h
ơ 
n m
t ngàn n
ă
m qua. Vatican làh
u thân c
a
đế
qu
c La Mã. B
n ch
t c
a chúng v
n là
đế
qu
c, nh
ư
ng chúng qu
quy
t núpd
ướ 
i chiêu bài tôn giáo th
ờ 
Con c
a M
và th
ờ 
chính M
 
để
l
a g
t nh
ng ng
ườ 
i kh
ờ 
d
i.Chính nh
ờ 
cái th
 
đ
o
n vô cùng x
o trá này nên chúng
đ
ã gieo r 
c t
i ác kh
ng khi
ế
 p cho loàing
ườ 
i chúng con trong g
n 2000 n
ă
m qua. Chúng
đ
ã là nguyên nhân gây ra cái ch
ế
t c
a 200tri
u ng
ườ 
i vô t
i k 
t
ngày Constantine
đổ
i tên Kitô Giáo thành "Katholikos", ti
ế
ng Hy l
 pcó ngh
 ĩ 
a là toàn c
u (universal) vào n
ă
m 340, ti
ế
ng Vi
t g
i là "Công Giáo La Mã".Bây gi
ờ 
Vatican lên ti
ế
ng
ă
n n
ă
n h
i h
n và xin c
th
ế
gi
ớ 
i tha th
cái gánh n
ng c
a 16 th
ế
 
gây t
i ác
để
chúng d
dàng
đổ
cái gánh n
ng l
ch s
 
y xu
ng bi
n. Chúng ch
gi
v
ờ 
t
 
đ
ánh
đ
òn mình
để
tránh nh
ng
đ
òn thù kh
ng khi
ế
 p c
a nhân lo
i s
 p
đổ
lên
đầ
u chúng.Tu s
 ĩ 
Công Giáo ngoan c
nh
t th
ế
gi
ớ 
i ch
c ch
n ph
i là tu s
 ĩ 
Công Giáo Vi
t Nam.
Đầ
u nãoc
a h
là H
i
Đồ
ng Giám M
c, v
ă
n phòng t
i s
40 Ph
Nhà Chung Hà n
i, t
tr 
ướ 
c
đế
n nay,v
n c
hoàn toàn ng
m t
ă
m im re, không h
lên ti
ế
ng xin l
i v
t
i nh
c m
Ph
t Giáo là"
đ
ang
ở 
n
ơ 
i t
i t
ă
m th
ờ 
l
y b
t th
n ma qu
" (Kinh Nh
t Khóa c
a T
ng Giáo Ph
n Sài Gòn – trang 130), t
i nh
c m
các n
ướ 
c ph
ươ 
ng
Đ
ông là "dân m
i r 
ợ 
" (kinh c
u ông Thánh Phan xicô Xavie. Nh
t khóa tr. 782), Kinh B
n
đầ
u
độ
c tu
i tr 
c
a các tín
đồ
v
ớ 
i
đị
nh ki
ế
n võ
đ
oán:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->