Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Klaipėda 2009-11-11

15min Klaipėda 2009-11-11

Ratings: (0)|Views: 176|Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2009-11-11
15min - nemokamas dienraštis, 2009-11-11

More info:

Published by: 15min PDF on Nov 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

MINISTERIJ\u0172
KAL\u0116DOS BUS
BE PREMIJ\u0172

6 psl.
TAUPANTYS ELEKTR\u0104 \u2013
IR I\u0160RADINGI, IR \u012eTAR\u016aS
Kiekvienas taupo kaip i\u0161mano \u2013
pastaruoju metu dalis klaip\u0117-
die\u010di\u0173 i\u0161laidas bando ma\u017einti
reguliuodami laiptini\u0173 ap\u0161vie-
tim\u0105, o sulaukiantieji es\u0105 ne-
pagr\u012fstai dideli\u0173 s\u0105skait\u0173, ie\u0161-
ko kalt\u0173j\u0173.
Daugiabu\u010di\u0173 administra-
toriai pastebi, kad vis daugiau
gyventoj\u0173 laiptin\u0117se\u012fsisuka
modernias lemputes, mon-
tuoja energij\u0105 taupan\u010dias
sistemas ar nak\u010diai tiesiog
i\u0161jungin\u0117ja \u0161vies\u0105.
Ta\u010diau tuo metu, kai vie-
ni drasti\u0161kai taupo, kiti gy-
ventojai nerimauja, permo-
kantys u\u017e \u0161vies\u0105 laiptin\u0117se.
\u012e \u201e15min\u201c redakcij\u0105k r e i p\u0117-
si Liepojos gatv\u0117s daugiabu-
\u010dio gyventojai.
Penkiaauk\u0161tyje gyvenantys
\u017emon\u0117s piktinosi, kad jiems
kas m\u0117nes\u012f, net ir vasar\u0105, u\u017e
bendr\u0173 j\u0173 patalp\u0173 ap\u0161vieti-
m\u0105 tenka mok\u0117ti po 3\u20134 Lt.
\u017dmon\u0117s\u012fsitikin\u0119, kad \u0161i su-
ma \u2013 nepagr\u012fstai didel\u0117. \u201ePa-
skai\u010diuokime \u2013 vienos laip-
tin\u0117s gyventojai sumoka po
50\u201360 Lt per m\u0117nes\u012f. Band\u0117-
me taupyti \u2013 vasar\u0105 susita-
r\u0117me, kad naktimis i\u0161jungi-
n\u0117sime \u0161vies\u0105. Bet suma\u017ein-
ti mokam\u0105 sum\u0105 pavyko vos
keliais centais\u201c, \u2013 guod\u0117si vie-
nas \u0161io namo gyventojas, pa-
nor\u0119s, kad jo vardas b\u016bt\u0173 ne-
vie\u0161inamas.
Gyventojai\u012fsitikin\u0119, kad
jiems tenka mok\u0117ti ir u\u017e t\u0105
elektros energijos dal\u012f, kuri\u0105
sunaudoja\u012fvairi\u0173 paslaug\u0173
tiek\u0117jai,\u012fkurdin\u0119 savo stote-
les r\u016bsiuose. Ta\u010diau daugia-
bu\u010dio administratoriai to-
kius kaltinimus vadina ne-
pagr\u012fstais.
Nukelta \u012f 3 psl.

Net ir keli\u0173 lit\u0173 per m\u0117nes\u012f s\u0105skaita u\u017e
bendr\u0173j\u0173 patalp\u0173 ap\u0161vietim\u0105 ver\u010dia ie\u0161ko-
ti b\u016bd\u0173, kaip b\u016bt\u0173 galima dar sutaupyti.
G.Kubili\u016bt\u0117s nuotr.

SU \u201ePARTIZAN\u201c
SUSIREMS
VISA J\u0116GA

9 psl.
SPORTAS
GRIPAS
LEID\u017dIA
\u0160AKNIS
7 psl.
PASAULIS
ORAI
+5 \u00b0C
+3 \u00b0C
KLAIP\u0116DA
KVIE\u010cIA
JAUNIAUSIAS
TEATRAS
4 psl.
MIESTAI
PRAMOGOS
SKAITMENINIS
KODAS
11 psl.
KLAIP\u0116DA

GROBIO VERT\u0116 \u2013
\u0160IMTAI
T\u016aKSTAN\u010cI\u0172

5 psl.
KLAIP\u0116DA
ISSN 1822-5330.
Numeris 171 (728).2009 M . L A P K R I \u010c I O 11 D., T R E \u010c I A D I E N I S
\u0160iandien, 15 val., portalewww.15min.lt
Klausimus si\u0173skitek lausimai@15min.lt
15MIN.LT KONFERENCIJA SU
AR\u016aNU VALINSKU
Uostamies\u010dio autobus\u0173
stoteles pri\u017ei\u016brin\u010diai bend-
rovei kasmet tenka i\u0161leisti
de\u0161imtis t\u016bkstan\u010di\u0173 lit\u0173, kad
sutvarkyt\u0173 vandal\u0173 i\u0161dau-
\u017eytus paviljonus.
Vien pra\u0117jus\u012f savaitga-
l\u012f chuliganai pasidarbavo
J.Janonio ir Vingio gatvi\u0173
stotel\u0117se. Abiejose vieto-
se patruliams piktavalius
pavyko su\u010diupti.
STOTELES NIOKOJO IR MERGINOS
3 psl.
AKTUALIJOS

\u201eSTUDIJA\u201c
KELIAVO PER TRIS
DE\u0160IMTME\u010cIUS

2 psl.
11
TRE\u010cIADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
2
2009 LAPKRI\u010cIO 11 D.,T R E \u010c I A D I E N I S
www.15min.lt/klaipeda
/KLAIP\u0116DA
Prie\u0161 30 met\u0173 tuometiniame kol\u016b-
kyje susik\u016brusi klaip\u0117die\u010di\u0173 grup\u0117
\u201eStudija\u201c per ilgus metus \u201enenu-
vyto\u201c ir v\u0117l\u0173 pirmadienio vakar\u0105
uostamiestyje at\u0161vent\u0117 savo gar-
bing\u0105 jubiliej\u0173.
\u012e s avo g i mt ad ien io konc er-
t\u0105 limuzinu atva\u017eiavusius mu-
zikantus d\u017eiazo klube \u201eKur-
piai\u201c pasitiko gausus gerb\u0117j\u0173
b\u016brys. \u201eEsame nusiteik\u0119 links-
mai, bet tuo pat metu ir rim-
tai. Tai solidus jubiliejus, kuris
mus\u012fpareigoja. Norime suteik-
ti d\u017eiaugsmo ir klausytojams,
o ir patiems pasid\u017eiaugti savo
buvimu scenoje\u201c, \u2013 dar prie\u0161 pa-
sirodym\u0105 \u201e15min\u201c sak\u0117 grup\u0117s
siela Stepas Janu\u0161ka.
Gimtadienio koncert\u0105 gru-
p\u0117 sureng\u0117 pirm\u0105 kart\u0105. I\u0161 pra-
d\u017ei\u0173 muzikantai planavo jubi-
liejaus proga organizuoti tur\u0105
po Lietuv\u0105, ta\u010diau d\u0117l sunkme-
\u010dio vis d\u0117lto nusprend\u0117do v a-
noti klausytojams koncert\u0105
Klaip\u0117doje. Jo programa bu-
vo specialiai sud\u0117liota \u0161iam
gimtadieniui.
\u201eBuvo nema\u017eai problem\u0173,
kaip\u012f program\u0105 sutalpinti daug
dain\u0173. Nusprend\u0117me pareng-
ti vis\u0173 savo trisde\u0161imties me-
t\u0173 dain\u0173 retrospektyv\u0105. Tai lyg
kelion\u0117 per metus\u201c, \u2013 pasiruo-
\u0161imo koncertui detal\u0117mis da-
linosi S.Janu\u0161ka.
Muzikantas \u0161ypsojosi, pa-
\u017evelg\u0119s\u012f grup\u0117s praeit\u012f. Anot
jo, pirmosios kolektyvo u\u017euo-
mazgos susiformavo\u016bkio tal-
koje. Prie\u0161 30 met\u0173 keli stu-
dentai suman\u0117 \u012fkurti grup\u0119,
ir taip prad\u0117jo formuotis jos
branduolys.
Vienas\u012fsimintiniausi\u0173 kon-
cert\u0173 per vis\u0105 grup\u0117s \u201eStudija\u201c
istorij\u0105, anot S.Janu\u0161kos, buvo
uostamiestyje atidarin\u0117jant vie-
n\u0105 i\u0161 degalini\u0173. \u201eLauke buvo
apie 15 laipsni\u0173 \u0161al\u010dio. Mums
pastat\u0117 sunkve\u017eimio priekab\u0105
ir tur\u0117jome joje koncertuoti.
Visi buvome susispaud\u0119, kaip
vabalai prie\u0161 pro\u017eektorius\u201c, \u2013
juok\u0117si S.Janu\u0161ka.
Legendin\u0117 grup\u0117 \u201eStudija\u201c
prie\u0161 30 met\u0173 b\u016btent lapkri\u010dio
9 dien\u0105 pirm\u0105 kart\u0105 sureng\u0117
savo o\ufb01cial\u0173 koncert\u0105 uosta-
miestyje. T\u0105syk jis vyko Klai-
p\u0117dos kult\u016bros r\u016bm\u0173 sal\u0117je
ir buvo skirtas Student\u0173 die-
nai pamin\u0117ti. Pirmame kon-
certe dalyvavo pus\u0117 dabarti-
n\u0117s grup\u0117s nari\u0173: tai puikiai
\u017einomas vokalistas Stepas Ja-
nu\u0161ka, bosine gitara grojantis
bei kai kurias dainas atliekan-
tis Gintas Litinskas bei klavi\u0161i-
ninkas Raimondas Jonutis. Per
tuos 30 met\u0173 prie grup\u0117s pri-
sijung\u0117 Virginijus Pa\u017eemec-
kas, Valdas Galdikas ir Kristi-
na Jatautait\u0117. \u201eStudijoje\u201c dai-
navo ir gerai \u017einomos atlik\u0117-
jos Irena Staro\u0161ait\u0117 bei R\u016bta
\u0160\u010diogolevait\u0117.
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+4 \u00b0C
+2 \u00b0C
+5 \u00b0C
+2 \u00b0C
+3 \u00b0C
Kaunas
+4 \u00b0C
+2 \u00b0C
+5 \u00b0C
+2 \u00b0C
+3 \u00b0C
Klaip\u0117da
+5 \u00b0C
+3 \u00b0C
+4 \u00b0C
+3 \u00b0C
+4 \u00b0C

Saul\u0117 teka 07:42
Saul\u0117 leid\u017eiasi 16:24
Dienos ilgumas 08:42
M\u0117nulio faz\u0117 \u2013 Del\u010dia.

vardadieniai
Anastazija, Martynas, Menas,
Milvyd\u0117, Vygintas.
Europoje
At\u0117nai
+18 \u00b0C
Berlynas
+6 \u00b0C
Londonas
+9 \u00b0C
Madridas
+16 \u00b0C
Maskva
+2 \u00b0C
Pary\u017eius
+9 \u00b0C
Praha
+5 \u00b0C
Ryga
+4 \u00b0C
Roma
+5 \u00b0C
Talinas
0 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
LAPKRI\u010cIO
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien oro temperat\u016bra
3-6 \u00b0C \u0161ilumos.
Ateinan\u010di\u0105 nakt\u012f 1-4 \u00b0C,
rytoj dien\u0105 3-7 \u00b0C.
\u0160iandien ir rytoj daugelyje
rajon\u0173 lietus.

\u201eStudija\u201c savo gimtadienyje
keliavo per tris de\u0161imtme\u010dius
Klaip\u0117doje vakar ryte uosto dis-
pe\u010derin\u0117s operatoriai per ap-
\u017evalgos vaizdo kameras paste-
b\u0117jo ter\u0161alus.
Jie buvo matomi akvato-
rijoje ties bendrov\u0117s \u201eBalti-
jos\u201c laiv\u0173 statyklos valdoma
krantine.
Klaip\u0117dos valstybinio j\u016b-
r\u0173 uosto direkcijos dispe\u010de-
rin\u0117 nedelsdama informavo
atsakingus Uosto direkcijos
pareig\u016bnus ir\u012f \u012fvykio vie-
t\u0105 i\u0161siunt\u0117 Uosto prie\u017ei\u016bros
ir gelb\u0117jimo tarnybos dar-
buotojus. Ap\u017ei\u016br\u0117jus ir\u012fver-
tinus situacij\u0105, buvo pasta-
tytos bonin\u0117s u\u017etvaros, kad
tar\u0161os d\u0117m\u0117s nepasklist\u0173
akvatorijoje.
Tar\u0161os likvidavimo dar-
bus vykdo Uosto direkcijos
Naftos surinkimo ir povan-
denini\u0173 darb\u0173 skyriaus spe-
cialistai bei bendrovei \u201eKlai-
p\u0117dos keleivi\u0173 ir krovini\u0173 ter-
minalas\u201c priklausantis lai-
vas \u201eSanitaras-13\u201c.
Apie\u012fvyk\u012f prane\u0161ta Klai-
p\u0117dos regiono aplinkos ap-
saugos departamento J\u016bros
aplinkos apsaugos agent\u016bros

specialistams, kurie nusta- tys i\u0161siliejusi\u0173 ter\u0161al\u0173 kiek\u012f ir\u012fvykio prie\u017eastis.

Uoste \u2013 ter\u0161al\u0173 d\u0117m\u0117s
incidentas
GINA
KUBILI\u016aT\u0116
g.kubiliute
@15min.lt

Nuspren- d\u0117me pareng- ti vis\u0173 savo 30

met\u0173 dain\u0173 re-
trospektyv\u0105. Tai
lyg kelion\u0117 per
metus.
Sak\u0117 S.Janu\u0161ka.
Legendin\u0117 grup\u0117 at\u0161vent\u0117 savo
30 met\u0173 jubiliej\u0173. G.Kubili\u016bt\u0117s nuotr.
Uoste i\u0161siliejo ter\u0161alai. \u201e15min\u201c nuotr.
Taupantys elektr\u0105 \u2013 ir i\u0161radingi,
ir \u012ftar\u016bs
3
2009 LAPKRI\u010cIO 11 D.,T R E \u010c I A D I E N I S
www.15min.lt/klaipeda
KLAIP\u0116DA/
Uostamies\u010dio autobus\u0173 stoteles
pri\u017ei\u016brin\u010diai bendrovei kasmet ten-
ka i\u0161leisti de\u0161imtis t\u016bkstan\u010di\u0173 lit\u0173,
kas sutvarkyt\u0173 vandal\u0173 i\u0161dau\u017eytus
paviljonus.
Vien pra\u0117jus\u012f savaitgal\u012f chu-
liganai pasidarbavo J.Janonio ir
Vingio gatvi\u0173 stotel\u0117se. Abie-
jose vietose patruliams pikta-
valius pavyko su\u010diupti. \u201eVisoje
Lietuvoje nuostoliai, susij\u0119 su
vandalizmu, sudaro \u0161e\u0161ia\u017een-
kles sumas, tai \u0161imtai t\u016bkstan-
\u010di\u0173l it\u0173\u201c, \u2013 nesl\u0117p\u0117bend rov\u0117s
\u201eJCDecaux\u201c rinkodaros direkto-
rius Vadimas Komarskis. Stote-
li\u0173 paviljonus bendrov\u0117 pri\u017ei\u016b-
ri 12-oje Lietuvos miest\u0173, pen-
kiuose did\u017eiuosiuose ir ma\u017ees-
niuose, tokiuose kaip Palanga,
Taurag\u0117 ir kituose.
\u201eYra miest\u0173, kur vandaliz-
mo atvej\u0173 daugiau. Klaip\u0117da
nei\u0161siskiria ry\u0161kiu vandaliz-
mu, bet\u010dia jis speci\ufb01 nis \u2013 pa-
kankamai daug apipai\u0161ym\u0173 da-
\u017eais, juos nuolat valome. Daug
daugiau sudau\u017eyt\u0173 paviljon\u0173
Taurag\u0117je, Vilniuje\u201c, \u2013 kalb\u0117jo
V.Komarskis. Jis patikslino, kad
per metus uostamiestyje jiems
tenka tvarkyti apie 100 sunio-
kot\u0173 stoteli\u0173.
Jis pasakojo, kad Klaip\u0117do-
je bene problemi\u0161kiausia vie-
ta \u2013 stotel\u0117 Melnrag\u0117je. \u0160is pa-
viljonas nuken\u010dia nuolat. \u201eKu-
r\u012f laik\u0105 buvome priversti j\u012f vi-
sai i\u0161montuoti, bet savivaldyb\u0117
papra\u0161\u0117 gr\u0105\u017einti, atstat\u0117me, bet
\u0161i vieta ir toliau ken\u010dia\u201c, \u2013 sak\u0117
V.Komarskis. Gana da\u017enai nu-
ken\u010dia ir J.Janonio gatv\u0117s stote-
l\u0117, nes yra \u0161alia naktinio klubo.
\u201eJCDecaux\u201c rinkodaros direkto-
rius teig\u0117, kad daugiau vandaliz-
mo atvej\u0173 pasitaiko ten, kur \u0161a-
lia yra pasilinksminimo vietos,
vyksta rungtyn\u0117s, po kuri\u0173 jau-
nuoliai i\u0161lieja emocijas.
V.Komarskis prisimin\u0117 atvej\u012f,
kai pernai dvi merginos i\u0161dau\u017e\u0117
vis\u0105 paviljon\u0105 ties \u017dvej\u0173 r\u016bmais.
Su\u010diupt\u0173 mergin\u0173 t\u0117vams teis-
mas nurod\u0117 atlyginti nuostolius.
\u201eVienas i\u0161dau\u017etas stiklas bend-
rovei kainuoja 200 Lt, jei sudau-
\u017eyti visi paviljono stiklai, kalba-
me ma\u017eiausiai apie 1000 Lt \u017eal\u0105.
Stiklas yra gr\u016bdintas, pritaiky-
tas, kad du\u017edamas nesu\u017ealot\u0173
stotel\u0117je esan\u010di\u0173 \u017emoni\u0173, jis pa-
\u017eyra\u012f smulkias dalis, d\u0117l to kai-
nuoja brangiau\u201c, \u2013 pasakojo jis.
V.Komarskis ragino miestie\u010dius
neb\u016bti abejingus, i\u0161vydus nioko-
tojus, sudarkyt\u0105, \u0161iuk\u0161lin\u0105 sto-
tel\u0119 paskambinti policijai arba
nemokama linija, nurodyta pa-
viljonuose. \u201eKasdien sulaukia-
me de\u0161im\u010di\u0173 skambu\u010di\u0173 i\u0161 vis\u0173
miest\u0173\u201c, \u2013 kalb\u0117jo jis.
Atkelta i\u0161 1 psl.
Daugiabu\u010dius administ-
ruojan\u010dios bendrov\u0117s \u201ePaslau-
gos b\u016bstui\u201c direktor\u0117 Regina
Uznien\u0117 ai\u0161kino, kad \u017emon\u0117s
vis dar klaidingai galvoja, kad
bendrosios patalpos \u2013 tai tik
laiptin\u0117s ir j\u0173 prieigos.
\u201eElektros energij\u0105 naudo-
ja ir \u0161ilumos mazgas, skydin\u0117,
techniniai koridoriai. Tai visos
bendr\u0173j\u0173 patalp\u0173 sudedamo-
sios dalys\u201c, \u2013 ai\u0161kino ji.
Daugiabu\u010diuose yra\u012freng-
ti skaitikliai bendrosioms pa-
talpoms, o gautos s\u0105skaitos
i\u0161dalijamos gyventojams, at-
si\u017evelgiant\u012f nuosavyb\u0117s da-
l\u012f. \u201ePaslaugos b\u016bstui\u201c direk-
tor\u0117 teig\u0117 da\u017enai sulaukianti

gyventoj\u0173 priekai\u0161t\u0173, kad j\u0173 laiptin\u0117se \u0161viesa visai nede- ga, lemput\u0117s i\u0161suktos, o mo-

k\u0117ti vis tiek reikia. \u201eTai vis
klaidingas supratimas, kad
ap\u0161vie\u010diama tik laiptin\u0117 ir
mok\u0117ti reikia tik u\u017e tai\u201c, \u2013 ak-
centavo R.Uznien\u0117. Anot jos,
nepagr\u012fsti ir kaltinimai, kad
reikia mok\u0117ti ir u\u017e\u012fvairi\u0173 pa-
slaug\u0173 tiek\u0117j\u0173 sunaudojam\u0105
elektros energij\u0105.
Pasak bendrov\u0117s VST at-
stov\u0117s ry\u0161iams su visuome-
ne Giedr\u0117s Vinickien\u0117s,\u012fren-

giant bet koki\u0105 paslaug\u0173 tie- k\u0117j\u0173 stotel\u0119, ji turi b\u016bti sude- rinta pagal technini\u0173 s\u0105lyg\u0173 reikalavimus.

\u201eGyventoj\u0173 sunaudoja-
mam elektros energijos kie-
kiui\u012ftakos \u0161i\u012franga neturi\u201c,
\u2013 tikino G.Vinickien\u0117.
Ar\u012fvairi\u0173 paslaug\u0173 tiek\u0117-
j\u0173 \u012franga prijungta teisingai,
ar per bendr\u0105 apskait\u0105, ga-
li i\u0161siai\u0161kinti ir tur\u0117t\u0173 kont-
roliuoti nam\u0173 elektros tink-
l\u0105 eksploatuojan\u010di\u0173 organi-
zacij\u0173 atstovai.
Nori taupyti
Daugiabu\u010dius administ-
ruojan\u010dios \u201eCity Service\u201c Klai-
p\u0117dos padalinio vadovas Min-
daugas Genys patvirtino, kad
vis daugiau klaip\u0117die\u010di\u0173 ie\u0161ko
b\u016bd\u0173, kaip gal\u0117t\u0173 sutaupyti.
\u201e\u0160tai per pra\u0117jus\u012f m\u0117nes\u012f dvy-
likoje laiptini\u0173 sumontavome
judesio detektorius, anks\u010diau
juos montuodavome 3\u20134 laip-
tin\u0117se\u201c, \u2013 pasakojo jis.
\u017dmon\u0117s renkasi ir kitokius
b\u016bdus taupyti. Vieno daugia-
bu\u010dio Palangoje gyventojai
laiptin\u0117se sumontavo\u012frengi-
nius, kurie, spustel\u0117jus myg-
tuk\u0105, ap\u0161vie\u010dia patalpas, o po
kurio laiko jungikliai automa-
ti\u0161kai i\u0161sijungia. Paskai\u010diuota,
kad tokie\u012frengimai atsipirko
jau po trij\u0173 m\u0117nesi\u0173.
Pary\u017eiaus komunos gatv\u0117s
6-asis namas dar vasar\u0105 susi-
montavo judesio detektorius \u2013
\u0161viesa\u010dia automati\u0161kai\u012fsijun-
gia vos atv\u0117rus duris. Bendri-
jos \u201eBaltasis gintaras\u201c pirmi-
nink\u0117 Galina Beljanina teig\u0117,

kad jau pirm\u0105j\u012f m\u0117nes\u012f \u017emo- n\u0117s pajuto naud\u0105. \u201ePalygini- mui \u2013 pra\u0117jus\u012f rugs\u0117j\u012f a\u0161tuo-

ni\u0173 laiptini\u0173 penkiaauk\u0161tis
sunaudojo 838 kilovatvalan-
des energijos, o \u0161\u012f rugs\u0117j\u012f \u2013 tik
255\u201c, \u2013 teig\u0117 ji. Tiesa, netrukus
jais susidom\u0117jo ir ilgapir\u0161\u010diai,
tod\u0117l i\u0161 naujo sumontuoti\u012fren-
gimai buvo apipie\u0161ti, kad nie-
ko nebesugundyt\u0173.
\u201e\u017dinoma, dar yra taupan-
\u010di\u0173j\u0173a rc h aji \u0161 k a i \u2013 i \u0161 ju n g i n\u0117-
jan\u010di\u0173 \u0161viesas, ar specialiai i\u0161-
sukin\u0117jan\u010di\u0173 lemputes. Ta\u010diau
tiems namams, ypa\u010d jei juo-
se yra ir liftai, patar\u010diau pasi-
dom\u0117ti galimybe\u012fsimontuoti
dieninius ir naktinius skaiti-
klius\u201c, \u2013 teig\u0117 M.Genys.
Energij\u0105 taupan\u010dios lem-
put\u0117s laiptin\u0117se dar ne itin i\u0161-
populiar\u0117jo. \u017dmon\u0117s, neapsi-
kent\u0119 vagi\u0161i\u0173, griebian\u010di\u0173 ir
pigi\u0105sias lemputes, bijo, kad
brangi investicija ne pad\u0117s su-
taupyti, o tik nueis veltui.
Vandal\u0173 gretose \u2013 ir vaikinai, ir merginos
AURELIJA
KRIPAIT\u0116
a.kripaite
@15min.lt
Laiptin\u0117se nesaugu

Laiptin\u0117s tampa vis nesaugesne vieta. Uostamies\u010dio pareig\u016b- nai u\u017e\ufb01 ksuoja vis daugiau atvej\u0173, kai jose u\u017epuolamos gar- baus am\u017eiaus moterys. Nusikalt\u0117liams net neb\u016btina tamsa \u2013 pensinink\u0117s u\u017epuolamos ir vidury dienos. Per pastar\u0105sias sa- vaites u\u017e\ufb01 ksuota keliolika toki\u0173 nusikaltim\u0173, kai stveriamos rankin\u0117s, pinigin\u0117s.

JURGITA
ANDRIEJAUSKAIT\u0116
j.andriejauskaite
@15min.lt

Pra\u0117jus\u012f savaitgal\u012f piktavaliai
i\u0161dau\u017e\u0117 vis\u0105 J.Janonio stote-
l\u0117s paviljon\u0105. Jo sutvarkymas
bendrovei kainavo per 1000 Lt.

J.Andriejauskait\u0117s nuotr.
Nuo keliolikos cent\u0173 iki 4\u20135 Lt \u2013 tokios s\u0105skaitos u\u017e \u0161vies\u0105 ben-
drosiose patalpose pasiekia klaip\u0117die\u010dius. A.Kripait\u0117s nuotr.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->