Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2008-4 A bárány vére által megtisztulva

2008-4 A bárány vére által megtisztulva

Ratings: (0)|Views: 235 |Likes:
Published by Leslie Cooper
Az ifjúkor értéke, Olyanok vagyunk mint a bárányok, Az elbizakodottság elkerülése, Intézkedések a biztonságért
Az ifjúkor értéke, Olyanok vagyunk mint a bárányok, Az elbizakodottság elkerülése, Intézkedések a biztonságért

More info:

Published by: Leslie Cooper on Nov 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2010

pdf

text

original

 
 A BÁRÁNY VÉRE ÁLTAL
MEGTISZTÍTVA
HÍRNÖK 
Az ifjúkor értéke
Olyanok vagyunk mint a bárányok 
Az elbizakodottság elkerülése
Intézkedések a biztonságért
2008. október - december 
 
Ifjúsági Hírnök 2008. október - december
2
 
 A
z élet legnehezebb idő 
-szaka az ifjúkor. Az em-ber életének ez a szaka-sza lehet a legküzdelmesebb ésleghaszontalanabb is. Ez azaz
időszak, amikor aligha elég idősaz ember ahhoz, hogy saját tu
-
lajdona legyen, de mégis a füg
-getlenség érzelme van benne
és a hasonlóakat keresi. A a
-
talok telve vannak energiával,
szívüket törekvések valamintelképzelések töltik ki és arra
törekszenek, hogy ezek ne hol
-
nap, hanem még ma megvaló
-
suljanak. A Szentírás azt mondja: „Ésemlékezzél meg a te Teremtőd
-
ről a te ifjúságodnak idejében,
míg a veszedelemnek napjai el
nem jőnek, és míg el nem jőnekaz esztendők, melyekről aztmondod: nem szeretem ezeket!”(Prédikátor 12:3)„Senki a te ifjúságodat megne vesse, hanem légy példa a hí
-
vőknek a beszédben, a magavi
-
seletben, a szeretetben, a lélek
-
ben, a hitben, a tisztaságban.”(1Timótheus 4:12)Ifjaink időnként egészen fo
-
gékonyak, míg máskor közöm
-
bösek, mégis lényeges alkotó
-
részei Isten királyságának. ABiblia telve van olyan példák
-
kal amelyek bemutatják, hogyIsten miként használt atalo
-
kat a megváltás tervében. Azegyik legnagyszerűbb példaerre Énók.„És mivel Énókh Istennel jártvala; eltűnék, mert Isten magá
-
hoz vevé.” (1Mózes 5:24) „Hitáltal vitetett fel Énokh, hogyne lásson halált, és nem talál
-
ták meg, mert az Isten felvitteőt. Mert felvitetése előtt bizony
-
ságot nyert a felől, hogy kedvesvolt Istennek.” (Zsidók 11:5)Énók, “a ki Ádámtól fogvaa hetedik volt” (Júdás 14), egynagyon különleges személy, akihitét követvén Istennel járt ál
-
landóan. Istent helyezte magaelé folyamatosan és elbűvölvehaladt az Úr mellett. Élete egyfolyamatos összeköttetés volt
Istennel. Isten Igéje volt hité-
 
Az ifjúkor értéke
Írta: Emmanuel Roshan
 
Ifjúsági Hírnök 2008. október - december
3
nek mértéke. Minden cseleke
-
dete Isten dicsőségét szolgál
-
ta. Mindenben Isten kedvébenakart járni, arra törekedett ésúgy élt, hogy eleget tegyen Is
-
ten akaratának és tökéletestervének. Élete egy élő bizony
-
ságtevés volt, mint ahogyanPál később bemutatja Galata2:20-ban, „Krisztussal együttmegfeszíttettem. Élek pedigtöbbé nem én, hanem él ben
-
nem a Krisztus; amely életetpedig most testben élek, az Is
-
ten Fiában való hitben élem,aki szeretett engem és önmagátadta érettem.” Ezért szükségesmagunkévá tenni az Ő életét éstapasztalatát.
Bizalom szerint haladj ne
megérzésből(Hitből élj és
ne az érzéseid szerint)
Isten népe számára soha nemvolt biztonságos dolog a megér
-zésre
(az érzéseikre)hagyatkoz
-
ni. Kötelességünk a bizalomravaló támaszkodás
(A mi felada-
tunk a hitben való járás.)
Ezért
„bizodalmad legyen az Úrbanteljes elmédből; a magad értel
-
mére pedig ne támaszkodjál.Minden te útaidban megisme
-
red őt; akkor ő igazgatja a teútaidat.” (Példabeszédek 3:5.6)
 Vegyétek föl az igát
„Jőjjetek én hozzám mind
-
nyájan, akik megfáradtatok ésmegterheltettetek, és én meg
-
nyugosztlak titeket. Vegyétekföl magatokra az én igámat, éstanuljátok meg tőlem, hogy énszelid és alázatos szívű vagyok:és nyugalmat találtok a ti lel
-
keiteknek. Mert az én igámgyönyörűséges, és az én terhemkönnyű.” (Máté 11:28-30)
Istennek tetsző
„Mert felvitetése előtt [Énók]bizonyságot nyert a felől, hogy ked
-
ves volt Istennek.” (Zsidók 11:5)
Istennek átadva
Énók átadta magát Isten
-
nek. Nemzedéke gúnyolta és os
-
tobának mondta azt az embert,aki nem gyűjtött itt aranyat,sem ezüstöt, és nem szerzettvagyont. Énók az örökérvényűkincseket értékelte… Szíve-lel
-
ke a mennyben volt, és arrólbeszélt. Minél nagyobbra nőtta gonoszság, ő annál jobban vá
-
gyott Isten országa után. Méga földön volt, de hitben a fényhonában élt.”
(Pátriárkák és Próféták, 59)
Tényekre hagyatkozni nemfeltevésekre
Nemes jelleme volt Énóknak.Élete a hit élete volt. Azon kétszemély egyike, akiket a Szent
-
írás úgy említ mint, akik Isten
-
nel jártak és szintén azon kétszemély egyike, akik halált nemízleltek. Nagyszerű kapcsolatavolt Istennel. „Vajjon járnak-éketten együtt, ha nem egyeztekmeg egymással?” (Ámós 3:3)Énók az ő akaratát Isten szol
-
gálatára adta át teljes szívvel.Isten igazságának nagyszerűtanúbizonysága volt ő és mégismegalázkodott Isten előtt.Nem feltevések, emberi el
-
méletek, lozóák, vagy a világnapi eseményei által vagyunkirányítva. Járjatok alázatosan,ahogyan Énók tette.
Erkölcsösen haladni
Énók Isten kedvében járt aszokásos Vele való kapcsolatá
-
ban és kiélte az igazságot. Krisz
-
tus az igazság tökéletes alakja.„Nagy műveltségű, nagy tu
-
dású ember volt. Isten különle
-
ges kinyilatkoztatásokkal tisz
-
telte meg. Állandó kapcsolatbanvolt Istennel.”
(Pátriárkák és Próféták, 57)
 Ahogyan múltak az évek úgynőtt Énók lelki összeköttetése
és közössége Istennel. Nem volt
mulandó az a kapcsolat, ami
-
nek Énók örvendhetett, hanemegy folyamatos életforma. Sohanem a saját érdemeire támasz
-kodott és nem magasztalta fel
önmagát, hanem Istent emelteföl minden időben az életében.
 A valódi érték megértése
Mint ahogyan Énók felfogtahogy ki ő, nekünk is hasonlóan
kell
(Mintahogy Énok is, úgy ne
-künk is szükséges megértenünk
azt, hogy kik vagyunk.)Meny
-
nyit érünk mi? Mi a kötelessé
-
günk? Hol fogunk lenni amikorJézus visszatér? Milyen a visel
-
kedésünk és hogyan lehetünkbizonyságul? Milyen sorsra va
-
gyunk érdemesek? Az emberek három dolog
-
gal értékelik önmagukat: pénz,értelem, erő. Azonban az Úrmértéke más. „Ezt mondja azÚr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcseségével, az erős se dicse
-
kedjék az erejével, a gazdag sedicsekedjék gazdagságával; Ha
-
nem azzal dicsekedjék, aki di
-
csekedik, hogy értelmes és ismerengem, hogy én vagyok az Úr,aki kegyelmet, ítéletet és igaz
-
ságot gyakorlok e földön; mertezekben telik kedvem, azt mond
-
 ja az Úr.” (Jeremiás 9:23.24)„A mennyben aszerint érté
-
kelik az embert, hogy mennyitképes felfogni Istenből… HaKrisztust szemléljük, nagysze
-
rűbb és tisztább képet kapunkIstenről, és eközben jellemünkátalakul. A jóság és az ember
-
társaink iránti szeretet termé
-
szetünkké lesz. Olyan jellemetfejlesztünk, amely Isten jelle
-
mének mása.” – 
 Krisztus példá-zatai, 246.
„Az ember értékét az ő meg
-
váltásáért zetett ár állapítjameg.” – 
The Review and Herald,1894. december 18.
„Az emberértékét – Isten megítélése sze
-
„Az ember értékét – Isten megítéléseszerint – a Kálvária keresztjemutatja meg.” 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->